Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare actualul context internațional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susținere a creșterii economice și de reducere a inflației și atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,

având în vedere analiza execuției bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,

pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce privește nivelul deficitului bugetar.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, și al art. 6 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. -

(1) Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2011 se diminuează la venituri cu suma de 15.500 mii lei, prin majorarea veniturilor curente cu suma de 538.627 mii lei și diminuarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 554.127 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 15.500 mii lei.

(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2011 se majorează la cheltuieli cu suma de 5.500 mii lei, veniturile se majorează cu suma de 4.112 mii lei, excedentul diminuându-se cu suma de 1.388 mii lei.

Art. 3. -

(1) Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se diminuează la venituri cu suma de 785.000 mii lei, prin majorarea veniturilor curente cu suma de 65.414 mii lei și diminuarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 850.414 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 785.000 mii lei.

(3) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 817 mii lei, se diminuează la cheltuieli cu suma de 15.000 mii lei, iar excedentul se majorează cu suma de 15.817 mii lei.

Art. 4. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) Ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, comunică Ministerului Finanțelor Publice detalierea modificărilor aprobate.

Art. 5. -

Drepturile de pensii obținute în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, ca urmare a contestării recalculării și revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 6. -

Anexele nr. 1, 1/01, 1/03 și 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

___________

*) Anexele nr. 1, 1/01, 1/03 și 2 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu

București, 16 noiembrie 2011.

Nr. 97.

ANEXA Nr. 1

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

Detalierea influențelor asupra Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2011

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 2
0001 03 VENITURI - TOTAL -11.388
0002 03 I. VENITURI CURENTE 542.739
2000 03 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 530.879
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 261.267
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 257.155
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori 4.112
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 269.612
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 263.602
07 Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) 6.010
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 11.860
3300 03 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 11.860
3603 DIVERSE VENITURI 11.860
50 Alte venituri 11.860
4100 03 IV. SUBVENȚII -554.127
4200 03 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -554.127
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT -554.127
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat -554.127
4903 01 Venituri sistem public de pensii -15.500
4903 02 Venituri sistem accident de muncă și boli profesionale 4.112
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT -10.000
01 CHELTUIELI CURENTE -10.000
10 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL -10.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE -10.000
01 CHELTUIELI CURENTE -10.000
10 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL -10.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -15.500
01 CHELTUIELI CURENTE -15.500
10 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL -10.000
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ -5.500
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 5.500
01 CHELTUIELI CURENTE 5.500
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 5.500
9903 EXCEDENT/DEFICIT -1.388
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale -1.388

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2011

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 2
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT -47.000
01 CHELTUIELI CURENTE -47.000
10 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL -10.000
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ -37.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE -47.000
01 CHELTUIELI CURENTE -47.000
10 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL -10.000
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ -37.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -52.500
01 CHELTUIELI CURENTE -52.500
10 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL -10.000
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ -42.500
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 5.500
01 CHELTUIELI CURENTE 5.500
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 5.500

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2011

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 2
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 37.000
01 CHELTUIELI CURENTE 37.000
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 37.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 37.000
01 CHELTUIELI CURENTE 37.000
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 37.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 37.000
01 CHELTUIELI CURENTE 37.000
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 37.000

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Detalierea influențelor asupra Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj pe anul 2011

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Influențe
A B 2
0001 04 VENITURI - TOTAL -784.183
0002 04 I. VENITURI CURENTE 66.231
2000 04 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 66.231
2004 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 38.565
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori 67.748
01 Contribuții ale angajatorului si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului 67.748
06 Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 817
2104 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 27.666
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați 26.603
01 Contribuții individuale 26.603
09 Contribuții de asigurări pentru șomaj de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional 1.034
10 Contribuții de asigurări pentru șomaj ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, plătite de angajatori 29
4100 04 IV. SUBVENȚII -850.414
4200 04 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -850.414
4204 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT -850.414
25 Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj -850.414
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru șomaj -785.000
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale 817
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ -800.000
01 CHELTUIELI CURENTE -800.000
51 TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -245.000
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ -540.000
59 TITLUL X. ALTE CHELTUIELI -15.000
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE -800.000
01 CHELTUIELI CURENTE -800.000
51 TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -245.000
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ -540.000
59 TITLUL X. ALTE CHELTUIELI -15.000
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATĂ -15.000
01 CHELTUIELI CURENTE -15.000
59 TITLUL X. ALTE CHELTUIELI -15.000
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -785.000
01 CHELTUIELI CURENTE -785.000
51 TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -245.000
57 TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ -540.000
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj -785.000
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale -15.000
9904 EXCEDENT/DEFICIT 15.817
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale 15.817
;
se încarcă...