Obiect, scop, definiții și termene | Ordonanță de urgență 98/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Autoritatea competentă și domeniul de aplicare

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
SECȚIUNEA 1
Obiect, scop, definiții și termene

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de realizare a controlului ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) aspecte de calitate - aspecte care vizează dispoziții legale din domeniul achizițiilor/concesiunilor care suferă o interpretare extensivă sau restrictivă în contextul specific al unei proceduri de atribuire deoarece trebuie adaptate particularităților sectorului economic/de activitate în care se încadrează obiectul contractului și/sau practicilor pieței de profil relevante în care activează constant operatorii economici potențiali ofertanți/candidați la respectiva procedura de atribuire; Puneri în aplicare (1)

b) aspecte de regularitate - aspecte care vizează dispoziții legale din domeniul achizițiilor/concesiunilor pentru care se poate face o interpretare literală sau pentru care au fost emise de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, interpretări oficiale ale modului de aplicare în practică, inclusiv prin ordine sau instrucțiuni ale președintelui ANAP și care, de regulă, se aplică, ca atare, în cazul tuturor procedurilor de atribuire, indiferent de sectorul economic/de activitate în care se încadrează obiectul contractului și/sau practicile pieței de profil relevante în care activează constant operatorii economici potențiali ofertanți/candidați;

c) autoritate contractantă - oricare dintre următoarele:

- autoritatea contractantă, astfel cum este definită la art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- entitatea contractantă, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

- autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum sunt definite la art. 9 și 10 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

d) Consiliu - Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

e) contract - oricare dintre următoarele:

- contractul de achiziție publică, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- contractul sectorial, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 99/2016;

- acordul-cadru, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 99/2016;

- contractul de concesiune de lucrări sau contractul de concesiune de servicii, astfel cum este definit la art. 5 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr. 100/2016;

f) listele de verificare - liste de verificare ale procedurilor de atribuire și ale intențiilor de modificări contractuale, stabilite prin proceduri operaționale ale ANAP care înglobează atât aspecte de calitate, cât și de regularitate, detalierea elementelor ce vor face obiectul acestor două categorii realizându-se prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență; Doctrină (1)

g) procedura de atribuire - oricare dintre procedurile de atribuire reglementate prin Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 99/2016 și prin Legea nr. 100/2016. Doctrină (1)

(2) Termenii și expresiile definite la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu termenii și expresiile definite în legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale, respectiv legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.

Art. 3. -

(1) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență se calculează după cum urmează:

a) când termenul se socotește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;

b) când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește;

c) când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an; dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni.

(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

(3) Termenul care se socotește pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul respectiv.

Art. 4. -

(1) Autoritățile contractante stabilesc termenele pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, potrivit dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016, cu luarea în considerare și respectarea termenelor necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonanțe de urgență și normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Termenele necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonanțe de urgență și normelor metodologice aferente nu sunt incluse în termenele prevăzute pentru stabilirea ofertei câștigătoare de către autoritățile contractante potrivit Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...