Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Activitatea de control ex ante -
SECȚIUNEA a 2-a
Inițierea controlului ex ante

Art. 9. -

(1) Autoritatea contractantă selectată în vederea realizării controlului ex ante va fi înștiințată anterior începerii activității de control, prin intermediul SEAP, în termen de 2 zile lucrătoare de la încărcarea documentației de atribuire în SEAP/transmiterea notificării privind intenția de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fără publicare prealabilă. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) În cazul înștiințărilor aferente verificării intențiilor de realizare a modificărilor contractuale și a negocierilor fără publicare/invitație prealabilă, acestea se vor transmite prin orice mijloace de comunicare prevăzute la cap. II secțiunea 5-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în caz că prevederile art. 24 alin. (2) și (3) din prezenta ordonanță de urgență nu sunt operaționale/aplicabile.

Art. 10. -

(1) Autoritatea contractantă inițiatoare a procedurii de atribuire selectate pentru realizarea controlului ex ante are obligația de a pune la dispoziția ANAP următoarele informații și/sau documente: Modificări (1)

a) documentația de atribuire sau secțiunile acesteia, strategia de contractare, celelalte documente ce însoțesc documentația de atribuire conform dispozițiilor legale, cu excepția studiului de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu este solicitat potrivit lit. i) a prezentului articol, în situația în care acestea nu sunt disponibile în SEAP, în termen de o zi lucrătoare de la primirea informării referitoare la selectarea în vederea realizării controlului ex ante; Reviste (1)

b) solicitările de clarificări cu privire la documentația de atribuire adresate de operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire, propunerea de răspuns formulată de autoritatea contractantă în relație cu acestea, precum și orice informații suplimentare publicate de aceasta în relație cu respectiva documentație de atribuire, înainte de a fi aduse la cunoștința acestora;

c) completările și/sau informațiile suplimentare la documentația de atribuire pe care autoritatea contractantă dorește să le aducă la cunoștința potențialilor candidați/ofertanți, înainte de a fi publicate în SEAP sau transmise acestora; Reviste (1)

d) copii ale documentelor prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, împreună cu justificările aferente, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora, dar înainte de a se comunica candidaților/ofertanților;

e) copii ale documentelor depuse de ofertanți/candidați sau extrase din acestea, inclusiv ale solicitărilor de clarificări transmise acestora de comisia de evaluare/autoritatea contractantă, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea acestora de către personalul ANAP, în situația în care obligațiile prevăzute la art. 24 alin. (2) și (3) nu au fost îndeplinite; Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

f) raportul procedurii de atribuire și rapoartele intermediare întocmite în cazul procedurilor de atribuire ce se desfășoară în mai multe etape, înainte de a fi aprobate de către conducătorul autorității contractante, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea respectivelor documente;

g) copii ale contestațiilor/plângerilor depuse în cadrul respectivelor proceduri de atribuire potrivit Legii nr. 101/2016, precum și punctul de vedere emis de autoritatea contractantă în legătură cu acestea, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea contestațiilor/plângerilor, respectiv de la elaborarea punctului de vedere;

h) înștiințarea privind semnarea contractului, după caz, cu ofertantul/ofertanții declarat/declarați câștigător/câștigători, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării;

i) orice alte informații/documente suplimentare considerate necesare în contextul verificării ex ante, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora. Reviste (1)

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a informa ANAP cu privire la următoarele: Puneri în aplicare (1)

a) calendarul de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor și orice modificări aduse acestuia, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea/modificarea acestuia; în cazul în care este necesară discutarea anumitor aspecte punctuale aferente deciziilor luate de comisia de evaluare, cu ocazia finalizării fazelor evaluării prevăzute la art. 12 alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a asigura accesul personalului ANAP la sediul său și întrunirea a cel puțin 2/3 din membrii comisiei de evaluare în cauză, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării ANAP, după cum se precizează în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență; dacă din motive obiective autoritatea contractantă nu poate asigura întrunirea a cel puțin 2/3 din membrii comisiei de evaluare în termenul menționat, termenele pentru emiterea avizului conform se prelungesc corespunzător pentru a ține cont de data derulării ședinței cu reprezentanții comisiei de evaluare; Puneri în aplicare (1)

b) modificările operate în documentele verificate de către ANAP cu privire la alte aspecte decât cele dispuse de către ANAP, prealabil comunicării acestora către operatorii economici, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data efectuării respectivelor modificări, solicitând totodată efectuarea controlului ex ante asupra legalității acestora; Reviste (1)

c) măsurile de remediere întreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificării prevăzute la art. 7 alin. (6), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 98/2017:
Obiect, scop, definiții și termene
Autoritatea competentă și domeniul de aplicare
Metodologia de selecție
Inițierea controlului ex ante
Desfășurarea activității de control al documentației de atribuire, anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs, a anunțului de tip erată și a solicitărilor de clarificări/informații suplimentare
Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și de atribuire a contractului
Avizul conform al ANAP
Procedura de conciliere
Controlul ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă
Controlul ex ante al modificărilor contractului
Reviste:
Noutăți legislative privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
;
se încarcă...