Autoritatea competentă și domeniul de aplicare | Ordonanță de urgență 98/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA 1 Obiect, scop, definiții și termeneCAPITOLUL II Activitatea de control ex ante -
SECȚIUNEA 1 Metodologia de selecție

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
SECȚIUNEA a 2-a
Autoritatea competentă și domeniul de aplicare

Art. 5. - Practică judiciară (2)

(1) ANAP este instituția publică responsabilă pentru îndeplinirea funcției de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor și, respectiv, a modificărilor acestor contracte.

(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se desfășoară pe bază de liste de verificare și vizează verificarea conformității cu dispozițiile legale aplicabile din punct de vedere al regularității și calității. Modificări (1)

(3) Controlul ex ante prevăzut la alin. (1) se exercită de ANAP în mod selectiv, pe baza unei metodologii de selecție. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) În îndeplinirea funcției de control ex ante, ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate asupra:

a) procesului de atribuire a contractelor, după încărcarea documentelor procedurii în SEAP/transmiterea invitației de participare aferente procedurii de negociere fără publicare prealabilă și până la momentul în care comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire au rămas definitive;

b) modificărilor contractelor incluse în verificare potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Controlul de calitate și regularitate ex ante al procesului de atribuire, prevăzut la alin. (1) lit. a), presupune: Reviste (1)

a) verificarea documentației de atribuire, împreună cu strategia de contractare și celelalte documente ce o însoțesc, conform dispozițiilor legale, a anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs, inclusiv a anunțului de tip erată, a propunerilor de răspuns ale autorității contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici și a oricăror informații suplimentare publicate de aceasta în relație cu respectiva documentație de atribuire; face excepție de la verificare studiul de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

b) verificarea deciziilor luate în procesul de evaluare a ofertelor și de atribuire a contractului.

(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g), cu excepția procedurilor de negociere fără publicare prealabilă reglementate la art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016. Modificări (1)

(4) Controlul de calitate și regularitate ex ante al modificărilor contractuale, prevăzut la alin. (1) lit. b), presupune verificarea modificărilor contractelor ce sunt efectuate în circumstanțele prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016, inclusiv a argumentelor prezentate de autoritățile contractante pentru a demonstra încadrarea în aceste circumstanțe. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...