Art 12 Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și de atribuire a contractului | Ordonanță de urgență 98/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Activitatea de control ex ante - SECȚIUNEA a 3-a Desfășurarea activității de control al documentației de atribuire, anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs, a anunțului de tip erată și a solicitărilor de clarificări/informații suplimentare -
Art 11 Desfășurarea activității de control al documentației de atribuire, anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs, a anunțului de tip erată și a solicitărilor de clarificări/informații suplimentare
Art 13 Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și de atribuire a contractului

CAPITOLUL II Activitatea de control ex ante - SECȚIUNEA a 4-a Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și de atribuire a contractului -
Art. 12. -

(1) În desfășurarea activității de control ex ante al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și atribuire a contractului, personalul ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate a concluziilor fazelor critice ale acestui proces, astfel: Puneri în aplicare (1)

a) componența comisiei de evaluare și concluziile comisiei de evaluare privind îndeplinirea condițiilor de formă aferente depunerii ofertelor/candidaturilor și a criteriilor de calificare/selecție de către ofertanți/candidați;

b) concluziile comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor tehnice și a conformității acestora;

c) concluziile comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor financiare și a conformității acestora;

d) concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție prezentate de către candidații ce urmează a fi selectați conform regulilor prevăzute în documentația de atribuire în cadrul procedurilor care prevăd etapă de preselecție, respectiv de ofertantul/ofertanții ce urmează a fi declarat/declarați câștigător/câștigători în urma aplicării criteriului de atribuire, precum și concluziile incluse în raportul procedurii de atribuire.

(2) Pentru procedurile de atribuire a contractelor ce fac obiectul controlului ex ante în legătură cu aspectele prevăzute la art. 7 alin. (6), controlul ex ante se referă la măsurile de remediere întreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificării.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...