Ministerul Justiției - MJ

Regulamentul privind condițiile de organizare și desfășurare a activităților educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială din penitenciare din 28.10.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 noiembrie 2011 până la 11 iunie 2017, fiind abrogat prin Ordin 1322/2017 și înlocuit de Regulament 2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 13

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

TITLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament privind condițiile de organizare și desfășurare a activităților educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială din penitenciare, denumit în continuare regulament, are drept scop stabilirea cadrului de organizare și desfășurare a demersurilor educative, de asistență psihologică și socială derulate cu persoanele private de libertate din unitățile penitenciare subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(2) Domeniul activităților educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială cuprinde totalitatea demersurilor specifice ariilor de intervenție educațională, psihologică și socială, destinate persoanelor private de libertate, care presupun diferite grade de structurare și complexitate.

(3) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) persoane private de libertate - persoanele condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, persoanele arestate preventiv;

b) loc de deținere - penitenciarele, penitenciarele-spital, penitenciarele pentru minori și tineri, precum și penitenciarele pentru femei din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor;

c) Lege - Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare;

d) Regulament de aplicare a Legii - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările și completările ulterioare;

e) personalul sectorului reintegrare socială - personalul angajat cu atribuții în domeniul educației, asistenței psihologice și sociale a persoanelor private de libertate;

f) direcția de specialitate - structura specializată, constituită la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, care definește, coordonează, implementează și evaluează direcțiile de acțiune în vederea aplicării unitare a politicilor penale în domeniul educației, asistenței psihologice și sociale a persoanelor custodiate în locurile de deținere;

g) plan individualizat - planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică întocmit pentru fiecare persoană condamnată;

h) angajament - acordul asumat în scris al persoanei private de libertate privind participarea la demersurile specifice domeniilor educație, asistență psihologică și socială, rezultate în urma consimțământului informat al acesteia;

i) oferta de activități și programe - oferta activităților și programelor de educație, asistență psihologică și socială destinate persoanelor private de libertate, existentă la nivelul fiecărui loc de deținere;

j) coordonatorul sectorului reintegrare socială - directorul adjunct educație și asistență psihosocială, după caz, șeful serviciului/biroului educație și asistență psihosocială;

k) program - suportul de lucru al specialistului care desfășoară activități structurate cu persoanele private de libertate;

l) mapa documentară a programului - totalitatea documentelor completate și utilizate pe parcursul derulării unui program, particularizate conform tipului de program desfășurat;

m) proiect de activitate - totalitatea documentelor completate și utilizate pe parcursul derulării demersurilor semistructurate.

Art. 2. -

(1) Activitățile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială din penitenciare se organizează și se desfășoară cu respectarea cerințelor legate de luarea măsurilor necesare pentru siguranța penitenciarelor, precum și a măsurilor de pază, supraveghere, escortare, menținere a ordinii și disciplinei în rândul persoanelor private de libertate.

(2) La activitățile prevăzute la alin. (1) participă persoane private de libertate repartizate în același regim de executare. Directorul unității poate aproba participarea persoanelor private de libertate repartizate în regimuri de executare diferite, cu respectarea următoarelor condiții:

a) persoanele private de libertate au o conduită corespunzătoare;

b) au fost luate măsurile de siguranță specifice regimului de executare superior ca grad de severitate, necesare menținerii ordinii și disciplinei pe perioada desfășurării activităților.

Art. 3. -

Condițiile de organizare și desfășurare a activităților educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială din penitenciare se stabilesc pentru a asigura accesul persoanelor private de libertate la activități și programe pe parcursul traseului execuțional, în vederea îmbunătățirii statusului psihosocial, educațional și a facilitării reinserției sociale a acestora.

Art. 4. -

Organizarea și desfășurarea activităților educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială din penitenciare se realizează cu respectarea următoarelor principii și valori:

a) respect față de lege;

b) umanism;

c) acces nediscriminatoriu la educație, asistență psihologică și socială;

d) individualizarea intervenției;

e) prioritizarea intervenției;

f) continuitatea intervenției;

g) integritate și profesionalism;

h) multidisciplinaritate;

i) deschidere către comunitate.

Art. 5. -

(1) Activitățile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială din penitenciare se organizează și se desfășoară în funcție de:

a) standardele naționale în domeniul educației, asistenței psihologice și sociale a persoanelor private de libertate;

b) caracteristicile și nevoile educative, psihologice și sociale ale persoanelor private de libertate;

c) momentul traseului execuțional;

d) tipul regimului de executare a pedepsei privative de libertate;

e) specificul fiecărui loc de deținere.

(2) Standardele naționale în domeniul educației, asistenței psihologice și sociale a persoanelor private de libertate se stabilesc prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Art. 6. -

(1) Activitățile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială din penitenciare se organizează și se desfășoară de către personalul sectorului reintegrare socială, în conformitate cu metodologiile specifice și atribuțiile prevăzute în fișele posturilor.

(2) Cu ocazia organizării și desfășurării activităților specifice personalului sectorului reintegrare socială, atunci când sunt identificate situații ce pun în pericol cadrul instituțional, integritatea psihosomatică a unor persoane ori siguranța locurilor de deținere, superiorul ierarhic este informat în vederea întreprinderii măsurilor ce se impun.

TITLUL II Educația, asistența psihologică și socială

CAPITOLUL I Demersurile educative, de asistență psihologică și socială

Art. 7. -

Demersurile specifice personalului de reintegrare socială se desfășoară pe 3 domenii de intervenție: educație, asistență psihologică și asistență socială.

Art. 8. -

(1) Demersurile educative, de asistență psihologică și socială, în funcție de gradul de structurare și complexitate, sunt:

a) structurate, având o structură dată și conținut predefinit, cu grad crescut de complexitate, elaborate sau avizate de către direcția de specialitate;

b) semistructurate, având o structură predefinită, cu grad mediu de complexitate, desfășurate la nivelul locului de deținere.

(2) Demersurile educative, de asistență psihologică și socială, în funcție de adresabilitate, sunt:

a) cu caracter general, adresându-se tuturor persoanelor private de libertate;

b) cu caracter specific, adresându-se anumitor categorii de persoane private de libertate, ținând cont de caracteristicile psihopedagogice, psihocomportamentale, de vârstă, sex și stare de sănătate.

CAPITOLUL II Activitățile și programele de educație, asistență psihologică și socială

Art. 9. -

(1) Programele de educație, asistență psihologică și socială reprezintă demersuri structurate, constituite din ansamblul activităților care utilizează metode și tehnici specifice fiecărui domeniu de intervenție, orientate spre compensarea nevoilor sau riscurilor identificate, din perspectiva comportamentului infracțional.

(2) Programele de educație, asistență psihologică și socială, implementate în locurile de deținere, sunt elaborate de direcția de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor sau avizate de aceasta, la propunerea personalului de reintegrare socială ori a colaboratorilor externi.

(3) Programele de educație, asistență psihologică și socială sunt aplicate în forma transmisă de direcția de specialitate, metodele de lucru putând fi adaptate la specificul grupului și al fiecărui loc de deținere.

Art. 10. -

La inițierea și derularea unor programe noi, personalul de reintegrare socială din locurile de deținere are în vedere următoarele etape:

a) stabilirea nevoilor educaționale, psihologice și sociale identificate la nivelul populației carcerale, care reclamă elaborarea unor noi programe;

b) elaborarea propriu-zisă a programului;

c) înaintarea spre avizare și aprobare către șefii ierarhici, la nivelul locului de deținere;

d) înaintarea spre avizare către direcția de specialitate;

e) pilotarea programului și consemnarea observațiilor necesare adaptării conținuturilor;

f) revizuirea programului sub aspectul conținutului sau al metodologiei de lucru;

g) înaintarea spre avizare șefilor ierarhici și aprobarea de către directorul unității a formei revizuite a programului;

h) desfășurarea programului în forma revizuită;

i) înaintarea lui către direcția de specialitate în vederea diseminării la nivelul locurilor de deținere.

Art. 11. -

Activitățile de educație, asistență psihologică și socială reprezintă demersuri semistructurate de tipul evaluare, consiliere și informare, orientate spre cunoaștere, autocunoaștere, dezvoltare personală, stimulare aptitudinală, vocațională, petrecere a timpului liber sau creație.

Art. 12. -

(1) Participarea persoanelor private de libertate la programele și activitățile de educație, asistență psihologică și socială se realizează, de regulă, în baza recomandărilor consemnate de specialiști în planul individualizat.

(2) Recomandările consemnate în planul individualizat sunt formulate consecutiv evaluării multidisciplinare efectuate de specialiștii sectorului reintegrare socială.

Art. 13. -

Oferta de activități și programe este adusă la cunoștința persoanelor private de libertate în perioada de carantină și observare și se pune la dispoziția persoanelor aflate în executarea pedepselor, în penitenciare, în locuri accesibile.

Art. 14. -

Programele și activitățile de educație, asistență psihologică și socială derulate în locurile de deținere sunt: obligatorii, opționale și facultative.

Art. 15. -

(1) Programele sau activitățile consemnate ca recomandări în planul individualizat sunt considerate obligatorii pentru persoanele condamnate, după luarea la cunoștință și semnarea angajamentului de participare la planul individualizat.

(2) Recomandările specialiștilor pentru programele și activitățile obligatorii se consemnează în planul individualizat atunci când persoana condamnată îndeplinește criteriile necesare pentru includere, ținându-se cont de prioritizarea intervențiilor.

(3) În situația în care, ca urmare a finalizării unui program obligatoriu, persoana condamnată nu a atins obiectivele stabilite, specialistul poate consemna în planul individualizat, în mod justificat, recomandarea de repetare a demersului.

Art. 16. -

(1) Programele și activitățile opționale sunt demersurile care, prin obiectivele stabilite, răspund aceluiași tip de nevoie identificată, persoanele condamnate putând opta pentru participarea la cel puțin unul dintre acestea.

(2) Programul sau activitatea devine obligatorie în urma exprimării opțiunii și se consemnează în planul individualizat.

Art. 17. -

(1) Programele și activitățile facultative sunt acele demersuri cu caracter general, care se adresează tuturor persoanelor private de libertate, fără a exista obligativitatea participării.

(2) Programele și activitățile facultative nu se consemnează ca recomandări în planul individualizat.

Art. 18. -

(1) Organizarea și desfășurarea demersurilor semistructurate cu caracter general, altele decât cele de evaluare a persoanelor private de libertate, se realizează în baza proiectului de activitate elaborat la nivelul fiecărui loc de deținere.

(2) Proiectul de activitate cuprinde:

a) justificarea;

b) scopul;

c) tabelul nominal cu participanții;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...