Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Metodologia-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale din 07.10.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 noiembrie 2011 până la 20 noiembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 5086/2016 și înlocuit de Metodologie 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie reglementează cadrul general, instituțional, conceptual și procedural, prin care se realizează școlarizarea la domiciliu și înființarea de grupe/clase în spitale.

Art. 2. -

(1) Obiectul prezentei metodologii îl constituie organizarea școlarizării la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale, ca forme de educație adaptate, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Beneficiarii acestor forme de educație adaptate sunt copii/elevi nedeplasabili, cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade mari de spitalizare, cu sau fără alte deficiențe asociate, care, temporar sau permanent, nu pot frecventa școala de masă.

(3) Prezenta metodologie reglementează cu privire la:

a) cadrul legislativ privind școlarizarea la domiciliu și înființarea de grupe/clase în spitale;

b) factorii implicați în școlarizarea la domiciliu și înființarea și funcționarea unor grupe/clase în spitale;

c) organizarea procesului instructiv-educativ la domiciliu și în spitale;

d) evaluarea elevilor școlarizați la domiciliu și în spitale.

(4) Scopul școlarizării la domiciliu și în spitale este acela de a le acorda elevilor aflați în imposibilitatea frecventării școlii de masă șansa de a atinge un nivel de educație corespunzător particularităților individuale, premisă a unei bune integrări sociale și profesionale.

(5) Specificul educației la domiciliu și în spitale este reprezentat de adaptarea desfășurării procesului instructiv-educativ la posibilitățile de educație individuală ale fiecărui copil și la mediul în care se desfășoară acest proces.

(6) Obiectivele urmărite prin școlarizarea la domiciliu, respectiv prin înființarea de grupe/clase în spitale sunt:

a) asigurarea continuității școlarizării, care să permită elevului să promoveze anul de studiu în curs sau să participe la evaluările organizate pentru finalizarea unui nivel de învățământ;

b) crearea și dezvoltarea unei bune relații de comunicare între mediul școlar și cel al copiilor, elevilor și tinerilor școlarizați la domiciliu/spital;

c) asigurarea cadrului de acțiune comună a cadrelor medicale și a cadrele didactice implicate în recuperarea și educația elevilor.

Art. 3. -

Prezenta metodologie operează cu un ansamblu de concepte, principii, termeni și expresii specifice, definit în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

CAPITOLUL II Școlarizarea la domiciliu

SECȚIUNEA 1 Factori implicați

Art. 4. -

Beneficiază de școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată, copiii/elevii nedeplasabili, cu boli cronice, cu sau fără alte deficiențe asociate, și elevii aflați în stare de convalescență de lungă durată, după afecțiuni/traumatisme care au necesitat sau nu intervenții chirurgicale, tratamente spitalicești etc.

Art. 5. -

Categoriile de deficiențe (afectări) pentru care se va avea în vedere școlarizarea la domiciliu, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului nr. 725/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora, sunt următoarele:

a) afectări (deficiențe) ale sistemului nervos și funcțiilor mentale globale;

b) afectări ale structurilor și funcțiilor senzoriale;

c) afectări ale structurii laringelui și funcțiilor sale;

d) afectări ale structurii și funcțiilor sistemelor cardiovascular, respirator și imunitar;

e) afectări ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;

f) afectări ale structurii și funcțiilor aparatului urinar;

g) afectări ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării și ale mușchilor;

h) afectări ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;

i) afectări legate de boala canceroasă;

j) afectări multiple ale organismului legate de boli genetice invalidante;

k) afectări ale organismului legate de transplantul de organe.

Art. 6. -

Evaluarea stării de sănătate a elevilor în vederea școlarizării la domiciliu se realizează la cererea părinților/tutorelui legal instituit, în baza unui dosar individual, depus la comisia de expertiză din cadrul centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, denumite în continuare C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., care va conține:

a) cerere-tip (către comisia de expertiză din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.);

b) dosar medical, conținând: certificat/raport medical, cu recomandare explicită pentru școlarizarea la domiciliu, eliberat de un medic de specialitate; fișa medicală sintetică; fișa de evaluare psihologică;

c) certificat de orientare școlară, eliberat de Comisia de expertiză din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. după examinarea dosarului depus în acest sens de către părinte/tutore legal instituit;

d) documente de identitate (certificat de naștere al elevului; copia buletinului de identitate/cărții de identitate al/a părinților);

e) dosar educațional, cuprinzând rezultatele evaluărilor precedente (fișa de evaluare continuă), respectiv foaia matricolă a elevului, raportul de monitorizare a elevului de către C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., portofoliu, acolo unde este cazul;

f) raportul de anchetă socială.

Art. 7. -

(1) În urma obținerii certificatului de orientare școlară, părintele/tutorele legal instituit se adresează C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., în vederea arondării elevului la o unitate școlară care va organiza școlarizarea la domiciliu (în general unitatea școlară aflată în proximitatea domiciliului), denumită în continuare unitate școlară rezidențială.

(2) Unitatea școlară desemnată de C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. pentru organizarea școlarizării copilului la domiciliu elaborează și supune spre aprobare inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, denumit în continuare I.S.J/I.S.M.B., planul educațional individualizat și propunerile privind cadrul didactic/cadrele didactice care asigură instruirea elevului la domiciliu.

Art. 8. -

(1) Monitorizarea perioadei de școlarizare la domiciliu revine în totalitate unității școlare rezidențiale.

(2) Reevaluarea gradului de handicap și a orientării școlare a copiilor se face cu 30 de zile înainte de expirarea certificatului de orientare școlară sau, după caz, la cererea părintelui/ reprezentantului legal.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea procesului instructiv-educativ

Art. 9. -

(1) Copiii școlarizați la domiciliu beneficiază de planuri educaționale personalizate, denumite în continuare planuri individuale de școlarizare la domiciliu, elaborate pe baza programelor școlare adaptate de către cadrele didactice de specialitate din unitatea școlară organizatoare a școlarizării la domiciliu și avizate de C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.

(2) Durata orei de curs pentru învățământul primar este de 45 de minute, iar pentru învățământul gimnazial și liceal este de 50 de minute.

(3) Numărul maxim de ore/săptămână este de 4 ore pentru învățământul primar și de 6 ore pentru învățământul gimnazial și liceal.

Art. 10. -

(1) Categoriile de personal încadrat pentru activitatea de predare în programul de școlarizare la domiciliu sunt următoarele:

a) profesor pentru învățământul primar;

b) învățător de sprijin;

c) profesor de specialitate pentru învățământul gimnazial;

d) profesor de sprijin pentru învățământul gimnazial;

e) profesor de specialitate pentru învățământul liceal;

f) profesor de sprijin pentru învățământul liceal.

(2) Profesorul pentru învățământul primar este încadrat cu 4 ore/săptămână/elev, repartizate pe arii curriculare astfel:

1. clasa pregătitoare și clasele I-II: limba și literatură română și limba maternă - 1,5 ore/săptămână, matematică - 1,5 ore/săptămână, cunoașterea mediului - o oră/săptămână;

2. clasele III-IV: limba și literatura română și limba maternă - o oră/săptămână, limba modernă - 0,5 ore/săptămână, matematică - o oră/săptămână, istorie - 0,5 ore/săptămână, geografie - 0,5 ore/săptămână, științele naturii - 0,5 ore/săptămână.

Aceste ore pot fi retribuite în regim de plata cu ora.

(3) Învățătorul de sprijin este încadrat cu 4 ore/săptămână/ elev, în regim de plata cu ora.

(4) Profesorul de specialitate pentru învățământul gimnazial este încadrat în regim de plata cu ora, după cum urmează: limba și literatura română - 1,5 ore/săptămână, matematică - 1,5 ore/săptămână, istorie - 0,5 oră/săptămână, geografie - 0,5 oră/săptămână, limbi moderne - o oră/săptămână, științele naturii - 0,5 ore/săptămână.

(5) Profesorul de sprijin pentru învățământul gimnazial este încadrat cu 5 ore/săptămână/elev, în regim de plata cu ora.

(6) Profesorul de specialitate pentru învățământul liceal este încadrat în regim de plata cu ora, după cum urmează: limba și literatura română - 2 ore/săptămână, limbi moderne - 2 ore/ săptămână, discipline de specialitate - 2 ore/săptămână.

(7) Profesorul de sprijin pentru învățământul liceal, încadrat cu 6 ore/săptămână/elev, în regim de plata cu ora.

(8) Se normează câte două ore/săptămână pentru terapii specifice (psiholog, kinetoterapeut, psihopedagog, logoped), conform certificatului de încadrare în grad de handicap și/sau de orientare școlară.

(9) În realizarea procesului educativ la domiciliu pot fi implicate și alte persoane (elevi, studenți, etc.), pe bază de voluntariat, pentru activități educative complementare și socializare.

Art. 11. -

(1) Pentru perioada școlarizării la domiciliu, comisia de expertiză din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. elaborează și transmite unităților școlare desemnate pentru școlarizare la domiciliu certificatele de orientare școlară și profesională, planurile individuale de școlarizare la domiciliu, asigură asistența psihoeducațională a elevilor cu cerințe educaționale speciale, monitorizează procesul instructiv-educativ-recuperatoriu și de integrare.

(2) I.S.J./II.S.M.B. aprobă, în consiliul de administrație, propunerile C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. privind unitățile școlare desemnate să asigure școlarizarea la domiciliu, monitorizează procesul instructiv-educativ-recuperatoriu și de integrare a elevilor, avizează și monitorizează încadrarea cu personal didactic a unităților de învățământ care asigură școlarizarea la domiciliu și comunică hotărârea unității școlare rezidențiale în vederea asigurării personalului didactic și a organizării procesului educativ.

(3) Unitățile școlare desemnate pentru școlarizare la domiciliu înscriu elevii în registrul matricol, corespunzător clasei specificate în certificatul de orientare profesională eliberat de Comisia de expertiză din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., cu mențiunea "Școlarizat la domiciliu, conform deciziei I.S.J./I.S.M.B. cu nr. ...", și asigură încadrarea corespunzătoare pentru organizarea procesului educativ la domiciliu și aplicarea planului individual de școlarizare la domiciliu.

(4) Fiecare elev școlarizat la domiciliu va fi cuprins în catalogul clasei corespunzătoare nivelului său de studii, făcându-se specificarea la mențiuni: "Școlarizat la domiciliu pe baza aprobării I.S.J./I.S.M.B. nr. ... din data ...".

(5) Registrul matricol se completează pe baza rezultatelor consemnate în catalog.

(6) Pe baza aprobării I.S.J./I.S.M.B., consiliul de administrație al unității școlare va emite decizia pentru numirea cadrului/cadrelor didactic/didactice ce va/vor asigura școlarizarea la domiciliu pe perioada specificată de I.S.J./I.S.M.B.

Art. 12. -

(1) Anual, între I.S.J./I.S.M.B., C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. și unitatea școlară desemnată să asigure școlarizare la domiciliu se vor încheia protocoale de colaborare pentru fiecare elev aflat în această situație.

(2) Protocoalele de colaborare vor cuprinde obiectivul, atribuțiile factorilor implicați în școlarizarea la domiciliu și proceduri clare de comunicare.

Art. 13. -

(1) Planul individual de școlarizare la domiciliu și planificarea pe baza curriculumului adaptat sunt elaborate de către cadrul didactic/cadrele didactice de specialitate, în baza planului de servicii personalizat, și avizate de specialiștii din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.

(2) Efectuarea orelor de curs se justifică prin consemnarea în condica de prezență a unității școlare rezidențiale, conform unei diagrame de prezență cu semnătura părintelui.

SECȚIUNEA a 3-a Evaluarea elevilor școlarizați la domiciliu

Art. 14. -

(1) Cadrele didactice desemnate pentru școlarizarea la domiciliu vor efectua evaluări predictive, formative și sumative, în conformitate cu planificările semestriale.

(2) Pentru toate tipurile de evaluare, la toate nivelurile, se acordă câte 4 ore semestrial.

(3) La disciplinele la care se susține lucrare scrisă semestrială pe baza programei adaptate, planificarea acesteia se va face cu cel puțin 30 de zile înainte de susținere.

Art. 15. -

(1) Toți elevii școlarizați la domiciliu beneficiază de plan remedial individualizat, ca urmare a rapoartelor de evaluare anuală, elaborate de cadrele didactice implicate în școlarizarea la domiciliu.

(2) Pe baza rapoartelor de evaluare anuală, C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E elaborează planul remedial individualizat.

CAPITOLUL III Înființarea de grupe/clase în spitale

SECȚIUNEA 1 Factori implicați

Art. 16. -

(1) Elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni beneficiază de înființare de grupe/clase în cadrul unității sanitare în care sunt internați.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...