Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- Referatul Direcției organizare și politici salariale nr. RL 1881 din 19 octombrie 2011;

- prevederile art. 11 alin. (2) din cap. II la anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă criteriile privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum și reducerea vechimii în specialitate, necesare în vederea ocupării funcțiilor prevăzute în anexă, se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătății, în condițiile legii.

Art. 3. -

(1) Prezentul ordin se aplică și unităților sanitare din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, unităților și structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autoritățile administrației publice locale, precum și unităților de asistență medico-sociale.

(2) Pentru unitățile de asistență medico-sociale condiția de vechime în sectorul sanitar se înlocuiește cu vechimea în rețeaua unităților de asistență medico-sociale.

Art. 4. -

(1) Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale se face prin concurs sau examen.

(2) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual se face prin examen sau potrivit reglementărilor specifice unor domenii de activitate.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 4 iunie 2010

Art. 6. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, unitățile sanitare cu personalitate juridică, unitățile sanitare din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, precum și unitățile și structurile sanitare al căror management a fost transferat către autoritățile administrației publice locale vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau

București, 20 octombrie 2011.

Nr. 1.470.

ANEXĂ

CRITERII
privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

;
se încarcă...