Consiliul Concurenței

Regulamentul privind desfășurarea audierilor în cadrul Consiliului Concurenței și adoptarea deciziilor din 07.10.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 noiembrie 2011 până la 03 septembrie 2015, fiind abrogat prin Ordin 509/2015 și înlocuit de Regulament 2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.

Introducere

Regulamentul are ca obiect reglementarea procedurii de desfășurare a audierilor în cadrul Consiliului Concurenței, conform Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura audierilor cuprinde 3 etape, și anume:

A. etapa premergătoare;

B. ședința de audiere propriu-zisă;

C. deliberarea, adoptarea și comunicarea deciziilor.

A. Etapa premergătoare reprezintă etapa în care se derulează activitățile de pregătire a desfășurării ședinței de audieri.

Art. 1. -

(1) Președintele Consiliului Concurenței, după primirea raportului de investigație, decide dacă este necesară organizarea de audieri pentru dezbaterea acestuia. Dacă nu este decisă organizarea de audieri, se va solicita părților implicate, odată cu trimiterea raportului de investigație, ca, în termen de cel mult două săptămâni de la primirea raportului, să comunice dacă doresc ca raportul să fie dezbătut în cadrul unei audieri. Dacă părțile optează pentru organizarea de audieri, președintele Consiliului Concurenței va fixa data la care acestea vor avea loc.

(2) Secretarul de ședință transmite părților pentru fiecare caz data ședinței de audieri fixată de către președintele Consiliului Concurenței pentru cazul lor.

(3) Odată cu fixarea datei audierii, președintele va hotărî, împreună cu membrii Plenului Consiliului Concurenței, dacă audierea se va face de către toți membrii plenului sau de către o comisie formată din 3 membri ai acestuia, conform art. 20 alin. (41) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare lege).

(4) În baza hotărârii Plenului Consiliului Concurenței, prin ordin semnat de președinte, se va stabili totodată și componența comisiei care va participa la audiere și la adoptarea deciziei în cazul respectiv.

Art. 2. -

(1) Președintele Consiliului Concurenței propune desemnarea unui secretar de ședință cu atribuții permanente.

(2) Secretarul de ședință redactează ordinea de zi și mapa ședinței de audieri, pe baza documentelor primite de la raportor.

(3) Secretarul de ședință verifică, cu o săptămână înainte de ziua fixată pentru audiere, existența la dosar a formalităților privind îndeplinirea procedurii de convocare, potrivit demersurilor realizate de raportor.

(4) În cazul în care dovada de comunicare a convocării nu s-a întors, secretarul de ședință solicită telefonic persoanei convocate să confirme în scris, pe orice cale, inclusiv fax, e-mail, scrisoare, că are cunoștință de termenul și ora stabilite pentru desfășurarea ședinței de audiere.

(5) În cazul în care dovada de comunicare a convocării există în dosar, dar procedura de convocare nu poate fi considerată legal îndeplinită întrucât lipsesc anumite elemente, cum ar fi numele și calitatea primitorului ori ștampila întreprinderii sau asociației de întreprinderi ori în cazul în care convocarea este restituită cu mențiunea că persoana convocată nu locuiește sau nu are sediul la adresa indicată, se poate dispune efectuarea de urgență a procedurii de convocare.

(6) Efectuarea de urgență a procedurii de convocare se dispune de președintele Consiliului Concurenței și se realizează prin deplasarea unui reprezentant al instituției la sediul sau la domiciliul persoanei convocate.

(7) Îndeplinirea procedurii de convocare se verifică și în cadrul ședinței de audiere, prin grija secretarului de ședință. Președintele poate dispune amânarea audierii pentru o dată ulterioară care va fi comunicată părților prezente, în cazul în care persoana față de care procedura de convocare nu a fost îndeplinită nu este prezentă sau este prezentă și solicită acest lucru în vederea pregătirii apărării. În situația în care persoana față de care procedura de convocare nu a fost îndeplinită este prezentă și nu solicită amânarea audierilor, președintele dispune continuarea ședinței de audiere.

Art. 3. -

(1) Secretarul de ședință pregătește ședința de audieri prin afișarea listei cu ordinea de zi pe pagina de internet a instituției și în anticamera sălii de audieri.

(2) Lista cuprinzând ordinea de zi a ședinței de audieri menționează numărul dosarului, datele de identificare a părților convocate și obiectul cauzei.

(3) Dacă în cadrul aceleiași ședințe au loc audieri în mai multe cauze, fiecare dosar este numerotat distinct și se precizează ora la care se va face audierea pentru fiecare caz.

(4) Ordinea cronologică a cauzelor se stabilește ținând seama de numărul dosarului și anul înregistrării acestuia la Consiliul Concurenței.

Art. 4. -

(1) Secretarul de ședință multiplică lista cuprinzând ordinea de zi și mapa de ședință și le distribuie membrilor Plenului Consiliului Concurenței care participă la ședința de audieri, menționând și numele reprezentanților părților prezenți la audiere.

(2) Transmiterea listei cuprinzând ordinea de zi și a mapelor de ședință se face cel târziu odată cu comunicarea raportului de investigație către întreprinderile a căror audiere s-a dispus.

(3) Secretarul de ședință execută orice alte sarcini încredințate de către președintele Consiliului Concurenței sau de către membrul Plenului Consiliului Concurenței care prezidează ședința de audieri, după caz.

(4) Secretarul de ședință poate asigura accesul la dosar și comunicarea cu părțile, poate asigura asistență membrilor Plenului Consiliului Concurenței, la solicitarea acestora, și întocmește minuta deliberărilor pentru fiecare cauză, indiferent dacă au avut loc sau nu audieri.

B. Ședința de audieri propriu-zisă

Art. 5. -

(1) Având în vedere obligația respectării confidențialității informațiilor comerciale ale părților, ședințele de audieri nu sunt publice.

(2) La ședința de audieri participă membrii Plenului Consiliului Concurenței sau membrii comisiei de soluționare desemnați pentru audierea respectivă, după caz, raportorul împreună cu echipa de investigație și părțile sau reprezentanții și consultanții acestora. La ședință pot participa și secretarul general, directorul direcției de specialitate din care face parte raportorul și directorul Direcției juridic-contencios și/sau inspectorul de concurență desemnat de acesta.

(3) În măsura în care este necesar și util stabilirii adevărului în cauza investigată, președintele Consiliului Concurenței poate desemna experți și poate admite participarea și audierea autorului plângerii și a oricărei persoane fizice sau juridice care deține date și informații relevante, la solicitarea acestora, conform art. 43 alin. (2) din lege.

(4) La ședință pot participa și alte persoane interesate din cadrul Consiliului Concurenței, cu încuviințarea prealabilă a președintelui Consiliului Concurenței, solicitată în scris înainte de începerea ședinței de audieri.

Art. 6. -

(1) Președintele Consiliului Concurenței sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată să îl înlocuiască, potrivit legii, conduce ședința de audieri în calitate de președinte de ședință.

(2) Președintele de ședință declară ședința de audieri deschisă și asigură respectarea ordinii în cadrul acesteia, putând lua măsurile care se impun în acest sens.

(3) Președintele de ședință dă cuvântul secretarului de ședință în vederea anunțării cauzei în care are loc audierea. În continuare, secretarul de ședință face apelul persoanelor convocate, identitatea reprezentanților acestora, după caz, fiind verificată anterior începerii ședinței de audieri pe bază de documente de identitate.

(4) Președintele de ședință dă cuvântul, în ordine, raportorului și părților audiate, în scopul prezentării concluziilor raportului, a apărărilor sau a susținerilor părților, considerate de acestea relevante față de constatările și propunerile raportului și, în special, în scopul clarificării aspectelor esențiale de fapt și de drept, care țin de cazul analizat.

(5) Audierea părților se va face separat în situația în care faptele din raportul de investigație privesc posibile acorduri verticale sau comportamente unilaterale și se dorește păstrarea confidențialității cu privire la faptele imputabile părților și la informațiile cu caracter comercial ale acestora.

(6) În vederea clarificării aspectelor esențiale, dacă apreciază că sunt necesare explicații suplimentare, membrii Plenului Consiliului Concurenței pot adresa întrebări atât echipei de investigație, cât și părților audiate, fără ca din conținutul acestora să rezulte posibila lor opțiune în ceea ce privește soluționarea cazului. Răspunsurile echipei de investigație vor fi prezentate de raportor sau de alt membru al echipei de investigație desemnat de către raportor.

(7) Comunicarea între membrii Plenului Consiliului Concurenței și părți, inclusiv între membrii Plenului Consiliului Concurenței și echipa de investigație, se face prin președintele de ședință. Pentru facilitarea comunicării, președintele de ședință poate încuviința, atunci când consideră necesar, ca membrii Plenului Consiliului Concurenței să adreseze întrebări direct părților sau echipei de investigație.

(8) Președintele de ședință poate da cuvântul în replică raportorului sau altui membru al echipei de investigație, desemnat de raportor, iar în final este ascultată partea audiată, care va prezenta concluziile sale finale.

(9) La finalul ședinței de audieri, președintele de ședință va aduce la cunoștință părților audiate faptul că, potrivit art. 52 alin. (2) din lege, au posibilitatea să obțină o diminuare a amenzii dacă, în cadrul audierilor, recunosc expres săvârșirea faptei contravenționale, precizând în același timp dacă este necesar ca recunoașterea să fie însoțită de remedii propuse de către parte. Remediile vor putea fi propuse și în scris, ulterior audierilor, iar acordarea reducerii de amendă este condiționată de acceptarea acestora de către Consiliul Concurenței.

(10) Președintele de ședință va putea solicita evacuarea din sală a oricărei persoane care nu respectă ordinea ședinței sau care nu întrunește condițiile pentru a participa la audieri, prevăzute în acest regulament. Președintele va putea dispune, de asemenea, luarea unor pauze sau continuarea ședinței de audieri la o altă dată, cu consultarea membrilor prezenți ai Plenului Consiliului Concurenței.

Art. 7. -

(1) Secretarul de ședință consemnează, prin note scrise, dezbaterile care au loc în cadrul ședinței de audieri.

(2) Totodată, dezbaterile din cadrul ședinței de audieri sunt înregistrate pe suport audiovideo, prin grija Secretariatului General al Consiliului Concurenței, în colaborare cu serviciul IT al instituției, dacă este cazul. Părțile audiate sau alte persoane prezente în cadrul ședinței nu pot folosi niciun fel de dispozitive de înregistrare a dezbaterilor.

Art. 8. -

După audierea părților și finalizarea dezbaterilor, președintele de ședință declară ședința închisă.

Art. 9. -

(1) La încheierea dezbaterilor, președintele de ședință, după consultarea cu ceilalți membri ai Plenului Consiliului Concurenței, dispune fie ca deliberarea să se facă în aceeași zi, fie ca aceasta să se amâne pentru o altă dată, care nu va depăși însă un interval de timp de 15 zile lucrătoare.

(2) În situația în care, din cauza complexității deosebite a cauzei sau din alte cauze care țin de activitatea instituției, deliberarea nu este posibilă, aceasta se poate amâna pentru un alt termen de cel mult 15 zile lucrătoare, cu înștiințarea părților de către secretarul de ședință.

Art. 10. -

(1) După închiderea dezbaterilor, secretarul de ședință întocmește procesul-verbal al ședinței de audieri pe baza notelor sale scrise, câte un exemplar al acestuia fiind transmis și raportorului, și părților.

(2) Totodată, prin grija Secretariatului General al Consiliului Concurenței, într-un termen rezonabil, conținutul dezbaterilor, înregistrate pe suport audiovideo, va fi transcris pe suport material.

Art. 11. -

(1) Pentru fiecare cauză se constituie un dosar distinct, care cuprinde toate actele și lucrările legate de procedura audierii, precum raportul de investigație și anexele acestuia, observațiile părților la raportul de investigație, convocările și dovezile de înmânare a acestora, procesul-verbal de ședință, actele depuse de părți în timpul audierilor și după închiderea acestora și, după caz, orice alt document supus atenției Plenului Consiliului Concurenței.

(2) Arhivarea documentelor din dosar se face prin grija Secretariatului General al Consiliului Concurenței.

C. Deliberarea, adoptarea și comunicarea deciziilor

Art. 12. -

(1) Procedura deliberării are un caracter secret, la aceasta participând exclusiv membrii Plenului Consiliului Concurenței.

(2) În urma deliberărilor, Plenul Consiliului Concurenței sau comisia de soluționare delegată de acesta adoptă o soluție cu privire la cazul în discuție.

Art. 13. -

Dacă este necesar, Direcția relații externe și comunicare solicită, la inițiativa Plenului Consiliului Concurenței, informații în cadrul Rețelei Europene de Concurență cu privire la aspecte specifice cazului în discuție.

Art. 14. -

(1) Deciziile asupra cazului se iau cu majoritatea de voturi ale membrilor Plenului Consiliului Concurenței sau, după caz, ale membrilor comisiei, președintele de ședință formulând ultimul punctul său de vedere.

(2) După închiderea deliberărilor, președintele de ședință dictează secretarului de ședință soluția adoptată de Plenul Consiliului Concurenței, acesta întocmind minuta în care se consemnează rezultatul deliberărilor.

(3) Secretarul de ședință consemnează, dacă este cazul, și opinia separată, astfel cum îi este comunicată de autorul sau autorii acesteia.

(4) După întocmirea minutei și a opiniei sau opiniilor separate, secretarul de ședință consemnează soluția și opiniile separate în condica de ședință și transmite o copie a acesteia raportorului.

(5) De asemenea, secretarul de ședință înscrie soluția în registrul de deliberări. În registrul de deliberări semnează toți membrii Plenului Consiliului Concurenței care au participat la deliberări.

Art. 15. -

(1) Decizia se redactează de către secretarul de ședință, se semnează de către președinte și se comunică părților de îndată, prin grija secretarului de ședință sau a direcției de concurență din care face parte raportorul investigației, conform dispoziției președintelui, fără a se depăși un termen de 30 de zile de la data deliberării. În situații excepționale, justificate de complexitatea cazului, acest termen se poate prelungi cu cel mult 15 zile. După primirea deciziei de către părți, aceasta va fi publicată și pe pagina de internet a Consiliului Concurenței, în limba română, însoțită de un rezumat în limba engleză.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru deciziile de acceptare a angajamentelor adoptate în baza art. 462 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

;
se încarcă...