Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 43/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Carao-S - Sec?ia a II-a civila, de contencios administrativ oi fiscal, în Dosarul nr. 2.650/208/2015, privind pronun?area unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 2.160/1/2016 este constituit conform dispozițiilor art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 și ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul).

aedin?a este prezidata de domnul judecator I Barba, preoedintele Sec?iei de contencios administrativ oi fiscal a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie.

La oedin?a de judecata participa domnul Aurel S, magistrat-asistent la Sec?iile Unite, desemnat în conformitate cu dispozi?iile art. 276 din Regulament.

Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulata de Tribunalul Carao-S - Sec?ia a II-a civila, de contencios administrativ oi fiscal, în Dosarul nr. 2.650/208/2015, privind pronun?area unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea urmatoarelor chestiuni de drept:

"

- dacă, în sensul dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea contravențională pentru contravenția prevăzută de art. 8 alin. (1) din același act normativ revine persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare care îndeplinesc, la momentul săvârșirii contravenției, condiția de a fi proprietare ale autovehiculului sau răspunderea contravențională revine persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, ca proprietare, chiar dacă la momentul săvârșirii faptei respectivul autovehicul era înstrăinat, în baza unor acte translative de proprietate purtând dată certă prin prezentarea la o autoritate publică, însă acesta nu a fost înmatriculat pe numele noului proprietar;

- dacă termenul de două luni prevăzut de art. 9 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 este un termen special de prescripție, în sensul art. 13 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar în caz afirmativ, dacă acesta se calculează de la data la care autovehiculul a fost surprins în trafic de camerele video amplasate pe rețeaua de drumuri naționale ori de la data la care agentul constatator, în urma vizualizării înregistrării, a constatat că pentru respectivul autovehicul lipsește rovinieta valabilă și a identificat utilizatorul vehiculului, pe baza datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor."

Magistratul-asistent prezintă referatul cu privire la obiectul sesizării, arătând că la dosar au fost depuse hotărâri judecătorești și puncte de vedere ale instanțelor cu privire la problemele de drept în discuție, din analiza cărora se desprinde concluzia existenței unei bogate și neunitare jurisprudențe referitoare la prima problemă de drept supusă dezlegării; se arată, de asemenea, că a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor, care a fost comunicat părților, potrivit dispozițiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, exprimându-și punctul de vedere cu privire la acesta Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (fosta C.N.A.D.N.R. - S.A.), având calitatea de intimată în dosarul de sesizare.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunțare asupra sesizării.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunilor de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizării

1. Tribunalul Carao-S - Sec?ia a II-a civila, de contencios administrativ oi fiscal, prin Încheierea din 17 mai 2016, pronun?ata în Dosarul nr. 2.650/208/2015, a dispus sesizarea Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în temeiul art. 519 din Codul de procedura civila, în vederea pronun?arii unei hotarâri prealabile, prin care sa dea o rezolvare de principiu cu privire la chestiunile de drept sus-men?ionate.

II. Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanței care a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina

2. Prin plângerea contravențională înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeș, petenta S.C. T.A.M. - S.R.L. a solicitat anularea procesului-verbal de contravenție din 6 iulie 2015, întocmit de C.N.A.D.N.R. - S.A., susținând că a fost sancționată pentru lipsa rovinietei valabile, însă autoturismul implicat în săvârșirea contravenției nu mai era în proprietatea sa la momentul săvârșirii presupusei contravenții, astfel că obligația de a deține rovinieta nu îi mai incumba, după cum rezultă din factura fiscală, contractul de vânzare-cumpărare din 8 decembrie 2014 și procesul-verbal de predare-primire din data de 9 decembrie 2014; de asemenea, petenta a arătat că a radiat autovehiculul din evidențele fiscale, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală din 10 decembrie 2014 și din procesul-verbal de scoatere din evidență, emis de direcția de taxe și impozite locale.

3. Instituția intimată, prin întâmpinare, a solicitat respingerea plângerii și menținerea procesului-verbal, ca fiind temeinic și legal, susținând că actul de vânzare-cumpărare încheiat între petentă și cocontractant produce efecte doar între părțile care l-au încheiat, neputând fi opus terților; orice schimbare a proprietarului/utilizatorului autoturismului în cauză devine opozabilă terților doar după transcrierea dreptului de proprietate în evidențele serviciului public comunitar regim permise și înmatriculare a vehiculelor competent. Intimata a susținut că, potrivit art. 24 alin. (2) lit. d) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (Ordinul nr. 1.501/2006), "Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligați să solicite radierea din circulație în termen de 30 de zile de la data trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane".

4. Prin Sentința nr. 1.460 din 11 noiembrie 2015, instanța de fond a respins plângerea contravențională și a menținut procesul-verbal de contravenție atacat, reținând că prin acest act petenta a fost sancționată cu amendă contravențională, prevăzută de art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, întrucât a circulat fără rovinietă valabilă, faptă ce constituie contravenție, conform art. 8 alin. (1) din același act normativ. S-a reținut că din prevederile art. 7 și art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 rezultă că obligația de plată a rovinietei revine proprietarului sau utilizatorului vehiculului care este menționat în certificatul de înmatriculare și că utilizator este persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi vehiculul în baza unui drept legal. Contractul de vânzare-cumpărare, act sub semnătură privată, încheiat între petentă și cocontractant produce efecte doar față de părțile care l-au încheiat, neputând fi opus terților. Orice schimbare a proprietarului/utilizatorului autoturismului în cauză devine opozabilă terților doar după transcrierea dreptului de proprietate în evidențele serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent.

5. Împotriva acestei hotărâri a declarat apel petenta. În motivarea căii de atac formulate s-a arătat, în esență, că utilizatori în sensul art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 sunt persoanele fizice sau juridice care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, iar din înscrisurile depuse la dosar a dovedit că la momentul constatării faptei nu mai era proprietara vehiculului, fiind înstrăinat către o altă societate. Invocându-se dispozițiile art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002), dispozițiile art. 8 din Ordinul nr. 1.501/2006 și art. 11 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 769/2010 (Normele metodologice), se susține că, în cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui autovehicul, obligația înscrierii în evidențele autorităților competente a noului proprietar revine cumpărătorului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...