Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4576/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat

Modificări (2), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 01 noiembrie 2011.

În vigoare de la 01 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 4.576/230/2.445

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Ministerul Administrației și Internelor

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, ministrul administrației și internelor și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv unitățile de învățământ special, casele corpului didactic, cluburile sportive școlare, palatele copiilor, cluburile elevilor și centrele județene de resurse și asistență educațională, denumite în continuare unități de învățământ, în calitate de angajatori, efectuează încadrarea și salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2. - Reviste (1)

Statele de personal ale unităților de învățământ, pentru toate categoriile de personal, se întocmesc de unitățile de învățământ și se avizează de inspectoratele școlare, la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori apar modificări.

Art. 3. -

(1) Ordonatorii principali de credite și angajatorii au obligația să stabilească salariile de bază, sporurile și alte drepturi salariale potrivit Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.

(2) Deciziile de încadrare/reîncadrare, după caz, a personalului din cadrul unităților de învățământ se vor emite numai pe baza statului de personal avizat de către inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Art. 4. -

(1) Statele de plată a salariilor/Statele de plată a avansurilor pentru concediile de odihnă pentru unitățile de învățământ se întocmesc pe baza statelor de personal avizate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

(2) Statele de plată a salariilor/Statele de plată a avansurilor pentru concediile de odihnă se întocmesc de unitățile de învățământ și se transmit, în format electronic, inspectoratelor școlare județene/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru verificare și validare, în conformitate cu statele de personal avizate.

(3) Verificarea și validarea se fac de către compartimentul salarizare sau audit din cadrul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

(4) Statele de plată a salariilor/Statele de plată a avansurilor pentru concediile de odihnă validate electronic stau la baza întocmirii documentelor de plată către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Art. 5. -

(1) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului vor efectua plata salariilor/avansurilor pentru concediile de odihnă pe baza situațiilor centralizatoare privind plata salariilor prezentate de unitățile de învățământ, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, purtând un cod de bare care atestă faptul că sunt emise pe baza statelor de plată validate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

(2) Directorul unității de învățământ răspunde de corectitudinea datelor înscrise în situația centralizatoare privind plata salariilor prezentată la Trezoreria Statului în concordanță cu codul de bare tipărit pe aceasta.

(3) În cazul în care datele înscrise în situația centralizatoare privind plata salariilor nu corespund cu cele din documentele de plată prezentate de unitățile de învățământ, unitățile Trezoreriei Statului vor restitui documentele în vederea punerii de acord.

Art. 6. -

(1) Întocmirea și avizarea statelor de personal, respectiv întocmirea și validarea statelor de plată a salariilor ale unităților de învățământ se vor face, în mod unitar, pe baza programului de salarizare asigurat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(2) Formatele statelor de personal, statelor de plată a salariilor și statelor de plată a avansurilor pentru concediile de odihnă, precum și situația centralizatoare privind plata salariilor sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 2A, și 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Fluxurile tehnice de lucru pentru transmiterea în format electronic statelor de plată a salariilor și a statelor de personal, pentru verificarea și validarea lor, precum și pentru întocmirea documentelor de plată prezentate unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru efectuarea plăților salariale în învățământul preuniversitar de stat sunt prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Plata tuturor drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ, calculate în condițiile legii, se va face respectând prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Directorii unităților de învățământ și conducerea inspectoratelor școlare vor lua toate măsurile astfel încât validarea statelor de plată a salariilor să se facă înainte de data planificată pentru plată la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Art. 8. -

Direcția generală economic finanțe resurse umane, Direcția generală managementul resurselor umane, Direcția modernizarea patrimoniului, investiții și informatizare și Serviciul audit din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unitățile de învățământ, ordonatorii principali de credite ai unităților de învățământ, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

ANEXA Nr. 1*)

____________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STAT DE PERSONAL
pe luna LL.AAAA

Unitate de învățământ:

Cod SIRUES:

Cod fiscal:

Stare stat de plată (în lucru/trimis/validat/respins):

Capitol bugetar/Sursă de finanțare
Categorie personal - didactic
COMPENSAȚII TRANZITORII Salariu de bază conform Legii nr. 63/2011 și Legii nr. 285/2010 ALTE SPORURI NEINCLUSE ÎN SALARIUL DE BAZA
Număr curent Nume și prenume
Funcția
Cod numeric personal
Studii
Grad didactic
Vechime recunoscută în învățământ
Gradație
Clasă
Este funcție de bază
Normă calcul
Normă de bază
Normă plată cu ora
Normă cumul
Normă didactică plată cu ora
Număr ore plată cu ora
Salariul grilă
Salariul tarifar normat
%/lndemnizație conducere
%/învățământ special
%/Gradație de merit
%/Dirigenție conform Legii nr. 63/2011
%/Stabilitate
%/Vechime în muncă
Învățământ special
Diferențe spor zonă
Doctorat
Control financiar preventiv
Audit
%/lndemnizație predare
simultană
%/Spor condiții vătămătoare
%/Spor model
%/lndemnizație zone izolate
%/Practică pedagogică
%/Control financiar preventiv
%/Spor nevăzători
Spor noapte
Majorare salariu de încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010]
Total drepturi plată cu ora
Total drepturi salariale
XXXXXX X X X X% X X X% X X% X
XXXXXX X X X X% X X X% X X% X X
XXXXXXXXXXXXX X X% X X X
XXXXXX X X% X X% X
XXXXXX X X% X
XXXXXX X% X X
XXXXXX
Total categorie didactic:
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X
X X X
X X
X X
Categorie personal - didactic auxiliar
COMPENSAȚII TRANZITORII Salariu de bază conform Legii nr. 63/2011 și Legii nr. 285/2010 ALTE SPORURI NEINCLUSE lN SALARIUL DE BAZA
Număr curent Nume și prenume
Funcția
Cod numeric personal
Studii
Grad didactic
Vechime recunoscută în învățământ
Gradație
Clasă
Este funcție de bază
Normă calcul
Normă de bază
Normă plată cu ora
Normă cumul
Normă didactică plată cu ora
Număr ore plată cu ora
Salariul grilă
Salariul tarifar normat
%/lndemnizație conducere
%/Învățâmânt special
%/Gradație de merit
%/Dirigenție conform Legii nr. 63/2011
%/Stabilitate
%/Vechime în muncă
Învățământ special
Diferențe spor zonă
Doctorat
Control financiar preventiv
Audit
%/lndemnizație predare simultană
%/Spor condiții vătămătoare
%/Spor model
%/lndemnizație zone Izolate
%/Practică pedagogică
%/Control financiar preventiv
%/Spor nevăzători
Spor noapte
Majorare salariu de încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010]
Total drepturi plată cu ora
Total drepturi salariale
XXXXXX X X X% X X
XXXXXX X X X% X X% X
XXXXXXXXXXXXX X X% X X X% X X% X X
XXXXXX X X X% X
X% X X X
X X% X X
XXXXXX
Total categorie didactic auxiliar:
X X X
X X X
X X X X X X
X X X
X X X
X X X
Categorie personal - nedidactic
COMPENSAȚII TRANZITORII Salariu de bază conform Legii nr. 285/2010 ALTE SPORURI NEINCLUSE IN SALARIUL DE BAZĂ
Număr curent Nume și prenume
Funcția
Cod numeric personal
Studii
Grad didactic
Vechime recunoscută în învățământ
Gradație
Clasă
Este funcție de bază
Normă calcul
Normă de bază
Normă plată cu ora
Normă cumul
Normă didactică plată cu ora
Număr ore plată cu ora
Salariul grilă
Salariul tarifar normat
%/lndemnizație conducere
%/Învățământ special
%/Gradație de merit
%/Dirigenție conform Legii nr. 63/2011
%/Stabilitate
%/Vechime în muncă
Învățământ special
Diferențe spor zonă
Doctorat
Control financiar preventiv
Audit
%/lndemnizație predare simultană
%/Spor condiții vătămătoare
%/Spor model
%/lndemnizație zone izolate
%/Practică pedagogică
%/Control financiar preventiv
%/Spor nevăzători
Spor noapte
Majorare salariu de încadrare [anexa nr. II lit. B ari. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010]
Total drepturi plată cu ora
Total drepturi salariale
XXXXXX X X X% X X X
XXXXXX X X X% X
XXXXXXXXXXXXX X X X% X X
XXXXXX X X X% X
X X
X x% X X
XXXXXX
Total categorie nedidactic:
X X X X
X X
X X X X
X X X
X X
X X X
Total:
X x X
X X X
X X X X
X X X
X X
X X

Ordonator de credite,
.....................
Contabil-șef,
...................
Ștampila unității

ANEXA Nr. 2*) Modificări (1)

___________

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

STAT DE PLATĂ
a salariilor pe luna LL.AAAA

Unitate de învățământ:

Cod SIRUES:

Cod fiscal: Stare stat de plată (în lucru/trimis/validat/respins):

Număr zile lucrătoare:

Capitol bugetar/Sursă de finanțare:
Categorie personal - didactic
Număr curent Nume și prenume
Funcția de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/ salariul realizat Indemnizație conducere
Indemnizație învățământ special
Gradație merit
Indemnizație dirigenție conform Legii nr. 63/2011
Stabilitate
Vechime în muncă
Titlu de doctor compensații
Zone izolate compensații
Control financiar preventiv compensații
Audit compensații
Învățământ special compensații
Salariu de bază realizat
Spor model
Indemnizație zone izolate
Practică pedagogică
Predare simultană
Condiții periculoase
Control financiar preventiv
Spor nevăzători
Majorare salariu de încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010]
Zile concediu de odihnă/indemnizație concediu de odihnă
Ore de noapte/Spor de noapte
Ore didactice/Plată cu ora
Zile concedii medicale din fond salarii/indemnizații concedii medicale din fond salarii
Zile concedii medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate/indemnizații concedii medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
Zile concedii medicale din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale/indemnizații concedii medicale din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
Sume examene naționale
Sume corecții
Diminuări brute
Drepturi cumul
Venit brut
Contribuție individuală șomaj (0,5%)
Contribuție individuală asigurări sociale (10,5%)
Contribuție individuală asigurări de sănătate (5,5%)
Venit net
Deducere personală
Pensie facultativă deductibilă
Diferențe venituri pentru deducerea personală
Venit bază de calcul Impozit (16%)
Salariu net
Avans concediu de odihnă
Pensie alimentară
Titluri executorii
Debite
Rest de plată
Card Numerar
XXXXXX X X X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X
Total categorie didactic: X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X
Categorie personal - didactic auxiliar
Număr curent Nume și prenume
Funcția de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/ Salariul realizat Indemnizație conducere
Indemnizație învățământ special
Gradație merit
Indemnizație dirigenție conform Legii nr. 63/2011
Stabilitate
Vechime în muncă
Titlu de doctor compensații
Zone izolate compensații
Control financiar preventiv compensații
Audit compensații
Învățământ special compensații
Salariu de bază realizat
Spor model
Indemnizație zone izolate
Practică pedagogică
Predare simultană
Condiții periculoase
Control financiar preventiv
Spor nevăzători
Majorare salariu de încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010]
Zile concediu de odihnă/lndemnizatie concediu de odihnă
Ore de noapte/Spor de noapte
Ore didactice/Plată cu ora
Zile concedii medicale din fond salarii/indemnizații concedii medicale din fond salarii
Zile concedii medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate/indemnizații concedii medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
Zile concedii medicale din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale/indemnizații concedii medicale din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
Sume examene naționale
Sume corecții
Diminuări brute
Drepturi cumul
Venit brut
Contribuție individuală șomaj (0,5%)
Contribuție individuală asigurări sociale (10,5%)
Contribuție individuală asigurări de sănătate (5,5%)
Venit net
Deducere personală
Pensie facultativă deductibilă
Diferențe venituri pentru deducerea personală
Venit bază de calcul
Impozit (16%)
Salariu net
Avans concediu de odihnă
Pensie alimentară
Titluri executorii
Debite
Rest de plată
Card Numerar
XXXXXX X X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXX X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X
Total categorie didactic auxiliar: X X X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X
Categorie personal - nedidactic
Număr curent Nume și prenume
Funcția de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/ Salariul realizat Indemnizație conducere
Indemnizație învățământ special
Gradație merit
Indemnizație dirigenție conform Legii nr 63/2011
Stabilitate
Vechime în muncă
Titlu de doctor compensații
Zone izolate compensații
Control financiar preventiv compensații
Audit compensații
Învățământ special compensații
Salariu de bază realizat
Spor model
Indemnizație zone izolate
Practică pedagogică
Predare simultană
Condiții periculoase
Control financiar preventiv
Spor nevăzători
Majorare salariu de încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010]
Zile concediu de odihnă/indemnizație concediu de odihnă
Ore de noapte/Spor de noapte
Ore didactice/Plată cu ora
Zile concedii medicale din fond salarii/indemnizații concedii medicale din fond salarii
Zile concedii medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate/indemnizații concedii medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
Zile concedii medicale din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale/indemnizații concedii medicale din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
Sume examene naționale
Sume corecții
Diminuări brute
Drepturi cumul
Venit brut
Contribuție individuală șomaj (0,5%)
Contribuție individuală asigurări sociale (10,5%)
Contribuție individuală asigurări de sănătate (5,5%)
Venit net
Deducere personală
Pensie facultativă deductibilă
Diferențe venituri pentru deducerea personală
Venit bază de calcul
Impozit (16%)
Salariu net
Avans concediu de odihnă
Pensie alimentară
Titluri executorii
Debite
Rest de plată
Card Numerar
XXXXXX X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X
XXXXXXXXXXXXX X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X
Total categorie nedidactic: X X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X
Total: X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X

RECAPITULAȚIE STAT SALARII pe
luna LL.AAAA

Număr
curent
Explicații Total
1 Salarii brute (salariul de bază și alte drepturi incluse în salariul de bază) X
2 Sporuri în afara salariului de bază, din care: X
2.1 Indemnizație predare simultana X
2.2 Spor condiții vătămătoare X
2.3 Indemnizație zone izolate X
2.4 Practică pedagogică X
2.5 Control financiar preventiv X
2.6 Spor nevăzători X
2.7 Spor noapte X
2.8 Spor model X
3 Majorare salariu de încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010] X
4 Indemnizații concedii de odihnă X
5 Indemnizații concedii medicale din fondul de salarii X
6 Indemnizații concedii medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate X
7 Indemnizații concedii medicale din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale X
8 Plata cu ora X
9 Drepturi cumul X
10 Sume examene naționale X
11 Alte drepturi X
12 Total salarii brute X
13 Total contribuții angajat, din care: X
13.1 Contribuție individuală șomaj (0,5%) X
13.2 Contribuție individuală asigurări sociale (10,5%) X
13.3 Contribuție individuală asigurări de sănătate (5,5%) X
13.4 Impozit pe salarii (16%) X
14 Avans concediu de odihnă X
15 Total rețineri, din care: X
15.1 Pensie facultativă deductibilă X
15.2 Pensie alimentară X
15.3 Titluri executorii X
15.4 Debite X
16 Rest plată salarii, din care: X
16.1 Pe card X
16.2 Numerar X
17 Bază calcul contribuție angajator fond șomaj X
18 Bază calcul contribuție angajator asigurări sociale X
19 Bază calcul contribuție Fond de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale X
20 Bază calcul cotă de contribuție pentru concedii și indemnizații X
21 Bază calcul contribuție angajator fond de sănătate X
22 Contribuție angajator asigurări sociale (20,8%) X
23 Contribuție la Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale X
24 Contribuție angajator fond șomaj (0,5%) X
25 Cotă contribuție pentru concedii și indemnizații conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 (0,85%) X
26 Cotă contribuție pentru concedii și indemnizații accidente de muncă și boli profesionale (0,85%) X
27 Contribuție angajator fond sănătate (5,2%) X
28 Contribuție asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă și boli profesionale din bugetul de asigurări (5,5%) X
29 Contribuție asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă și boli profesionale din fond salarii (5,5%) X
30 Vărsăminte persoane cu handicap (4%) X

Ordonator de credite,
.....................
Contabil-șef,
...................
Ștampila unității

ANEXA Nr. 2A*)

___________

*) Anexa nr. 2A este reprodusă în facsimil.

STAT DE PLATĂ
avansuri concedii de odihnă în data de ZZ.LL.AAAA

Unitate de învățământ:

Cod SIRUES:

Cod fiscal:

Stare stat de plată (în lucru/trimis/validat/respins):

Capitol bugetar/Sursă de finanțare:
Categorie personal - didactic
Număr curent Nume și prenume
Funcția
Cod numeric personal
Norma corespunzătoare funcției de bază
Salariul grilă
Salariul tarifar normat
%/lndemnizație conducere
%/lndemnizație învățământ special
%/Gradație merit
%/lndemnizație dirigenție conform Legii nr. 63/2011
%/Stabilitate
%/Vechime în muncă
Învățământ special compensații
Zone izolate compensații
Doctorat compensații
Control financiar preventiv compensații
Audit compensații
Salariu de bază
%lndemnizație zone izolate
%/Predare simultană
%/Condiții periculoase
%/Control financiar preventiv
%/Spor nevăzători
%/Spor model
Zile concediu de odihnă luna 1/Indemnizație concediu de odihnă luna 1
Zile concediu de odihnă luna 2/Indemnizație concediu de odihnă luna 2
Zile concediu de odihnă luna 3/Indemnizație concediu de odihnă luna 3
Avans concediu de odihnă luna 1
Avans concediu de odihnă luna 2
Avans concediu de odihnă luna 3
Total de plată
Card Numerar
XXXXXX X X% X X% X X X X X
XXXXXX X X% X X X% X X X X X
XXXXXXXXXXXXX X% X X X% X X X X X
X X% X
X% X X% X
x% X X
Total categorie didactic: X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
X
X X
X X
Categorie personal - didactic auxiliar
Număr curent Nume și prenume
Funcția
Cod numeric personal
Norma corespunzătoare funcției de bază
Salariul grilă
Salariul tarifar normat
%/lndemnizație conducere
%/lndemnizație învățământ special
%/Gradație merit
%/lndemnizație dirigenție conform Legii nr. 63/2011
%/Stabilitate
%/Vechime în muncă
Învățământ special compensații
Zone izolate compensații
Doctorat compensații
Control financiar preventiv compensații
Audit compensații
Salariu de bază


%lndemnizație zone izolate
%/Predare simultană
%/Condiții periculoase
%/Control financiar preventiv
%/Spor nevăzători
%/Spor model
Zile concediu de odihnă luna 1/Indemnizație concediu de odihnă luna 1
Zile concediu de odihnă luna 2/Indemnizație concediu de odihnă luna 2
Zile concediu de odihnă luna 3/ Indemnizație concediu de odihnă luna 3
Avans concediu de odihnă luna 1
Avans concediu de odihnă luna 2
Avans concediu de odihnă luna 3
Total de plată
Card Numerar
XXXXXX X X% X X X X X
XXXXXX X X% X X X X X
XXXXXXXXXXXXX x% X X X% X X
X X X% X
X% X X X% X
x% X X X % X
Total categorie didactic auxiliar: X X X X X X
X X X X X X
X X X X
X X
X X X
X X X
Categorie personal - nedidactic
Număr curent Nume și prenume Funcția Cod numeric personal Norma corespunzătoare funcției de bază Salariul grilă Salariul tarifar normat %/lndemnizație conducere
%/lndemnizație învățământ special
%/Gradație merit
%/lndemnizație dirigenție conform Legii nr. 63/2011
%/Stabilitate
%/Vechime în muncă
Învățământ special compensații
Zone izolate compensații
Doctorat compensații
Control financiar preventiv compensații
Audit compensații
Salariu de bază
%lndemnizație zone izolate
%/Predare simultană
%/Condiții periculoase
%/Control financiar preventiv
%/Spor nevăzători
%/Spor model
Zile concediu de odihnă luna 1/Indemnizație concediu de odihnă luna 1
Zile concediu de odihnă luna 2/Indemnizație concediu de odihnă luna 2
Zile concediu de odihnă luna 3/ Indemnizație concediu de odihnă luna 3
Avans concediu de odihnă luna 1
Avans concediu de odihnă luna 2
Avans concediu de odihnă luna 3
Total de plată Card Numerar
XXXXXX X X% X X X X X X
XXXXXX X X X X X
XXXXXXXXXXXXX X X% X X
X X X% X
X X% X
X% X X
Total categorie nedidactic: X X X X X X X
X X X X X
X X X
X X
X X
X X
Total: X
X
X

Ordonator de credite,
...................
Contabil-șef,
.....................
Ștampila unității

ANEXA Nr. 3*)

___________

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind plata salariilor pe luna LL.AAAA

Unitate de învățământ:

Cod SIRUES:

Cod fiscal:

Capitol bugetar/Sursă de finanțare:

Număr
curent
Număr ordin plată/cec de numerar Data emiterii Cont
plătitor
Cod fiscal beneficiar Denumire/
Nume
beneficiar
Cont
beneficiar
Sumă netă de plată Explicație

Ordonator de credite,
.....................
Contabil-șef,
...................
Ștampila unității

ANEXA Nr. 4

FLUXURI
detaliate de lucru privind cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat

CAPITOLUL I Derularea cu suport informatic a fluxurilor de lucru pentru emiterea statelor de plată a salariilor/statelor de plată avansuri concedii de odihnă, a statelor de personal și a situației centralizatoare privind plata salariilor

Art. 1. -

(1) Pentru facilitarea operațiunilor de avizare a statelor de personal și a statelor de plată a salariilor/statelor de plată avansuri concedii de odihnă, așa cum sunt descrise în ordin, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare M.E.C.T.S., pune la dispoziția inspectoratelor școlare și a unităților de învățământ preuniversitar de stat sistemul informatic EDUSAL de calcul al drepturilor salariale.

(2) Utilizarea sistemului informatic EDUSAL se va face exclusiv în conformitate cu manualul de utilizare aferent și cu respectarea strictă a prevederilor licenței de utilizare care îl însoțește.

(3) Sistemul informatic EDUSAL constă în două componente principale:

a) portalul EDUSAL - care poate fi regăsit la adresa https://edusal.edu.ro. Accesul la portal se face securizat, prin autentificare cu nume utilizator și parolă;

b) aplicația EDUSAL - care poate fi descărcată de pe pagina dedicată acestui scop a portalului EDUSAL împreună cu manualul de utilizare aferent. Modificări (2)

(4) Inspectoratele școlare asigură suportul tehnic necesar unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul respectiv/din municipiul București pentru derularea fluxurilor de lucru cu suport informatic. Direcția modernizarea patrimoniului, informatizare și investiții din cadrul M.E.C.T.S. asigură suportul tehnic necesar inspectoratelor școlare pentru derularea fluxurilor de lucru cu suport informatic. Direcția generală economic, finanțe resurse umane din cadrul M.E.C.T.S. asigură consultanța pe probleme de salarizare necesară inspectoratelor școlare.

Art. 2. -

Directorul unității de învățământ preuniversitar de stat poartă întreaga răspundere pentru derularea fluxurilor de lucru descrise în ordin, cu posibilitatea delegării operării aplicației EDUSAL unei persoane desemnate în acest scop. În cele ce urmează, această persoană este denumită responsabil cu salarizarea.

CAPITOLUL II Derularea fluxului de lucru aferent statului de personal

Art. 3. -

(1) Responsabilul cu salarizarea din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat introduce în aplicația EDUSAL datele statului de personal.

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat trimite inspectoratului școlar statul de personal, pe suport hârtie pentru avizare și electronic pentru validare.

(3) Responsabilii cu avizarea statelor de personal din partea inspectoratului școlar, respectiv șeful compartimentului salarizare sau auditorul examinează statul de personal.

A. Dacă statul de personal corespunde modului de calcul legal, îl avizează.

B. Dacă statul de personal nu corespunde modului de calcul legal:

(i) dacă aceasta este prima examinare a statului de personal de către inspectoratul școlar, responsabilii cu avizarea notează observațiile și îl resping;

(ii) dacă statul de personal a mai fost o dată respins conform acestui flux de lucru, apoi corectat și retrimis pentru avizare, atunci inspectoratul școlar convoacă de urgență directorul unității de învățământ preuniversitar de stat pentru corectarea și avizarea statului de personal.

(4) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat primește decizia inspectoratului școlar.

A. Dacă statul de personal a fost avizat, unitatea de învățământ preuniversitar de stat poate trece la întocmirea statului de plată.

B. Dacă statul de personal a fost respins, unitatea de învățământ preuniversitar de stat efectuează corecturi și reia fluxul prevăzut la alin. (2), o singură dată, conform alin. (3) lit. B pct. (ii).

Art. 4. -

Derularea fluxului de lucru prevăzut la art. 3 alin. (3) va începe cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data la care se dorește avizarea statului de personal.

CAPITOLUL III Derularea fluxului de lucru aferent statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă

Art. 5. -

(1) Responsabilul cu salarizarea din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat introduce datele statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă specifice lunii curente. Întocmirea statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă se face numai pe baza statului de personal avizat de către inspectoratul școlar.

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat trimite statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă, electronic, pentru validare din partea inspectoratului școlar. Termen-limită: 5 zile înainte de ziua de plată a salariului în unitatea de învățământ preuniversitar de stat.

(3) Responsabilul cu validarea statelor de plată a salariilor/statelor de plată avansuri concedii de odihnă din partea inspectoratului școlar, respectiv auditorul sau șeful compartimentului salarizare, examinează statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă pentru conformitate cu statul de personal și cu reglementările legale în vigoare. Termen-limită pentru prima trimitere a unui stat de plată a salariilor/stat de plată avansuri concedii de odihnă: 5 zile înainte de ziua de plată a salariului în unitatea de învățământ preuniversitar de stat, dar nu înainte de ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. Termen-limită pentru retrimiterea unui stat de plată a salariilor/stat de plată avansuri concedii de odihnă: 3 zile înainte de ziua de plată a salariului în unitatea de învățământ preuniversitar de stat.

A. Dacă statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă corespunde statului de personal (existând doar diferențe legitime, motivate) și normelor legale, atunci responsabilul cu validarea îl validează.

B. Dacă statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă nu corespunde statului de personal sau normelor legale:

(i) dacă aceasta este prima examinare a statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă de către inspectoratul școlar, responsabilul cu validarea notează observațiile și îl respinge;

(ii) dacă statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă a mai fost o dată respins conform acestui flux de lucru, apoi corectat și retrimis pentru validare, atunci responsabilul cu validarea convoacă de urgență directorul unității de învățământ preuniversitar de stat pentru corectarea și validarea statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă. Termen-limită: două zile înainte de ziua de plată a salariului în unitatea de învățământ preuniversitar de stat.

(4) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat primește decizia inspectoratului școlar. Termen-limită: 3-4 zile înainte de ziua de plată a salariului în unitatea de învățământ preuniversitar de stat.

A. Dacă statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă a fost validat, unitatea de învățământ preuniversitar de stat îl tipărește în vederea înregistrării în evidența contabilă a unității.

B. Dacă statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă a fost respins, unitatea de învățământ preuniversitar de stat efectuează corecturi și reia fluxul prevăzut la alin. (2), o singură dată, conform alin. (3) lit. B pct. (ii).

Art. 6. -

Formatele statului de personal, statului de plată a salariilor și statului de plată avansuri concedii de odihnă sunt cele prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 2a la ordin și implementate în aplicația EDUSAL. Orice prezentare pentru avizare a unui stat de personal sau pentru validare a unui stat de plată a salariilor/stat de plată avansuri concedii de odihnă se va face numai în acest format, în caz contrar statul de personal/statul de plată a salariilor nefiind considerat valabil.

Art. 7. -

În nicio situație, eventuala dificultate tehnică de a respecta fluxul de lucru cu suport informatic nu poate fi considerată o derogare de la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat și ale celorlalte acte normative în vigoare; pașii care nu pot fi efectuați informatic vor fi efectuați pe suport hârtie, iar codurile de validare emise de sistemul EDUSAL vor fi înlocuite prin semnătura și ștampila responsabililor din partea inspectoratului școlar, astfel încât în nicio situație să nu se întârzie plata drepturilor salariale. Atunci când situația va evolua, făcând posibilă derularea operațiunilor cu suport informatic, se vor introduce toate datele până la zi și se vor reface în sistemul informatic toți pașii care au fost efectuați pe suport hârtie. La unitățile Trezoreriei Statului va fi prezentată anexa 3 la ordin întocmită pe suport hârtie, certificată cu semnătură și ștampilă de către persoanele responsabile din partea inspectoratului școlar, fără a prezenta codul de bare.

CAPITOLUL IV Derularea fluxului de lucru pentru întocmirea situației centralizate privind plata salariilor

Art. 8. -

(1) Prezentarea la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru plata efectivă a drepturilor salariale se poate face numai după validarea statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă prin derularea fluxurilor de lucru descrise în cap. III.

(2) Derularea fluxului de lucru aferent plății efective a salariilor:

1. Responsabilul cu salarizarea din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat tipărește din aplicația EDUSAL Situația centralizatoare privind plata salariilor, în formatul precizat în anexa nr. 3 la ordin și având înscris codul de bare care atestă corespondența situației cu statul de plată validat de inspectoratul școlar.

2. Responsabilul cu salarizarea prezintă Situația centralizatoare privind plata salariilor împreună cu celelalte documente de plată la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului de care aparține.

3. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului verifică concordanța dintre datele cuprinse în situația centralizatoare prevăzută în anexa nr. 3 la ordin și documentele de plată prezentate și efectuează plata numai în măsura în care aceste documente sunt în concordanță.

(3) Ministerul Finanțelor Publice va transmite periodic, cu frecvență cel puțin lunară, către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului situația centralizată a tuturor plăților salariale efectuate din conturile unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 9. -

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Finanțelor Publice vor încheia, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat, un protocol de interoperabilitate a sistemelor informatice în vederea plății drepturilor salariale în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Protocolul va preciza modalitățile tehnice prin care sistemele informatice ale celor două ministere vor fi actualizate pentru a automatiza operațiunile de verificare și de schimb de date precizate în cap. IV, precum și responsabilitățile, etapizarea și termenele-limită pentru efectuarea acestor actualizări.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
13. Spor pentru condiții vătămătoare cuvenit personalului didactic din învățământul preuniversitar
;
se încarcă...