Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

Modificări (...), Reviste (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 12 decembrie 2017.

În vigoare de la 01 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și (2) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică de către asociații, fundații, federații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase, precum și de către alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speciale, în scopul desfășurării de activități fără scop patrimonial, care au obligația, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale.

(3) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se referă, în principal, la activitățile fără scop patrimonial, inclusiv activitățile cu destinație specială, desfășurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial și, în subsidiar, la activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către aceste persoane juridice. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Se aprobă Reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică de către unitățile de cult, asociațiile de proprietari și de către persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă.

(3) Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situații financiare anuale.

Art. 3. -

(1) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România, prevăzute la art. 1 alin. (2), organizează și conduc evidență contabilă proprie, potrivit reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.

(2) Activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România, se include în situațiile financiare anuale ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări.

Art. 4. - Reviste (1)

(1) În aplicarea reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1), entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii, care se aprobă de administratori sau de către alte persoane care au obligația gestionării entității respective.

(2) În cazul entităților care, potrivit legii sau actului de înființare, nu au administratori, referirile la "administratori" se vor citi ca referiri la persoanele care au obligația gestionării entității respective.

Art. 5. -

În cazul în care aplicarea reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1) impune modificarea unor tratamente contabile, aceasta nu determină corecții ale operațiunilor contabile generate de evenimente anterioare intrării în vigoare a acestor reglementări.

Art. 6. - Reviste (1)

Pe durata deținerii statutului de utilitate publică, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii.

Art. 7. -

Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial sunt cele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului ordin.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 24 noiembrie 2017.

Nr. 3.103.

ANEXA Nr. 1 Reviste (1)

REGLEMENTĂRILE CONTABILE
pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

REGLEMENTĂRI CONTABILE
privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Noua contabilitate a ONG-urilor în 2018: Rezumat în 9 puncte, pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Prietenii Fiscalității nr. 4/2020
;
se încarcă...