Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul de emitere a certificatelor verzi din 20.10.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 noiembrie 2011 până la 15 februarie 2015, fiind abrogat prin Ordin 4/2015 și înlocuit de Regulament 2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scopul

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește:

a) modul de calcul al cantității de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi prevăzut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) modul de emitere a certificatelor verzi;

c) părțile implicate și obligațiile acestora în desfășurarea procesului de emitere a certificatelor verzi.

SECȚIUNEA a 2-a Domeniul de aplicare

Art. 2. -

Prezentul regulament se aplică:

a) operatorului de transport și de sistem, în calitate de emitent al certificatelor verzi;

b) operatorilor economici acreditați de ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi;

c) operatorilor de rețea la rețelele cărora sunt racordate centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în vederea confirmării producțiilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, livrate de acestea în rețelele electrice.

SECȚIUNEA a 3-a Definiții și abrevieri

Art. 3. -

(1) Termenii utilizați în prezentul regulament sunt cei definiți în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei definiți în Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010.

(2) În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrică al unei centrale electrice necesar pentru realizarea producției de energie electrică, care reprezintă cantitatea de energie electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale centralei și/sau din rețeaua electrică necesară pentru producerea energiei electrice în cadrul respectivei centrale; această cantitate include energia electrică necesară pentru manipularea și prepararea combustibilului, pentru mentenanța centralei și pentru pomparea apei din lacul din aval în lacul din amonte, precum și pierderile în rețelele electrice prin care se realizează racordarea grupurilor/centralelor la rețea. În cazul centralelor de cogenerare acesta include și consumul de energie electrică necesar pentru producerea energiei termice în cogenerare;

b) CV suplimentare - CV prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de care producătorii pot beneficia suplimentar pentru cantitățile de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficiență, stabilite conform prevederilor anexei nr. 3;

c) Lege - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) putere calorifică inferioară - cantitatea de căldură obținută prin arderea unei unități de combustibil în condițiile în care produsele rezultate în urma arderii acestuia (gaze de ardere, vapori de apă, cenușă) sunt evacuate la o temperatură mai mare decât temperatura de condensare a vaporilor de apă;

e) operator economic acreditat - operator economic care deține/exploatează centrale electrice în care se produce energie electrică ce beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi în baza unei decizii de acreditare emise de ANRE;

f) Regulament de calificare - Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010;

g) Regulament de acreditare - Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011;

h) sistem de promovare prin certificate verzi - sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacționarea certificatelor verzi instituit prin lege.

Art. 4. -

Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarea semnificație:

a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CV - certificate verzi;

c) CPT - consum propriu tehnologic;

d) OTS - operatorul de transport și de sistem - Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.;

e) OPCV - operatorul pieței de certificate verzi Societatea Comercială "Operatorul Pieței de Energie Electrică - OPCOM" - S.A.;

f) OR - operator de rețea, respectiv operator de distribuție sau operator de transport și de sistem;

g) SRE - sursă/surse regenerabilă/regenerabile de energie;

h) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.

CAPITOLUL II Condiții de emitere a CV

SECȚIUNEA 1 Obligații în procesul de emitere a CV

Art. 5. -

OTS, în calitate de emitent al CV, are următoarele obligații:

a) elaborează Procedura de emitere a certificatelor verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie;

b) înființează și actualizează Registrul de evidență a beneficiarilor de CV și a CV emise;

c) înregistrează operatorii economici acreditați în registrul menționat la lit. b);

d) emite CV pentru operatorii economici acreditați;

e) comunică operatorilor economici acreditați și OPCV numărul și codurile numerice ale CV emise în contul acestora;

f) asigură protejarea sistemului electronic utilizat la emiterea CV pentru a nu fi fraudat;

g) transmite lunar ANRE rapoarte de monitorizare privind procesul de emitere a CV.

Art. 6. -

Operatorii economici acreditați au următoarele obligații:

a) se înscriu la OTS în Registrul de evidență a beneficiarilor de CV și a CV emise;

b) transmit lunar la OTS documentele necesare pentru emiterea de CV;

c) transmit semestrial la ANRE documentația necesară pentru stabilirea cantităților de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficiență care pot beneficia de CV suplimentare, conform prevederilor anexei nr. 3;

d) păstrează timp de 5 ani documentele justificative în baza cărora au fost transmise informațiile necesare pentru emiterea CV.

Art. 7. -

(1) Operatorii de rețea, în calitate de operatori de măsurare, au următoarele obligații:

a) încheie lunar cu operatorii economici acreditați care dețin/exploatează comercial centrale/grupuri electrice racordate la rețelele acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea fiecărei luni calendaristice, procesele-verbale conținând valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate în/din rețeaua electrică în luna precedentă;

b) verifică semestrial indicațiile grupurilor de măsurare a E-SRE livrate către locurile proprii de consum/la consumatorii racordați la barele centralelor de producere a E-SRE racordate la rețelele acestora și încheie cu operatorii economici acreditați, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărui semestru, proceseverbale conținând valorile măsurate ale energiei electrice livrate către locurile proprii de consum/la consumatorii racordați la barele centralelor electrice în semestrul precedent.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupurile de măsurare a energiei electrice livrate/consumate nu sunt dotate cu sisteme de teletransmisie, verificarea indicațiilor acestora, respectiv încheierea proceselor-verbale dintre OR și operatorii economici respectivi se realizează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la începerea fiecărei/fiecărui luni/semestru, pentru energia electrică livrată în luna/semestrul precedentă/precedent, după caz.

(3) Realizarea activității prevăzute la alin. (1) se face pe baza unui acord scris încheiat între operatorul economic acreditat și OR, cu respectarea art. 7 din Lege.

SECȚIUNEA a 2-a Înregistrarea operatorilor economici acreditați la OTS

Art. 8. -

(1) Pentru a obține CV, operatorii economici acreditați se înscriu la OTS în baza unei cereri, transmisă în scris și/sau în format electronic, potrivit modelului elaborat de acesta și publicat pe site-ul propriu, însoțită obligatoriu de o copie după decizia de acreditare emisă de ANRE și de o copie după licența de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul operatorilor economici acreditați care pun în funcțiune grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie și se află în perioada de probe, cererea este însoțită numai de o copie după decizia de acreditare preliminară emisă de ANRE, iar copia după licență se depune la OTS în termen de 3 zile lucrătoare după ce producătorul a intrat în posesia documentelor de acordare a licenței.

(3) Cererea de înregistrare la OTS a operatorului economic acreditat conține în mod obligatoriu datele de contact ale persoanei care va transmite lunar la OTS informațiile necesare pentru emiterea de CV.

SECȚIUNEA a 3-a Documente necesare pentru emiterea de CV

Art. 9. -

(1) Operatorii economici acreditați transmit lunar la OTS, în formatul stabilit de acesta, informațiile necesare stabilirii, pe tipuri de SRE/tehnologii de producere a E-SRE, a cantității de E-SRE care beneficiază de CV în luna precedentă, conform prevederilor anexei nr. 1, în funcție de tipul de SRE utilizate, însoțite de procesele-verbale care confirmă valorile măsurate ale E-SRE livrate/consumate, semnate împreună cu OR.

(2) În cazul operatorilor economici acreditați care livrează E-SRE către locurile proprii de consum/la consumatori racordați la barele centralelor electrice pe care le dețin, aceștia transmit la OTS:

a) lunar, valorile măsurate ale E-SRE livrate, declarate pe propria răspundere sau consemnate în procese-verbale semnate împreună cu consumatorii;

b) semestrial, procese-verbale care confirmă valorile măsurate ale E-SRE livrate, semnate împreună cu OR.

(3) Suplimentar față de prevederile alin. (1) sau (2), după caz, operatorii economici acreditați care produc energie electrică din biomasă sau SRE care provin din biomasă transmit lunar la OTS declarații pe propria răspundere din care să rezulte că SRE utilizată pentru producerea E-SRE pentru care se solicită CV nu este, respectiv nu provine din biomasă achiziționată din import.

(4) Operatorul economic acreditat răspunde de corectitudinea datelor și informațiilor transmise OTS pentru emiterea de CV, sub sancțiunea aplicată faptei de fals în înscrisuri.

(5) În cazul în care operatorul economic acreditat a constatat că la transmiterea datelor către OTS s-au produs erori neintenționate, procedează la corectarea acestora imediat după constatare.

(6) Operatorul economic acreditat care deține/exploatează comercial:

a) o centrală electrică ce are în componență grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh;

b) o centrală electrică ce are în componență atât grupuri electrice care utilizează SRE, cât și grupuri electrice care utilizează combustibili fosili transmite la OTS valorile măsurate ale energiei electrice produse de fiecare grup în luna precedentă, astfel încât să se poată evidenția distinct energia electrică produsă care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, în mod diferențiat, în funcție de numărul de CV stabilit de Lege.

(7) Operatorul economic acreditat care deține/exploatează comercial o centrală electrică ce are în componență grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește durata de acordare a sistemului de promovare prin CV transmite la OTS valorile măsurate ale energiei electrice produse în luna precedentă de fiecare grup, începând cu prima lună calendaristică în care unul sau mai multe grupuri aparținând centralei electrice nu mai beneficiază de sistemul de promovare.

(8) Operatorii economici acreditați, care produc energie electrică utilizând SRE menționate la art. 3 alin. (1) lit. e)-g) din Lege, transmit semestrial la OTS certificate de atestare a originii SRE eliberate în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege, precum și buletine de analiză eliberate de laboratoare specializate, care să precizeze valorile puterii calorifice inferioare pentru fiecare SRE, dacă utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV emise pentru 1 MWh.

(9) Operatorii economici acreditați, care produc energie electrică utilizând SRE menționate la art. 3 alin. (1) lit. e) - i) din Lege în centrale multicombustibil, transmit semestrial la OTS buletine de analiză eliberate de laboratoare specializate, care să precizeze valorile puterii calorifice inferioare pentru fiecare tip de SRE și de combustibil fosil utilizat.

(10) Pentru a beneficia de CV suplimentare care se pot emite pentru energia electrică de înaltă eficiență produsă în centrale electrice de cogenerare, operatorii economici acreditați care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență trebuie:

a) să transmită semestrial la ANRE documentația necesară pentru stabilirea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, conform prevederilor Regulamentului de calificare, având în vedere precizările prevăzute în anexa nr. 3;

b) să transmită la OTS deciziile de calificare a cantității de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență emise de ANRE în baza regulamentului menționat la lit. a).

CAPITOLUL III Emiterea de CV

SECȚIUNEA 1 Stabilirea cantității de E-SRE pentru care se acordă CV

Art. 10. -

(1) OTS emite lunar CV operatorilor economici acreditați, pentru cantitatea de energie electrică produsă din centrale electrice care utilizează SRE din care se scade cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului propriu tehnologic al acestora. Modificări (1)

(2) În cazul în care pentru amplasamentul centralei se achiziționează energie electrică din sistem, pe baza informațiilor transmise de operatorii economici acreditați conform prevederilor art. 9, OTS emite CV, după validarea calculelor transmise de operatorii economici acreditați prin care aceștia stabilesc cantitatea de E-SRE ce beneficiază de CV, utilizând formula: Modificări (1)

ESRE-CV = ELRE + ELC - EC [MWh],

unde:

ESRE-CV - E-SRE care beneficiază de CV;

ELRE - energia electrică produsă din SRE și livrată în rețeaua electrică;

ELC - energia electrică produsă din SRE și livrată la consumatori racordați la barele centralei, inclusiv către locurile proprii de consum ale operatorilor economici acreditați situate pe același amplasament cu centrala electrică, altele decât cele aferente CPT;

EC - energia electrică consumată din rețeaua electrică în perioada în care centrala electrică a funcționat.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), operatorii economici acreditați prevăzuți la art. 9 alin. (6) transmit la OTS documentația completă prin care se stabilește cantitatea de E-SRE care beneficiază de CV, conform anexei nr. 2, inclusiv calculele aferente; în acest caz OTS emite CV după validarea calculelor transmise de operatorii economici.

(4) În cazul operatorilor economici acreditați care dețin/exploatează comercial centrale electrice în cogenerare, OTS emite CV suplimentare pentru E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficiență, în baza deciziei de calificare emise de ANRE și cu respectarea prevederilor anexei nr. 3.

(5) În cazul operatorilor economici care dețin/exploatează comercial centrale electrice care au în componență atât grupuri electrice incluse în licența de exploatare comercială a capacității de producere a energiei electrice, cât și grupuri electrice aflate în perioada de probe și care nu dețin grupuri de măsurare a energiei electrice produse de fiecare grup electric/categorie de grupuri, repartizarea E-SRE care beneficiază de CV pe cele două categorii de grupuri se realizează proporțional cu raportul dintre puterea instalată a fiecărei categorii de grupuri electrice și puterea totală a centralei precizată în autorizația de înființare emisă de ANRE.

(6) Nu se emit CV pentru energia electrică produsă în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (6) din Lege, precum și pentru energia electrică produsă utilizând SRE/tehnologii de producere a E-SRE pentru care nu există decizie de autorizare emisă de Comisia Europeană, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Lege.

SECȚIUNEA a 2-a Stabilirea numărului de CV acordate Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Numărul de CV emise lunar de OTS unui operator economic acreditat se stabilește ca produs între cantitatea de E-SRE stabilită conform art. 10 și numărul de CV pe care operatorul economic, în funcție de tipul respectiv de tehnologie, trebuie să le primească pentru fiecare 1 MWh produs și livrat în rețeaua electrică și/sau la consumator, conform prevederilor art. 6 din Lege. Derogări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...