Parlamentul României

Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Modificări (...), Puneri în aplicare (4), Referințe (12)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 31 octombrie 2011.

În vigoare de la 03 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se înființează Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fondul de garantare.

Art. 2. -

(1) Fondul de garantare se constituie ca persoană juridică de drept public.

(2) Organizarea și funcționarea Fondului de garantare se stabilesc prin statut propriu, aprobat de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului de garantare, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Sediul Fondului de garantare este în municipiul București.

Art. 3. -

(1) Scopul Fondului de garantare este acela de a garanta drepturile participanților și ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat și supravegheat de către Comisie, potrivit condițiilor și în limitele stabilite în prezenta lege.

(2) Fondul de garantare compensează pierderile participanților și/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuțiilor, cât și după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligațiile asumate și asigură plata drepturilor participanților ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilității asigurării lor de către administratorii sau furnizorii de pensii private, după caz.

(3) Fondul de garantare este organizat astfel încât constituirea, evidența și utilizarea resurselor pentru plata compensației către participanții fondurilor de pensii facultative să se facă în mod distinct fața de constituirea, evidența și utilizarea resurselor pentru plata compensației către participanții fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuțiilor și perioada de plată a pensiilor, iar resursele pentru plata compensației se gestionează distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare a Fondului de garantare.

Art. 4. -

(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, și la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) compensație - suma care se plătește de către Fondul de garantare, până la concurența atât a obligației totale a administratorilor față de participantul sau beneficiarul unui fond de pensii private administrat de acesta, cât și a obligației totale a furnizorilor de pensii;

b) contribuția inițială - suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii și furnizorii de pensii private, autorizați de Comisie, utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare;

c) contribuția anuală - suma datorată de către administratorii și furnizorii de pensii private, autorizați de Comisie, stabilită conform prevederilor art. 17 alin. (4);

d) contribuția majorată - suma datorată Fondului de garantare, în situații deosebite și justificate, de către administratorii și furnizorii de pensii private pentru completarea necesarului de resurse, în vederea acoperirii obligației pe care Fondul de garantare o are față de participanți și beneficiari;

e) imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului - orice împrejurare care creează o indisponibilitate de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administrație al Fondului de garantare, cu o durată mai mare de 90 de zile calendaristice consecutive.

CAPITOLUL II Organizarea și administrarea Fondului de garantare

Art. 5. -

(1) Fondul de garantare este administrat de un consiliu de administrație, compus din:

a) președintele Consiliului de administrație, desemnat de către Comisie;

b) un membru numit de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România;

c) un membru numit de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Membrii Consiliului de administrație al Fondului de garantare sunt numiți pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

(3) Membrii Consiliului de administrație ale căror mandate au expirat își păstrează această calitate până la numirea succesorilor lor.

(4) În cazul unei situații de incompatibilitate prevăzute la art. 7 sau de imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administrație al Fondului de garantare, numirea înlocuitorului se face, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 6, pentru durata rămasă a mandatului.

(5) Președintele Consiliului de administrație al Fondului de garantare primește o indemnizație lunară de 25% din salariul lunar al directorului general al Fondului de garantare, iar ceilalți membri ai Consiliului de administrație primesc o indemnizație lunară de 20% din salariul lunar al directorului general al Fondului de garantare, indiferent de numărul ședințelor din luna respectivă.

Art. 6. -

(1) Membrii Consiliului de administrație al Fondului de garantare trebuie:

a) să fie rezidenți în România, să aibă o bună reputație și pregătire profesională și o experiență de cel puțin 5 ani într-una din activitățile: financiar-bancară, de asigurări și reasigurări, de investiții, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor private;

b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste funcții;

c) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;

d) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

e) să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal.

(2) Nu pot deține calitatea de membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare persoanele nominalizate în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, cu modificările ulterioare, precum și în lista întocmită potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

Art. 7. -

(1) Membrii Consiliului de administrație al Fondului de garantare nu pot fi soți, rude sau afini până la gradul al doilea între ei.

(2) Membrii Consiliului de administrație al Fondului de garantare nu pot fi membri în niciun consiliu de administrație, consiliu de supraveghere sau membri în directorat la un administrator ori furnizor de pensii.

Art. 8. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare încetează în următoarele situații:

a) la încheierea mandatului;

b) prin demisie;

c) în cazul unei situații de incompatibilitate;

d) în cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului;

e) prin revocare;

f) prin deces.

(2) Revocarea din funcție a oricărui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare se face în aceleași condiții ca și numirea acestuia, caz în care conducătorul instituției sau asociației al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere, în termen de 10 zile lucrătoare de la data revocării.

(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 6 pentru membrii Consiliului de administrație al Fondului de garantare se realizează de către Consiliul Comisiei.

Art. 9. -

(1) Consiliul de administrație al Fondului de garantare se întrunește cel puțin o dată pe lună, în ședință ordinară.

(2) Consiliul de administrație al Fondului de garantare poate fi convocat în ședință extraordinară de către președinte sau la cererea a 2/3 dintre membrii Consiliului de administrație.

(3) Consiliul de administrație trebuie să fie convocat în scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

(4) Convocarea trebuie să conțină ordinea de zi, data și documentele supuse discuției, precum și locul de desfășurare a ședinței.

(5) Ședințele vor avea loc la sediul Fondului de garantare sau în orice alt loc unde s-a convenit.

(6) În situația în care se solicită decizii urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuată prin mijloace electronice.

(7) Consiliul de administrație deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin 2 din numărul membrilor săi, din care un membru este președintele Consiliului de administrație.

(8) Deciziile Consiliului de administrație se iau cu majoritate simplă de voturi din totalul membrilor acestuia.

(9) Procesul-verbal al ședinței, care conține ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toți membrii prezenți la ședință.

(10) Pentru îndeplinirea atribuțiilor, Consiliul de administrație al Fondului de garantare adoptă decizii și hotărâri, după deliberarea în ședințe, conform alin. (8).

Art. 10. -

Atribuțiile Consiliului de administrație al Fondului de garantare sunt următoarele:

I. analizează, avizează și propune Consiliului Comisiei, spre aprobare:

a) statutul Fondului de garantare;

b) structura organizatorică și de personal;

c) bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului de garantare;

d) norme cu privire la stabilirea cotei contribuției anuale a administratorilor de fonduri și a furnizorilor de pensii private, autorizați de Comisie, precum și a plății acesteia;

e) norme cu privire la majorarea sau diminuarea contribuțiilor, în conformitate cu art. 17 alin. (4); Puneri în aplicare (1)

f) norme cu privire la stabilirea contribuției majorate, în conformitate cu art. 15 alin. (1) lit. e);

g) raportul anual de activitate și situațiile financiare anuale, însoțite de raportul de audit;

h) strategia anuală privind resursele financiare ale Fondului de garantare, care are ca obiective principale minimizarea riscului și lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora. Criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate și ierarhizate în funcție de aceste 3 obiective;

i) calculul contribuției anuale și majorarea acesteia, după caz;

j) procedurile și mecanismele adecvate de control intern și audit intern;

II. analizează și aprobă:

a) numirea și eliberarea din funcție a membrilor conducerii executive;

b) propuneri cu privire la modalitățile, plafoanele maxime, termenele și condițiile de plasare a resurselor financiare, stabilite în cadrul strategiei anuale privind Fondul de garantare;

c) raportul cu privire la selectarea auditorului financiar pe bază de licitație;

d) reglementări și proceduri interne elaborate de Fondul de garantare în aplicarea prezentei legi;

III. exercită orice alte sarcini prevăzute de legislația în vigoare sau primite de la Consiliul Comisiei;

IV. aplică sancțiunile prevăzute de lege, în situația în care administratorii și furnizorii de pensii private nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de prezenta lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia.

Art. 11. -

Președintele Consiliului de administrație al Fondului de garantare are următoarele atribuții:

a) reprezintă Fondul de garantare în raporturile cu Comisia, administratorii de fonduri și furnizorii de pensii private, ministerele și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, alte persoane fizice și juridice, române sau străine, precum și în fața instanțelor judecătorești și arbitrale;

b) stabilește ordinea de zi și convoacă Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legii;

c) conduce lucrările ședințelor Consiliului de administrație al Fondului de garantare;

d) solicită directorului general prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;

e) face propuneri de numire în funcție a membrilor conducerii executive;

f) semnează contractul de muncă al directorului general;

g) exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale.

Art. 12. -

(1) Pentru asigurarea conducerii executive a activității Fondului de garantare, Consiliul de administrație numește, prin decizie, directorul general.

(2) Directorul general al Fondului de garantare duce la îndeplinire hotărârile și deciziile Consiliului de administrație al Fondului de garantare și informează asupra modului de îndeplinire a acestora.

(3) Directorul general al Fondului de garantare are următoarele atribuții:

a) propune Consiliului de administrație al Fondului de garantare, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevăzute la art. 10 pct. I și II;

b) aprobă informările și rapoartele privind activitatea Fondului de garantare;

c) asigură plasarea resurselor financiare ale Fondului de garantare, urmărind minimizarea riscului și lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum și randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul Comisiei și hotărârilor Consiliului de administrație al Fondului de garantare, care va fi informat trimestrial asupra aplicării strategiei anuale;

d) asigură efectuarea investițiilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementărilor în vigoare și în limita plafoanelor aprobate;

e) încheie, modifică și desface, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ale salariaților Fondului de garantare;

f) aprobă cererile cu privire la informațiile solicitate Comisiei sau administratorilor de fonduri și furnizorilor de pensii private, necesare funcționării în bune condiții a Fondului de garantare;

g) angajează cheltuielile legate de funcționarea Fondului de garantare, în limita prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat;

h) asigură organizarea și exercitarea controlului intern și auditului intern, în conformitate cu normele proprii;

i) încheie contracte de servicii de asistență și de consultanță de specialitate cu persoane fizice și juridice române și străine;

j) îndeplinește orice altă atribuție care îi revine în aplicarea prevederilor legale ori dată în sarcina sa de către Consiliul de administrație al Fondului de garantare.

(4) Pe perioada absenței directorului general al Fondului de garantare, acesta poate delega din atribuțiile sale personalului din subordine, astfel încât să se asigure continuarea activităților Fondului de garantare. Competențele care pot fi delegate se stabilesc prin reglementările interne ale Fondului de garantare.

Art. 13. -

Reglementările interne ale Fondului de garantare vor conține cel puțin următoarele:

I. detalierea prevederilor din statut referitoare la:

a) atribuțiile și modul de desfășurare a activității Consiliului de administrație și a conducerii executive a Fondului de garantare;

b) compartimentele funcționale și atribuțiile personalului executiv;

II. prevederi referitoare la procedurile și mecanismele adecvate de control intern și audit intern, la gradul de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activității ce urmează a fi desfășurată, avându-se în vedere aspecte precum: capacitatea de a desfășura activitățile propuse, gradul de securitate a informației, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea criteriilor minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară și contabilă, prevăzute de normele metodologice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile;

III. orice alte aspecte pe care Fondul de garantare le consideră necesare.

CAPITOLUL III Resursele financiare și plasarea disponibilităților Fondului de garantare

SECȚIUNEA 1 Resursele financiare ale Fondului de garantare

Art. 14. -

Administratorii de fonduri și furnizorii de pensii private autorizați de Comisie au obligația plății contribuției inițiale, a contribuției anuale, respectiv a contribuției majorate, după caz, la Fondul de garantare, precum și asigurarea plății resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare.

Art. 15. -

(1) Resursele financiare ale Fondului de garantare se constituie din:

a) sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuție inițială la constituirea Fondului de garantare de către administratorii și furnizorii de pensii private;

b) sume plătite cu titlu de contribuții anuale la Fondul de garantare, distinct pentru fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat;

c) sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de penalități de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuțiilor datorate Fondului de garantare;

d) sume rezultate din fructificarea disponibilităților plasate;

e) sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuții majorate;

f) venituri din recuperarea creanțelor compensate de Fondul de garantare, decurgând din subrogarea în drepturile participanților și/sau ale beneficiarilor;

g) donații, sponsorizări, asistență tehnică, fonduri nerambursabile;

h) alte resurse financiare, inclusiv credite bancare;

i) sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea acestuia.

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) vor fi utilizate numai pentru asigurarea plății drepturilor participanților și ale beneficiarilor.

(3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a) și g)-i) vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare, în limitele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Comisiei.

(4) Penalitățile datorate Fondului de garantare pentru neplata la termen a contribuțiilor se calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în materia colectării creanțelor bugetare.

(5) În situația în care se constată de către Consiliul de administrație al Fondului de garantare că resursele financiare ale Fondului de garantare prevăzute la alin. (1) sunt insuficiente pentru acoperirea plății compensației către participanți și beneficiari, acesta poate apela la împrumuturi garantate de statul român, contractate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind datoria publică.

(6) Resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului de garantare, care se elaborează anual de către Consiliul de administrație al Fondului de garantare, până la data de 1 noiembrie a anului curent pentru anul următor, și se aprobă de către Consiliul Comisiei.

(7) Sumele rezultate ca fiind necesare pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare a Fondului de garantare se împart în mod egal la toți administratorii de fonduri și furnizorii de pensii private autorizați la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli și vor fi plătite până la data de 31 martie a anului următor.

Art. 16. -

(1) Contribuția inițială la Fondul de garantare a fiecărui administrator de fonduri și furnizor de pensii private reprezintă echivalentul a 1% din capitalul social minim legal aferent autorizării pentru administrarea de fonduri de pensii private, respectiv autorizării pentru plata de pensii private.

(2) Administratorii de fonduri și furnizorii de pensii private ce vor rezulta ca urmare a unei fuziuni sau a altei modalități de transformare sunt scutiți de la plata contribuției inițiale.

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) Contribuția anuală este destinată garantării drepturilor participanților și beneficiarilor, după caz.

(2) Contribuția anuală datorată Fondului de garantare se calculează de către acesta până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs. Calculul sumelor necesare se realizează prin metode actuariale.

(3) Fondul de garantare elaborează norme cu privire la calculul actuarial reprezentând contribuția anuală și le supune spre aprobare Consiliului Comisiei.

(4) Contribuția anuală a fiecărui administrator și furnizor de pensii private se stabilește pe baza declarațiilor transmise de către aceștia Fondului de garantare prin intermediul unui formular, ale cărui format și dată de raportare se vor stabili de către Fondul de garantare și care va fi avizat de către Comisie.

(5) Plata contribuției anuale se va face până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an. În condițiile în care plata contribuției anuale nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile art. 30.

(6) În situații deosebite și justificate, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului de garantare și cu aprobarea Consiliului Comisiei, contribuția anuală poate fi majorată până la dublul nivelului acesteia, în funcție de necesarul de resurse pentru acoperirea obligațiilor acestuia.

(7) În cazul în care, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului de garantare, Consiliul Comisiei decide majorarea contribuției anuale în condițiile prevăzute la alin. (6), administratorii și furnizorii de pensii private sunt înștiințați despre această decizie de către Fondul de garantare, în termen de 15 zile de la aprobarea majorării.

(8) Decizia Consiliului Comisiei conține și termenul de plată a contribuției majorate.

Art. 18. -

(1) Contribuțiile plătite de administratorii și furnizorii de pensii private nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare și/sau al dizolvării acestora.

(2) Activele Fondului de garantare nu pot face obiectul unei executări silite, al unei tranzacții, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sancțiunea nulității absolute.

(3) Fondul de garantare nu poate fi declarat în stare de faliment.

SECȚIUNEA a 2-a Plasarea disponibilităților Fondului de garantare

Art. 19. -

(1) Strategia de investire a resurselor Fondului de garantare, inclusiv stabilirea instrumentelor financiare prevăzute la alin. (2) și a emitenților acestora, are în vedere minimizarea riscurilor și asigurarea eficienței și a lichidității plasamentelor respective. Expunerea Fondului de garantare, atât pe fiecare dintre instrumentele financiare, cât și pentru fiecare emitent, se stabilește anual, în cadrul strategiei de investire a resurselor Fondului de garantare, elaborate de către Consiliul de administrație al Fondului de garantare și aprobate de către Consiliul Comisiei.

(2) Resursele financiare prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), e), f) și i), aflate la dispoziția Fondului de garantare, pot fi investite de Fondul de garantare în:

a) instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la o instituție de credit persoană juridică română sau o sucursală a unei instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României, care nu se află în procedură de supraveghere specială ori administrare specială;

b) titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European;

c) alte instrumente financiare aprobate de Comisie, cu grad scăzut de risc.

CAPITOLUL IV Situații financiare anuale și controlul acestora

Art. 20. -

Fondul de garantare are obligația organizării și conducerii contabilității potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și normelor și reglementărilor contabile aplicabile Fondului de garantare, emise de Comisie, potrivit legii.

Art. 21. -

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Fondul de garantare dispune de proceduri și mecanisme adecvate de control intern și audit intern, care se elaborează de către Fondul de garantare, se avizează de către Consiliul de administrație al Fondului de garantare și se aprobă de către Consiliul Comisiei.

Art. 22. -

În scopul auditării situațiilor financiare anuale, Fondul de garantare încheie un contract cu un auditor financiar, persoană juridică, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizat de Comisie, pentru desfășurarea de activități ca auditor financiar în sistemul pensiilor private.

Art. 23. -

Exercițiul financiar al Fondului de garantare începe la data de 1 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Fondului.

Art. 24. -

(1) Situațiile financiare anuale se aprobă de Consiliul Comisiei, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului de garantare.

(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situațiile financiare anuale, aprobate de Consiliul Comisiei, precum și raportul auditorului financiar vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului de garantare și a Comisiei, până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exercițiului financiar.

(3) Raportul anual de activitate include metodele actuariale utilizate pentru calculul contribuției anuale prevăzute la art. 17 alin. (2), precum și rezultatele acestor calcule.

Art. 25. -

(1) Compensația va fi plătită de către Fondul de garantare numai în condițiile în care Comisia constată că administratorii de fonduri și furnizorii de pensii private nu au capacitatea de a-și onora obligațiile asumate, după utilizarea provizioanelor tehnice constituite și a fondurilor proprii.

(2) Procedura de compensare va fi reglementată prin norme elaborate de Fondul de garantare și supuse aprobării Consiliului Comisiei.

CAPITOLUL V Obligații privind transparența activității Fondului de garantare

Art. 26. -

(1) Administratorii și furnizorii de pensii private sunt obligați să întocmească și să transmită, anual, Fondului de garantare, raportările privind modul de constituire și de virare a contribuțiilor datorate.

(2) Fondul de garantare transmite Comisiei, anual, rapoarte privind colectarea contribuțiilor și plasamentele efectuate, împreună cu situațiile financiare anuale. Puneri în aplicare (1)

(3) Fondul de garantare transmite Comisiei rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură să afecteze funcționarea acestuia. Puneri în aplicare (1)

Art. 27. -

(1) La cererea Consiliului de administrație al Fondului de garantare, administratorii de fonduri și furnizorii de pensii private comunică orice informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Fondului.

(2) Informațiile obținute vor fi utilizate de către Fondul de garantare exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

Art. 28. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Fondul de garantare verifică la administratorii de fonduri și la furnizorii de pensii private realitatea datelor înscrise în declarațiile privind calculul și plata contribuțiilor datorate.

Art. 29. -

Membrii Consiliului de administrație al Fondului de garantare, salariații Fondului de garantare, precum și celelalte persoane angajate de către Fondul de garantare au obligația de a nu dezvălui secretul profesional asupra informațiilor obținute în cursul activității lor decât în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL VI Sancțiuni

Art. 30. -

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, precum și ale normelor emise în aplicarea acesteia constituie contravenție, în cazul în care nu constituie infracțiune, și atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) În situația în care administratorii și furnizorii de pensii private nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de prezenta lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia, Fondul de garantare, prin decizie a Consiliului de administrație, semnată de președintele acestuia, dispune măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea acestora și aplică sancțiuni.

Art. 31. -

(1) Încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege, de normele emise în aplicarea acesteia, precum și nerespectarea îndeplinirii obligațiilor în termenele prevăzute în decizia Consiliului de administrație al Fondului de garantare de către administratorii de fonduri și furnizorii de pensii private constituie contravenție și se sancționează cu:

a) avertisment scris;

b) amendă contravențională.

(2) Limitele amenzilor se stabilesc, pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (1), între 0,1% și 5% din capitalul social al acestora.

(3) Fondul de garantare aplică sancțiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând în drept ori în fapt funcții de conducere sau exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenție.

(4) Faptele ce constituie contravenții, săvârșite de persoanele fizice prevăzute la alin. (3), atrag răspunderea patrimonială a acestora, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

(5) La individualizarea sancțiunii se ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului.

(6) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat.

(7) Constatarea contravențiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a președintelui Consiliului de administrație al Fondului de garantare.

Art. 32. -

(1) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau aplicării necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea formulată conform alin. (1) nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsurile dispuse de președintele Consiliului de administrație al Fondului de garantare.

Art. 33. -

Dispozițiile art. 30 și 31 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 34. -

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi numiți membrii Consiliului de administrație. În termen de 30 de zile de la data numirii tuturor membrilor, președintele Consiliului de administrație convoacă prima ședință a Consiliului de administrație al Fondului de garantare.

(2) Fondul de garantare elaborează statutul propriu și structura organizatorică și de personal, în termen de 30 de zile de la data numirii membrilor Consiliului de administrație, pe care le supune spre aprobare Consiliului Comisiei.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2), Consiliul de administrație numește directorul general.

(4) În termen de 90 de zile de la aprobarea documentelor prevăzute la alin. (2), Consiliul de administrație aprobă reglementările interne prevăzute la art. 13 pct. I.

(5) După aprobarea reglementărilor interne, directorul general angajează personalul necesar desfășurării activității Fondului de garantare, potrivit legii.

Art. 35. -

(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, administratorii de fonduri și furnizorii de pensii private care dețin autorizație de funcționare sunt obligați la plata contribuției inițiale la Fondul de garantare.

(2) Administratorii de fonduri și furnizorii de pensii private autorizați după intrarea în vigoare a prezentei legi sunt obligați la plata contribuției inițiale la Fondul de garantare, în termen de 60 de zile de la data autorizării lor de către Comisie.

Art. 36. -

Fondul de garantare și Comisia, după caz, sunt împuternicite să emită reglementările necesare pentru a pune în aplicare și a impune respectarea prevederilor legislației referitoare la activitatea Fondului de garantare. Reglementările elaborate de Fondul de garantare pot fi sub formă de norme, proceduri, circulare, comunicate și instrucțiuni. Reglementările sub formă de norme și instrucțiuni se aprobă de către Comisie și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 37. -

Comisia supraveghează și controlează modul în care Fondul de garantare își desfășoară activitatea.

Art. 38. -

Autoritățile și instituțiile publice furnizează în mod gratuit Fondului de garantare informațiile solicitate, în scopul îndeplinirii de către acesta a atribuțiilor care îi revin potrivit prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 24 octombrie 2011.

Nr. 187.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...