Biroul Permanent al Senatului

Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului din 17.04.2002

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 mai 2002
Formă aplicabilă de la 27 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Instituția Avocatul Poporului, denumită în continuare instituție, se organizează și funcționează potrivit prevederilor art. 58-60 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament.

Art. 2. -

Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului, denumit în continuare regulament, stabilește structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire și de soluționare a petițiilor, statutul personalului, precum și răspunderea disciplinară a acestuia.

Art. 3. -

Prevederile regulamentului sunt în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 35/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se completează cu reglementările legale aplicabile personalului de specialitate și personalului angajat cu contract individual de muncă.

CAPITOLUL II Conducerea instituției

SECȚIUNEA 1 Avocatul Poporului

Art. 4. -

(1) Avocatul Poporului conduce instituția, exercitându-și autoritatea și competența prevăzute de lege, având și următoarele atribuții:

a) prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora;

b) semnează rapoartele, punctele de vedere, obiecțiile și excepțiile de neconstituționalitate, recomandările, precum și orice alte acte necesare bunei desfășurări a activității instituției;

c) aprobă statul de funcții și fișa postului pentru personalul din instituție;

d) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul instituției;

e) numește, promovează, eliberează din funcție personalul, potrivit dispozițiilor legale;

f) aprobă trecerea personalului dintr-un departament în altul;

g) aprobă deplasările personalului în străinătate;

h) aprobă, îndrumă și coordonează programul de pregătire și formare profesională a personalului de specialitate;

i) împuternicește personalul de specialitate cu îndeplinirea unora dintre atribuțiile sale, potrivit legii;

j) aprobă planificarea și efectuarea concediilor anuale de odihnă;

k) aprobă compensarea orelor prestate peste programul normal de lucru;

l) stabilește și aprobă programul de audiențe și dispecerat;

m) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit legii.

(2) Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atribuții adjuncților săi sau unor persoane cu funcții de conducere din cadrul instituției.

Art. 5. -

În exercitarea atribuțiilor legate de activitatea internă a instituției, Avocatul Poporului emite ordine, instrucțiuni, norme metodologice și regulamente.

SECȚIUNEA a 2-a Adjuncții Avocatului Poporului

Art. 6. -

Adjuncții Avocatului Poporului îndeplinesc următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea din domeniul lor de activitate;

b) informează Avocatul Poporului cu privire la activitatea domeniului de activitate;

c) repartizează petițiile în cadrul domeniilor de activitate;

d) avizează rapoartele, punctele de vedere privind excepțiile de neconstituționalitate, recomandările, precum și orice alte acte supuse aprobării Avocatului Poporului;

e) îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuțiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției;

f) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de Avocatul Poporului.

Art. 7. - Modificări (1)

Condițiile pentru numirea în funcția de adjunct al Avocatului Poporului sunt următoarele:

a) absolvent, cu diplomă de licență, al unei facultăți de științe juridice, științe administrative, științe politice sau științe economice;

b) vechime de cel puțin 10 ani în specialitatea studiilor absolvite (judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic, economist, polițist sau alte funcții asimilate);

c) cunoașterea unei limbi străine de largă circulație, atestată prin documente oficiale;

d) capacitate deplină de exercițiu și o bună reputație morală;

e) stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;

f) fără antecedente penale;

g) fără apartenență politică.

SECȚIUNEA a 3-a Directorul coordonator

Art. 8. -

(1) Directorul coordonator este numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, prin ordin al Avocatului Poporului și se subordonează conducerii instituției Avocatul Poporului.

(2) Principalele atribuții și responsabilități ale directorului coordonator sunt următoarele:

a) îndrumă și răspunde de activitatea Biroului financiar și Biroului administrativ și asigură comunicarea dintre Avocatul Poporului și conducătorii acestora;

b) urmărește și controlează elaborarea raportărilor statistice periodice ale instituției Avocatul Poporului din domeniul economic-administrativ, prevăzute de reglementările în vigoare;

c) organizează gestionarea patrimoniului instituției și ia măsuri pentru asigurarea integrității acestuia;

d) organizează activitatea de întreținere, de dotare și stabilește măsuri pentru paza și folosirea sediului instituției și a bunurilor sale, prin structurile de resort;

e) urmărește modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilităților (apă, căldură, energie electrică, telefon etc.);

f) dispune măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituției și prezintă conducerii instituției un raport asupra acestui inventar;

g) răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției și de întocmirea proiectului bugetului anual al instituției;

h) răspunde de organizarea și de realizarea sistemului informatic general al instituției;

i) dispune măsurile care trebuie luate cu privire la circulația și la transferul bunurilor;

j) organizează activitatea de prevenire și de stingere a incendiilor, precum și activitatea de protecție a muncii;

k) aprobă valoarea de inventar a cărților primite gratuit;

l) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de Avocatul Poporului.

CAPITOLUL III Structura organizatorică

Art. 9. -

(1) Structura organizatorică a instituției este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Biroul contencios constituțional, juridic, resurse umane, protocol este în directa subordonare a Avocatului Poporului.

(3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al Avocatului Poporului, se pot organiza direcții, servicii, birouri, alte categorii de compartimente sau comisii cu activitate temporară, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, atribuțiile, precum și personalul necesar pentru fiecare compartiment, în raport cu competența instituției, stabilită de lege.

(4) În vederea realizării atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, Avocatul Poporului organizează birouri teritoriale.

(5) În cadrul fiecărui birou teritorial își desfășoară activitatea 2 experți, cu excepția Biroului Teritorial Alba Iulia, birou-pilot, care are 3 angajați.

Art. 10. -

(1) În cadrul instituției funcționează Consiliul consultativ, în componența căruia intră Avocatul Poporului, adjuncții acestuia, precum și alte persoane desemnate prin ordin de Avocatul Poporului.

(2) Consiliul consultativ se convoacă de către Avocatul Poporului.

Art. 11. -

Activitatea de audit public intern este organizată și se desfășoară în directa subordonare a conducerii instituției, potrivit legii.

Art. 12. -

Angajații din cadrul Biroului contencios constituțional, juridic, resurse umane, protocol, aflat în directa subordonare a Avocatului Poporului, îndeplinesc următoarele atribuții:

a) examinează și propun soluții în problemele care privesc organizarea și funcționarea instituției;

b) întocmesc sau participă la întocmirea unor note, studii, evaluări, lucrări de sinteză legate de specificul activității instituției și furnizează datele de sinteză privind activitatea legislativă;

c) avizează ordinele, instrucțiunile, regulamentele, contractele și orice alte acte emise de Avocatul Poporului, adjuncții acestuia și directorul coordonator în exercitarea atribuțiilor legate de activitatea instituției;

d) participă la activitatea de pregătire a rapoartelor anuale și speciale, inclusiv prin centralizarea periodică a petițiilor și dosarelor aflate în lucru;

e) informează Avocatul Poporului cu privire la aspectele sociale care pot constitui obiectul autosesizărilor, colaborând, după caz, cu domeniile de activitate;

f) participă la activitatea de redactare a corespondenței Avocatului Poporului;

g) sesizează cu operativitate și participă la redactarea răspunsurilor la întrebările și problemele ridicate de/și în mass-media cu privire la activitatea instituției;

h) reprezintă Avocatul Poporului în fața instanțelor judecătorești și a altor organe jurisdicționale;

i) asigură, cu aprobarea ordonatorului de credite, achiziționarea la fondul de documentare științifică a culegerilor de acte normative și orice alte lucrări necesare desfășurării activității instituției, urmărind modul de gestionare, prelucrare și evidență în cadrul bibliotecii (punctului de documentare);

j) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de lege și de Avocatul Poporului.

Art. 13. -

În stabilirea structurii organizatorice se vor avea în vedere domeniile de activitate, astfel cum sunt stabilite prin lege:

a) drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale;

b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

c) armată, justiție, poliție, penitenciare;

d) proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe.

CAPITOLUL IV Funcționarea instituției

SECȚIUNEA 1 Registrele instituției

Art. 14. -

(1) Registrele instituției sunt următoarele:

a) registrul general de intrare-ieșire a corespondenței în care se înregistrează, în ordine, toate documentele care intră și ies din instituție, primind număr și dată de înregistrare;

b) registrele de dosare în care se înregistrează toate lucrările în legătură cu soluționarea petițiilor;

c) registrul de audiențe;

d) registrul de acte emise de Avocatul Poporului în exercitarea atribuțiilor legate de activitatea internă a instituției, în care acestea se înregistrează și li se dă număr, în ordine cronologică;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...