Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Ordinul nr. 7021/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 985 din 12 decembrie 2017.

În vigoare de la 12 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și Avizul Consiliului Concurenței comunicat cu Adresa nr. 14.626 din 8.11.2017,

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1), (3) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (2) și (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,

ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis aferentă finanțărilor acordate pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, denumită în continuare schemă, prin axa prioritară 1 "Promovarea transferului tehnologic", prioritatea de investiții 1.1 " Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general" - operațiunea 1.1. C: Investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii pentru implementarea unui rezultat al cercetării- inovării, în parteneriat cu o entitate de inovare și transfer tehnologic, denumită în continuare ITT.

(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352 din 24.12.2013;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 347 din 20.12.2013, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 347 din 20.12.2013, cu modificările ulterioare;

d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

f) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4.272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional "Regional" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare.

(3) Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

CAPITOLUL II Obiectivul schemei

Art. 2. -

(1) Obiectivul schemei constă în creșterea inovării în firme prin susținerea parteneriatului între întreprinderile mici și mijlocii și entitățile de inovare și transfer tehnologic, prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru implementarea, în activitatea economică a întreprinderilor mici și mijlocii, a unui/unor rezultat/e al/ale cercetării-inovării din domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la prezentul ordin.

(2) Solicitant al ajutorului de minimis poate fi un IMM în parteneriat cu unul sau mai multe ITT-uri. IMM solicită ajutorul de minimis pentru implementarea rezultatelor cercetării din domeniile de specializare inteligentă în domeniile sale de activitate. De asemenea, ITT poate solicita acordarea ajutorului de minimis pentru activitățile derulate în cadrul proiectului. În acest caz, criteriile de acordare a ajutorului de minimis din cadrul prezentei scheme se aplică inclusiv pentru ITT.

CAPITOLUL III Definiții

Art. 3. -

În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a) întreprindere reprezintă orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.

c) întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

(i) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;

(ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.

Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizează având în vedere și datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

d) entitățile de inovare și transfer tehnologic, denumite în continuare ITT, sunt: centrele de transfer tehnologic, incubatoarele tehnologice și de afaceri, centrele de informare tehnologică, oficiile de legătură cu industria, parcurile științifice și tehnologice etc., definite și acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) furnizorul ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional regional, denumită în continuare AMPOR;

f) regiunile de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS - II în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanțat;

g) mediul urban reprezintă ansamblul orașelor și municipiilor, definite ca unități administrativ-teritoriale, care include atât localitățile componente, cât și satele aparținătoare acestora;

h) mediul rural reprezintă localități de rang IV și V, respectiv sate reședință de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția satelor aparținând municipiilor sau orașelor incluse în mediul urban;

i) Programul operațional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru, și aprobat de Comisia Europeană, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;

j) Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice;

k) Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică și financiară a informațiilor necesare, potențialilor solicitanți, pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 și aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene;

l) contractul de finanțare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, Organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare și beneficiar, prin care se aprobă spre finanțare, în cadrul POR 2014-2020, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare și selecție, în condițiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor;

m) inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere;

n) inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale). Produsele inovate pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere;

o) inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente și/sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producției și distribuției, să îmbunătățească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătățite semnificativ.

CAPITOLUL IV Domeniul de aplicare

Art. 4. -

Prezenta schemă se aplică investițiilor realizate, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, în următoarele regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Art. 5. -

Schema se adresează parteneriatelor dintre întreprinderile mici și mijlocii și entitățile de inovare și transfer tehnologic acreditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care solicită finanțare pentru investiții referitoare la realizarea de transferuri tehnologice și implementarea unui/unor rezultat/e al/ale cercetării-inovării din domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la prezentul ordin. Transferul rezultatului cercetării-inovării din domeniile anterior menționate va fi implementat în unul sau mai multe domenii de activitate eligibile (clase CAEN) ale IMM.

Art. 6. -

În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru:

1. activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare:

a) sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28.12.2013;

b) domeniul producției primare de produse agricole;

c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

2. domeniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, respectiv:

a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

b) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;

c) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

d) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;

e) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

CAPITOLUL V Beneficiarii ajutorului de minimis și condiții de eligibilitate

Art. 7. -

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt parteneriatele dintre IMM și entitatea/entitățile de inovare și transfer tehnologic, cu respectarea următoarelor condiții:

a) parteneriatul este constituit din:

(i) o societate sau o societate cooperativă, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), lider al parteneriatului;

(ii) o entitate de inovare și transfer tehnologic acreditată în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

b) societatea sau societatea cooperativă trebuie:

(i) să fie constituită în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;

(ii) atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare trebuie să se încadreze în categoria IMM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;

(iii) să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare; să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare; și să fi înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

(iv) să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

(v) investiția trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate ale IMM, la termenele prevăzute de Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, astfel:

1. la momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil/eligibile (clasa/clasele CAEN) vizat/vizate de investiție, autorizat/autorizate la sediile (principale sau secundare) identificate ca locuri de implementare ale proiectului;

2. prin excepție, în cazul în care proiectul prevede înființarea unui nou punct de lucru sau activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, autorizarea clasei/claselor CAEN se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, în termenele stabilite prin contractul de finanțare. Entitatea menționată se va angaja (prin declarația de angajament) ca, în termenul prevăzut de contractul de finanțare, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare;

3. clasele CAEN eligibile sunt cele aferente tuturor sectoarelor de activitate, cu excepția celor prevăzute de regulamentele aplicabile.

Pentru toate situațiile, clasa/clasele CAEN pentru care se propune a se realiza investiția trebuie să existe în domeniile de activitate ale IMM la data depunerii cererii de finanțare, conform prevederilor Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor;

c) entitatea de inovare și transfer tehnologic trebuie:

(i) să fie constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(ii) să fie acreditată/autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora.

Art. 8. -

Liderul parteneriatului are capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuția financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Art. 9. -

La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare, membrii parteneriatului nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații:

a) se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile enumerate la lit. a);

c) să fie în dificultate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26.06.2014, cu modificările și completările ulterioare;

d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Reprezentanții legali ai entităților juridice membre ale parteneriatului, care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află între una dintre situațiile de mai jos:

a) sunt subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;

b) se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de management, Organismul intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul apelurilor de proiecte derulate pentru finanțare prin POR 2014-2020;

c) se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de management/Organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR 2014-2020;

d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Art. 11. -

La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare, IMM, lider al parteneriatului, trebuie să demonstreze deținerea următoarelor drepturi asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția:

a) pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, conform actelor normative în vigoare, deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului: dreptul de proprietate, dreptul de concesiune (după caz, obținut în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007) sau dreptul de superficie (IMM-ul trebuie să demonstreze deținerea drepturilor de concesiune/superficie, după caz, pe o perioadă de trei ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare); în plus, imobilul trebuie:

(i) să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;

(ii) să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului;

(iii) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;

(iv) pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de exemplu, servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.). Garanțiile reale asupra imobilelor (de exemplu, ipoteca etc.) sunt considerate incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR 2014-2020;

b) pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări, precum și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării, în conformitate cu actele normative în vigoare, IMM-ul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului: dreptul de proprietate, dreptul de concesiune (obținut în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007), dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune. Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul în care activele achiziționate prin proiect, precum utilaje, linii de producție etc., sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite, precum activitatea de construcții și altele asemenea, spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spațiul trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele;

c) din documentele ce atestă dreptul de concesiune/superficie/folosință/uzufruct/comodat/închiriere asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menținute cel puțin pe perioada de durabilitate prevăzută de regulamentele aplicabile, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

Art. 12. -

(1) În etapa de contractare, ambii membrii ai parteneriatului, respectiv IMM-ul și entitatea de inovare și transfer tehnologic, trebuie să se regăsească în următoarele situații:

a) în cazul în care au fost stabilite debite în sarcina unuia sau ambilor membri ai parteneriatului, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, aceștia vor putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:

(i) fiecare membru al parteneriatului își recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepția situației prevăzute la art. 13;

(ii) fiecare membru al parteneriatului a contestat în instanță notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens;

b) fiecare membru al parteneriatului și-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare;

c) fiecare membru al parteneriatului deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. Prin excepție, în situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasă CAEN) IMM va putea obține dreptul de a desfășura activitățile pentru care se solicită finanțare în termenul stabilit prin contractul de finanțare.

(2) Pentru situația în care partenerul ITT nu solicită ajutor de minimis în cadrul proiectului, acestuia nu i se aplică prevederile alin. (1) lit. a) și b), art. 13, inclusiv alte condiții menționate în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.

Art. 13. -

Membrii parteneriatului care sunt subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată nu sunt eligibili pentru a primi finanțare în cadrul schemei.

Art. 14. -

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) locul de implementare a proiectului este situat pe teritoriul României, în mediul urban și rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. Nu sunt eligibile investiții localizate în regiunea de dezvoltare București-Ilfov. Spațiul destinat implementării proiectului trebuie să fie adecvat implementării proiectului și introducerii rezultatului cercetării din domeniile de specializare inteligentă în domeniul/domeniile vizat(e) de investiție;

b) implementează în activitatea IMM un rezultat al cercetării din domeniile de specializare inteligentă naționale și/sau regionale stabilite în anexa la prezentul ordin;

c) se referă la următoarele categorii de investiții care conduc la dezvoltarea IMM-urilor:

(i) investiții în active corporale: lucrări de construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale și achiziționarea de echipamente, în limitele prevăzute de Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor;

(ii) investiții în active necorporale strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;

(iii) investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale IMM;

(iv) investiții de dezvoltare experimentală, precum și alte investiții în activități de inovare, în conformitate cu prevederile Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor;

(v) investiții în activitățile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului, în limitele prevăzute de Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor;

d) conțin activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării sau a dreptului de proprietate industrială;

e) activele corporale și necorporale achiziționate în cadrul proiectelor trebuie să fie strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producție;

f) proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziție publică înainte de transmiterea cererii de finanțare, cu excepția celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 17 alin. (4) și alin. (9) lit. b), precum și a serviciilor incluse în cadrul acordului/contractului de servicii încheiat cu entitatea de inovare și transfer tehnologic;

g) proiectul care implică execuția de lucrări de construcție, indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării în condițiile legislației în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități - construcție/extindere - realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;

h) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcție ce nu se supun autorizării în condițiile legislației în vigoare, conform legii, nu sunt eligibile;

i) valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de minimis este de minimum 25.000 euro și nu poate depăși 200.000 euro, valori calculate în lei la cursul de schimb InforEuro1 valabil la data lansării apelului de proiecte, cu aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;

1 A se vedea http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

j) perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește data de 31 decembrie 2023. Pe parcursul implementării proiectului, perioada de implementare a acestuia poate fi extinsă cel mult până la dublul perioadei inițiale a proiectului;

k) proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea;

l) în perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare, IMM-ul nu trebuie să:

(i) înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;

(ii) realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț;

(iii) realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Art. 15. -

Solicitantul și proiectul propus spre finanțare îndeplinesc toate condițiile menționate în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanțare și în Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după caz.

CAPITOLUL VI Cheltuieli eligibile

Art. 16. -

Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor sunt:

a) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta, în condițiile legii, începând cu data depunerii cererii de finanțare și până la 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilită prin contractul de finanțare, cu excepția cheltuielilor stabilite prin art. 17 alin. (4) și alin. (9) lit. b), precum și a serviciilor incluse în cadrul acordului/contractului de servicii încheiat cu entitatea de inovare și transfer tehnologic, cu condiția ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;

b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;

c) să fie în conformitate cu prevederile programului;

d) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar și beneficiar;

e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;

f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;

g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

h) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

Art. 17. -

(1) Categoriile de cheltuieli eligibile, cu respectarea condițiilor menționate în Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare, sunt:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului;

b) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;

c) cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;

d) cheltuieli pentru investiția de bază;

e) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;

f) cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;

g) cheltuieli cu servicii;

h) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile pentru amenajarea terenului au în vedere următoarele categorii:

a) amenajarea terenului - include cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări de materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază);

b) amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului și aducerea la starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi.

(3) Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului includ: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

(4) Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică sunt eligibile, cumulat, în limita maximă a 10% din valoarea cheltuielilor stabilite prin alin. (5) și au în vedere următoarele categorii:

a) studii de teren, respectiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție;

b) obținere avize, acorduri, autorizații - se includ cheltuielile pentru obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc., obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea acordului de mediu; obținerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri și autorizații;

c) consultanță - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv plan de marketing, plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;

d) asistență tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.

(5) Cheltuielile pentru investiția de bază au în vedere următoarele categorii:

a) construcții și instalații:

(i) cheltuieli aferente activităților de construire/extindere/modernizare a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, inclusiv a utilităților generale aferente; Modificări (1)

(ii) cheltuieli aferente activităților de realizare a căilor de acces în cadrul imobilului pe care se realizează investiția;

(iii) cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;

(iv) cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora;

b) dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări). Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

(i) echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. Echipamentele achiziționate trebuie să fie strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;

(ii) achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic;

(iii) achiziționarea echipamentelor specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;

c) active necorporale - cheltuieli cu achiziționarea de:

(i) cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;

(ii) cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială.

(6) Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 lei, fără TVA.

(7) Cheltuielile cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect sunt eligibile în limita a 5.000 lei trimestrial - aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv. În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit trebuie să confirme următoarele aspecte referitoare la cheltuieli:

a) sumele cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt necesare pentru realizarea proiectului;

b) sumele sunt prevăzute în contractul de finanțare;

c) sunt efectuate în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu - rezonabilitatea prețurilor conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

d) sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;

e) sunt plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;

f) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului, având la bază documente justificative, identificabile și verificabile, dovedite prin documente originale;

g) sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate.

(8) Cheltuielile cu servicii, prevăzute la alin. (1) lit. g), includ:

a) cheltuieli cu servicii de asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri, respectiv:

(i) construirea și testarea prototipurilor pentru produse/procese;

(ii) realizarea și operarea planurilor-pilot, constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipamente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese, cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;

(iii) activitățile necesare producției experimentale și testării produselor și proceselor (din producția experimentală) în vederea producției pe scară largă, cu condiția ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicații industriale;

(iv) achiziționarea de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală;

b) cheltuieli privind certificarea națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;

c) cheltuieli privind inovarea de produs/proces, respectiv:

(i) cheltuieli cu elaborarea documentației de introducere în fabricație/de punere în funcțiune/de operare/de aplicare etc.;

(ii) cheltuieli cu pregătirea de fabricație/de punere în funcțiune/de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc.);

(iii) cheltuieli cu revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/punere în funcțiune/operare/aplicare etc.;

(iv) cheltuieli cu punerea în fabricație/funcțiune/operare/aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei "zero" a produsului ori a instalației-pilot;

(v) cheltuieli cu exploatarea rezultatului cercetării/obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/metodei inovative;

d) cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line, respectiv activități de comercializare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului;

e) cheltuieli cu servicii tehnologice specifice: evaluare tehnologică și audit tehnologic, studii de investiții tehnologice, asistență la retehnologizarea operatorilor economici, asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea/achiziționarea de tehnologii, transfer tehnologic și validare tehnologică, consultanță pentru implementarea de soluții tehnologice în IMM-uri;

f) cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării:

(i) realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală;

(ii) obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială;

(iii) achiziționarea de servicii de consultanță pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;

(iv) elaborarea documentației de introducere în fabricație/de punere în funcțiune/de operare/de aplicare etc.;

(v) de fabricație/de punere în funcțiune/de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc.);

(vi) revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/punere în funcțiune/operare/aplicare etc.;

(vii) punerea în fabricație/funcțiune/operare/aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei "zero" a produsului ori a instalației-pilot);

(viii) exploatarea rezultatului cercetării/obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/metodei inovative.

(9) Alte cheltuieli, prevăzute la alin. (1) lit. h), includ:

a) organizarea de șantier - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, cheltuieli conexe organizării de șantier;

b) comisioane, cote și taxe - cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare;

c) cheltuieli diverse și neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile referitoare la: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, cheltuieli pentru investiția de bază, cheltuieli cu organizarea de șantier. Modificări (1)

(10) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

Art. 18. -

Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;

b) achiziționarea de terenuri și/sau construcții;

c) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;

d) costurile operaționale, de funcționare și întreținere;

e) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării (salariile personalului general de administrație); chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație;

f) costuri de personal;

g) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;

h) contribuția în natură;

i) amortizarea;

j) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;

k) cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3. "Mijloace de transport" menționată în anexa Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect;

l) cheltuielile privind achiziția de dotări/echipamente second- hand;

m) cheltuieli cu elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, certificarea performanței energetice și auditul energetic);

n) amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;

o) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor stabilite pentru proiectare și asistență tehnică și pentru comisioane, cote, taxe, precum și pentru serviciile incluse în cadrul acordului/contractului de servicii încheiat cu entitatea de inovare și transfer tehnologic. Modificări (1)

CAPITOLUL VII Modalități de acordare a ajutorului de minimis

Art. 19. -

În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite și taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:

a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, așa cum este definit la art. 3 lit. b), nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;

b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

c) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.

Art. 20. -

(1) Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiție finanțat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.

(2) Contribuția beneficiarului IMM trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției pentru care primește ajutor de minimis.

Art. 21. -

Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plătește.

Art. 22. -

Pentru ajutoarele de minimis acordate eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

Art. 23. -

În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la art. 19 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanțarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.

Art. 24. -

În cazul fuziunilor societăților sau al achizițiilor de părți sociale, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

Art. 25. -

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

CAPITOLUL VIII Durata și bugetul schemei

Art. 26. -

Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat.

Art. 27. -

(1) Sursa de finanțare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 1 "Promovarea transferului tehnologic", prioritatea de investiții 1.1. - Operațiunea 1.1.C: Investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării, în parteneriat cu o entitate de inovare și transfer tehnologic, denumită în continuare ITT.

(2) Valoarea totală, estimată, a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 55,11 milioane euro, aproximativ 253,45 milioane lei, din care 46,84 milioane euro, aproximativ 215,42 milioane lei, finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 8,27 milioane euro, aproximativ 38,03 milioane lei, contribuția națională prin bugetul de stat. AMPOR poate decide supracontractarea acestor alocări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea condițiilor menționate în Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.

(3) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate este următoarea:

Anul 2017 2018 2019 2020 Total
Buget schemă (milioane euro), din care: 16,50 16,50 16,50 5,61 55,11
- FEDR 14,05 14,05 14,05 4,69 46,84
- Bugetul de stat 2,45 2,45 2,45 0,92 8,27

Art. 28. -

Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 280.

CAPITOLUL IX Reguli privind cumulul ajutoarelor

Art. 29. -

(1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 19 lit. a).

(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.

(3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

Art. 30. -

Pentru respectarea regulilor de cumul, membrii parteneriatului vor prezenta o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere, în care vor menționa informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.

CAPITOLUL X Procedura de implementare a schemei

Art. 31. -

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, este furnizorul ajutorului de minimis și instituția responsabilă cu implementarea prezentei scheme.

Art. 32. -

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevăzut de această schemă, solicitanții vor depune o cerere standard de finanțare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecție și contractare detaliată în Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare și în Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, după caz.

Art. 33. -

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.

Art. 34. -

Ajutorul de minimis se va acorda dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta schemă și în Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.

Art. 35. -

MDRAPFE își rezervă dreptul de a nu acorda/plăti ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit, în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

Art. 36. -

În cazul în care se acordă un ajutor de minimis, MDRAPFE va informa în scris, prin contractul de finanțare, membrii parteneriatului în legătură cu valoarea potențială a ajutorului (exprimată ca echivalent brut al finanțării nerambursabile) și în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

CAPITOLUL XI Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea

Art. 37. -

MDRAPFE are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăși plafoanele și intensitatea maxime admise și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor din prezenta schemă sau din legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

Art. 38. -

În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european și național, MDRAPFE are obligația să păstreze evidența detaliată a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat și de minimis.

Art. 39. -

(1) MDRAPFE, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de minimis, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat și de minimis la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MDRAPFE, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

(3) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

(4) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizorul de ajutor atunci când, din informațiile deținute, rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situația în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acțiune, echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanți ai furnizorului.

Art. 40. -

În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAPFE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor stabilite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

Art. 41. -

MDRAPFE va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezenta schemă de ajutor de minimis, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 42. -

MDRAPFE va informa Consiliul Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum și a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

Art. 43. -

(1) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția MDRAPFE, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare și monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.

(2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația comunitară în acest domeniu.

CAPITOLUL XII Recuperarea ajutorului de minimis

Art. 44. -

(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MDRAPFE, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L. nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 248 din 24.09.2015.

CAPITOLUL XIII Dispoziții finale

Art. 45. -

Textul prezentei scheme, precum și Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent priorității de investiții 1.1 - Operațiunea C-Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării- inovării în parteneriat cu un ITT vor fi publicate integral pe site-ul Programului operațional regional, la adresa www.inforegio.ro

Art. 46. -

Lista domeniilor de specializare inteligentă din care se implementează un rezultat al cercetării-inovării în domeniul/domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) ale IMM este detaliată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 47. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Marius Nica

București, 4 decembrie 2017.

Nr. 7.021.

ANEXĂ Modificări (1)

Lista domeniilor de specializare inteligentă

Domenii de intervenție Nord-Est Sud-Est Sud Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru
1. Bioeconomie Bioeconomie
1. Agroalimentar (genetica plantelor, cultura plantelor tehnice, agricultura circulară, tehnologii avansate de procesare a produselor agroalimentare, ferme inteligente, produse alimentare sigure, produse agroalimentare optimizate nutrițional)
2. Silvicultura și ingineria lemnului (bioenergie, noi produse, procese și tehnologii, modele inovative de afaceri pentru produsele tradiționale)
3. Biotehnologii (biotehnologii farmaceutice, biocombustibili și biocatalizatori de uz industrial, substanțe bioactive, bioreactivi, prelucrarea biomasei)
Bioeconomie:
1. Agroalimentar
- Produse alimentare sigure, accesibile și optimizate nutrițional
- Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul horticol
- Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit, acvacultură și sericicultură, la provocările secolului XXI
- Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creșterea competitivității acestuia și a calității vieții
- Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului schimbărilor climatice globale
- Bioenergie - biogaz, biomasă, biocombustibil
- Biotehnologii (de mediu, agro- alimentare, industriale, medicale și farmaceutice)
- Bioanaliza
- Știința medicamentului
- Evaluarea in vitro/in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice
- Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în vederea dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo
- Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală și de transport la țintă și tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic și farmacocinetic
- Design molecular (bio)sinteză, semi- sinteză, screening de înaltă performanță
- Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu mediul, animalele și omul
- Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu potențial de răspândire în masă.
Bioeconomie:
1. Agricultură și industrie alimentară
2. Bioeconomia:
- dezvoltarea economiei circulare
3. Turismul și identitatea culturală
Bioeconomie:
1. Biotehnologii (inclusiv: ecoturism, turism de sănătate, aplicații digitale, medicina fundamentală și aplicativă)
2. Agricultură și industrie alimentară
Bioeconomie:
1. Sectorul agroalimentar
2. Sectorul textile, pielărie și încălțăminte
Bioeconomie:
1. agroalimentar
2. cosmetice și suplimente alimentare
3. sănătate
4. mobilă
5. hârtie, plastic, ambalare
Bioeconomie:
1. Turismul balnear
2. Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei
3. Mediul construit sustenabil
4. Sectorul agroalimentar
5. Sectorul medical și farmaceutic
2. Tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate TIC
1. Societatea informațională (e-educație, gamificare, analize de big data cu aplicație în medicină,
e-incluziune și monitorizarea în timp real a sistemelor sociale)
2. Securitate cibernetică
3. Industria 4.0 (urmărirea produselor alimentare de-a lungul lanțului valoric, nano- electronică și optoelectronică, software industrial, inteligență artificială, industrii creative)
TIC
1. Tehnologii informaționale și de comunicații
- Analiza, managementul și securitatea datelor de mari dimensiuni
- Internetul viitorului
- Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software
- Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale
2. Spațiu
- Aplicații spațiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom)
- Aplicații spațiale integrate
3. Securitate
- Metode și tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri și persoane
- Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de securitate
- Evaluarea și reducerea riscului la dezastre (modelarea și simularea dinamicii sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare și cartare interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare și luare a deciziei; dezvoltarea sistemelor- suport de decizie în vederea integrării in rețelele europene; dezvoltarea unor soluții inovative de protecție antiseismică, eficiente, funcționale și economice pentru zonele seismice din România)
- Infrastructuri și servicii critice (creșterea rezilienței și reducerii vulnerabilității sistemelor "Smart-Grid"; protecția sistemelor de control industrial; securitatea informatică a infrastructurilor și serviciilor critice; sistemele de intelligence) OBSERVAȚIE:
Pentru proiectele de cercetare cu dublă utilizare evaluarea propunerilor va aprecia preponderent cazul aplicațiilor civile.
TIC
1. Industria și cercetarea de înaltă tehnologie
2. Localități inteligente
3. Turism și identitate culturală
TIC
1. Biotehnologii (inclusiv: aplicații digitale)
TIC
1. Tehnologia informației și comunicații
2. Localități inteligente
3. Sectorul componente pentru automobile
TIC
1. agroalimentar
2. cosmetice și suplimente alimentare
3. sănătate
4. mobilă
5. hârtie, plastic, ambalare
6. tehnologii de prelucrare a metalului
7. tehnologii de producție
8. TIC
TIC
1. Sectorul IT și industriile creative
2. Industria ușoară
3. Industria aerospațială
4. Industria auto și mecatronică
5. Sectorul medical și farmaceutic
6. Mediul construit sustenabil
3. Energie, mediu și schimbări climatice Energie, mediu și schimbări climatice:
1. Mediu și schimbări climatice (biodiversitate, exploatarea responsabilă și managementul sustenabil al patrimoniului verde, noi genotipuri de plante cu rezistența crescută la schimbări climatice, agricultura de precizie, sisteme enzimatice pentru monitorizarea poluării, tehnologii de epurare a apelor, de reciclare deșeuri, montorizarea apelor industriale)
2. Energie (management energetic, ZEB, smart factoring, eficiență și securitate energetică, smart city, rețele inteligente pentru consumatori inteligenți)
Energie, mediu și schimbări climatice
- Creșterea eficienței energetice la generare, transport și distribuție și la consumator
- Resurse energetice convenționale, neconvenționale și regenerabile
- Tehnologii inovative de stocare a energiei
- Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili
- Instalații energetice de generație nouă
- Mediu și schimbări climatice
- Utilizarea optimă a resurselor convenționale și neconvenționale de apă
- Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor
- Sisteme inteligente
- Orașul inteligent
Energie, mediu și schimbări climatice
1. Bioeconomia:
- Dezvoltarea economiei circulare
2. Localități inteligente
Energie, mediu și schimbări climatice
1. Energie durabilă și mediu
Energie, mediu și schimbări climatice
1. Sectorul construcții și materiale de construcții, inclusiv energie
2. Sectorul componente pentru automobile
Energie, mediu și schimbări climatice
1. agroalimentar
2. cosmetice și suplimente alimentare
3. tehnologii de prelucrare a metalului
4. tehnologii de producție
5. TIC
Energie, mediu și schimbări climatice
1. Turismul balnear
2. Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei
3. Mediul construit sustenabil
4. Sectorul agroalimentar
4. Econano- tehnologie și materiale avansate Econano-tehnologii și materiale avansate:
1. Textile (design inovativ de produs
- nano bio, textile cu senzori încorporați - textile funcționale cu aplicabilitate în medicină, textile inteligente, vestimentație
sinergică, up- cycling deșeuri textile și slow fasion, digital fashion, fabricație inteligentă - senzori, software de urmărire, roboți industriali)
2. Noi materiale (exploatarea firelor naturale, biomateriale avansate, textile tehnice, structuri tricotate cu proprietăți termice, tricoturi pentru protecție mecanică, structuri textile compozite, materiale noi pentru construcții, materiale ecologice)
Econano-tehnologii și materiale avansate
Echipamente de transport
- Noi generații de vehicule și tehnologii ecologice și eficiente energetic
- Echipamente pentru producerea de bioresurse
- Tehnologii, echipamente și sisteme tehnice pentru producția de bioresurse
- Tehnologii de depoluare
- Tehnologii de depoluare și valorificare a deșeurilor
- Materiale
- Substituția materialelor critice și creșterea duratei de funcționare a materialelor prin acoperiri funcționale
- Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii
- Materiale și tehnologii pentru sănătate
- Materiale pentru energie
- Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de transport
- Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei
Econano- tehnologii și materiale avansate
- Localități inteligente
- Industria și cercetarea de înaltă tehnologie
Econano- tehnologii și materiale avansate
1. Inginerie industrială și transporturi
Econano- tehnologii și materiale avansate
1. Sectorul construcții și materiale de construcții, inclusiv energie
2. Sectorul textile, pielărie și încălțăminte
3. Sectorul componente pentru automobile
Econano- tehnologii și materiale avansate
1. agroalimentar
2. cosmetice și suplimente alimentare
3. sănătate
4. mobilă
5. hârtie, plastic, ambalare
6. tehnologii de prelucrare a metalului
7. tehnologii de producție
Econano- tehnologii și materiale avansate
1. Sectorul medical și farmaceutic
2. Sectorul IT și industriile creative
3. Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei
4. Mediul construit sustenabil
5. Industria ușoară
6. Sectorul agroalimentar
7. Industria aerospațială
8. Industria auto și mecatronică
5. Sănătate Sănătate:
1. Sănătate și turism pentru un stil de viață sănătos (recuperare medicală, balneo- fiziokinetoterapie, nutriție si dietetică, bioingineria reabilitării, slow food și alimentație sănătoasă, soluții TIC pentru turism, marketing și promovare creativă)
Sănătate Sănătate Sănătate Biotehnologii (inclusiv: medicină fundamentală și aplicativă) Sănătate
1. Sectorul agroalimentar
2. TIC
Sănătate
1. agroalimentar
2. cosmetice și suplimente alimentare
3. Sănătate
Sănătate
1. Turismul balnear
2. Sectorul medical și farmaceutic
3. Sectorul agroalimentar
4. Sectorul IT și industriile creative
Turismul și identitatea culturală Inginerie industrială și transporturi
Localități inteligente
Construcția de mașini, componente și echipamente de producție

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...