Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare și a modelului Cererii-tip pentru susținerea tezei de abilitare

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 27 octombrie 2011.

În vigoare de la 27 octombrie 2011 până la 09 februarie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3121/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 217 și 300 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă modelul Cererii-tip pentru susținerea tezei de abilitare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 13 octombrie 2011.

Nr. 5.691.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

CERERE-TIP
pentru susținerea tezei de abilitare

- model -

Subsemnatul/Subsemnata [prenumele, numele] solicit prin prezenta acordarea atestatului de abilitare și declar că îmi asum răspunderea pentru veridicitatea informațiilor prezentate în dosarul de abilitare.

Consider că comisia de specialitate care corespunde cel mai bine domeniului tezei de abilitare este comisia de [numele comisiei de specialitate a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)].

[Numai în cazul în care subiectul tezei corespunde unor domenii acoperite de mai multe comisii de specialitate ale CNATDCU] Propun ca membrii comisiei de abilitare să provină din comisia de specialitate a CNATDCU de [comisia 1] - [numărul de membri] membri, [comisia 2 - după caz] - [numărul de membri] membri .... .

Pot susține teza de abilitare în următoarele intervale calendaristice: [data 1]-[data 2] ...

Prefer să susțin teza de abilitare în cadrul următoarelor instituții, în ordinea preferințelor:

- [numele instituției 1]

- [numele instituției 2]

- ... .

[Data]

[Semnătura]

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...