Ministerul Administrației și Internelor

Reglementarea tehnică privind cerințele tehnice generale ale produselor de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn și condițiile pentru introducerea lor pe piață din 18.10.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Domeniu de aplicare și definiții

Art. 1. -

Prevederile prezentei reglementări tehnice se aplică produselor de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn, folosite la construcții în condiții de utilizare finală la interior, care nu au mai fost introduse pe piață și comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European și stabilesc cerințele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranță, de protecție a sănătății, a mediului și a consumatorilor.

Art. 2. -

Produsul de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn, respectiv placaje, plăci din așchii de lemn, plăci din fibre de lemn și altele, este acel produs care aplicat pe suportul de bază duce la îmbunătățirea considerabilă a proprietăților de reacție la foc ale acestuia.

Art. 3. -

Declarația de conformitate este declarația făcută de către producător sau furnizor prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

Art. 4. -

Manualul de utilizare și întreținere este documentul atașat produsului, la fiecare livrare, care trebuie să conțină informații cu privire la:

a) modalități și instrucțiuni de utilizare;

b) fișa tehnică de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

c) periodicitatea pentru verificări și certificare;

d) alte instrucțiuni importante în opinia producătorului, respectiv tipul suportului pe care se aplică și clasa de reacție la foc, numărul de straturi, consumul specific dat în ml/m2, kg/m2 sau kg/m3, metoda de aplicare, timpul de uscare, temperatura ambiantă minimă de aplicare, pregătirea suprafeței, perioada de valabilitate a produsului aplicat și altele.

CAPITOLUL II Cerințe tehnice generale, metode de încercare și analiză

Art. 5. -

(1) Produsul de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn trebuie să modifice clasa de reacție la foc a materialului de bază astfel încât acesta să se încadreze în clasele B (s1-s3, d0-d1) sau C (s1-s3, d0-d1), conform sistemului de clasificare din standardul SR EN 13501-1+A1:2010.

(2) Metodele de încercare sunt cele prevăzute de standardele SR EN ISO 11925-2:2002/C91/2007 și SR EN 13823:2010.

Art. 6. -

Marcarea produselor de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn se face în limba română, fără a exclude prezentarea și în alte limbi străine, și trebuie să cuprindă minimum următoarele informații:

a) denumirea comercială a produsului;

b) denumirea materialului-suport pe care se aplică produsul;

c) clasa de reacție la foc;

d) cantitatea nominală din colet;

e) numărul lotului și data de fabricație;

f) numele și adresa producătorului;

g) termenul de valabilitate al produsului în ambalaj;

h) termenul de valabilitate al produsului după aplicare;

i) recomandări referitoare la condițiile de transport și depozitare.

Art. 7. -

Orice tip de atenționare sau instrucțiuni de utilizare trebuie să fie în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora și în alte limbi străine.

CAPITOLUL III Procedura pentru evaluarea conformității

Art. 8. -

Pentru introducerea pe piață a produselor de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul trebuie să respecte condițiile prevăzute de Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 9. -

(1) Examinarea în vederea eliberării certificatului pentru introducerea pe piață a produselor de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn se face prin evaluarea conformității cu prezenta reglementare tehnică.

(2) La evaluare se va verifica dacă cerințele tehnice generale ale produselor de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformității, care a obținut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

b) declarația de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.

(3) În cazul în care produsul nu deține certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacă cerințele tehnice generale ale produselor de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obținut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008;

b) documentația tehnică aferentă produsului;

c) declarația de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;

d) certificatul pentru controlul producției în fabrică pentru produsul menționat în cerere, eliberat de un organism care a obținut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008.

(4) Pentru producătorul care are implementat un sistem de management al calității privind fabricarea produsului este necesară o copie a acestui document, fără a se mai depune certificatul pentru controlul producției în fabrică.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 10. -

Termenul de garanție al produselor de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn este stabilit de producător.

Art. 11. -

Produsele de ignifugare a lemnului și a materialelor pe bază de lemn sunt însoțite la livrare de certificatul pentru introducerea pe piață, declarația de conformitate, manualul de utilizare și întreținere, fișa tehnică de securitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și de certificatul de garanție, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestor documente și în alte limbi străine.

Art. 12. -

Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul și distribuitorul trebuie să respecte cerințele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnică, pe baza cărora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piață.

;
se încarcă...