Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar din 06.10.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 12

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Concept, tipuri și niveluri ale inspecției unităților de învățământ preuniversitar

SECȚIUNEA 1 Conceptul de instituții de educație. Conceptul de sistem național de învățământ preuniversitar

Art. 1. -

Prezentul regulament reglementează modul de organizare și desfășurare a inspecției școlare în sistemul de învățământ preuniversitar.

Art. 2. -

Instituțiile de educație sunt unitățile care asigură servicii de instruire, precum și servicii asociate educației. Instituțiile de educație se clasifică în instituții de instruire (unități de învățământ preuniversitar și instituții de învățământ superior/universități) și instituții de educație care sprijină instruirea prin servicii specializate.

Art. 3. -

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, sistemul național de învățământ preuniversitar este constituit din ansamblul unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale autorizate/acreditate, fiind organizat pe niveluri, forme de învățământ și, după caz, filiere și profiluri.

SECȚIUNEA a 2-a Inspecția unităților de învățământ preuniversitar. Taxonomia inspecției unităților de învățământ preuniversitar. Definiții. Niveluri

Art. 4. -

Inspecția unităților de învățământ preuniversitar reprezintă evaluarea oficială de către instituțiile abilitate prin lege (Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS sau inspectoratele școlare, după caz) a realizării scopurilor și obiectivelor proprii diferitelor categorii de unități de învățământ, așa cum sunt acestea definite prin legislația în vigoare.

Art. 5. -

După conținutul/obiectul principal al inspecției se disting 3 tipuri fundamentale de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar: inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar, inspecția tematică și inspecția de specialitate.

Art. 6. -

(1) Inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar reprezintă o activitate de evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de unități de învățământ, prin raportare explicită la politicile educaționale, scopurile și obiectivele dezirabile propuse sau la standardele asumate în funcționarea acestora.

(2) Pentru sistemul național de învățământ preuniversitar, inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar reprezintă forma specifică a inspecției de evaluare instituțională a unităților de învățământ preuniversitar. Obiectul principal al inspecției școlare generale a unităților de învățământ preuniversitar îl reprezintă întreaga activitate a unității de învățământ preuniversitar, în calitate de furnizor direct de servicii educaționale.

(3) O formă specială de evaluare instituțională a unităților de învățământ preuniversitar, diferită de inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

(4) În cadrul sistemului educațional, alte forme de evaluare instituțională pot viza diferite categorii de instituții de educație, altele decât unitățile de învățământ preuniversitar, spre exemplu, inspecția de evaluare a activității inspectoratelor școlare sau inspecția de evaluare a unităților conexe din subordinea inspectoratelor școlare/MECTS.

Art. 7. -

(1) Inspecția tematică reprezintă o activitate de evaluare sau control a/al unui domeniu/mai multor domenii particular(e) al/ale activității unităților de învățământ preuniversitar sau a/al personalului care deservește aceste instituții, în principal, a/al activității cadrelor didactice. În cadrul acestui tip de inspecție se realizează inclusiv activități de consiliere, în raport cu obiectivele concrete vizate.

(2) Obiectul principal al inspecției tematice îl reprezintă o secvență particulară/un aspect a/al activității unităților de învățământ preuniversitar sau a/al activității personalului acestora, în special a/al activității cadrelor didactice care deservesc aceste instituții.

(3) Inspecția tematică poate include: activitatea de control al respectării legislației școlare, inspecția evaluării activităților de formare și perfecționare, inspecția activităților educative/extracurriculare, inspecția de evaluare a calității managementului unităților de învățământ, inspecția activității profesorului-diriginte, a activității de orientare școlară și profesională, activitatea de analiză și rezolvare a scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor, inspecția în vederea evaluării pregătirii începutului anului școlar, completarea documentelor școlare, realizarea planului de școlarizare etc.

Art. 8. -

(1) Inspecția de specialitate reprezintă o activitate de evaluare a competențelor profesionale/activității profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităților educaționale pe care acestea le susțin. Inspecția de specialitate vizează, în mod direct, calitatea activităților didactice în raport cu beneficiarii primari ai educației, respectiv antepreșcolarii, preșcolarii și elevii.

(2) Obiectul principal al inspecției de specialitate îl reprezintă activitatea didactică a educatorilor, institutorilor/învățătorilor, profesorilor, profesorilor pentru învățământul primar, profesorilor pentru învățământul preșcolar, maiștrilor instructori.

(3) Inspecția de specialitate include: inspecția de specialitate curentă, inspecția de specialitate realizată în vederea obținerii definitivării în învățământ, inspecția de specialitate realizată în vederea obținerii gradelor didactice II și I (inspecție școlară specială), orice altă formă de evaluare, control și consiliere a activității cadrului didactic în domeniul de specialitate în care este încadrat.

Art. 9. -

În funcție de instituția care realizează activitatea de evaluare, consiliere și control extern, inspecția unităților de învățământ preuniversitar se poate realiza de către:

a) MECTS;

b) inspectoratele școlare.

CAPITOLUL II Inspecția unităților de învățământ preuniversitar

SECȚIUNEA 1 Inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar. Aspecte generale

Art. 10. -

Prezentul regulament asigură caracterul unitar al inspecției școlare generale la nivel național și stabilește scopurile inspecției, personalul abilitat să facă inspecția și modul de realizare concretă a inspecției. Prezentul regulament va fi folosit în cadrul inspecțiilor școlare generale realizate în unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale autorizate/acreditate.

Art. 11. -

Scopul inspecției școlare generale îl constituie:

a) evaluarea și monitorizarea activității unităților de învățământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecție;

b) îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ preuniversitar cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul educației;

c) consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități.

Art. 12. -

Inspecția școlară generală se realizează de către MECTS și inspectoratele școlare județene (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), în toate unitățile de învățământ preuniversitar care formează sistemul național de învățământ, vizând aspectele și ariile tematice nominalizate în prezentul regulament.

Art. 13. -

Unitățile de învățământ preuniversitar care urmează să fie inspectate vor fi stabilite de ISJ/ISMB, în urma diagnozei locale, sau de MECTS, în cazul unor priorități/obiective naționale specifice.

Art. 14. -

Perioada dintre două inspecții școlare generale ale unităților de învățământ preuniversitar va fi stabilită în urma unor constatări și analize fundamentate, luate la nivelul ISJ/ISMB sau la nivelul MECTS.

Art. 15. -

Inspectorii vor face aprecieri asupra următoarelor 7 arii tematice/domenii:

a) managementul școlar, managementul calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor;

b) modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea și aplicarea curriculumului la decizia școlii/în dezvoltare locală, calitatea activităților extracurriculare realizate de personalul didactic și unele categorii de personal didactic auxiliar;

c) activitatea personalului didactic (proiectare, predareînvățare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului educațional);

d) nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare raportat la standardele educaționale naționale (curriculare și de evaluare);

e) modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează dezvoltarea personală a elevilor și motivația acestora în învățare (consiliere, orientare școlară, asistență individualizată), respectând principiile educației incluzive și asigurarea egalității de șanse;

f) relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea locală;

g) atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează unitatea de învățământ.

Art. 16. -

Ariile tematice/Domeniile inspectate, sursele de informare consultate și criteriile folosite de inspectori atunci când realizează o inspecție școlară generală sunt prezentate în cadrul Metodologiei de aplicare a prevederilor privind inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 17. -

(1) Lista unităților de învățământ preuniversitar în care urmează să se desfășoare inspecția școlară generală împreună cu perioadele din graficul de activități semestriale ale ISJ/ISMB alocate acestui tip de inspecție sunt propuse de către inspectorul școlar general adjunct coordonator al Compartimentului curriculum și controlul asigurării calității și avizate în consiliul de administrație al ISJ/ISMB la începutul fiecărui semestru.

(2) La nivelul MECTS, lista unităților de învățământ preuniversitar în care urmează să se desfășoare inspecția școlară generală și graficul activităților de inspecție se realizează la nivelul direcției generale/direcției de profil, respectiv Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții - Direcția inspecție școlară, fiind înaintate spre aprobare secretarului de stat pentru învățământul preuniversitar.

Art. 18. -

Dimensiunea echipei de inspectori și disciplinele inspectate vor fi stabilite în funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ (număr de elevi, număr de structuri arondate unei unități cu personalitate juridică, distribuția geografică). Inspecția școlară generală este realizată, de regulă, de o echipă formată din 2 până la 8 inspectori și va fi condusă de un coordonator numit dintre aceștia. Echipa va cuprinde inspectori care au competențele necesare pentru a inspecta un eșantion format din cel puțin 6 discipline incluse în curriculum. În școlile cu limba de predare a unei minorități naționale, echipa de inspectori va fi însoțită de inspectorul de minorități/de specialitate pentru limba maghiară, germană, romani etc., respectiv de metodiști vorbitori ai limbilor minorităților.

Art. 19. -

Durata inspecției școlare generale este de 1-2 săptămâni, în funcție de mărimea și complexitatea activităților educaționale ale unității de învățământ preuniversitar inspectate.

SECȚIUNEA a 2-a Inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar: activitatea de preinspecție

Art. 20. -

Inspectorul coordonator al echipei realizează următoarele activități preparatoare pentru inspecție:

a) informează unitatea de învățământ preuniversitar care va fi inspectată și stabilește împreună cu directorul modul în care vor fi predate documentele instituției, precum și data-limită la care va face cunoscut personalului rezultatul inspecției;

b) prezintă unității de învățământ lista cu documentele solicitate, formularele care trebuie completate și stabilește împreună cu directorul unității de învățământ data-limită până la care toate documentele vor fi pregătite;

c) stabilește responsabilitățile ce revin fiecărui membru al echipei, raportate la ariile tematice/domeniile inspectate. Stabilirea responsabilităților se va realiza după consultarea membrilor echipei de inspecție. Inspectorul coordonator va furniza unității de învățământ preuniversitar lista cu numele și responsabilitățile membrilor echipei, durata inspecției, disciplinele și aspectele ce vor fi inspectate, precum și eșantioanele reprezentative pentru aplicarea chestionarelor grupurilor-țintă (elevi, cadre didactice, părinți etc.) și colectarea datelor. Unitatea de învățământ va fi informată dacă apar schimbări în componența echipei de inspectori;

d) vizitează unitatea de învățământ înainte de inspecție pentru a discuta cu directorul aspectele inspecției, pentru a explica personalului modalitatea de efectuare a inspecției și pentru a răspunde la întrebările puse de acesta. Inspectorul coordonator explică modul în care va fi analizată documentația și cum va fi folosită de către echipă;

e) în urma vizitei în unitatea de învățământ, poate solicita centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) elaborarea chestionarelor pentru grupurile-țintă, particularizat, în funcție de specificul și problemele-cheie identificate în unitatea de învățământ care va fi inspectată.

Art. 21. -

Pentru inspecția realizată de ISJ/ISMB, în cazuri temeinic justificate, unitatea de învățământ va putea solicita schimbarea perioadei de inspecție sau datele/orele de desfășurare a unor activități specifice (din activitatea de preinspecție, de inspecție și de postinspecție), adresându-se în scris consiliului de administrație al ISJ/ISMB. În cuprinsul solicitării, unitatea de învățământ preuniversitar va propune perioade/date noi pentru desfășurarea activităților respective. Planul modificat de inspecție devine efectiv în momentul aprobării lui de către consiliul de administrație al ISJ/ISMB.

Art. 22. -

Inspectorul coordonator al echipei solicită conducătorului unității de învățământ preuniversitar documentele necesare pregătirii activității de inspecție, cu cel puțin 7 zile înainte de începerea inspecției. Directorul instituției de educație pregătește documentele solicitate și le pune la dispoziția echipei de inspecție.

Art. 23. -

Inspectorul coordonator și membrii echipei stabilesc programul inspecției în așa fel încât să se colecteze un eșantion suficient de date, să aibă ocazia să discute despre situația constatată și să emită aprecieri ca echipă.

Art. 24. -

Înainte de inspecție, inspectorul coordonator al echipei colectează următoarele date și informații:

a) o prezentare scrisă de director asupra activității unității de învățământ (maximum două pagini), care va cuprinde informații asupra situației socioeconomice a zonei, elevilor/copiilor, managementului instituției de educație, managementului resurselor financiare, încadrării cu personal, materialului didactic, clădirilor, curriculumului și planurilor de dezvoltare ale instituției de educație;

b) un formular cu date statistice privind unitatea de învățământ, completat de către director;

c) rezultatele obținute de elevi la examenele naționale și testele naționale în ultimii 3 ani, comparativ cu media la nivel județean și național;

d) raportul de evaluare internă al unității de învățământ preuniversitar;

e) documentele unității de învățământ privind încadrarea personalului angajat și managementul general;

f) documentele privind politica unității de învățământ;

g) cel mai recent raport de inspecție școlară generală;

h) orarul unității de învățământ în perioada inspecției (pentru clase și pentru cadrele didactice);

i) orice altă informație pe care personalul instituției de educație dorește să o furnizeze inspectorilor.

Art. 25. -

După colectarea acestor date de către inspectorul coordonator, documentele vor fi analizate și vor fi comunicate celorlalți membri ai echipei de inspecție. Dosarul activității de preinspecție este confidențial și poate fi utilizat numai de inspectori.

SECȚIUNEA a 3-a Inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar: desfășurarea inspecției

Art. 26. -

Inspecția școlară generală va fi deschisă de către coordonatorul echipei de inspectori. Coordonatorul anunță consiliului profesoral domeniile și activitățile care vor fi inspectate de către membrii echipei de inspectori.

Art. 27. -

Inspectorul coordonator al echipei are următoarele atribuții:

a) reprezintă instituția din care provine, ISJ/ISMB sau MECTS, și echipa de inspectori în relațiile cu unitatea de învățământ inspectată;

b) supraveghează și monitorizează derularea inspecției școlare generale;

c) analizează și soluționează, împreună cu directorul unității de învățământ inspectate, orice neconcordanță sau problemă ivită în legătură cu organizarea și desfășurarea inspecției;

d) organizează și conduce întâlnirile cu reprezentanții părinților, ai elevilor, cu personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic și cu reprezentanții comunității locale;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...