Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Regulamentul privind recunoașterea în învățământul terțiar nonuniversitar a studiilor obținute în cadrul învățământului liceal - filiera tehnologică sau vocațională din 29.09.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament reglementează recunoașterea studiilor obținute în învățământul liceal - filiera tehnologică sau vocațională în învățământul terțiar nonuniversitar, în vederea construirii unui traseu de învățare care să evite dubla parcurgere a unor secvențe de formare profesională.

Art. 2. -

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică absolvenților filierei tehnologice sau vocaționale din învățământului liceal de stat, privat ori confesional, acreditat sau autorizat, indiferent de forma de învățământ absolvită (învățământ cu frecvență ori învățământ cu frecvență redusă).

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru persoanele admise în învățământul terțiar nonuniversitar, absolvenți ai învățământului liceal - filiera tehnologică sau vocațională, cu sau fără diplomă de bacalaureat, care doresc să se specializeze în învățământul terțiar nonuniversitar în același domeniu studiat în liceu sau în alt domeniu.

(3) Recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în învățământul liceal - filiera tehnologică sau vocațională se realizează după transferul acestora în cadrul programului de formare din învățământul terțiar nonuniversitar.

(4) Transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în învățământul liceal - filiera tehnologică sau vocațională se realizează pentru calificările profesionale pentru care există standarde de pregătire profesională, calificări înscrise în Registrul național al calificărilor, stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(5) Transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în liceu se realizează în cadrul unității de învățământ care organizează învățământul terțiar nonuniversitar, atât pentru persoanele admise în urma susținerii concursului de admitere în unitatea de învățământ respectivă, cât și pentru persoanele cărora le-a fost recunoscută admiterea susținută în altă unitate de învățământ.

CAPITOLUL II Transferul și recunoașterea rezultatelor învățării

Art. 3. -

Transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite de absolvenții învățământului liceal - filiera tehnologică sau vocațională se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) identificarea, evaluarea, transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite se realizează individual, la solicitarea persoanei interesate;

b) identificarea, evaluarea, transferul și recunoașterea rezultatelor învățării se realizează cu asigurarea accesului și a tratamentului egal tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament;

c) procedurile și criteriile pentru identificarea, evaluarea, transferul și recunoașterea rezultatelor învățării sunt corecte, nepărtinitoare, transparente și susținute de mecanisme de asigurare a calității;

d) modalitățile de identificare, evaluare, transfer și recunoaștere a rezultatelor învățării respectă interesele legitime ale persoanelor.

Art. 4. -

Procesul de transfer și recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în învățământul liceal - filiera tehnologică sau vocațională se organizează conform unei proceduri elaborate la nivelul unității de învățământ organizatoare a învățământului terțiar nonuniversitar, care se bazează pe principiile descrise la art. 3 și are în vedere următoarele:

a) procedura se aplică după încheierea concursului de admitere în învățământul terțiar nonuniversitar, înaintea începerii programului de formare;

b) pentru aplicarea etapelor procedurale referitoare la transferul și recunoașterea rezultatelor învățării obținute în liceu, în unitatea de învățământ care școlarizează elevi în învățământul terțiar nonuniversitar se constituie, prin decizie a directorului, comisia de transfer și recunoaștere a rezultatelor învățării, denumită în continuare comisie;

c) transferul și recunoașterea rezultatelor învățării au în vedere inclusiv stagiile de pregătire practică, realizate pe durata învățământului liceal - filiera tehnologică sau vocațională, organizate în unitatea de învățământ, la operatori economici ori instituții publice sau private cu care unitatea de învățământ a avut încheiate contracte/convenții-cadru ori la organizații-gazdă din cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesională inițială;

d) rezultatele posibile ale aplicării procedurii sunt:

(i) reducerea duratei perioadei de pregătire, în conformitate cu rezultatele învățării dobândite pe durata învățământului liceal - filiera tehnologică sau vocațională; și/sau

(ii) personalizarea parcursului de formare prin transferul și recunoașterea unora dintre rezultatele învățării dobândite pe durata învățământului liceal - filiera tehnologică sau vocațională.

Art. 5. -

Componența comisiei este următoarea:

a) președinte - directorul/directorul adjunct al unității de învățământ, cadru didactic de specialitate; în cazul în care niciunul dintre aceștia nu este cadru didactic de specialitate va fi desemnat ca președinte responsabilul ariei curriculare "Tehnologii", cadru didactic de specialitate;

b) membri evaluatori: cadre didactice de specialitate pentru disciplinele din aria curriculară "Tehnologii" specifice domeniului profesional în care vor fi recunoscute rezultatele învățării;

c) secretar - secretarul unității de învățământ sau un cadru didactic de specialitate din respectiva unitate de învățământ.

Art. 6. -

Procedura cuprinde prevederi obligatorii referitoare la atribuțiile/activitățile principale ale comisiei, inclusiv precizări legate de:

a) identificarea elevilor admiși care pot beneficia de transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în liceu - filiera tehnologică sau vocațională;

b) aplicarea etapelor procedurale de transfer și recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în liceu - filiera tehnologică sau vocațională;

c) întocmirea proceselor-verbale corespunzătoare atribuțiilor/activităților principale desfășurate în cadrul comisiei, semnate de toți membrii comisiei;

d) consemnarea în scris și comunicarea către persoanele solicitante a rezultatelor aplicării procedurilor de transfer și recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în liceu.

Art. 7. -

Etapele procedurale urmate de comisie și cuprinse în procedura elaborată la nivelul școlii sunt următoarele:

1. identificarea elevilor admiși care pot beneficia de transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite;

2. analiza conformității rezultatelor învățării cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale din învățământul terțiar nonuniversitar;

3. validarea rezultatelor învățării dobândite în liceu;

4. acordarea punctelor de credit asociate rezultatelor învățării dobândite în liceu;

5. transferul rezultatelor învățării validate;

6. recunoașterea rezultatelor învățării validate.

Art. 8. -

Identificarea elevilor admiși care pot beneficia de transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite se realizează astfel:

a) comisia informează, prin afișare la avizierul școlii, asupra posibilității de transfer și recunoaștere a rezultatelor învățării obținute în liceu, în vederea flexibilizării parcursului de formare. Se va solicita elevilor admiși depunerea unei cereri scrise, însoțită de documente doveditoare ale competențelor profesionale dobândite în liceu - filiera tehnologică sau vocațională: certificat(e) de calificare profesională, suplimentul la foaia matricolă, certificatul de mobilitate Europass pentru stagiile de pregătire practică absolvite în cadrul programelor Uniunii Europene, suplimentul descriptiv al fiecărui certificat de calificare profesională, în format Europass sau în format anterior acestuia, portofoliu educațional/portofoliu personal pentru educație permanentă;

b) persoanele interesate depun la secretariatul unității de învățământ cererile scrise și, după caz, documentele doveditoare ale competențelor profesionale.

Art. 9. -

Analiza conformității rezultatelor învățării cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale din învățământul terțiar nonuniversitar se realizează astfel:

a) comisia realizează analiza conformității pentru elevii solicitanți identificați în etapa anterioară;

b) prin analiza conformității se constată dacă rezultatele învățării dobândite de elev în liceu - filiera tehnologică sau vocațională, evaluate și certificate, corespund standardului de pregătire profesională pentru calificarea din învățământul terțiar nonuniversitar pentru care acesta a fost admis.

Art. 10. -

Validarea rezultatelor învățării dobândite în liceu se realizează astfel:

a) în urma analizei, rezultatele învățării dobândite de elev în învățământul liceal - filiera tehnologică sau vocațională, care corespund în întregime celor prevăzute de standardul de pregătire profesională al calificării profesionale din învățământul terțiar nonuniversitar la care a fost admis, sunt validate ca fiind dobândite;

b) validarea rezultatelor învățării se poate realiza pentru una sau mai multe unități de competențe a/ale calificării profesionale din învățământul postliceal ori pentru o parte din competențele ce aparțin unei unități de competențe.

Art. 11. -

Acordarea punctelor de credit asociate rezultatelor învățării dobândite în liceu se realizează astfel:

a) în cazul în care sunt validate rezultatele învățării corespunzătoare unei unități întregi de competențe din standardul de pregătire profesională al calificării din învățământul terțiar nonuniversitar pentru care elevul a fost admis, acestuia i se acordă punctele de credit asociate;

b) în situația în care se validează numai o parte din competențele unei unități de competență, acordarea punctelor de credit se realizează după ce elevul parcurge procesul de pregătire personalizat și, în urma evaluării, se constată dobândirea rezultatelor învățării prevăzute pentru întreaga unitate de competențe. În evaluarea întregii unități de competențe, rezultatele obținute de către elev la evaluările anterior realizate sunt considerate valabile și consemnate ca atare.

Art. 12. -

Transferul rezultatelor învățării validate se realizează astfel:

a) rezultatele învățării validate și punctele de credit asociate pentru o întreagă unitate de competențe sunt transferate în cadrul programului de calificare din învățământul terțiar nonuniversitar;

b) transferul rezultatelor învățării, care corespund în totalitate unei unități de competențe, conduce la scurtarea duratei de pregătire. Rezultatul obținut de către elev în urma evaluării anterior realizate este considerat valabil și consemnat ca atare, iar elevul nu va mai parcurge procesul de pregătire și evaluare aferent acestei unități;

c) în situația în care se transferă competențe individuale, elevul nu mai parcurge procesul de pregătire și de evaluare aferent acestor competențe, rezultatul obținut de către elev în urma evaluării anterior realizate fiind considerat valabil și consemnat ca atare. În acest caz, pentru dobândirea rezultatelor învățării prevăzute de calificarea ce urmează a fi certificată la finalizarea învățământului terțiar nonuniversitar se personalizează programul de pregătire individual conform planului de învățământ specific;

d) transferul competențelor individuale nu scutește elevul de procesul de pregătire și evaluare pentru celelalte competențe din unitatea integrală de competențe a standardului de pregătire profesională.

Art. 13. -

Recunoașterea rezultatelor învățării validate se realizează astfel:

a) recunoașterea rezultatelor învățării validate și transferate se face în scris de către comisie. Aceasta consemnează într-un proces-verbal unitățile de competențe și punctele de credit asociate, respectiv competențele individuale și rezultatele obținute de către elev la evaluările anterior realizate;

b) unitățile de competențe și creditele asociate, respectiv competențele individuale recunoscute și rezultatele evaluărilor acestora sunt înscrise în documentele școlare ale elevului;

c) recunoașterea competențelor individuale este însoțită de programul personalizat de pregătire, prin care elevul nu mai parcurge programul de pregătire și evaluare aferent competențelor recunoscute;

d) recunoașterea rezultatelor învățării anterior dobândite și programul personalizat de parcurgere a programului de calificare se transmit în scris elevului și se aduc la cunoștința persoanelor responsabile cu asigurarea pregătirii elevilor;

e) recunoașterea unor unități de competențe și competențe individuale nu scutește elevul de participarea la procesul de pregătire și evaluare pentru celelalte competențe sau unități de competențe ale calificării.

Art. 14. -

(1) Rezultatele învățării validate, transferate și recunoscute de către unitatea de învățământ sunt înscrise în documentele școlare și în suplimentul descriptiv al certificatului de calificare profesională, pentru elevii care promovează examenul de certificare a calificărilor profesionale.

(2) Rezultatele învățării dobândite de elev care acoperă alte cunoștințe, deprinderi și competențe generale decât cele precizate de standardul de pregătire profesională sunt înscrise în portofoliul educațional al elevului.

Art. 15. -

Modul de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire pentru calificările profesionale din învățământul terțiar nonuniversitar, în condițiile existenței unui program individualizat pentru elevii ale căror rezultate ale învățării anterior dobândite au fost recunoscute, este decis, în acord cu comisia, de conducerea unității de învățământ care asigură școlarizarea.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 16. -

(1) Procesul-verbal cuprinzând recunoașterea rezultatelor învățării validate și transferate (unitățile de competențe și punctele de credit asociate, respectiv competențele individuale și rezultatele obținute de către elevi la evaluările anterior realizate), întocmit în conformitate cu prevederile art. 13 lit. a), se arhivează și se păstrează permanent în arhiva unității de învățământ.

(2) Celelalte documente elaborate de comisie se arhivează până la sfârșitul școlarizării elevilor beneficiari ai procesului de recunoaștere a studiilor, conform prevederilor legale.

(3) Completarea documentelor școlare și a actelor de studii include rezultatele învățării transferate și recunoscute și se realizează conform dispozițiilor în vigoare.

Art. 17. -

Rezultatele școlare se validează conform regulamentului școlar și sunt trecute în registrul matricol.

Art. 18. -

Lista definițiilor termenilor și expresiilor utilizate în regulament este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXĂ la regulament

LISTA
definițiilor termenilor și expresiilor utilizate în regulament

1. Competența reprezintă capacitatea de a utiliza cunoștințe, deprinderi, aptitudini și capacități în situații de lucru curente sau noi.

2. Creditele reprezintă o măsură a volumului și complexității rezultatelor învățării dobândite de un elev pe parcursul unui program de formare profesională, folosite pentru a indica progresele înregistrate și completarea unui program de formare care conduce către obținerea unei calificări. Creditele sunt folosite pentru a permite transferul de la o calificare la alta, de la un nivel de calificare la altul și de la un sistem de învățare la altul.

3. Punctele de credit constituie cuantificarea numerică a importanței unei unități de rezultate ale învățării raportate la o calificare. Pentru învățământul profesional și tehnic, punctele de credit sunt alocate pentru o calificare și pentru fiecare unitate de rezultate ale învățării și sunt precizate în standardul de pregătire profesională.

4. Rezultatele învățării reprezintă ceea ce se așteaptă de la un elev implicat în procesul de învățare să cunoască, să înțeleagă și să fie capabil să execute/să demonstreze la finalizarea unui program de formare profesională. Rezultatele învățării sunt definite sub formă de cunoștințe, deprinderi și competențe personale și profesionale (autonomie și responsabilitate, capacitatea de a învăța, competențe sociale și de comunicare, competențe profesionale). Pentru învățământul profesional și tehnic, rezultatele învățării reprezintă competențele profesionale din standardul de pregătire profesională.

5. Unitatea de rezultate ale învățării este partea unei calificări care cuprinde un set coerent de cunoștințe, deprinderi și competențe generale, care pot fi evaluate și validate. Pentru învățământul profesional și tehnic, unitatea de rezultate ale învățării este unitatea de competențe profesionale din standardul de pregătire profesională.

6. Evaluarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care se stabilește faptul că un elev a dobândit anumite cunoștințe, deprinderi și competențe.

7. Validarea rezultatelor învățării este procesul prin care se confirmă că rezultatele învățării dobândite de un elev, evaluate și certificate, corespund cerințelor specifice pentru o unitate de rezultate ale învățării sau o calificare. Pentru calificările din învățământul profesional și tehnic aceste cerințe specifice sunt precizate în standardul de pregătire profesională.

8. Transferul rezultatelor învățării și al creditelor asociate este procesul prin care rezultatele învățării și creditele asociate acestora sunt transferate și integrate în programul de formare profesională pe care îl urmează elevul.

9. Recunoașterea rezultatelor învățării este procesul prin care se acordă un statut oficial rezultatelor învățării și competențelor dobândite, evaluate și validate, în vederea acordării certificatului de calificare profesională.

10. Certificarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care se confirmă în mod formal rezultatele învățării dobândite de un elev, în urma unui proces de evaluare.

;
se încarcă...