Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere situația identificată la nivelul sistemului educațional preuniversitar de creștere rapidă și alarmantă a numărului de elevi aflați în situație de eșec școlar și a numărului elevilor care abandonează școala, situații direct corelate cu condițiile climaterice și de mediu defavorabile - dat fiind numărul mare de preșcolari și de elevi care de la domiciliu până la școală au de străbătut distanțe foarte mari și nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la școală, la activitățile educaționale curriculare sau extracurriculare, date care reies și din comunicările Eurostat privind rata de părăsire timpurie a școlii, aceasta având pentru România o valoare de 18,5%, în anul 2016,

necesitatea realizării obiectivului de țară asumat, derivat din statutul de membru al Uniunii Europene, referitor la ținta de sub 10% a ratei de părăsire timpurie a școlii prevăzută de Strategia Europa 2020, ținta stabilită de România prin Programul Național de Reformă 2014, pentru a fi atinsă în 2020, fiind de 11,3%,

că pentru evaluarea corespunzătoare a impactului, respectiv pentru formularea concluziilor finale privind calitatea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2016, aprobată prin Legea nr. 92/2017, se impune o perioadă mai mare de timp, fiind necesară continuarea implementării, cu asigurarea corelării cu structura anului școlar 2017-2018, în unitățile de învățământ din comunitățile în care autoritățile locale s-au implicat în mod corespunzător în anul școlar anterior,

date fiind particularitățile de mediu și climaterice specifice României și condițiile de locuire care impietează asupra capacității multora dintre familiile din medii defavorizate de a susține școlarizarea copiilor lor și care impun cu celeritate implementarea unor măsuri de sprijin, particularități care au stat la baza selecției unităților de învățământ-pilot,

în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situației cu iminență de agravare, România riscă să nu își realizeze obiectivul asumat - asigurarea echității în participarea la educație - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene.

Pentru o intervenție corectă și fiabilă în sensul remedierii situației identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la sfârșitul anului școlar 2017-2018, în perioada desfășurării activității didactice, preșcolarilor și elevilor din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz.

(3) La cererea motivată a părinților, formulată în scris și susținută de document-suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat elevul, preșcolarii și elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1)

(4) Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare obținute în unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.

(5) Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) În vederea aplicării prezentei ordonanțe de urgență, unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile-pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Puneri în aplicare (1)

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații:

a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);

b) creșterea, în cursul anului școlar, a numărului de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile-pilot.

(3) Reflectarea în bugetele unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum și a creditelor destinate implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincți prevăzuți în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ- teritoriale și se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.

(2) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării și distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creșterii calității acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1).

(3) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziție publică fie pe întreg/întreaga pachetul alimentar/masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componența pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi organizată prin licitație electronică, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.

(4) Responsabilii pentru efectuarea plăților către furnizori sunt primarii unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau persoanele împuternicite, după caz.

(5) Plata produselor și a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite și aprobate de unitățile-pilot.

(6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost alocate.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preșcolarii prezenți la activitățile didactice.

(2) Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde. Puneri în aplicare (1)

(3) Controlul respectării prevederilor legislației în vigoare privind condițiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/masa caldă este oferit/oferită către elevi/preșcolari, precum și al respectării unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere nutrițional în unitățile de învățământ preuniversitar se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

(4) Unitățile care produc, prepară, transportă și distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, iar până la intrarea în vigoare a acestuia de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.

(5) Spațiile și facilitățile din incinta unităților de învățământ unde se prepară alimente în cadrul acestui program sunt supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Art. 5. -

(1) Unitățile-pilot sunt prevăzute în anexă.

(2) La închiderea programului-pilot, la finalul anului școlar 2017-2018, în urma analizei realizate de Ministerul Educației Naționale, pe baza rezultatelor obținute și interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunității extinderii acestui program la nivel național, respectiv asupra modalității de implementare.

(3) Unitățile de învățământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat pot beneficia și de finanțare externă pentru susținerea unor activități similare programului-pilot.

(4) Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare județene, unitățile administrativ-teritoriale, unitățile de învățământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene pentru desfășurarea unor programe similare într-un număr mai mare de unități de învățământ decât cele 50 prevăzute în anexă.

(5) Ministerul Educației Naționale are atribuții de monitorizare și evaluare a programului-pilot.

(6) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Marius Nica
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog

București, 6 decembrie 2017.

Nr. 92.

ANEXĂ

LISTA
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și a unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar și sumele alocate pentru finanțarea programului

Nr. crt. Județul Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială Unitatea de învățământ SUMA - mii lei -
Total an școlar 2017-2018 din care:
Anul 2017 Anul 2018
0 1 2 3 4 = 5 + 6 5 6
1 Alba Bucerdea Grânoasă Școala Gimnazială "Ioan Maiorescu" 349 148,00 201,0
2 Arad Arad Școala Gimnazială "Ilarion Felea" 486 207,00 279,0
3 Argeș Pitești Liceul Tehnologic Dacia 936 409,00 527,0
4 Bacău Dofteana Școala Gimnazială "Scarlat Longhin" 551 235,00 316,0
5 Bihor Sânmartin Școala Gimnazială "Floare De Lotus" 945 403,00 542,0
6 Bistrița-Năsăud Tiha Bârgăului Școala Gimnazială 481 205,00 276,0
7 Botoșani Ungureni Liceul Tehnologic Plopenii Mari 803 344,00 459,0
8 Botoșani Botoșani Liceul cu Program Sportiv 1.075 466,00 609,0
9 Brașov Părău Școala Gimnazială 326 139,00 187,0
10 Brașov Ticușu Vechi Școala Gimnazială 260 111,00 149,0
11 Brăila Ciocile Școala Gimnazială 377 161,00 216,0
12 Buzău Buzău Liceul cu Program Sportiv "Iolanda Balaș Soter" 929 403,00 526,0
13 Caraș-Severin Bocșa Școala Gimnazială 359 153,00 206,0
14 Călărași Dragalina Liceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu" 1.649 705,00 944,0
15 Cluj Cluj-Napoca Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" 1.143 492,00 651,0
16 Constanța Dobromir Liceul Tehnologic "Radu Prișcu" 834 353,00 481,0
17 Covasna Belin Școala Gimnazială "Boloni Farkas Sandor" 734 312,00 422,0
18 Dâmbovița Râncăciov Școala Gimnazială Râncăciov 370 158,00 212,0
19 Dolj Bârca Liceul Teoretic "Adrian Păunescu" 496 213,00 283,0
20 Galați Frumușița Școala Gimnazială "Petru Rareș" 338 144,00 194,0
21 Giurgiu Florești Școala Gimnazială Nr. 1 514 219,00 295,0
22 Gorj Polovragi Școala Gimnazială Nr. 1 322 137,00 185,0
23 Harghita Odorheiu Secuiesc Liceul "Marin Preda" 436 189,00 247,0
24 Hunedoara Sântămăria-Orlea Școala Gimnazială 275 117,00 158,0
25 Iași Dagâța Școala Profesională 929 397,00 532,0
26 Ialomița Căzănești Liceul Tehnologic 436 186,00 250,0
27 Ilfov Chitila Școala Gimnazială "Prof. Ion Vișoiu" 1.580 674,00 906,0
28 Maramureș Bicaz Școala Gimnazială 122 52,00 70,0
29 Mehedinți Gârla Mare Școala Gimnazială 188 80,00 108,0
30 Mureș Sânpaul Școala Gimnazială "Dosa Daniel" Valea Izvoarelor 748 318,00 430,0
31 Neamț Roman Liceul cu Program Sportiv 922 399,00 523,0
32 Olt Corbu Școala Gimnazială 280 119,00 161,0
33 Prahova Posești Pământeni Școala Gimnazială 517 220,00 297,0
34 Satu Mare Terebești Școala Gimnazială 315 134,00 181,0
35 Sălaj Ileanda Liceul Tehnologic "Ioachim Pop" 528 226,00 302,0
36 Sibiu Avrig Liceul Teoretic "Gheorghe Lazăr" 1.038 444,00 594,0
37 Sibiu Săliște Liceul Tehnologic "Ioan Lupaș" 905 387,00 518,0
38 Sibiu Sibiu Colegiul Național Pedagogic "Andrei Șaguna" 1.016 439,00 577,0
39 Suceava Moldova Sulița Școala Gimnazială 307 131,00 176,0
40 Teleorman Lunca Școala Gimnazială Nr. 1 594 253,00 341,0
41 Teleorman Talpa Școala Gimnazială 195 83,00 112,0
42 Timiș Peciu Nou Liceul Teoretic 924 396,00 528,0
43 Tulcea Babadag Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" 604 258,00 346,0
44 Vaslui Băcești Școala Gimnazială Nr. 1 798 339,00 459,0
45 Vaslui Bogdănița Școala Gimnazială Nr. 1, sat Cepești 258 110,00 148,0
46 Vâlcea Lădești Liceul Teoretic 423 183,00 240,0
47 Vrancea Mărășești Liceul Tehnologic "Eremia Grigorescu" 911 393,00 518,0
48 București Sectorul 1 Școala Gimnazială Nr. 13 464 198,00 266,0
49 București Sectorul 2 Școala Gimnazială Nr. 71 256 109,00 147,0
50 București Sectorul 5 Școala Gimnazială "Petrache Poenaru" 532 228,00 304,0
Total țară: 30.778 13.179 17.599

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...