Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Decizia Comisiei Europene: Ajutorul de stat SA. 33134 (2011/N) - România - "Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile" de autorizare a schemei de sprijin, ca urmare a dispozițiilor comunitare în domeniu potrivit cărora această schemă de sprijin este de natura ajutorului de stat sau este susceptibilă de a fi ajutor de stat, și necesitatea corelării Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile legislației comunitare, inclusiv a deciziei sus-menționate,

ținând seama că punerea în aplicare a Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contribuie la dezvoltarea investițiilor în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, având ca efect îndeplinirea obiectivului național privind atingerea unei ponderi de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma România în anul 2020, prevedere stipulată în anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE,

deoarece aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, ce nu suferă amânare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera ad) se introduc nouă noi litere, lit. ae)-am), cu următorul cuprins:

"

ae) centrală electrică multicombustibil - centrală electrică care produce energie electrică folosind surse regenerabile și convenționale de energie, care se utilizează fie în instalații de ardere/cazane energetice separate, fie în aceeași instalație de ardere dacă conținutul energetic al combustibilului convențional utilizat nu depășește 10% din conținutul energetic total;

af) supracompensare - situația în care, luând în considerare indicatorii tehnico-economici specifici medii realizați anual pentru fiecare tehnologie, din analiza cost-beneficiu efectuată pentru ansamblul capacităților de producere utilizând aceeași tehnologie rezultă o rată internă de rentabilitate mai mare cu 10% față de valoarea considerată pentru tehnologia respectivă la autorizarea sistemului de promovare și care se va publica pe site-ul ANRE;

ag) analiză cost-beneficiu - analiză economică efectuată în vederea determinării rentabilității investițiilor în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, realizată prin utilizarea tehnicii actualizării aplicată la costurile de investiție, costurile de exploatare și la veniturile rezultate pe durata de viață a proiectelor;

ah) rată internă de rentabilitate - indicator rezultat dintr-o analiză cost-beneficiu care exprimă rentabilitatea unui proiect de investiție, și anume rata de actualizare pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate;

ai) culturi energetice - culturi de plante agricole sau nonagricole destinate, în special, producției de biocarburanți ori producției de biomasă utilizată în scopul producerii energiei electrice și termice;

aj) acces prioritar la rețele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli și condiții tehnice și comerciale în baza cărora unor categorii de producători de energie electrică din surse regenerabile de energie li se asigură posibilitatea preluării în orice moment și a vânzării întregii cantități de energie electrică produsă la un moment dat, în funcție de capacitatea racordului la rețea și disponibilitatea unităților/resurselor eligibile; Modificări (1)

ak) acces garantat la rețele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli și condiții tehnice și comerciale în baza cărora pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi contractată și vândută pe piața de energie electrică se garantează preluarea în rețeaua electrică;

al) acreditare - activitate desfășurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se acordă unui operator economic care deține centrale electrice ce utilizează surse regenerabile de energie dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege;

am) calificare - activitate desfășurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se stabilește cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență într-o centrală/grup de cogenerare."

2. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) gaz de fermentare a deșeurilor;".

3. La articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) 7 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale eoliene, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, dacă sunt utilizate în sisteme izolate sau dacă au fost puse în funcțiune pe teritoriul României înainte de data aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege;".

4. La articolul 3, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplică producătorilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, inclusiv pentru energia electrică produsă pe perioada de probă, în baza deciziei de acreditare emise de ANRE potrivit prevederilor art. 6 alin. (6), dacă punerile în funcțiune, respectiv retehnologizările de grupuri/centrale se realizează până la sfârșitul anului 2016.

(4) În vederea aplicării sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, acreditarea centralelor electrice se poate face etapizat, pe măsura punerii în funcțiune a fiecărui grup electric individual din cadrul unei capacități energetice conținând mai multe astfel de grupuri electrice, caz în care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferențiat în funcție de momentul acreditării."

5. La articolul 3 alineatul (6), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) energia electrică produsă din combustibil care provine din biomasă, deșeuri industriale și/sau municipale achiziționate din import, indiferent de puterea instalată a centralei electrice;

..............................................................................................

c) energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează surse regenerabile și convenționale de energie în aceeași instalație de ardere dacă conținutul energetic al combustibilului convențional utilizat depășește 10% din conținutul energetic total;".

6. La articolul 3, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, producătorii care solicită un sistem de promovare sunt obligați să opteze fie pentru schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, fie pentru schema de promovare prevăzută în prezenta lege."

7. La articolul 3, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)-(11), cu următorul cuprins:

"

(8) În cazul producătorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege, duratele de aplicare prevăzute la alin. (2) se vor diminua corespunzător cu perioadele pentru care aceștia au beneficiat deja de certificate verzi. Modificări (1)

(9) Producătorii de energie electrică din sursele regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) lit. e)-g) beneficiază de sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege numai dacă dețin certificat de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă.

(10) Certificatele de origine prevăzute la alin. (9) se emit de către:

a) Ministerul Mediului și Pădurilor, pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, precum și pentru biomasa provenită din deșeuri industriale și municipale;

b) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru biomasa provenită din agricultură și industriile conexe.

(11) Certificatele de origine prevăzute la alin. (10) se emit în baza procedurilor aprobate prin ordin al ministrului mediului și pădurilor și, respectiv, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

8. La articolul 4, alineatele (6) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(6) ANRE acreditează producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în condițiile prevăzute în Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

..............................................................................................

(9) ANRE stabilește prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităților realizate de energie electrică din surse regenerabile și a consumului final de energie electrică din anul precedent, dar fără a depăși nivelul corespunzător cotelor obligatorii de energie electrică din surse regenerabile stabilite la alin. (4)."

9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Operatorul de transport și sistem emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică produsă din centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, din care se scade cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului propriu tehnologic al acestora.

(2) Producătorii de energie din surse regenerabile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru energia electrică produsă și livrată potrivit prevederilor alin. (1) după cum urmează:

a) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi, sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW;

b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la lit. a);

c) două certificate verzi, până în anul 2017, și un certificat verde, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană;

d) două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-g);

e) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) și i);

f) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c).

(3) Beneficiază de sistemul de promovare reglementat de prezenta lege și energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează surse regenerabile, racordate la sisteme electroenergetice izolate.

(4) Pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri de cogenerare care utilizează sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i) și calificată de ANRE ca fiind de înaltă eficiență se acordă suplimentar față de prevederile alin. (2) lit. d) și e) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat.

(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa care provine din culturi energetice se acordă suplimentar față de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat. Modificări (1)

(6) ANRE are următoarele atribuții:

a) acreditează grupurile/centralele electrice care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi, în temeiul Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;

b) elaborează cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4), indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producătorii de energie electrică beneficiază de: Modificări (1)

a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat din centrale electrice pe perioada de probă;

b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2) diminuând valoarea de referință a investiției per MW cu valoarea ajutorului primit per MW și păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de unul sau mai multe alte ajutoare de stat.

(8) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie beneficiază de certificate verzi potrivit prevederilor alin. (2) după acreditarea acestora de ANRE în baza regulamentului prevăzut la alin. (6) lit. a) începând cu luna calendaristică în care s-a emis decizia de acreditare.

(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport și sistem au o durată de valabilitate de 16 luni.

(10) Mecanismul de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (7) lit. b) se stabilește de ANRE prin regulamentul prevăzut la alin. (6) lit. a)." Modificări (1)

10. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile transmit lunar operatorului de transport și sistem informațiile necesare stabilirii cantității de energie electrică produse din surse regenerabile care beneficiază de certificate verzi în luna precedentă, însoțite de:

a) procesele-verbale care confirmă valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate, semnate împreună cu operatorii de rețea, în cazul producătorilor care livrează energie electrică în rețele electrice;

b) datele privind cantitățile de energie electrică produse din surse regenerabile și livrate consumatorilor, în cazul producătorilor care livrează energie electrică direct la consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decât consum propriu tehnologic."

11. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Cantitatea de energie electrică pentru care se stabilește obligația de achiziție de certificate verzi include:

a) energia electrică achiziționată de furnizorii de energie electrică, destinată atât consumului final al acestora, cât și vânzării către consumatorii finali;

b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;

c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordați prin linii directe de centrala electrică.

(2) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să achiziționeze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în condițiile art. 4 alin. (9), și cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.

(3) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să transmită anual la ANRE, în formatul și la termenele precizate de aceasta, cantitățile de energie electrică pentru care au obligația achiziției de certificate verzi, conform prezentei legi."

12. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Până la îndeplinirea țintelor naționale prevăzute la art. 4 alin. (2) comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege se realizează doar pentru acoperirea consumului final brut de energie electrică al României, energia electrică respectivă fiind însoțită de garanții de origine emise potrivit prevederilor art. 24."

13. La articolul 11, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Începând cu anul 2011, valorile de tranzacționare prevăzute la alin. (1) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflație pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din Uniunea Europeană (UE), comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea oficială a indicelui mediu anual de inflație de către EUROSTAT, ANRE aprobă prin ordin valorile minime și maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1) și (3), aplicabile pentru anul în curs."

14. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL IV Îndeplinirea cotelor obligatorii de achiziție de certificate verzi"

15. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...