Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Decizia Comisiei Europene: Ajutorul de stat SA. 33134 (2011/N) - România - "Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile" de autorizare a schemei de sprijin, ca urmare a dispozițiilor comunitare în domeniu potrivit cărora această schemă de sprijin este de natura ajutorului de stat sau este susceptibilă de a fi ajutor de stat, și necesitatea corelării Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile legislației comunitare, inclusiv a deciziei sus-menționate,

ținând seama că punerea în aplicare a Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contribuie la dezvoltarea investițiilor în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, având ca efect îndeplinirea obiectivului național privind atingerea unei ponderi de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma România în anul 2020, prevedere stipulată în anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE,

deoarece aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, ce nu suferă amânare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera ad) se introduc nouă noi litere, lit. ae)-am), cu următorul cuprins:

"

ae) centrală electrică multicombustibil - centrală electrică care produce energie electrică folosind surse regenerabile și convenționale de energie, care se utilizează fie în instalații de ardere/cazane energetice separate, fie în aceeași instalație de ardere dacă conținutul energetic al combustibilului convențional utilizat nu depășește 10% din conținutul energetic total;

af) supracompensare - situația în care, luând în considerare indicatorii tehnico-economici specifici medii realizați anual pentru fiecare tehnologie, din analiza cost-beneficiu efectuată pentru ansamblul capacităților de producere utilizând aceeași tehnologie rezultă o rată internă de rentabilitate mai mare cu 10% față de valoarea considerată pentru tehnologia respectivă la autorizarea sistemului de promovare și care se va publica pe site-ul ANRE;

ag) analiză cost-beneficiu - analiză economică efectuată în vederea determinării rentabilității investițiilor în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, realizată prin utilizarea tehnicii actualizării aplicată la costurile de investiție, costurile de exploatare și la veniturile rezultate pe durata de viață a proiectelor;

ah) rată internă de rentabilitate - indicator rezultat dintr-o analiză cost-beneficiu care exprimă rentabilitatea unui proiect de investiție, și anume rata de actualizare pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate;

ai) culturi energetice - culturi de plante agricole sau nonagricole destinate, în special, producției de biocarburanți ori producției de biomasă utilizată în scopul producerii energiei electrice și termice;

aj) acces prioritar la rețele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli și condiții tehnice și comerciale în baza cărora unor categorii de producători de energie electrică din surse regenerabile de energie li se asigură posibilitatea preluării în orice moment și a vânzării întregii cantități de energie electrică produsă la un moment dat, în funcție de capacitatea racordului la rețea și disponibilitatea unităților/resurselor eligibile; Modificări (1)

ak) acces garantat la rețele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli și condiții tehnice și comerciale în baza cărora pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi contractată și vândută pe piața de energie electrică se garantează preluarea în rețeaua electrică;

al) acreditare - activitate desfășurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se acordă unui operator economic care deține centrale electrice ce utilizează surse regenerabile de energie dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege;

am) calificare - activitate desfășurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se stabilește cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență într-o centrală/grup de cogenerare."

2. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) gaz de fermentare a deșeurilor;".

3. La articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) 7 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale eoliene, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, dacă sunt utilizate în sisteme izolate sau dacă au fost puse în funcțiune pe teritoriul României înainte de data aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege;".

4. La articolul 3, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplică producătorilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, inclusiv pentru energia electrică produsă pe perioada de probă, în baza deciziei de acreditare emise de ANRE potrivit prevederilor art. 6 alin. (6), dacă punerile în funcțiune, respectiv retehnologizările de grupuri/centrale se realizează până la sfârșitul anului 2016.

(4) În vederea aplicării sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, acreditarea centralelor electrice se poate face etapizat, pe măsura punerii în funcțiune a fiecărui grup electric individual din cadrul unei capacități energetice conținând mai multe astfel de grupuri electrice, caz în care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferențiat în funcție de momentul acreditării."

5. La articolul 3 alineatul (6), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) energia electrică produsă din combustibil care provine din biomasă, deșeuri industriale și/sau municipale achiziționate din import, indiferent de puterea instalată a centralei electrice;

..............................................................................................

c) energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează surse regenerabile și convenționale de energie în aceeași instalație de ardere dacă conținutul energetic al combustibilului convențional utilizat depășește 10% din conținutul energetic total;".

6. La articolul 3, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, producătorii care solicită un sistem de promovare sunt obligați să opteze fie pentru schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, fie pentru schema de promovare prevăzută în prezenta lege."

7. La articolul 3, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)-(11), cu următorul cuprins:

"

(8) În cazul producătorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege, duratele de aplicare prevăzute la alin. (2) se vor diminua corespunzător cu perioadele pentru care aceștia au beneficiat deja de certificate verzi. Modificări (1)

(9) Producătorii de energie electrică din sursele regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) lit. e)-g) beneficiază de sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege numai dacă dețin certificat de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă.

(10) Certificatele de origine prevăzute la alin. (9) se emit de către:

a) Ministerul Mediului și Pădurilor, pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, precum și pentru biomasa provenită din deșeuri industriale și municipale;

b) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru biomasa provenită din agricultură și industriile conexe.

(11) Certificatele de origine prevăzute la alin. (10) se emit în baza procedurilor aprobate prin ordin al ministrului mediului și pădurilor și, respectiv, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

8. La articolul 4, alineatele (6) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(6) ANRE acreditează producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în condițiile prevăzute în Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

..............................................................................................

(9) ANRE stabilește prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităților realizate de energie electrică din surse regenerabile și a consumului final de energie electrică din anul precedent, dar fără a depăși nivelul corespunzător cotelor obligatorii de energie electrică din surse regenerabile stabilite la alin. (4)."

9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Operatorul de transport și sistem emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică produsă din centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, din care se scade cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului propriu tehnologic al acestora.

(2) Producătorii de energie din surse regenerabile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru energia electrică produsă și livrată potrivit prevederilor alin. (1) după cum urmează:

a) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi, sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW;

b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la lit. a);

c) două certificate verzi, până în anul 2017, și un certificat verde, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană;

d) două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-g);

e) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) și i);

f) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c).

(3) Beneficiază de sistemul de promovare reglementat de prezenta lege și energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează surse regenerabile, racordate la sisteme electroenergetice izolate.

(4) Pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri de cogenerare care utilizează sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i) și calificată de ANRE ca fiind de înaltă eficiență se acordă suplimentar față de prevederile alin. (2) lit. d) și e) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat.

(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa care provine din culturi energetice se acordă suplimentar față de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat. Modificări (1)

(6) ANRE are următoarele atribuții:

a) acreditează grupurile/centralele electrice care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi, în temeiul Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;

b) elaborează cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4), indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producătorii de energie electrică beneficiază de: Modificări (1)

a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat din centrale electrice pe perioada de probă;

b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2) diminuând valoarea de referință a investiției per MW cu valoarea ajutorului primit per MW și păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de unul sau mai multe alte ajutoare de stat.

(8) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie beneficiază de certificate verzi potrivit prevederilor alin. (2) după acreditarea acestora de ANRE în baza regulamentului prevăzut la alin. (6) lit. a) începând cu luna calendaristică în care s-a emis decizia de acreditare.

(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport și sistem au o durată de valabilitate de 16 luni.

(10) Mecanismul de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (7) lit. b) se stabilește de ANRE prin regulamentul prevăzut la alin. (6) lit. a)." Modificări (1)

10. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile transmit lunar operatorului de transport și sistem informațiile necesare stabilirii cantității de energie electrică produse din surse regenerabile care beneficiază de certificate verzi în luna precedentă, însoțite de:

a) procesele-verbale care confirmă valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate, semnate împreună cu operatorii de rețea, în cazul producătorilor care livrează energie electrică în rețele electrice;

b) datele privind cantitățile de energie electrică produse din surse regenerabile și livrate consumatorilor, în cazul producătorilor care livrează energie electrică direct la consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decât consum propriu tehnologic."

11. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Cantitatea de energie electrică pentru care se stabilește obligația de achiziție de certificate verzi include:

a) energia electrică achiziționată de furnizorii de energie electrică, destinată atât consumului final al acestora, cât și vânzării către consumatorii finali;

b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;

c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordați prin linii directe de centrala electrică.

(2) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să achiziționeze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în condițiile art. 4 alin. (9), și cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.

(3) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să transmită anual la ANRE, în formatul și la termenele precizate de aceasta, cantitățile de energie electrică pentru care au obligația achiziției de certificate verzi, conform prezentei legi."

12. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Până la îndeplinirea țintelor naționale prevăzute la art. 4 alin. (2) comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege se realizează doar pentru acoperirea consumului final brut de energie electrică al României, energia electrică respectivă fiind însoțită de garanții de origine emise potrivit prevederilor art. 24."

13. La articolul 11, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Începând cu anul 2011, valorile de tranzacționare prevăzute la alin. (1) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflație pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din Uniunea Europeană (UE), comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea oficială a indicelui mediu anual de inflație de către EUROSTAT, ANRE aprobă prin ordin valorile minime și maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1) și (3), aplicabile pentru anul în curs."

14. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL IV Îndeplinirea cotelor obligatorii de achiziție de certificate verzi"

15. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Până la data de 15 aprilie a fiecărui an, ANRE stabilește pentru fiecare furnizor și pentru fiecare din producătorii care au obligația de a achiziționa certificate verzi gradul de îndeplinire individuală a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent, pe baza informațiilor privind numărul de certificate verzi achiziționate și energia electrică consumată/livrată pentru consum, potrivit prevederilor de la art. 8 alin. (1).

(2) Furnizorii, precum și producătorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligați să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate Administrației Fondului pentru Mediu la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachiziționat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Începând cu anul 2011, valoarea prevăzută la alin. (2) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflație pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din UE, comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea oficială a indicelui mediu anual de inflație de către EUROSTAT, ANRE aprobă și publică pe site-ul propriu valoarea determinată potrivit prevederilor alin. (2) și (3), aplicabilă pentru anul în curs.

(5) Administrația Fondului pentru Mediu emite facturi de încasare a obligațiilor de plată care decurg din aplicarea alin. (2) în termen de 10 zile de la data înștiințării emise de ANRE cu privire la operatorii economici debitori și sumele datorate de aceștia.

(6) Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (5) este utilizată de Administrația Fondului pentru Mediu în vederea finanțării investițiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacități energetice cu putere instalată de până la 100 kW.

(7) Furnizorii și producătorii care comercializează energie electrică consumatorilor finali sunt obligați să-i informeze periodic conform reglementărilor ANRE cu privire la costul achiziției de certificate verzi corespunzător unui kWh de energie electrică vândută acestora."

16. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piața de energie electrică la prețul pieței.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1MW pe centrală poate fi vândută furnizorilor în ale căror zone de licență sunt situate centralele respective, la prețuri reglementate unice pe tip de tehnologie. Energia electrică vândută la preț reglementat nu mai beneficiază de certificate verzi. Modificări (1)

(3) Furnizorii prevăzuți la alin. (2) sunt obligați, la solicitarea producătorilor care utilizează surse regenerabile de energie, să achiziționeze energia electrică produsă conform alin. (2), în condițiile stabilite de ANRE.

(4) Prețurile reglementate și regimul de comercializare a energiei electrice din surse regenerabile prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE în baza unei metodologii și vor fi notificate Comisiei Europene în condițiile legii.

(5) Solicitările de vânzare a energiei electrice de către producătorii/consumatorii prevăzuți la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor precizați la alin. (2), de regulă, până la sfârșitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vânzare-cumpărare fiind încheiate pe cel puțin un an de zile.

(6) Persoanele fizice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 50 kW pe loc de consum, precum și autoritățile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară și/sau cantitativă, între energia livrată și energia consumată din rețea, conform unei metodologii aprobate de ANRE. Modificări (1)

(7) Operatorul de transport și sistem și/sau operatorii de distribuție asigură dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile astfel încât producția efectivă de energie electrică din surse regenerabile să fie cât mai aproape de disponibilul acestor resurse, având dreptul de a limita ori întrerupe producerea de energie electrică din surse regenerabile numai în baza reglementărilor tehnice și comerciale aprobate de ANRE sau în cazuri excepționale, dacă această acțiune este absolut necesară pentru menținerea stabilității și îndeplinirea criteriilor de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național. Modificări (1)

(8) Pentru energia electrică care beneficiază de sistemul de sprijin prevăzut de prezenta lege, contractată și vândută pe piața de energie, se asigură acces garantat la rețea, cu excepția energiei electrice care este contractată și vândută la preț reglementat conform prevederilor alin. (2), pentru care se asigură accesul prioritar la rețea.

(9) ANRE stabilește regulile tehnice și comerciale care să permită accesul garantat, respectiv prioritar la rețele în condițiile alin. (7) și (8), inclusiv posibilitatea tranzacționării energiei electrice în cursul zilei de operare, la propunerea operatorului de transport și de sistem și cu consultarea tuturor părților interesate." Modificări (1)

17. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Cooperarea prin acorduri comune de tipul celor stabilite la alin. (1) lit. a) pct. (i) și (ii) și lit. b) poate implica și operatorii privați. Acordurile respective sunt încheiate pe unul sau mai mulți ani și sunt notificate Comisiei Europene de către ministerul de resort în termen de cel mult 3 luni de la încheierea fiecărui an în care sunt în vigoare.

(3) Dacă pentru realizarea obiectivului național privind consumul final brut de energie din surse regenerabile este luată în considerare energia electrică din surse regenerabile de energie produsă și consumată într-o țară terță în cadrul acordurilor comune prevăzute la alin. (1) lit. b), ministerul de resort va transmite o solicitare pentru primirea acceptului Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3)-(7) și art. 10 din Directiva 2009/28/CE."

18. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Ministerul de resort poate propune Guvernului punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) lit. a) pct. (i) și (iii), la propunerea unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dacă este necesar pentru îndeplinirea obiectivului național privind consumul final brut de energie din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor art. 6, respectiv 11 din Directiva 2009/28/CE."

19. La articolul 16, alineatul (1) se abrogă.

20. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Capacitățile de producere de energie electrică din surse regenerabile de energie se racordează la rețeaua electrică de transport/distribuție a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranța Sistemului Electroenergetic Național."

21. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Un operator economic care dezvoltă un proiect de centrală electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 125 MW, care îndeplinește condițiile pentru aplicarea sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, întocmește și transmite conform legii documentația necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, cu respectarea prevederilor pct. 160 lit. b) subpct. (iii) din Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului (2008/C82/01), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C82 din 1 aprilie 2008.

(2) Operatorii economici solicitanți beneficiază de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană și numai pentru tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile menționate în decizia de autorizare, respectiv după finalizarea evaluării detaliate prevăzute la alin. (1).

(3) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (2) se realizează de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare potrivit art. 6 alin. (6) lit. a).

(4) Pentru operatorii prevăzuți la alin. (1), ANRE poate modifica numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2), în conformitate cu prevederile deciziei Comisiei Europene."

22. La articolul 28, alineatul (2) se abrogă.

23. După articolul 28 se introduc două noi articole, articolele 29 și 30, cu următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) ANRE monitorizează producătorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi și întocmește rapoarte anuale pe care le face publice.

(2) În cazul în care, din datele rezultate din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investiții noi și din rezultatele monitorizării costurilor investiționale și de operare/veniturilor producătorilor, se constată că parametrii specifici fiecărei tehnologii diferă de cei avuți în vedere în calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevăzut în prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile specificate la art. 3 alin. (1), ANRE propune măsuri pentru reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2). Modificări (1)

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului și se aplică pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care încep să producă energie electrică după data intrării în vigoare a acesteia. Modificări (1)

Art. 30. -

(1) Constituie contravenție următoarele fapte:

a) neprezentarea de către producătorii și furnizorii menționați la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite, a datelor/informațiilor solicitate de ANRE în baza prezentei legi și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia sau furnizarea incorectă ori incompletă de astfel de date/informații;

b) neplata contravalorii certificatelor verzi neachiziționate de către furnizorii și producătorii prevăzuți la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite prin reglementările ANRE;

c) tranzacționarea certificatelor verzi la prețuri care nu se încadrează în limitele stabilite la art. 11;

d) refuzul nejustificat al operatorilor de rețea de a valida valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate, conform art. 7 lit. a).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă egală cu contravaloarea totală a certificatelor verzi neachiziționate de un furnizor sau producător prevăzut la art. 8 alin. (1) multiplicată de 3 ori, valoarea minimă a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maximă de 100.000 lei.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai ANRE.

(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobate cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

Art. II. -

(1) Pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, producătorii de energie electrică care dețin grupuri/centrale electrice ce utilizează surse regenerabile de energie aflate în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt obligați să solicite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) acreditarea în termen de 30 de zile și beneficiază de numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după obținerea acesteia.

(2) Producătorii de energie electrică ce dețin grupuri/centrale electrice care utilizează ca surse regenerabile de energie sub formă de biomasă, biolichide sau biogaz, aflate în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt acreditați temporar de ANRE pe o perioadă de 6 luni pentru a beneficia de certificate verzi fără să prezinte certificate de origine pentru aceste surse.

(3) Producătorii de energie electrică, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență exploatează comercial centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 125 MW, vor fi acreditați de ANRE și beneficiază de numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător sursei regenerabile utilizate pentru o perioadă de 24 de luni de la data acreditării.

(4) Producătorii de energie electrică prevăzuți la alin. (3) trebuie să întocmească și să transmită autorităților competente documentația necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atrăgând suspendarea acordării sistemului de promovare stabilit prin prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1)

(5) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) se realizează de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare, potrivit prevederilor art. 6 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(6) În cazul producătorilor de energie electrică menționați la alin. (3), eventualele diferențe pozitive între numărul de certificate verzi primite și numărul de certificate verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor recupera în maximum 24 de luni de la data emiterii acesteia, în baza unei decizii emise de ANRE, prin care se stipulează regularizarea numărului de certificate verzi prin reducerea numărului de certificate verzi primite și/sau prin obligația de achiziție de certificate verzi din piață de către aceștia. Modificări (1)

Art. III. -

Procedurile prevăzute la art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului mediului și pădurilor și, respectiv, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, iar regulamentul prevăzut la art. 6 alin. (6) lit. a), respectiv metodologiile prevăzute la art. 14 alin. (4) și (6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ANRE în termen de 30 de zile, respectiv 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. IV. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2003, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Președintele Autorității Naționale pentru Reglementare în
Domeniul Energiei,
Iulius Dan Plaveti
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

București, 12 octombrie 2011.

Nr. 88.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...