Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic din 07.10.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Statutul casei corpului didactic

Art. 1. -

Casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, care funcționează în fiecare județ, respectiv în municipiul București, în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Art. 2. -

Casa corpului didactic poate organiza filiale în județ, respectiv în sectoarele municipiului București.

Art. 3. -

Casa corpului didactic este instituție cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă și sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcției generale management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, iar pe plan local este coordonată și controlată de inspectoratul școlar județean, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) și ale art. 99 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

Art. 4. -

Casa corpului didactic este centru de resurse și asistență educațională și managerială pentru cadrele didactice și didactice auxiliare și se poate acredita ca furnizor de formare continuă, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.

Art. 5. -

(1) Casele corpului didactic pot avea denumirea simplă "Casa Corpului Didactic a Județului/Municipiului București" sau pot purta numele unei personalități reprezentative din domeniul educației, în semn de recunoaștere a activității depuse.

(2) Atribuirea unei denumiri casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, la solicitarea instituției, înaintată Direcției generale management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(3) Solicitarea de aprobare privind atribuirea denumirii casei corpului didactic va fi însoțită de:

a) memoriul de fundamentare/expunere de motive;

b) propunerea de atribuire a denumirii, avizată de consiliul de administrație al casei corpului didactic;

c) acordul consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean pentru atribuirea denumirii;

d) avizul comisiei județene pentru atribuirea de denumiri din cadrul instituției prefectului.

Art. 6. -

(1) Activitatea care se desfășoară în și de către casa corpului didactic este apolitică și nediscriminatorie și respectă principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior, precum și învățarea pe tot parcursul vieții din România, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2011.

(2) În spațiile aparținând casei corpului didactic sunt interzise:

a) activități contrare prevederilor Constituției;

b) activități ale partidelor, formațiunilor politice;

c) activități de propagandă politică sau prozelitism religios;

d) activități care încalcă normele generale de moralitate.

SECȚIUNEA a 2-a Rolul casei corpului didactic în învățământul preuniversitar

Art. 7. -

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovația și reforma în educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar, în corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate și competențele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației.

Art. 8. -

Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activități cu caracter științific, metodic și cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) și (4) din Legea nr. 1/2011.

Art. 9. -

Funcțiile casei corpului didactic sunt:

a) organizator și furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare și control, precum și pentru personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învățământ preuniversitar românesc, în limbile minorităților naționale, în județele în care funcționează forme de învățământ în limbile minorităților, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011;

b) centru de resurse, de inovație și de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și a managerilor educaționali;

c) centru de informare-documentare și consultanță pentru personalul din învățământul preuniversitar;

d) centru de inițiere și organizare de activități științifice, metodice și culturale;

e) editare și difuzare de carte și publicații în domeniul educației;

f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală și organizațională;

g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentariști, profesori documentariști/responsabili ai centrelor de documentare și informare, laboranți, pedagogi școlari, informaticieni din învățământul preuniversitar;

h) marketing educațional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor și serviciilor oferite, oferta de programe de formare continuă, promovarea și furnizarea acestora;

i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc., inspectori școlari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentariști, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranți, pedagogi școlari, informaticieni, profesori asociați, consultanți, experți;

j) centru de inițiere și derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaționale la nivel local, regional, național și internațional;

k) centru de organizare a activităților de petrecere a timpului liber, excursii tematice, școli de vară, festivități jubiliare pentru instituții/personalități, reuniuni tradiționale de ziua învățătorului, ziua copilului etc., club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii;

l) centru comunitar de învățare permanentă pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, la nivel județean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;

m) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării nonformale și informale pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, la nivel județean, conform art. 346 și 348 din Legea nr. 1/2011. Evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării nonformale și informale pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, la nivel județean, se realizează pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului conform art. 345 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;

n) centru cu atribuții de constituire și, respectiv, coordonare ale funcționării corpului de mentori, la nivel județean.

SECȚIUNEA a 3-a Domenii de activitate și tipuri de activități organizate și desfășurate în casele corpului didactic

Art. 10. -

(1) Domeniul formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar cuprinde, în principal, următoarele activități:

a) propunerea spre avizare Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a ofertei de formare continuă anuală;

b) organizarea de programe de formare continuă;

c) propunerea spre acreditare a programelor de formare continuă;

d) evaluarea și certificarea competențelor dobândite;

e) monitorizarea impactului programelor de formare continuă derulate.

(2) Domeniul activități metodice, științifice și culturale cuprinde, în principal:

a) organizarea de activități metodice pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, manageri educaționali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentariști/responsabili ai centrelor de documentare și informare, laboranți, pedagogi școlari, informaticieni;

b) organizarea de activități științifice: simpozioane, conferințe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;

c) organizarea de activități culturale: expoziții de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de științe);

d) consultanță în vederea completării portofoliului de educație permanentă.

(3) Domeniul informare, documentare, consultanță cuprinde, în principal, următoarele activități:

a) informarea personalului din învățământul preuniversitar asupra oportunităților de formare continuă;

b) asigurarea accesului la resursele educaționale din bibliotecă/centrul de informare și documentare;

c) consultanță pentru unități de învățământ pentru amenajarea și dotarea centrelor de documentare și informare;

d) elaborarea de portofolii tematice cu resurse educaționale;

e) consultanță în vederea dezvoltării profesionale a personalului din învățământul preuniversitar.

(4) Domeniul crearea/completarea și actualizarea bazelor de date cuprinde:

a) resurse umane: formatori, responsabili cu formarea continuă, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, profesori documentariști/responsabili ai centrelor de documentare și informare, informaticieni, inspectori școlari, cadre didactice autori de carte etc.;

b) parteneri educaționali;

c) beneficiari ai programelor de formare;

d) credite profesionale transferabile ale cadrelor didactice, obținute prin absolvirea programelor de formare acreditate furnizate/organizate de casa corpului didactic și de către alți furnizori de formare;

e) cadre didactice care au nevoie de formare continuă în vederea asigurării celor 90 de credite transferabile.

(5) Domeniul editare/multiplicare și difuzare de carte, publicații, resurse educaționale cuprinde, în principal, următoarele activități:

a) editare/elaborare de carte, reviste, buletine informative, ghiduri și caiete metodice, studii, publicații electronice, auxiliare didactice pe diferite suporturi etc.;

b) difuzare de resurse educaționale;

c) realizarea de site-uri educaționale.

(6) Domeniul marketing educațional, publicitate/diseminare cuprinde, în principal, următoarele activități:

a) analiza de nevoi pentru formarea continuă;

b) promovarea resurselor educaționale: oferta de formare continuă, alte oportunități de dezvoltare profesională, rezultate ale proiectelor educaționale etc.;

c) promovarea inovației și a creativității în educație.

(7) Domeniul parteneriate educaționale cuprinde, în principal, următoarele activități:

a) inițierea și derularea de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaționale la nivel local, regional, național și internațional;

b) organizarea de activități de petrecere a timpului liber: excursii tematice, școli de vară, festivități jubiliare pentru instituții/personalități, reuniuni, cluburi ale cadrelor didactice etc.

Art. 11. -

Casa corpului didactic stabilește relații de parteneriat cu instituții de învățământ de toate gradele, institute de cercetare științifică, societăți științifice profesionale, instituții culturale, asociații profesionale, organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate, persoane fizice și juridice etc., cu atribuții în domeniul educației și cercetării.

Art. 12. -

(1) Pentru realizarea programelor de formare proiectate, casa corpului didactic colaborează cu specialiști/experți din instituții de învățământ superior, din unități de învățământ preuniversitar, din centre și organizații neguvernamentale, naționale și internaționale.

(2) Extensia în teritoriu a programelor casei corpului didactic se poate asigura și prin derularea unor seturi de programe acreditate de formare la distanță.

Art. 13. -

(1) Casa corpului didactic asigură înființarea, monitorizarea, coordonarea și evaluarea activității centrelor de documentare și informare din județ, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Casa corpului didactic coordonează metodologic activitatea centrelor de documentare și informare din județ și a profesorilor documentariști, prin profesorii metodiști din casa corpului didactic și formatorii naționali din proiectul "Educație pentru informație". Centrele de documentare și informare se subordonează conducerii unității de învățământ în care au fost înființate.

Art. 14. -

Casa corpului didactic asigură coordonarea metodologică a activităților din bibliotecile unităților de învățământ din județ.

Art. 15. -

(1) Casa corpului didactic coordonează Centrul regional de formare a personalului din învățământul preuniversitar (în județele în care a fost înființat conform Hotărârii Guvernului nr. 604/2001 pentru înființarea Centrului Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Activitățile din cadrul Centrului regional de formare a personalului din învățământul preuniversitar sunt desfășurate de un profesor metodist al casei corpului didactic.

(3) Atribuțiile profesorului metodist din Centrul regional de formare a personalului din învățământul preuniversitar sunt stabilite prin fișa postului.

Art. 16. -

(1) Casele corpului didactic în care funcționează centrele regionale de resurse pentru educația civică, conform Acordului nr. 27.595 din 24 februarie 2006 dintre Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Institute for Training and Development și Asociația de Educație Civică și conform acordurilor bilaterale la nivel local, pot continua colaborarea cu centrele regionale de resurse pentru educația civică în condițiile acordurilor menționate.

(2) Activitatea Centrului regional de resurse pentru educația civică, ce funcționează în incinta casei corpului didactic, este coordonată de un membru al echipei Programului de educație civică și fondator al Asociației de educație civică din județul respectiv, care are calitatea de coordonator. Coordonatorul Centrului regional de resurse pentru educația civică poate fi profesor metodist în casa corpului didactic, în limita posturilor aprobate prin statul de funcții.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...