Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare din 29.09.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare, denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la înființarea, organizarea, funcționarea și desființarea consorțiilor școlare, constituite din unități de învățământ preuniversitar de stat și/sau particulare autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate.

Art. 2. -

Consorțiile școlare, înființate potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, au următoarele atribuții:

a) facilitarea accesului la servicii educaționale de calitate pentru toți elevii;

b) utilizarea optimă a unor resurse materiale, umane și financiare proprii unităților de învățământ și/sau obținute în comun;

c) lărgirea oportunităților de învățare oferite elevilor;

d) îmbunătățirea calității serviciului de educație prin adaptarea la nevoile și opțiunile elevilor (curriculum la decizia școlii adoptat în funcție de necesitățile unităților de învățământ care fac parte din consorțiu);

e) dezvoltarea de programe curriculare și extracurriculare la nivelul unităților de învățământ, inclusiv pentru secții și structuri în limbile minorităților naționale;

f) recunoașterea reciprocă a rezultatelor învățării și evaluării acestora;

g) eficientizarea alocării de resurse de la bugetele locale și utilizarea sustenabilă a bugetelor proprii;

h) facilitarea accesului unităților de învățământ din cadrul acestora la proiecte în parteneriat cu alte instituții și organizații publice ori private, din țară sau din străinătate;

i) efectuarea de stagii de pregătire practică atât pentru elevii din învățământul liceal tehnologic și postliceal, cât și pentru cei înscriși în alte programe curriculare sau extracurriculare;

j) investigarea nevoilor de educație și formare profesională dintr-un sector de activitate sau arie teritorială de interes comun și planificarea coordonată a ofertei, pe termen mediu și lung, pentru acoperirea optimă a nevoilor identificate;

k) realizarea de acțiuni coordonate pentru acoperirea nevoilor de orientare și consiliere a elevilor;

l) colaborarea în teritoriu pentru asistență specializată, consiliere și sprijin în favoarea familiilor elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;

m) colaborarea pentru specializările/calificările care presupun competențe combinate;

n) promovarea colaborării interdisciplinare în vederea stimulării inovării și formarea competențelor pentru dezvoltare sustenabilă în societatea cunoașterii;

o) colaborarea pentru asigurarea calității prin benchmarking, schimb de bune practici în cadrul rețelei și cu școli din Uniunea Europeană, în special privind implementarea asigurării calității, învățarea centrată pe elev, elevii cu nevoi speciale, elaborarea de materiale de învățare etc.;

p) realizarea de acțiuni comune de marketing pe piața serviciilor educaționale;

q) diversificarea ofertei de servicii educaționale, prin programe de stimulare a performanței, de educație timpurie, de realizare a programului "Școală după școală", de formare a adulților, contractarea unor servicii pentru întreprinderi și comunitățile locale (de exemplu, studii, cercetări, consultanță etc.).

CAPITOLUL II Înființarea consorțiilor școlare

Art. 3. -

Consorțiile școlare sunt structuri asociative, fără personalitate juridică, constituite din două sau mai multe unități de învățământ preuniversitar.

Art. 4. -

Pentru a se putea asocia în consorții școlare, unitățile de învățământ preuniversitar trebuie să fie autorizate/acreditate, parte a sistemului național de învățământ, cu personalitate juridică.

Art. 5. -

Consorțiile școlare se înființează între două sau mai multe unități de învățământ preuniversitar, de stat ori particulare autorizate/acreditate, în baza unui contract de parteneriat, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

Art. 6. -

Contractul de parteneriat stabilește modul de colaborare între unitățile de învățământ preuniversitar semnatare ale contractului și principalele domenii de activitate.

Art. 7. -

Contractul de parteneriat se încheie pentru o perioadă de 3-5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților, prin act adițional.

Art. 8. -

Unitățile de învățământ preuniversitar care doresc să constituie un consorțiu școlar solicită avizul de oportunitate al inspectoratului școlar și acceptul de înființare al autorităților administrației locale din raza teritorială unde funcționează fiecare unitate de învățământ.

Art. 9. -

(1) O unitate de învățământ preuniversitar poate deveni parte într-un consorțiu școlar deja constituit, prin încheierea unui act adițional la contractul de parteneriat existent.

(2) Solicitarea unității de învățământ preuniversitar de a deveni parte a unui consorțiu școlar deja constituit este adresată consiliilor de administrație ale unităților de învățământ care fac parte din consorțiul școlar și va fi însoțită de avizul de oportunitate al inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și de avizul autorităților administrației locale.

Art. 10. -

Unitățile de învățământ preuniversitar care încheie un contract de parteneriat în vederea constituirii unui consorțiu școlar trebuie să funcționeze pe teritoriul aceluiași județ/municipiului București sau în județe limitrofe. La constituirea consorțiului școlar, unitățile de învățământ preuniversitar vor avea în vedere posibilitatea de a derula activități comune ale elevilor și cadrelor didactice. În acest sens vor fi analizate condițiile de acces între unitățile de învățământ preuniversitar, distanța dintre unitățile de învățământ, căile de acces, existența mijloacelor de transport în comun și a transportului școlar etc.

Art. 11. -

Consorțiile școlare se află în următoarele tipuri de relații cu alte structuri de interes public și privat:

a) de colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București;

b) de colaborare cu autoritățile locale;

c) de colaborare cu societatea civilă, fundații, organizații neguvernamentale, companii private naționale și internaționale etc.

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea consorțiilor școlare

Art. 12. -

Consorțiile școlare vor fi organizate conform prezentului regulament și vor funcționa în baza contractului de parteneriat încheiat între unitățile de învățământ.

Art. 13. -

În vederea optimizării gestionării resurselor umane, cu acordul părților, se poate realiza mobilitatea personalului didactic între unitățile de învățământ membre ale consorțiului, cu acordul expres al angajatului implicat în mobilitate, cu respectarea metodologiei privind mișcarea personalului didactic, aprobată anual prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 14. -

Consorțiile școlare, în aplicarea principiului colaborării, pot organiza activități educaționale de tip ateliere de lucru, dezbateri, discuții tematice, seminare, vizite etc., de responsabilizare socială și civică a elevilor, în colaborare cu instituții publice, companii private, organizații neguvernamentale etc.

CAPITOLUL IV Conducerea consorțiilor școlare

Art. 15. -

Conducerea consorțiului școlar este asigurată de consiliile de administrație ale unităților de învățământ membre ale acestuia.

Art. 16. -

Conducerea consorțiului școlar se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea a două treimi din membri. Cvorumul se consideră întrunit dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile: este reprezentată fiecare unitate de învățământ preuniversitar membră și sunt prezenți cel puțin două treimi din membrii fiecărui consiliu de administrație al unităților școlare membre ale consorțiului școlar.

Art. 17. -

Consorțiul școlar are următoarele atribuții:

a) elaborează și adoptă regulamentul intern de organizare și funcționare a consorțiului școlar, cu respectarea prezentului regulament;

b) elaborează și adoptă la începutul fiecărui an școlar planul de acțiune al consorțiului școlar (P.A.C.). P.A.C. stabilește obiectivele strategice pe termen mediu (3-5 ani), precum și planurile anuale de măsuri și acțiuni necesare îndeplinirii obiectivelor asumate. În elaborarea P.A.C. conducerea consorțiului școlar se va informa din documentele strategice ale unităților de învățământ membre ale consorțiului școlar (planul de dezvoltare instituțională, planul de acțiune al școlii) și documentele strategice de la nivel județean și regional specifice învățământului (planul regional de acțiune pentru învățământ, planul local de acțiune pentru învățământ). P.A.C. va conține planuri de măsuri pentru:

- utilizarea în comun a resurselor materiale și umane de care dispun unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul consorțiului școlar, inclusiv mobilitatea personalului între unitățile membre ale consorțiului școlar;

- lărgirea oportunităților de învățare oferite elevilor și recunoașterea reciprocă a rezultatelor învățării și evaluării acestora prin acțiuni vizând: analiza nevoilor de educație și formare profesională din zona de acțiune a unităților de învățământ, asigurarea accesului la educație, coordonarea ofertei pentru acoperirea nevoilor de educație și formare profesională, elaborarea și aplicarea curriculumului la decizia școlii comun/convergent pentru unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul consorțiului școlar, alte acțiuni specifice;

c) adoptă hotărâri pentru punerea în aplicare a P.A.C.;

d) întocmește calendarul întrunirilor și tematica acestora;

e) stabilește, la sfârșitul fiecărui an calendaristic, proiectele comune de investiții și dezvoltare pentru anul școlar următor;

f) stabilește bugetul proiectelor comune;

g) identifică și atrage surse de finanțare pentru proiecte comune;

h) are și alte atribuții stabilite prin contractul de parteneriat.

Art. 18. -

Hotărârile consorțiului școlar se iau în ședința reunită a consiliilor de administrație ale tuturor unităților de învățământ partenere, cu votul a cel puțin două treimi din membrii fiecărui consiliu de administrație, fiind duse la îndeplinire de unitățile partenere.

Art. 19. -

Reprezentanții legali ai unităților de învățământ preuniversitar asigură prin rotație, anual, secretariatul consorțiului școlar. În acest scop realizează:

- convocarea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar la întâlnirile consorțiului școlar;

- completarea registrului de procese-verbale ale întâlnirilor consorțiului școlar;

- transmiterea la consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar a copiilor după procesele-verbale ale întâlnirilor consorțiului școlar;

- coordonarea activității de întocmire a P.A.C. P.A.C. este prezentat spre aprobare consorțiului școlar și este adus la cunoștința unităților de învățământ preuniversitar componente și inspectoratului școlar;

- monitorizarea aplicării P.A.C.;

- elaborarea anuală a unui raport privind îndeplinirea obiectivelor, măsurilor și acțiunilor din P.A.C. Raportul este prezentat spre aprobare consorțiului școlar și este adus la cunoștința unităților de învățământ preuniversitar componente și inspectoratului școlar;

- desfășurarea altor acțiuni stabilite prin contractul de parteneriat și/sau în regulamentul intern de organizare și funcționare al consorțiului școlar.

CAPITOLUL V Drepturile și obligațiile unităților de învățământ preuniversitar parte în consorțiul școlar

Art. 20. -

Unitățile de învățământ preuniversitar partenere în consorțiul școlar beneficiază de următoarele drepturi:

a) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile consorțiului școlar, precum și la procesul de luare a hotărârilor;

b) să își prezinte în mod liber problemele cu care se confruntă;

c) să primească sprijin, atunci când solicită, din partea celorlalți membri ai consorțiului școlar;

d) să fie implicate în proiectele desfășurate de către consorțiul școlar;

e) alte drepturi prevăzute de părți în contractul de parteneriat.

Art. 21. -

Unitățile de învățământ preuniversitar parte în consorții școlare au următoarele obligații:

a) să desemneze membrii consiliului de administrație care le vor reprezenta în consorțiul școlar;

b) să participe, prin intermediul reprezentanților, la toate întrunirile consorțiului școlar și la adoptarea tuturor hotărârilor;

c) să contribuie la elaborarea P.A.C. și la îndeplinirea acestor obiective;

d) să informeze prompt conducerea consorțiului școlar cu privire la orice modificări apărute în structura lor;

e) să sprijine celelalte unități de învățământ preuniversitar din cadrul consorțiului școlar, atunci când acestea le solicită aportul;

f) să participe prin alocări financiare la proiectele comune;

g) alte obligații prevăzute de părți în contractul de parteneriat/acordul de asociere.

CAPITOLUL VI Retragerea din consorțiile școlare/Desființarea consorțiilor școlare

Art. 22. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...