Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență

Modificări (7), Puneri în aplicare (5), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (14), Derogări (1), Reviste (18), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 13 octombrie 2011.

În vigoare de la 22 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. - Reviste (2)

Procedurile de insolvență, procedurile de lichidare voluntară, precum și procedurile de prevenire a insolvenței prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială, sunt conduse de practicieni în insolvență compatibili.

Art. 2. -

Administratorul judiciar este practicianul în insolvență compatibil, autorizat în condițiile legii, desemnat să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau stabilite de instanța de judecată, în procedura insolvenței, în perioada de observație și pe durata procedurii de reorganizare.

Art. 3. - Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Lichidatorul este practicianul în insolvență compatibil, autorizat în condițiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât și în procedura simplificată, și să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau pe cele stabilite de instanța de judecată.

CAPITOLUL II Forme de exercitare a profesiei

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Practicienii în insolvență își pot exercita profesia în cabinete individuale, cabinete asociate, societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL) și întreprinderi unipersonale cu răspundere limitată sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajați ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.

(2) Un practician în insolvență își poate exercita activitatea într-o singură formă de organizare a profesiei și va putea avea calitatea de asociat într-o singură societate profesională sau întreprindere profesională unipersonală, cu excepția constituirii de filiale ale SPRL, în care este partener.

SECȚIUNEA 1

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului în insolvență și se înregistrează în Registrul formelor de organizare. Modificări (1)

(2) Bunurile constituite de practicianul în insolvență ca aport la cabinetul său se supun regulilor patrimoniului profesional de afectațiune.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei. Cabinetele asociate sunt supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare. Drepturile și obligațiile practicienilor în insolvență, titulari ai unor cabinete asociate, își păstrează caracterul personal și independent și nu pot fi cedate. În mod corespunzător, cabinetele individuale se pot asocia și cu societățile profesionale.

Art. 6. -

(1) Cabinetul individual își constituie patrimoniul inițial din aporturile titularului. Patrimoniul cabinetului individual este afectat exclusiv activității profesionale și are regimul patrimoniului profesional de afectațiune. Reviste (1)

(2) Patrimoniul profesional de afectațiune reprezintă totalitatea bunurilor, drepturilor și obligațiilor practicianului în insolvență afectate scopului exercitării profesiei sale, constituite ca o fracțiune distinctă a patrimoniului practicianului, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestuia. Reviste (1)

(3) Creditorii ale căror creanțe sunt născute din activitatea profesională a practicianului în insolvență care are ca formă de exercitare a profesiei cabinetul individual vor urmări bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune. Doar în măsura în care aceste bunuri nu sunt suficiente pot fi urmărite și celelalte bunuri aflate în proprietatea practicianului în insolvență. Reviste (1)

SECȚIUNEA a 2-a

Art. 7. -

(1) Societatea profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare și SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor în insolvență, persoane fizice. Modificări (1)

(2) Aportul social al asociaților poate fi în numerar, în natură și în industrie.

(3) Aportul în industrie constă în activitatea profesională a practicianului în insolvență asociat.

(4) Contractul de societate este supus înregistrării în Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul general al UNPIR.

(5) SPRL este titulară a unui patrimoniu propriu. Obligațiile și răspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociații SPRL răspund personal în limita aportului social al fiecăruia.

(6) SPRL este supusă regimului transparenței fiscale, plata impozitului pe venit făcându-se de către asociați, și ține contabilitatea în partidă simplă potrivit reglementărilor contabile. Reviste (1)

(7) SPRL își poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare.

(8) Filiala este constituită cu aportul integral al unei societăți profesionale sau prin asocierea unei societăți profesionale cu unul sau mai mulți practicieni în insolvență, cu condiția ca societatea profesională să dețină calitatea de asociat majoritar.

(9) Prevederile prezentului capitol referitoare la SPRL se aplică, în măsura compatibilității, și filialelor.

Art. 8. -

Societatea profesională cu răspundere limitată va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Art. 9. - Jurisprudență

Societatea profesională cu răspundere limitată se individualizează printr-o denumire specifică. Această denumire poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociați, urmat de acronimul SPRL, sau o denumire proprie, urmată de același acronim SPRL.

Art. 10. -

(1) Contractul de societate al societății profesionale cu răspundere limitată este încheiat în formă scrisă. Dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află și un imobil, contractul de societate va fi încheiat în formă autentică.

(2) Contractul de societate al societății profesionale cu răspundere limitată va cuprinde:

a) numele și prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul și data nașterii și domiciliul asociaților;

b) data dobândirii calității de practician în insolvență și data definitivării în profesie a asociaților;

c) denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema societății;

d) aportul social, integral vărsat, cu menționarea aportului fiecărui asociat; aportul social nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei;

e) numărul și valoarea nominală ale părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, respectiv participarea la beneficii și pierderi a fiecărui asociat;

f) asociații coordonatori care reprezintă și administrează societatea împreună cu puterile ce li s-au conferit; dacă sunt mai mulți coordonatori și aceștia formează un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare și funcționare a acestui organism;

g) reguli privind transmiterea părților sociale și condițiile de retragere a asociaților.

(3) Orice modificare a contractului de societate se poate face numai în scris sau, după caz, în formă autentică.

Art. 11. - Jurisprudență

Formele de organizare a profesiei de practician în insolvență cu personalitate juridică dobândesc personalitate juridică la data înregistrării în Registrul formelor de organizare ținut de UNPIR.

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență

Pot deține calitatea de asociați 2 sau mai mulți practicieni în insolvență definitivi. Contractul de societate se va transmite în scop de informare către filialele unde sunt înscriși asociații.

Art. 13. -

(1) Capitalul social al societății profesionale cu răspundere limitată, reprezentând minimum 3.500 lei, se varsă la momentul constituirii societății. Secretariatul general al UNPIR este obligat să verifice vărsarea integrală a capitalului social la momentul constituirii și, dacă este cazul, să verifice evaluarea aporturilor în industrie, în natură sau în clientelă. Evaluarea se realizează de către un evaluator autorizat, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), desemnat de adunarea asociaților.

(2) În cazul transmiterii părților sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei SPRL, aportul social rămâne în proprietatea societății dacă prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel.

Art. 14. -

(1) SPRL este condusă de adunarea asociaților.

(2) Adunarea asociaților se întrunește la sediul principal al societății sau, cu acordul unanim al asociaților, în orice alt loc.

Art. 15. -

(1) Hotărârile adunării asociaților se iau prin votul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale, cu excepția cazurilor prevăzute în contractul de societate.

(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea contractului de societate este necesar votul tuturor asociaților, în afară de cazul în care contractul de societate prevede altfel.

Art. 16. -

(1) Activitatea executivă este condusă de unul sau mai mulți asociați coordonatori, numiți, cu majoritatea voturilor asociaților, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Asociații coordonatori reprezintă SPRL în raporturile cu terții.

Art. 17. -

Asociații societății profesionale cu răspundere limitată pot hotărî numirea unor cenzori sau a unui auditor.

Art. 18. -

(1) Asociatul care intenționează să transmită părțile sociale pe care le deține într-o societate profesională cu răspundere limitată este obligat să notifice această intenție cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toți ceilalți asociați, indicând persoana sau persoanele către care dorește să transmită respectivele părți sociale și prețul.

(2) Transmiterea către terți nu poate fi efectuată fără acordul unanim, exprimat în scris, al celorlalți asociați și nu înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 19. -

(1) Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiția de a notifica în scris celorlalți asociați intenția de retragere, cu cel puțin 3 luni înainte.

(2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare, UNPIR va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidențele sale.

(3) În caz de retragere, desocotirea dintre asociați se face în mod amiabil, ținându-se seama de prevederile din contractul de societate. În caz de neînțelegere, sunt aplicabile dispozițiile privind arbitrajul prevăzute în Statut.

Art. 20. -

În situațiile în care, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat o perioadă mai mare de 3 luni, acesta este obligat să o transforme în cabinet individual sau în întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, sub sancțiunea radierii.

Art. 21. - Jurisprudență

(1) În mod excepțional, se poate constitui și o întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită în continuare și IPURL, fie prin actul de voință al unui singur practician în insolvență, fie ca urmare a decesului, incompatibilității, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociați dintr-o SPRL, care au ca efect reducerea asociaților la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru organizarea activității sale sub forma IPURL. Modificări (1)

(2) O persoană fizică nu poate fi asociat decât într-o IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o altă IPURL. Modificări (1)

(3) Prevederile prezentului capitol privitoare la SPRL se aplică și IPURL, în măsura compatibilității lor. Reviste (1)

Art. 22. -

(1) Practicianul în insolvență își poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înștiințarea UNPIR.

(2) Formele de exercitare a profesiei de practician în insolvență se pot transforma în oricare dintre celelalte forme de exercitare a profesiei, fără a intra în lichidare.

(3) Transformarea se poate realiza separat sau odată cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de practician în insolvență prin fuziune, absorbție, divizare totală sau parțială.

(4) Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți profesionale de către o altă societate sau prin contopirea a două ori a mai multor societăți pentru a alcătui o societate nouă. Reviste (1)

(5) Divizarea totală se face prin împărțirea întregului patrimoniu, inclusiv a portofoliului de dosare al unei societăți care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

(6) Divizarea parțială reprezintă desprinderea unei părți din patrimoniul de afectațiune profesională, astfel cum este reflectat în evidențele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei supuse divizării parțiale.

(7) În cazul transformării unei forme de exercitare a profesiei, practicienii în insolvență titulari ai cabinetelor individuale, cabinetele asociate, asociații societăților profesionale și ai societăților profesionale cu răspundere limitată pot aporta cota-parte indiviză din patrimoniul de afectațiune profesională. Această operațiune se face conform evidențelor financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transformă, aporturile transferate operând la valoarea nominală reflectată în aceste evidențe.

(8) Practicianul în insolvență este obligat să înștiințeze în scris filiala UNPIR din care face parte despre orice modificare intervenită în forma de exercitare a profesiei.

CAPITOLUL III Dobândirea calității de practician în insolvență

Art. 23. -

Poate dobândi calitatea de practician în insolvență persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) deține diplomă de studii de învățământ superior de lungă durată în drept ori științe economice și are o experiență în domeniul juridic sau economic de cel puțin 3 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;

b) nu se găsește în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 25 alin. (1);

c) a promovat examenul de admitere în profesia de practician în insolvență, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de Statut.

Art. 24. -

(1) Persoanele fizice și juridice străine pot exercita profesia de practician în insolvență, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, dacă în statele în care își au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autoritățile publice care le autorizează și în condițiile stabilite prin convenții bilaterale încheiate în acest scop de UNPIR cu organismele similare din statele respective.

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European pot dobândi calitatea de practician în insolvență, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în aceleași condiții ca și cetățenii români, respectiv persoanele juridice române.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care au dobândit calitatea de practician în insolvență în unul dintre aceste state se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, fiind exceptați de la procedura de examinare. UNPIR recunoaște automat documentul emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparținând Spațiului Economic European în baza căruia cetățeanul acestor state exercită legal profesia de practician în insolvență.

(4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European unde exercită în mod legal activitatea de practician în insolvență se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, fiind recunoscută în mod automat calitatea de practician în insolvență dobândită în statul de origine.

(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), soluționarea cererii de înscriere în Tabloul UNPIR se va realiza în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației complete.

(6) Persoanele fizice sau juridice practicieni în insolvență, având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European, pot exercita profesia de practician în insolvență și în mod temporar sau ocazional. În această situație, practicianul în insolvență este exceptat de la procedura de înscriere în UNPIR.

(7) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de practician în insolvență, solicitantul prevăzut la alin. (6) se află la prima aplicație în România sau dacă intervine o modificare substanțială a situației sale, acesta va înainta UNPIR o declarație privind serviciile pe care le va presta, însoțită de următoarele documente:

a) dovada cetățeniei, în cazul persoanei fizice, respectiv a naționalității, în cazul persoanei juridice;

b) denumirea și forma juridică, în cazul persoanei juridice;

c) dovada calificării profesionale, în cazul persoanei fizice, și a autorizării funcționării, în cazul persoanei juridice;

d) o atestare care să confirme faptul că solicitantul persoană fizică este legal stabilit într-un stat membru în scopul desfășurării profesiei de practician în insolvență și că nu îi este interzis să practice profesia, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului.

(8) Declarația prevăzută la alin. (7) poate fi înaintată prin orice mijloace și se reînnoiește anual, dacă prestatorul intenționează să exercite, în mod temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, profesia de practician în insolvență în România.

(9) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene.

Art. 25. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Este nedemnă de a fi practician în insolvență: Modificări (1)

a) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infracțiune de corupție, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care determină incapacitatea legală de a dobândi sau de a deține calitatea de fondator, administrator, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societăți comerciale, și de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

b) persoana căreia i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicției de a exercita profesia de practician în insolvență ori dreptul de a gestiona sau de a administra o persoană juridică, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

(2) Existența nedemnității împiedică accesul persoanei în cauză în profesie. Survenirea nedemnității determină încetarea calității de practician în insolvență.

Art. 26. -

(1) Exercitarea profesiei de practician în insolvență este incompatibilă cu:

a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, cu excepția celor a căror compatibilitate este prevăzută la alin. (2);

b) ocupațiile care lezează demnitatea și independența profesiei sau bunele moravuri;

c) lipsa sau limitarea capacității de exercițiu, în cazul persoanei fizice;

d) exercitarea calității de notar public sau executor judecătoresc. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Exercitarea profesiei de practician în insolvență este compatibilă cu:

a) activități și funcții didactice în învățământul superior juridic sau economic;

b) calitatea de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar și expert tehnic judiciar, care lucrează în interiorul profesiei lor. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 27. - Jurisprudență

(1) Practicianul în insolvență care anterior a îndeplinit funcția de judecător-sindic, devenind practician în insolvență în condițiile legii, nu poate fi numit în calitate de administrator sau lichidator în raza instanței în care a funcționat, decât după trecerea unei perioade de minimum 3 ani de la încetarea activității.

(2) Profesia de practician în insolvență nu poate fi exercitată la tribunale, tribunalele specializate și curțile de apel, nici la parchetele de pe lângă aceste instanțe la care soțul practicianului în insolvență, ruda sau afinul până la gradul al III-lea inclusiv îndeplinește funcția de judecător sau procuror. Respingeri de neconstituționalitate (3)

(3) Interdicțiile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică și practicianului în insolvență care se folosește de forma de organizare profesională sau de raporturile de conlucrare profesională stabilite de prezenta ordonanță de urgență în scopul eludării interdicțiilor. Practicienii în insolvență sunt obligați să comunice UNPIR instanțele la care nu își pot exercita profesia din motive de incompatibilitate, sub sancțiunea suspendării. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(4) Profesia de practician în insolvență nu poate fi exercitată la tribunalele la care rudele sau afinii până la gradul al III-lea îndeplinesc funcția de judecător-sindic. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) Profesia de practician în insolvență nu poate fi exercitată de persoane care în ultimii 2 ani au deținut funcții în cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice, al Curții de Conturi sau al Autorității de Valorificare a Activelor Statului din raza teritorială a curții de apel unde funcționează.

Art. 28. - Jurisprudență

(1) Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar sau lichidator ori delegat permanent al unei forme de exercitare a profesiei practicianul în insolvență persoană fizică care a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii, calitatea de: avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al persoanei juridice sau a fost numit ca evaluator, arbitru, mediator, expert judiciar, expert tehnic într-o cauză privind acea persoană juridică. Jurisprudență

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) se aplică și formei de exercitare a profesiei din care face parte practicianul în insolvență respectiv, cu condiția ca la momentul exercitării calității de avocat să fi făcut parte din forma de exercitare a profesiei numite în cauză.

(3) Nu poate fi numită în calitate de practician în insolvență la o persoană juridică persoana care a deținut calitatea de administrator, asociat, acționar, director sau membru în consiliul de administrație ori alte funcții sau poziții similare la acea persoană juridică.

(4) Practicianul în insolvență nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor și al creditorului acestuia. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(5) Interdicția prevăzută la alin. (4) nu se aplică dacă la data numirii practicianului într-o procedură creanța care ar determina apariția stării de incompatibilitate are caracter nelitigios, fiind stabilită prin înscrisuri întocmite de cele două societăți sau prin hotărâre judecătorească irevocabilă, precum și dacă în cele două societăți calitatea de administrator judiciar sau lichidator este îndeplinită de o SPRL, respectiv de o filială a acesteia. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 29. - Jurisprudență

În cadrul procedurii insolvenței, practicianul este obligat să se abțină, sub sancțiunea suspendării din profesie, dacă:

a) se află în stare de incompatibilitate profesională sau conflict de interese, astfel cum sunt acestea definite în Statut și în Codul de etică profesională;

b) se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 27 din Codul de procedură civilă, cu excepția celui prevăzut la art. 27 pct. 7. Jurisprudență

Art. 30. -

(1) Admiterea în profesie se face pe baza unui examen organizat de UNPIR, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Statutului.

(2) Pot fi primite în profesie, la cerere, cu scutire de examen și de perioadă de stagiu, persoanele care au exercitat cel puțin 5 ani funcția de judecător-sindic, precum și persoanele care au exercitat timp de 10 ani funcția de avocat, judecător sau notar public. Înscrierea în Tabloul UNPIR se face în termen de cel mult un an de la eliberarea din funcția de magistrat sau notar public, cu condiția ca aceasta să nu îi fie imputabilă.

(3) După înscrierea în Tabloul UNPIR, practicienii în insolvență depun jurământ scris.

(4) Jurământul are următoarea formulare:

"

Jur să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să respect prevederile Statutului, să păstrez secretul profesional și să aduc la îndeplinire cu conștiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de practician în insolvență."

Art. 31. -

(1) Cererea de admitere în profesie formulată potrivit art. 30 alin. (2) se soluționează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației complete, potrivit prezentei ordonanțe de urgență și Statutului.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.

(3) În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege sau dacă cererea formulată nu este însoțită de actele doveditoare, UNPIR comunică persoanei interesate refuzul de autorizare ori, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de prezenta ordonanță de urgență. Refuzul de autorizare se motivează în mod corespunzător.

Art. 32. -

(1) Deciziile organelor de conducere ale UNPIR de respingere a cererilor formulate potrivit art. 30 alin. (2), precum și a cererilor de înscriere la examenul pentru dobândirea calității de practician trebuie motivate corespunzător și pot fi atacate la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, și pentru deciziile de respingere a contestațiilor formulate în situația neadmiterii la examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență.

Art. 33. -

(1) La începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvență efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolvență stagiar. Sunt scutite de stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani funcția de avocat, magistrat și notar public. Modificări (1)

(2) Practicianul în insolvență stagiar nu poate exercita profesia în mod independent, ci numai ca salariat sau colaborator al unui practician în insolvență definitiv ori al unei societăți profesionale.

(3) Practicianul în insolvență stagiar nu poate dobândi calitatea de asociat într-o societate profesională.

(4) Condițiile efectuării stagiului, drepturile și obligațiile practicianului în insolvență stagiar, ale practicianului în insolvență îndrumător, precum și ale UNPIR față de aceștia sunt reglementate prin Statut.

(5) Stagiul se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, în caz de absență motivată ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa practicianului în insolvență stagiar. Perioada de stagiu efectuată anterior se socotește pentru îndeplinirea stagiului.

(6) În Tabloul UNPIR se va constitui o subsecțiune în care vor fi înregistrați practicienii în insolvență stagiari.

(7) După efectuarea stagiului, practicianul în insolvență stagiar va susține examenul de definitivare, fiind obligat să susțină și să promoveze examenul în termen de 5 ani de la primirea în profesie, sub sancțiunea radierii din Tabloul UNPIR.

(8) Condițiile de organizare și desfășurare a examenului de definitivare se stabilesc prin Statut.

Art. 34. -

Dobândesc calitatea de practician în insolvență definitiv practicianul în insolvență stagiar care a promovat examenul de definitivare, precum și persoanele care pot fi primite în profesie cu scutire de examen, în condițiile art. 30 alin. (2).

Art. 35. -

Procedurile și formalitățile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea profesiei de practician în insolvență în România pot fi îndeplinite și prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU electronic), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplică de la data operaționalizării PCU electronic.

CAPITOLUL IV Suspendarea și încetarea calității de practician în insolvență

Art. 36. - Reviste (1)

Calitatea de practician în insolvență se suspendă:

a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenței acestei stări;

b) pe perioada în care persoana a fost supusă interdicției de a profesa;

c) în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către UNPIR, în condițiile art. 44 alin. (2);

d) la cererea practicianului în insolvență, în condițiile prevăzute în Statut; Jurisprudență

e) în cazul neplății primei de asigurare, în condițiile art. 42 alin. (8);

f) prin decizie a Comisiei de disciplină, în cazurile în care împotriva practicianului în insolvență s-a luat măsura suspendării, ca sancțiune disciplinară conform Statutului UNPIR; Modificări (1)

g) pe perioada în care practicianul în insolvență se află el însuși în procedura insolvenței.

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (1)

Calitatea de practician în insolvență încetează: Jurisprudență

a) prin renunțarea la exercițiul profesiei;

b) prin deces;

c) dacă împotriva practicianului în insolvență s-a luat măsura excluderii din profesie, ca sancțiune disciplinară;

d) în cazul survenirii unei cauze de nedemnitate; Jurisprudență

e) dacă împotriva practicianului în insolvență a fost deschisă, prin hotărâre irevocabilă, procedura falimentului.

CAPITOLUL V Drepturile și obligațiile profesionale ale practicienilor în insolvență

Art. 38. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Practicienii în insolvență au dreptul la onorarii pentru activitatea desfășurată, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinație a acestora. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) La stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere următoarele tipuri de factori care reflectă gradul de complexitate a activității depuse:

a) numărul de salariați ai debitorului;

b) riscul privind conflictele de muncă;

c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani;

d) valoarea totală a datoriilor și numărul creditorilor;

e) valoarea creanțelor, numărul debitorilor;

f) numărul și complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate de reclamant și, respectiv, de pârât;

g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluării;

h) natura activelor, atractivitatea pe piață, riscurile legate de conservarea lor;

i) nivelul de lichidități aflate la dispoziția debitorului pentru acoperirea cheltuielilor inițiale de lichidare.

(3) Depunerea sau acceptarea de către practicianul în insolvență, în mod repetat, a unei oferte de onorariu care nu ține seama de prevederile alin. (2) constituie concurență neloială și se sancționează conform prevederilor art. 40.

(4) Onorariul provizoriu pentru perioada de observație este stabilit de judecătorul-sindic la deschiderea procedurii de insolvență, în temeiul criteriilor prevăzute la alin. (2). Acesta va putea fi modificat de adunarea creditorilor care va ține seama în mod obligatoriu de prevederile alin. (2). Jurisprudență

(5) Plata onorariilor practicienilor în insolvență - administratori judiciari sau lichidatori ori a cheltuielilor de procedură se va face din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, iar calculul acestora va fi efectuat conform tarifelor și standardelor de cost ce se vor stabili de către Adunarea reprezentanților permanenți a UNPIR. Jurisprudență

Art. 39. -

(1) Atunci când practicianul în insolvență consideră necesar, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, îi acordă concursul la îndeplinirea efectivă a atribuțiilor sale, stabilite de lege sau dispuse de judecătorul-sindic.

(2) Expertizele dispuse de organul de urmărire penală ori de instanța de judecată în cazurile privind desfășurarea unor activități de genul celor prevăzute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare judiciară sau lichidare, sunt efectuate de către practicieni în insolvență definitivi și compatibili. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) UNPIR va proceda la întocmirea listei cu practicienii definitivi și compatibili care au dreptul de a întocmi expertize conform alin. (2). Lista practicienilor cu drept de a efectua expertiza se va comunica instanțelor de judecată.

Art. 40. - Reviste (1)

În exercițiul atribuțiilor sale practicianul în insolvență se abține de la orice faptă de concurență neloială și de la orice practică anticoncurențială, astfel cum sunt prevăzute acestea în Statut și în Codul de etică profesională, sub sancțiunea suspendării sau excluderii din profesie. Reviste (1)

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Atribuțiile legale ale practicianului în insolvență, precum și cele stabilite exclusiv în sarcina sa de judecătorulsindic în procedurile de insolvență nu pot fi exercitate prin reprezentare. Reviste (2)

(2) Cabinetele individuale, IPURL sau SPRL, indiferent de forma de organizare, pot fi reprezentate numai de persoane care au calitatea de practician în insolvență compatibil.

(3) Practicianul în insolvență poate fi totuși asistat de avocat în exercițiul acestor atribuții și poate da mandat de reprezentare, în condițiile legii, pentru încheierea sau exercitarea unor acte juridice ori procesuale ce nu presupun exercițiul atribuțiilor exclusive ale practicianului în insolvență. Reviste (1)

(4) Sunt atribuții exclusive ale practicianului în insolvență: Modificări (1), Reviste (1)

a) notificarea creditorilor, întocmirea tabelelor de creanțe, formularea contestațiilor la declarațiile de creanță;

b) convocarea și prezidarea adunărilor creditorilor, acționarilor sau asociaților ori ale membrilor debitorului persoană juridică, dacă legea nu dă aceste atribuții în sarcina altor persoane; Reviste (1)

c) vânzarea bunurilor din averea debitorului, precum și orice proceduri aferente acestora;

d) elaborarea planului de reorganizare judiciară a debitorului, în condițiile și în termenele prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare;

e) supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;

f) conducerea, integrală sau în parte, a activității debitorului, atunci când legea sau judecătorul-sindic fixează această sarcină practicianului în insolvență;

g) încheierea de tranzacții, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunțarea la garanții reale, în condițiile Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare;

h) distribuirea sumelor rezultate din lichidare;

i) semnarea bilanțului de lichidare;

j) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum și a transferurilor cu caracter patrimonial, a operațiunilor comerciale încheiate de debitor și a constituirii de garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;

k) elaborarea și susținerea rapoartelor periodice în procedura insolvenței; Jurisprudență

l) elaborarea de expertize privind activități cuprinse în procedurile de insolvență, la cererea judecătorului-sindic sau a altor organe judiciare, inclusiv de urmărire penală.

(5) În cazul societăților profesionale, răspunderea pentru neîndeplinirea prevederilor alin. (4) revine administratorilor acestora și se sancționează potrivit prevederilor Statutului.

Art. 42. -

(1) Practicienii în insolvență răspund, în desfășurarea activității lor, disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz. Jurisprudență

(2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, în termen de 30 de zile de la admiterea în UNPIR, să se asigure profesional, prin subscrierea unei poliție de asigurare valabile, care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuțiilor sale. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecința activității practicianului în insolvență pe perioada exercitării calității sale.

(3) Este exceptat de la obligația prevăzută la alin. (2) practicianul în insolvență care este acoperit, în alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, de o asigurare de răspundere profesională ori de o garanție echivalentă. Dacă valoarea poliței de asigurare este mai mică decât cuantumul minim stabilit prin Statut sau dacă echivalența este doar parțială, UNPIR poate solicita fie o completare a acesteia, fie o garanție suplimentară.

(4) Proba asigurării de răspundere profesională sau a garanției prevăzute la alin. (3) se face cu actul doveditor eliberat de instituțiile de credit sau asigurătorii stabiliți în alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană.

(5) Este interzis practicianului în insolvență, sub sancțiunea revocării din funcție și a reparării eventualelor prejudicii cauzate, să diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.

(6) Limita minimă a valorii poliței de asigurare profesională este stabilită prin Statut.

(7) În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la alin. (2), membrului UNPIR i se va putea acorda, după caz, un termen de grație de 30 de zile de către consiliul de conducere al filialei.

(8) Nerespectarea obligației de asigurare de răspundere profesională în termenul prevăzut la alin. (2) sau (7) duce la suspendarea calității de membru al UNPIR pe o perioadă de maximum 6 luni. Aceeași măsură se va lua și în cazul în care polițele de asigurare de răspundere profesională nu sunt reînnoite la data expirării lor.

(9) Neîndeplinirea obligației de asigurare profesională până la expirarea sancțiunii suspendării atrage radierea din Tabloul UNPIR. Măsura radierii va fi comunicată practicianului.

Art. 43. -

Membrii UNPIR au obligația de a participa la cursurile de pregătire profesională continuă, organizate în conformitate cu prevederile Statutului. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere și se va sancționa cu suspendarea din activitate.

Art. 44. -

(1) Membrii UNPIR au obligația să plătească cotizația anuală și contribuția pe tranșe de venituri stabilite prin Statut. Societățile profesionale și filialele acestora au obligația plății taxei anuale stabilite prin Statut.

(2) Neplata cotizației anuale și a contribuției în termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni, iar neplata acestora până la încheierea perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR. Neplata taxei anuale pentru societățile profesionale în termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni a asociatului sau a asociaților coordonatori.

(3) Practicienii în insolvență incompatibili vor plăti cotizația anuală redusă cu 33% față de cea plătită de practicienii compatibili.

Art. 45. -

Societățile profesionale de practicieni în insolvență, membre ale UNPIR, au obligația să comunice filialelor acesteia toate schimbările intervenite în componența asociaților, colaboratorilor sau a angajaților lor care au această calitate, precum și orice modificare a contractului de societate, în termen de 30 de zile de la modificare. Aceeași obligație incumbă, în mod corespunzător, și cabinetelor individuale, respectiv IPURL.

CAPITOLUL VI Organizarea și funcționarea Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA 1 Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

Art. 46. - Jurisprudență

UNPIR este persoană juridică de utilitate publică, autonomă și fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolvență, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță de urgență. Sediul UNPIR se află în municipiul București.

Art. 47. - Jurisprudență

(1) UNPIR controlează și supraveghează activitatea practicienilor în insolvență.

(2) Autoritatea UNPIR se întinde pe întregul teritoriu al țării. Se pot constitui filiale locale ale UNPIR, cu personalitate juridică, în municipiul București și în reședințele de județ, în condițiile stabilite prin Statut.

Art. 48. - Jurisprudență

(1) În exercițiul atribuțiilor sale legale, UNPIR beneficiază de competență de autoreglementare, putând emite, în condițiile legii, Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, regulamente, codul de etică al profesiei și procedura disciplinară. Jurisprudență

(2) Statutul de organizare și funcționare și Codul de etică profesională și disciplină al UNPIR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Congresul UNPIR. Puneri în aplicare (2), Referințe (2)

Art. 49. -

Obiectivele UNPIR sunt:

a) stabilirea și menținerea cadrului reglementar necesar dezvoltării activității practicienilor în insolvență;

b) promovarea încrederii în procedurile de insolvență și în activitatea practicienilor în insolvență;

c) asigurarea concurenței loiale între practicienii în insolvență și combaterea practicilor neloiale, abuzive și frauduloase pe piața procedurilor de insolvență;

d) asigurarea transparenței și informării asupra pieței procedurilor de insolvență;

e) asigurarea aplicării standardelor de practică onestă pe piața procedurilor de insolvență.

Art. 50. -

Principalele atribuții ale UNPIR sunt:

a) reglementează, controlează și supraveghează activitatea practicienilor în insolvență;

b) colaborează cu instituții publice, respectiv cu autoritățile publice centrale și locale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al autorității judecătorești, cu Parlamentul, având dreptul la consultarea prealabilă din partea acestora în chestiuni cu incidență asupra activității practicienilor în insolvență, putând încheia în acest scop protocoale de colaborare;

c) adoptă regulamente și instrucțiuni privind activitatea și conduita etică a practicienilor în insolvență;

d) emite, la cerere sau din oficiu, interpretări oficiale ale reglementărilor emise de UNPIR;

e) organizează evidența practicienilor în insolvență și a societăților profesionale prin înscrierea acestora în Tabloul UNPIR;

f) sprijină formarea și perfecționarea profesională a practicienilor în insolvență;

g) apără prestigiul și independența profesională ale membrilor săi în raporturile cu autoritățile publice, organismele specializate, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;

h) colaborează cu asociații profesionale din țară și din străinătate;

i) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI), cu autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, în cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010;

j) editează publicații de specialitate;

k) administrează fondul de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu prevederile Statutului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atât la nivel central, cât și la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

l) îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege sau prin Statut.

Art. 51. -

Sumele cuprinse în fondul de lichidare nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii sau al executării silite.

SECȚIUNEA a 2-a Organele de conducere centrale ale UNPIR

Art. 52. -

Organele de conducere ale UNPIR sunt Congresul UNPIR, președintele UNPIR, Adunarea reprezentanților permanenți și Consiliul național de conducere al UNPIR.

Art. 53. - Jurisprudență

Activitatea curentă a UNPIR este coordonată de un secretariat general, ale cărui atribuții se stabilesc prin Statut.

Art. 54. -

(1) Congresul UNPIR se constituie din membrii Consiliului național de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, comisiilor de disciplină, precum și din câte un reprezentant la 20 de membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală. Modificări (1)

(2) Congresul UNPIR și adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an și ori de câte ori se consideră necesar, la convocarea Consiliului național de conducere al UNPIR, respectiv a consiliului de conducere al filialei sau a 25% din numărul membrilor săi. Congresul UNPIR este legal constituit în prezența majorității membrilor prevăzuți la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării congresului, acesta se va desfășura în condițiile prevăzute de Statut.

Art. 55. -

(1) Congresul UNPIR are următoarele atribuții:

a) stabilește coordonatele de bază pentru asigurarea bunei desfășurări a activității practicienilor în insolvență;

b) adoptă Statutul UNPIR, precum și modificările și completările acestuia; adoptă Codul de etică profesională și Regulamentul privind procedura disciplinară. Statutul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; Jurisprudență

c) examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil ale UNPIR; Modificări (1)

d) aprobă indemnizațiile pentru conducerea UNPIR și a filialelor acesteia;

e) alege și revocă președintele UNPIR, membrii Consiliului național de conducere al UNPIR și ai comisiei de cenzori a acesteia;

f) examinează activitatea desfășurată de Consiliul național de conducere al UNPIR și de consiliile de conducere ale filialelor UNPIR și dispune măsurile necesare;

g) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor Consiliului național de conducere al UNPIR și ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, la propunerea comisiei de disciplină. Hotărârile Congresului UNPIR sunt definitive. Contestațiile împotriva sancțiunilor hotărâte de Congresul UNPIR pot fi formulate în termen de 30 de zile de la data comunicării oficiale, în scris, a hotărârii și se judecă de către Curtea de Apel București, conform procedurii contenciosului administrativ. Plângerea administrativă prealabilă nu este necesară; Modificări (1)

h) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului național de conducere al UNPIR și ale consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR;

i) alege și revocă membrii Comisiei superioare de disciplină; Modificări (1)

j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și de Statut.

(2) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurări pentru Răspundere Profesională a Membrilor UNPIR, care dobândește personalitate juridică la data constituirii ei, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale Statutului.

(3) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurări Sociale a UNPIR, care dobândește personalitate juridică la data constituirii ei, în condițiile legii și ale Statutului.

(4) Congresul UNPIR poate să delege o parte din atribuțiile sale Adunării reprezentanților permanenți.

Art. 56. - Modificări (1)

Adunarea reprezentanților permanenți este constituită din Consiliul național de conducere și președinții consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR. Adunarea reprezentanților permanenți se întrunește semestrial și adoptă hotărâri ce urmează a fi supuse ratificării proximului Congres al UNPIR.

Art. 57. -

Adunarea reprezentanților permanenți va stabili tarifele pentru onorarii și standardele de cost pentru cheltuielile de procedură, atunci când acestea se plătesc din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 58. -

Consiliul național de conducere al UNPIR este format din 15 membri titulari, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte, 2 vicepreședinți, 11 membri, precum și 5 membri supleanți și are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) organizează în mod unitar, la nivel național, examenele de dobândire a calității de practician în insolvență și examenele de definitivare în profesie;

b) întocmește documentarea profesională și asigură consultarea și informarea curentă a membrilor UNPIR; organizează întâlniri profesionale, seminarii, simpozioane pentru toți membrii UNPIR, în special pentru cei recent intrați în corpul profesional; organizează, la cerere, cursuri de pregătire pentru candidații la intrarea în UNPIR;

c) apără interesele legitime ale membrilor UNPIR în fața organelor administrației publice, în fața instanțelor judecătorești, a oricăror alte instituții și persoane juridice, precum și în fața persoanelor fizice; în acest scop, are calitatea și dreptul de a interveni în orice litigiu în care sunt puse în discuție interesele UNPIR;

d) veghează la respectarea de către membrii UNPIR a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Statutului, a eticii și demnității profesionale, a drepturilor persoanelor fizice și juridice; Jurisprudență

e) organizează activități sociale și culturale pentru membrii UNPIR și le acordă acestora asistență, inclusiv financiară, în caz de nevoie;

f) veghează la armonia și la colaborarea dintre membrii UNPIR și ia măsuri pentru împiedicarea concurenței neloiale între ei și a practicilor anticoncurențiale;

g) intervine pentru a concilia și, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii UNPIR;

h) verifică, prin membrii săi sau prin alți membri ai UNPIR, delegați în acest scop, activitatea profesională; nu vor putea face obiectul verificării aspectele legate de onorariu;

i) face propuneri de modificare a prezentei ordonanțe de urgență și le transmite Ministerului Justiției sau altor persoane ori instituții care au drept de inițiativă legislativă;

j) reprezintă UNPIR în Parlament, în fața comisiilor de specialitate sau în plen, cu prilejul discutării proiectelor de lege de modificare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și a legilor care reglementează celelalte aspecte, inclusiv cele fiscale, ale desfășurării activității; asigură apariția și difuzarea organului de presă al UNPIR;

k) convoacă Congresul UNPIR în termen de maximum 30 de zile, în cazul în care numărul membrilor săi a scăzut sub jumătate;

l) urmărește realizarea obiectivelor UNPIR;

m) stabilește sarcini pentru biroul executiv;

n) aprobă distribuirea sumelor din fondul de lichidare către filiale UNPIR, pe baza criteriilor stabilite prin Statut;

o) aprobă constituirea filialelor UNPIR, conform prevederilor Statutului;

p) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Statut. Jurisprudență

Art. 59. -

(1) Președintele UNPIR este și președintele Consiliului național de conducere și este ales de Congres dintre membrii UNPIR. Mandatul unui președinte este de 4 ani și poate fi reînnoit.

(2) Membrii titulari și membrii supleanți ai Consiliului național de conducere al UNPIR sunt aleși prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. Prim-vicepreședintele ține locul președintelui în lipsa acestuia și îl înlocuiește, în cazul imposibilității continuării activității, până la un nou congres electiv.

(3) Președintele UNPIR reprezintă uniunea în fața autorităților publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate. Acesta poate delega atribuțiile de reprezentare unuia dintre vicepreședinții Consiliului național de conducere al UNPIR. Modificări (1)

(4) Sub rezerva dispozițiilor art. 37 lit. e), în cazul scăderii numărului de membri ai Consiliului național de conducere al UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu.

Art. 60. - Modificări (1)

(1) Pe lângă Consiliul național de conducere al UNPIR funcționează Comisia superioară de disciplină și Comisia de cenzori.

(2) Comisia superioară de disciplină este compusă din 7 membri titulari - președintele și 6 membri - și 3 membri supleanți, desemnați de Congresul UNPIR pentru o perioadă de 4 ani dintre practicienii în insolvență aflați în evidența UNPIR și care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită.

(3) Comisia de cenzori este formată din 3 cenzori, dintre care cel puțin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Comisia are ca principală atribuție supravegherea modului de gestionare a fondului de lichidare prevăzut la art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 3-a
Conducerea filialelor UNPIR

Art. 61. -

În cazul filialelor UNPIR, organele de conducere sunt adunarea generală și consiliul de conducere.

Art. 62. -

(1) Adunarea generală a filialelor este formată din membri practicieni în insolvență, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal stabilit în județul respectiv sau în municipiul București, după caz. Modificări (1)

(2) Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezența majorității membrilor prevăzuți la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenți.

(3) Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării adunării generale, aceasta va avea loc în condițiile prevăzute de Statut.

(4) Filiala dobândește personalitate juridică la data înregistrării sale legale la UNPIR.

Art. 63. -

Adunarea generală a filialei are următoarele atribuții:

a) examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al filialei și execuția acestuia;

b) asigură buna desfășurare a activității profesionale pe plan local;

c) alege și revocă președintele, membrii consiliului de conducere, ai comisiei de disciplină a filialei; Modificări (1)

d) propune, dintre membrii săi, candidați pentru Consiliul național de conducere al UNPIR; Modificări (1)

e) examinează activitatea desfășurată de consiliul de conducere al filialei și de comitetul de disciplină care funcționează pe lângă acesta și hotărăște.

Art. 64. -

(1) Consiliul de conducere al filialei este compus din 3-5 membri, dintre care un președinte, precum și 2 membri supleanți, aleși de adunarea generală a filialei dintre membrii filialei, pe o perioadă de 4 ani.

(2) Prevederile art. 59 alin. (1) și (2), referitoare la alegeri, sunt aplicabile în mod corespunzător și consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR.

(3) Consiliul de conducere gestionează sumele rezultând din cotizații și contribuții ale membrilor filialei, precum și sumele din fondul de lichidare aflate la dispoziția filialei, primite de la UNPIR. Din sumele rezultate din cotizații și contribuții, 50% se virează către UNPIR.

(4) Consiliul de conducere al filialei convoacă adunarea generală a filialei în termen de maximum 30 de zile, în cazul în care numărul membrilor săi a scăzut sub jumătate.

(5) În cazul scăderii numărului de membri ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu.

Art. 65. -

(1) Pe lângă consiliul de conducere al filialei funcționează o comisie de disciplină, compusă din 3 membri titulari - președintele și 2 membri - și 3 membri supleanți, aleși de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani dintre membrii practicieni în insolvență, care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită.

(2) Pe lângă consiliul de conducere funcționează și o comisie de cenzori, formată din 3 membri, dintre care cel puțin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Art. 66. -

(1) Uniunea și filialele sale își acoperă cheltuielile din venituri care se constituie din:

a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calității de practician în insolvență și la examenul de definitivare în profesie;

b) taxa de înscriere în evidența Tabloului UNPIR;

c) contribuțiile membrilor, stabilite pe tranșe de venituri, precum și cotizațiile acestora;

d) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

e) alte venituri din activitatea UNPIR și a filialelor sale, stabilite prin Statut.

(2) 50% din veniturile realizate de filiale se varsă la UNPIR, potrivit normelor stabilite în Statut.

(3) Taxele de înscriere în evidență, taxele de examen de acces în profesie și taxele de examen de definitivat, taxele de eliberare de certificate, cotizația și contribuțiile pe tranșe de venituri se stabilesc anual de către Congresul UNPIR.

CAPITOLUL VII Înregistrare și publicitate

SECȚIUNEA 1 Tabloul UNPIR

Art. 67. -

(1) UNPIR are obligația să întocmească anual Tabloul practicienilor în insolvență din Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, denumit în continuare Tabloul UNPIR. Informațiile și datele care se înscriu în Tabloul UNPIR se stabilesc prin Statut. Modificări (1)

(2) În Tabloul UNPIR se înscriu toți membrii, persoane fizice, precum și societățile profesionale de profil.

(3) Structura Tabloului UNPIR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(4) Tabloul UNPIR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I bis. Puneri în aplicare (1)

(5) Înscrierea în tablou se face după achitarea taxei de înscriere.

Art. 68. -

Se interzice înregistrarea unor societăți profesionale cu nume identic sau asemănător unei alte societăți profesionale, care beneficiază de anterioritate.

Art. 69. - Jurisprudență

(1) Înscrierea în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolvență se face la cererea persoanei interesate adresată filialei județene și a municipiului București și transmisă Consiliului național de conducere al UNPIR spre aprobare. La cerere vor fi anexate actele care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 30.

(2) Cererea va fi depusă în termen de cel mult 6 luni de la promovarea examenului de dobândire a calității de practician în insolvență. Nedepunerea cererii în acest termen duce la pierderea dreptului de înscriere în Tabloul UNPIR.

(3) Contestația împotriva deciziei de respingere/admitere a cererii de înscriere în Tabloul UNPIR se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării și se soluționează de Consiliul național de conducere al UNPIR. Deciziile Consiliului național de conducere al UNPIR sunt definitive și pot fi atacate la Curtea de Apel București. Dispozițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 2-a Registrul formelor de organizare

Art. 70. -

(1) Se constituie Registrul formelor de organizare a practicienilor în insolvență, în scopul evidenței centralizate a acestora, în care sunt înregistrate societățile profesionale cu personalitate juridică și cabinetele individuale de insolvență.

(2) Registrul formelor de organizare se ține de Secretariatul general al UNPIR, prin compartimentul de specialitate.

Art. 71. -

(1) În registrul prevăzut la art. 70 vor fi înregistrate cel puțin următoarele elemente pentru societățile profesionale:

a) contractul de societate al societății profesionale;

b) sediul social;

c) lista asociaților, cu indicarea numelui și prenumelui, domiciliului, cetățeniei, datei și locului nașterii, codului numeric personal, numărului de înmatriculare în Tabloul UNPIR;

d) lista angajaților societății profesionale, cu sau fără personalitate juridică, cu indicarea numărului de înregistrare în Registrul formelor de organizare și în Tabloul UNPIR;

e) lista angajaților și a colaboratorilor permanenți, practicieni în insolvență;

f) în cazul SPRL, filialele și lista practicienilor, persoane fizice, angajate în cadrul acestora sau având statutul de colaboratori permanenți;

g) pentru societățile profesionale, numele și prenumele asociaților coordonatori, iar pentru SPRL, componența organelor de conducere executive și/sau de administrare;

h) informații financiare, prezentate anual, în formatul prevăzut prin Statut;

i) mențiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei.

(2) În registrul prevăzut la art. 70 vor fi înregistrate cel puțin următoarele elemente pentru cabinetele individuale:

a) decizia de înființare a cabinetului individual;

b) sediul social;

c) lista angajaților și a colaboratorilor permanenți, practicieni în insolvență;

d) informații financiare, prezentate anual, în formatul prevăzut prin Statut;

e) mențiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei.

(3) Înmatricularea și înregistrarea mențiunilor sunt opozabile terților de la data efectuării lor în Registrul formelor de organizare.

(4) Persoana care are obligația să solicite o înregistrare nu poate opune terților actele ori faptele neînregistrate.

Art. 72. -

(1) UNPIR este obligată să elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul formelor de organizare și de pe înscrisurile doveditoare.

(2) Înscrisurile prevăzute la alin. (1) pot fi cerute și eliberate și prin corespondență. Jurisprudență

CAPITOLUL VIII Răspunderea disciplinară

Art. 73. - Jurisprudență, Reviste (1)

Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) îndeplinirea de activități specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;

b) divulgarea secretului profesional, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;

c) nerespectarea obligației de asigurare de răspundere profesională;

d) neplata primei de asigurare;

e) încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul de etică profesională; Jurisprudență

f) desfășurarea de activități politice în cadrul UNPIR și cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;

g) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului UNPIR la două congrese succesive la care au fost convocați;

h) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor adunărilor generale ale filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocați;

i) neplata cotizației și a contribuției conform art. 44;

j) declararea incorectă a veniturilor obținute ca urmare a desfășurării activității de practician în insolvență și, implicit, plata unei contribuții anuale pe tranșe de venituri neconforme cu realitatea;

k) necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR și în Registrul formelor de organizare.

Art. 74. - Jurisprudență

(1) Sancțiunile disciplinare care se aplică practicienilor în insolvență în raport cu gravitatea abaterilor săvârșite sunt următoarele: Modificări (1)

a) avertisment scris; Reviste (1)

b) suspendarea calității de practician în insolvență pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an;

c) sancțiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul UNPIR și al căror cuantum se stabilește și se actualizează periodic prin hotărâre a Congresului UNPIR;

d) excluderea definitivă din UNPIR, însoțită de pierderea calității de practician în insolvență; excluderea societății profesionale atrage dizolvarea de drept și lichidarea acesteia. Reviste (1)

(2) Limitele sancțiunilor aplicabile abaterilor disciplinare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc prin Statut.

(3) Comisia de disciplină a filialei judecă, în primă instanță și în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârșite de membrii filialei respective. Hotărârile comisiei de disciplină a filialei sunt definitive și executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin hotărâre a Comisiei superioare de disciplină, care va judeca o astfel de cerere de suspendare de urgență și cu precădere.

(4) Comisia superioară de disciplină soluționează contestațiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplină a filialei, pronunțate în materie disciplinară, în complet de 3 membri, potrivit prevederilor Statutului.

(5) Procedura disciplinară se reglementează de către UNPIR prin Statut.

(6) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină persoana lezată poate formula acțiune în contencios administrativ, la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(7) Membrii organelor de conducere ai UNPIR și ai filialelor nu pot asista sau reprezenta alți membri ai UNPIR, practicieni în insolvență, în fața comisiei de disciplină a filialelor sau a comisiei superioare de disciplină.

CAPITOLUL IX Infracțiuni

Art. 75. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Exercitarea fără a deține calitatea de practician în insolvență a activităților prevăzute la art. 1 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

CAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 76. -

(1) Persoanele fizice care au calitatea de membri compatibili ai Uniunii Naționale a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare, denumită în continuare și UNPRL, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot să își desfășoare activitatea în forma cabinetelor individuale.

(2) Actualele societăți comerciale de practicieni în reorganizare judiciară și lichidare pot continua să funcționeze ca societăți profesionale de practicieni în insolvență, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv sub forma IPURL, cu condiția ca, până la data de 31 decembrie 2006, să se înregistreze în Registrul societăților profesionale.

(3) Societățile comerciale de practicieni care nu vor efectua această opțiune în termenul stabilit la alin. (1) vor fi radiate din Tabloul UNPIR.

Art. 77. - Jurisprudență

(1) Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România este succesoarea de drept a Uniunii Naționale a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare (UNPRL).

(2) În termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se convoacă Congresul extraordinar al UNPIR în vederea aprobării Regulamentului de organizare și funcționare a UNPRL.*)

___________

*) Fost art. 73 alin. (2), nemodificat, reprodus așa cum a fost redactat în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006.

(3) Actualele organe de conducere ale UNPRL își vor îndeplini în continuare atribuțiile potrivit prezentei ordonanțe de urgență și Regulamentului, ca organe de conducere ale UNPIR, pe întreaga perioadă a mandatului pentru care au fost alese.

(4) Mandatul exercitat de membrii organelor de conducere ale UNPRL se consideră parte a mandatului ce se va exercita în continuare potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 78. -

(1) Membrii UNPRL, persoane fizice compatibile, înregistrați în Tabloul UNPIR la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor avea statutul de membri ai UNPIR, practicieni în insolvență definitivi, și, în mod similar, membrii UNPRL, persoane fizice incompatibile, vor avea statutul de membri ai UNPIR incompatibili, practicieni definitivi.

(2) Membrii UNPRL, persoane juridice, vor putea să funcționeze ca practicieni în insolvență până la expirarea termenului prevăzut la art. 76 alin. (2). Ulterior, societățile profesionale, respectiv IPURL formate potrivit art. 76 alin. (1), vor succeda în drepturi și obligații societăților comerciale transformate.

(3) Societățile comerciale de practicieni în reorganizare și lichidare își pot transmite întreg patrimoniul SPRL sau IPURL înființate conform prevederilor legale, fără lichidare. Portofoliul de dosare se transmite de drept cabinetelor individuale, în cazul practicienilor în insolvență persoane fizice, sau SPRL ori IPURL nou-înființate de către asociații acestora membri UNPIR, indiferent dacă societățile comerciale de practicieni în insolvență care îl dețineau sunt radiate sau își continuă activitatea, fără însă a mai avea în obiectul de activitate reorganizarea și lichidarea.

Art. 79. -

În cuprinsul anexei nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cel al oricăror alte acte normative, sintagma "practician în reorganizare și lichidare" se înlocuiește cu sintagma "practician în insolvență".

Art. 80. -

În cuprinsul anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cel al oricăror alte acte normative, denumirea "Uniunea Națională a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare" se înlocuiește cu denumirea "Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România".

Art. 81. -

(1) Dispozițiile art. 19 alin. (6) și (7) din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice altă dispoziție contrară prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se abrogă.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 82. -

În ceea ce privește procedura și formalitățile care trebuie îndeplinite pentru accesul la profesia de practician în insolvență, respectiv pentru exercitarea acesteia, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.

ANEXĂ

STRUCTURA
Tabloului UNPIR

Tabloul UNPIR va fi împărțit astfel:

Secțiunea I: Persoane fizice române - date de identificare

Subsecțiunea I A: Practicieni stagiari Puneri în aplicare (1)

Subsecțiunea I B: Practicieni definitivi organizați în cabinete individuale Puneri în aplicare (1)

Subsecțiunea I C: Practicieni definitivi asociați în societăți profesionale Puneri în aplicare (1)

Subsecțiunea I D: Practicieni definitivi angajați sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesiei Puneri în aplicare (1)

Secțiunea a II-a: Societăți profesionale - date de identificare

Subsecțiunea a II-a A: Societăți profesionale cu personalitate juridică Puneri în aplicare (1)

Subsecțiunea a II-a B: Filiale ale societăților profesionale cu personalitate juridică Puneri în aplicare (1)

Secțiunea a III-a: Persoane fizice străine - date de identificare Puneri în aplicare (1)

Secțiunea a IV-a: Persoane juridice străine - date de identificare Puneri în aplicare (1)

Secțiunea a V-a: Persoane incompatibile - date de identificare Puneri în aplicare (1)

Secțiunea a VI-a: Sancțiuni Puneri în aplicare (1)

Secțiunea a VII-a: Radieri. Puneri în aplicare (1)

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 85/2010, care nu sunt încorporate în forma republicată și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale acesteia:

"

Art. II. -

Persoanele care au dobândit calitatea de membru al UNPIR înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi își păstrează calitatea de membri ai UNPIR.

Art. III. -

Consiliul național de conducere va fi completat cu 4 membri aleși prin vot secret al Consiliului dintre membrii supleanți, iar la următorul Congres, după intrarea în vigoare a prezentei legi, noii membri supleanți vor fi aleși prin vot în cadrul lucrărilor acestuia."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Aspecte privind răspunderea administratorului judiciar și a lichidatorului judiciar în lumina Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative incidente
Insolvență. Înlocuire administrator judiciar pentru delegarea atribuțiilor la prezidarea adunării creditorilor. Netemeinicia motivului
Expert contabil practician: Se încalcă libertatea alegerii profesiei?
Patrimoniul persoanei fizice profesionist/The assets of the professional individual
Patrimoniul de afectațiune
Regulile de determinare a venitului net din activități independente, situația persoanelor care desfășoară activitatea de practician în insolvență
Ordonanță președințială. Admitere. Procedura insolvenței. Suspendarea provizorie a hotărârii pronunțate în cadrul procedurii insolvenței. Particularități privind îndeplinirea condițiilor legale
Ordonanță președințială. Admitere. Procedura insolvenței. Suspendarea provizorie a hotărârii pronunțate în cadrul procedurii insolvenței. Particularități privind îndeplinirea condițiilor legale
Stabilirea onorariului practicianului în insolvență - Curtea de Apel Timișoara s. com. - decizia nr. 550 R din 14 mai 2007 (Comentariu)
Regimul juridic al onorariului practicianului în insolvență
;
se încarcă...