Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (4), Referințe (12), Derogări (1), Cărți (1), Reviste (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2006
Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. -

Procedurile de insolvență, procedurile de lichidare voluntară, precum și procedurile de prevenire a insolvenței prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială, sunt conduse de practicieni în insolvență compatibili.

Art. 2. -

Administratorul judiciar este practicianul în insolvență compatibil, autorizat în condițiile legii, desemnat să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau stabilite de instanța de judecată, în procedura insolvenței, în perioada de observație și pe durata procedurii de reorganizare.

Art. 3. - Derogări (1), Jurisprudență (2)

Lichidatorul este practicianul în insolvență compatibil, autorizat în condițiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât și în procedura simplificată, și să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau pe cele stabilite de instanța de judecată.

CAPITOLUL II Forme de exercitare a profesiei

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

(1) Practicienii în insolvență își pot exercita profesia în cabinete individuale, cabinete asociate, societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL) și întreprinderi unipersonale cu răspundere limitată sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajați ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.

(2) Un practician în insolvență își poate exercita activitatea într-o singură formă de organizare a profesiei și va putea avea calitatea de asociat într-o singură societate profesională sau întreprindere profesională unipersonală, cu excepția constituirii de filiale ale SPRL, în care este partener.

SECȚIUNEA 1

Art. 5. - Jurisprudență (3)

(1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului în insolvență și se înregistrează în Registrul formelor de organizare. Modificări (1)

(2) Bunurile constituite de practicianul în insolvență ca aport la cabinetul său se supun regulilor patrimoniului profesional de afectațiune.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei. Cabinetele asociate sunt supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare. Drepturile și obligațiile practicienilor în insolvență, titulari ai unor cabinete asociate, își păstrează caracterul personal și independent și nu pot fi cedate. În mod corespunzător, cabinetele individuale se pot asocia și cu societățile profesionale.

Art. 6. -

(1) Cabinetul individual își constituie patrimoniul inițial din aporturile titularului. Patrimoniul cabinetului individual este afectat exclusiv activității profesionale și are regimul patrimoniului profesional de afectațiune.

(2) Patrimoniul profesional de afectațiune reprezintă totalitatea bunurilor, drepturilor și obligațiilor practicianului în insolvență afectate scopului exercitării profesiei sale, constituite ca o fracțiune distinctă a patrimoniului practicianului, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestuia.

(3) Creditorii ale căror creanțe sunt născute din activitatea profesională a practicianului în insolvență care are ca formă de exercitare a profesiei cabinetul individual vor urmări bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune. Doar în măsura în care aceste bunuri nu sunt suficiente pot fi urmărite și celelalte bunuri aflate în proprietatea practicianului în insolvență.

SECȚIUNEA a 2-a

Art. 7. -

(1) Societatea profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare și SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor în insolvență, persoane fizice. Modificări (1)

(2) Aportul social al asociaților poate fi în numerar, în natură și în industrie.

(3) Aportul în industrie constă în activitatea profesională a practicianului în insolvență asociat.

(4) Contractul de societate este supus înregistrării în Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul general al UNPIR.

(5) SPRL este titulară a unui patrimoniu propriu. Obligațiile și răspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociații SPRL răspund personal în limita aportului social al fiecăruia.

(6) SPRL este supusă regimului transparenței fiscale, plata impozitului pe venit făcându-se de către asociați, și ține contabilitatea în partidă simplă potrivit reglementărilor contabile.

(7) SPRL își poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare.

(8) Filiala este constituită cu aportul integral al unei societăți profesionale sau prin asocierea unei societăți profesionale cu unul sau mai mulți practicieni în insolvență, cu condiția ca societatea profesională să dețină calitatea de asociat majoritar.

(9) Prevederile prezentului capitol referitoare la SPRL se aplică, în măsura compatibilității, și filialelor.

Art. 8. -

Societatea profesională cu răspundere limitată va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Societatea profesională cu răspundere limitată se individualizează printr-o denumire specifică. Această denumire poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociați, urmat de acronimul SPRL, sau o denumire proprie, urmată de același acronim SPRL.

Art. 10. -

(1) Contractul de societate al societății profesionale cu răspundere limitată este încheiat în formă scrisă. Dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află și un imobil, contractul de societate va fi încheiat în formă autentică.

(2) Contractul de societate al societății profesionale cu răspundere limitată va cuprinde:

a) numele și prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul și data nașterii și domiciliul asociaților;

b) data dobândirii calității de practician în insolvență și data definitivării în profesie a asociaților;

c) denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema societății;

d) aportul social, integral vărsat, cu menționarea aportului fiecărui asociat; aportul social nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei;

e) numărul și valoarea nominală ale părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, respectiv participarea la beneficii și pierderi a fiecărui asociat;

f) asociații coordonatori care reprezintă și administrează societatea împreună cu puterile ce li s-au conferit; dacă sunt mai mulți coordonatori și aceștia formează un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare și funcționare a acestui organism;

g) reguli privind transmiterea părților sociale și condițiile de retragere a asociaților.

(3) Orice modificare a contractului de societate se poate face numai în scris sau, după caz, în formă autentică.

Art. 11. - Jurisprudență (2)

Formele de organizare a profesiei de practician în insolvență cu personalitate juridică dobândesc personalitate juridică la data înregistrării în Registrul formelor de organizare ținut de UNPIR.

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Pot deține calitatea de asociați 2 sau mai mulți practicieni în insolvență definitivi. Contractul de societate se va transmite în scop de informare către filialele unde sunt înscriși asociații.

Art. 13. -

(1) Capitalul social al societății profesionale cu răspundere limitată, reprezentând minimum 3.500 lei, se varsă la momentul constituirii societății. Secretariatul general al UNPIR este obligat să verifice vărsarea integrală a capitalului social la momentul constituirii și, dacă este cazul, să verifice evaluarea aporturilor în industrie, în natură sau în clientelă. Evaluarea se realizează de către un evaluator autorizat, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), desemnat de adunarea asociaților.

(2) În cazul transmiterii părților sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei SPRL, aportul social rămâne în proprietatea societății dacă prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel.

Art. 14. -

(1) SPRL este condusă de adunarea asociaților.

(2) Adunarea asociaților se întrunește la sediul principal al societății sau, cu acordul unanim al asociaților, în orice alt loc.

Art. 15. -

(1) Hotărârile adunării asociaților se iau prin votul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale, cu excepția cazurilor prevăzute în contractul de societate.

(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea contractului de societate este necesar votul tuturor asociaților, în afară de cazul în care contractul de societate prevede altfel.

Art. 16. -

(1) Activitatea executivă este condusă de unul sau mai mulți asociați coordonatori, numiți, cu majoritatea voturilor asociaților, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Asociații coordonatori reprezintă SPRL în raporturile cu terții.

Art. 17. -

Asociații societății profesionale cu răspundere limitată pot hotărî numirea unor cenzori sau a unui auditor.

Art. 18. -

(1) Asociatul care intenționează să transmită părțile sociale pe care le deține într-o societate profesională cu răspundere limitată este obligat să notifice această intenție cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toți ceilalți asociați, indicând persoana sau persoanele către care dorește să transmită respectivele părți sociale și prețul.

(2) Transmiterea către terți nu poate fi efectuată fără acordul unanim, exprimat în scris, al celorlalți asociați și nu înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 19. -

(1) Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiția de a notifica în scris celorlalți asociați intenția de retragere, cu cel puțin 3 luni înainte.

(2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare, UNPIR va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidențele sale.

(3) În caz de retragere, desocotirea dintre asociați se face în mod amiabil, ținându-se seama de prevederile din contractul de societate. În caz de neînțelegere, sunt aplicabile dispozițiile privind arbitrajul prevăzute în Statut.

Art. 20. -

În situațiile în care, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat o perioadă mai mare de 3 luni, acesta este obligat să o transforme în cabinet individual sau în întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, sub sancțiunea radierii.

Art. 21. - Jurisprudență (1)

(1) În mod excepțional, se poate constitui și o întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită în continuare și IPURL, fie prin actul de voință al unui singur practician în insolvență, fie ca urmare a decesului, incompatibilității, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociați dintr-o SPRL, care au ca efect reducerea asociaților la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru organizarea activității sale sub forma IPURL. Modificări (1)

(2) O persoană fizică nu poate fi asociat decât într-o IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o altă IPURL. Modificări (1)

(3) Prevederile prezentului capitol privitoare la SPRL se aplică și IPURL, în măsura compatibilității lor.

Art. 22. -

(1) Practicianul în insolvență își poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înștiințarea UNPIR.

(2) Formele de exercitare a profesiei de practician în insolvență se pot transforma în oricare dintre celelalte forme de exercitare a profesiei, fără a intra în lichidare.

(3) Transformarea se poate realiza separat sau odată cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de practician în insolvență prin fuziune, absorbție, divizare totală sau parțială.

(4) Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți profesionale de către o altă societate sau prin contopirea a două ori a mai multor societăți pentru a alcătui o societate nouă.

(5) Divizarea totală se face prin împărțirea întregului patrimoniu, inclusiv a portofoliului de dosare al unei societăți care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

(6) Divizarea parțială reprezintă desprinderea unei părți din patrimoniul de afectațiune profesională, astfel cum este reflectat în evidențele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei supuse divizării parțiale.

(7) În cazul transformării unei forme de exercitare a profesiei, practicienii în insolvență titulari ai cabinetelor individuale, cabinetele asociate, asociații societăților profesionale și ai societăților profesionale cu răspundere limitată pot aporta cota-parte indiviză din patrimoniul de afectațiune profesională. Această operațiune se face conform evidențelor financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transformă, aporturile transferate operând la valoarea nominală reflectată în aceste evidențe.

(8) Practicianul în insolvență este obligat să înștiințeze în scris filiala UNPIR din care face parte despre orice modificare intervenită în forma de exercitare a profesiei.

CAPITOLUL III Dobândirea calității de practician în insolvență

Art. 23. -

Poate dobândi calitatea de practician în insolvență persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) deține diplomă de studii de învățământ superior de lungă durată în drept ori științe economice și are o experiență în domeniul juridic sau economic de cel puțin 3 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;

b) nu se găsește în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 25 alin. (1);

c) a promovat examenul de admitere în profesia de practician în insolvență, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de Statut.

Art. 24. -

(1) Persoanele fizice și juridice străine pot exercita profesia de practician în insolvență, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, dacă în statele în care își au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autoritățile publice care le autorizează și în condițiile stabilite prin convenții bilaterale încheiate în acest scop de UNPIR cu organismele similare din statele respective.

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European pot dobândi calitatea de practician în insolvență, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în aceleași condiții ca și cetățenii români, respectiv persoanele juridice române.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care au dobândit calitatea de practician în insolvență în unul dintre aceste state se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, fiind exceptați de la procedura de examinare. UNPIR recunoaște automat documentul emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparținând Spațiului Economic European în baza căruia cetățeanul acestor state exercită legal profesia de practician în insolvență.

(4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European unde exercită în mod legal activitatea de practician în insolvență se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, fiind recunoscută în mod automat calitatea de practician în insolvență dobândită în statul de origine.

(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), soluționarea cererii de înscriere în Tabloul UNPIR se va realiza în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației complete.

(6) Persoanele fizice sau juridice practicieni în insolvență, având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European, pot exercita profesia de practician în insolvență și în mod temporar sau ocazional. În această situație, practicianul în insolvență este exceptat de la procedura de înscriere în UNPIR.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...