Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar din 06.10.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Constituirea Consiliului național de etică

Art. 1. -

În vederea coordonării și monitorizării aplicării normelor de conduită morală și profesională în activitățile de învățământ preuniversitar, se înființează Consiliul național de etică din învățământul preuniversitar, denumit în continuare Consiliul național de etică, organism consultativ, fără personalitate juridică.

Art. 2. -

Consiliul național de etică este format din 378 de membri, câte 9 membri pentru fiecare județ/municipiul București, cu prestigiu profesional și autoritate morală, reprezentând cadrele didactice, părinții și organizațiile neguvernamentale care desfășoară de minimum 3 ani o activitate semnificativă în domeniul învățământului preuniversitar din județ/municipiul București.

Art. 3. -

Consiliului național de etică se organizează și funcționează în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 4. -

La nivel județean/al municipiului București membrii consiliului național de etică sunt constituiți în comisii de etică. Aceste comisii sunt organizate la nivelul inspectoratelor școlare județene/al municipiului București și sunt formate din 9 membri, dintre care:

a) 4 reprezentanți ai cadrelor didactice, propuși de către consiliul consultativ al inspectoratului școlar;

b) 2 reprezentanți ai părinților, propuși de către asociațiile de părinți;

c) 2 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care desfășoară de minimum 3 ani o activitate semnificativă în domeniul învățământului preuniversitar în județ/municipiul București, propuși de către organizațiile în cauză;

d) un reprezentant al compartimentului juridic din inspectorat.

Art. 5. -

Membrii comisiei de etică sunt aleși de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, prin vot secret, dintre persoanele propuse conform prevederilor art. 4.

Art. 6. -

Membrii comisiei de etică aleși, în baza rezultatelor votului consiliului de administrație al inspectoratului școlar, sunt numiți prin decizie a inspectorului școlar general, pe o perioadă de 4 ani, și reconfirmați de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, la începutul fiecărui an școlar.

Art. 7. -

(1) Membrii comisiilor de etică numiți prin decizie a inspectorului școlar general devin membri ai Consiliului național de etică.

(2) După constituire, fiecare comisie de etică stabilește prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani:

a) președintele comisiei;

b) secretarul comisiei;

c) delegatul comisiei la întrunirile anuale ale Consiliului național de etică.

(3) Delegații comisiilor de etică aleg, prin vot secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al delegaților prezenți, cu condiția ca aceștia să fie în număr de cel puțin 31, pentru o perioadă de 4 ani, conducerea Consiliului național de etică cu următoarea componență:

(i) președinte;

(ii) 2 vicepreședinți;

(iii) secretar general;

(iv) secretar.

Art. 8. -

Nu pot face parte din comisiile de etică și, implicit, din Consiliul național de etică persoanele care:

a) ocupă funcții de conducere în cadrul inspectoratului școlar;

b) au sancțiuni profesionale;

c) prestează activități comerciale în incinta unităților/instituțiilor de învățământ sau în zona limitrofă;

d) fac comerț cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;

e) practică, în public, activități cu componență lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului;

f) au funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național;

g) au desfășurat poliție politică ori au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Art. 9. -

În cazul în care, din motive temeinice, membrii Consiliului național de etică se retrag sau sunt revocați, consiliul de administrație al inspectoratului școlar va întreprinde măsurile necesare înlocuirii acestora în termen de 60 de zile de la data retragerii.

CAPITOLUL II Atribuțiile Consiliului național de etică

Art. 10. -

Consiliul național de etică are următoarele atribuții:

a) elaborează codul de etică din învățământul preuniversitar, denumit în continuare cod de etică, și îl înaintează spre aprobare Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Codul de etică va cuprinde formularea explicită a idealurilor, principiilor și normelor morale pe care consimt să le respecte personalul din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar, inspectoratele școlare și casele corpului didactic în activitatea lor profesională;

b) urmărește aplicarea codului de etică prin:

(i) diseminarea normelor cuprinse în codul de etică;

(ii) evaluarea, analizarea și soluționarea sesizărilor și reclamațiilor adresate în conformitate cu normele cuprinse în codul de etică;

(iii) organizarea unei investigații în vederea validării sau invalidării corectitudinii sesizărilor și reclamațiilor adresate în conformitate cu codul de etică;

(iv) elaborarea unei decizii motivate după efectuarea investigației cu privire la faptele sesizate;

(v) elaborarea unui "raport de caz" în urma unei decizii motivate;

c) analizează și soluționează operativ, eficient și echidistant abaterile de la prevederile codului de etică;

d) prezintă anual un raport cu privire la faptele sesizate și analizate în cadrul consiliului. În conținutul raportului nu vor fi prezentate decât estimativ sesizările și reclamațiile considerate și demonstrate ca nefondate, iar pentru cazurile cu implicații minore se va păstra confidențialitatea în privința identității persoanelor implicate. Acest raport se face public.

e) notifică, prin intermediul comisiei de etică a județului/a municipiului București, instituțiile statului, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, și pune la dispoziția acestora toate informațiile pe care le deține cu privire la cazurile respective;

f) activează împotriva acțiunilor denigratoare și calomnioase adresate atât personalului, cât și unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar;

g) se sesizează din oficiu în legătură cu cazurile de încălcare a codului de etică;

h) organizează anual câte două întruniri la nivel național. Aceste întruniri se consideră a fi statutare dacă sunt prezenți cel puțin 31 dintre cei 42 de delegați stabiliți conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c);

i) în cadrul întrunirilor la nivel național, deciziile se adoptă, prin vot, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al delegaților prezenți, cu condiția ca aceștia să fie în număr de cel puțin 31. Dacă există egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv în adoptarea hotărârilor.

j) oferă consultanță și monitorizează modul de aplicare a codului de etică;

k) diseminează bunele practici privind aplicarea codului de etică.

CAPITOLUL III Atribuțiile membrilor comisiei de etică

Art. 11. -

Atribuțiile membrilor comisiei de etică sunt:

a) președintele comisiei de etică:

(i) asigură conducerea operativă a comisiei;

(ii) convoacă și prezidează ședințele comisiei;

(iii) prezintă în consiliul de administrație al inspectoratului școlar raportul comisiei privind analiza faptelor pentru care a fost sesizat;

(iv) distribuie sarcini individuale membrilor comisiei de etică;

(v) reprezintă inspectoratul școlar în probleme de etică în relația cu alte inspectorate școlare, cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului ori alte instituții de interes public.

b) secretarul comisiei de etică:

(i) asigură partea organizatorică a desfășurării activității comisiei;

(ii) redactează rapoartele, procesele-verbale și ține evidența documentelor comisiei;

(iii) planifică sesiunile ordinare și stabilește ordinea de zi a acestora;

(iv) are responsabilitatea arhivei comisiei și a bazei de date a acesteia;

(v) asigură legătura dintre membrii comisiei.

c) membrii comisiei de etică:

(i) exercită atribuțiile stabilite de către președintele comisiei;

(ii) participă la lucrările comisiei.

CAPITOLUL IV Atribuțiile conducerii Consiliului național de etică

Art. 12. -

Atribuțiile conducerii Consiliului național de etică sunt:

a) președintele Consiliului național de etică:

(i) asigură conducerea operativă a consiliului;

(ii) convoacă și prezidează reuniunile la nivel național ale consiliului;

(iii) prezintă raportul anual al consiliului privind analiza faptelor pentru care a fost sesizat;

(iv) distribuie sarcini individuale delegaților comisiilor de etică;

(v) reprezintă Consiliul național de etică în probleme de etică în relația cu inspectoratele școlare, cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sau cu alte instituții de interes public.

b) vicepreședinții Consiliului național de etică:

(i) exercită atribuțiile delegate de către președintele consiliului;

(ii) coordonează comisiile de lucru ale consiliului.

c) secretarul general al Consiliului național de etică:

(i) exercită atribuțiile delegate de către președintele consiliului;

(ii) asigură partea organizatorică a desfășurării activității consiliului;

(iii) stabilește ordinea de zi a reuniunilor la nivel național ale consiliului.

d) secretarul Consiliului național de etică:

(i) exercită atribuțiile delegate de către secretarul general;

(ii) redactează rapoartele, procesele-verbale și ține evidența documentelor consiliului;

(iii) are responsabilitatea arhivei comisiei și a bazei de date a acesteia;

(iv) asigură legătura dintre membrii comisiei.

CAPITOLUL V Funcționarea comisiei de etică

Art. 13. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...