Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (4), Reviste (24), Doctrine (3), Proceduri (3), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 719 din 12 octombrie 2011.

În vigoare de la 20 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență constituie cadrul care reglementează evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice și instituțiile statului de drept.

Art. 2. -

(1) Evidența cetățenilor români reprezintă un sistem național de înregistrare și actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoașterii populației, mișcării acesteia și comunicării de date, în interesul cetățenilor, al statului și al instituțiilor publice. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Evidența cetățenilor români se ține după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date*), împreună cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, în Registrul național de evidență a persoanelor din cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

___________

*) Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date se înființează prin comasarea prin fuziune a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și a Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, care se desființează.

(3) Pentru cetățenii români care au domiciliul în străinătate, evidența acestora se ține după principiul ultimului domiciliu avut în țară și după reședința declarată în România. Jurisprudență

Art. 3. - Modificări (1)

Sistemul național informatic de evidență a populației, denumit în continuare S.N.I.E.P., este administrat de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., și reprezintă ansamblul activităților desfășurate cu mijloace informatice pentru ținerea evidenței persoanelor, producerea, emiterea și evidența documentelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților de alegător și a altor documente necesare persoanei în relațiile cu statul.

Art. 4. -

Registrul național de evidență a persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P., este componenta principală a S.N.I.E.P. și reprezintă ansamblul datelor cu caracter personal ale cetățenilor români, rezultate în urma procesării automate, într-o concepție unitară, în scopul cunoașterii numărului, structurii și mișcării populației pe teritoriul țării.

Art. 5. -

(1) Întocmirea, actualizarea, exploatarea și valorificarea datelor din R.N.E.P. se fac de către Ministerul Administrației și Internelor, prin D.E.P.A.B.D., și de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

(2) Administrarea bazelor de date integrate, precum și producerea cărților de identitate și a cărților de alegător, în sistem informatizat, se realizează de către D.E.P.A.B.D.

(3) Conținutul R.N.E.P. se aprobă și se modifică prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor.

(4) R.N.E.P. funcționează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în condițiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.

(5) Cetățenii români sunt înregistrați în R.N.E.P. la naștere, pe baza datelor de stare civilă din actele de naștere. Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Reviste (1)

(1) Codul numeric personal, denumit în continuare C.N.P., reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică și constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal privind persoana fizică. Jurisprudență

(2) Codurile numerice personale sunt generate și administrate prin mijloace informatice de către D.E.P.A.B.D., care emite și distribuie anual către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București și Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe listele conținând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs. Jurisprudență

(3) Fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naștere, un C.N.P. care se înscrie în actele și certificatele de stare civilă și se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum și în R.N.E.P. Reviste (1)

(4) Atribuirea C.N.P. se face, în țară, de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, iar în străinătate, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în baza listelor prevăzute la alin. (2). Reviste (1)

(5) Pentru situații de excepție, la solicitarea instituțiilor publice menționate la alin. (2), D.E.P.A.B.D. generează coduri numerice personale suplimentare, în vederea atribuirii persoanelor fizice, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Gestionarea și verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sub coordonarea D.E.P.A.B.D.

CAPITOLUL II Organizarea, actualizarea, valorificarea și administrarea datelor din R.N.E.P. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Activitatea de evidență a persoanelor este organizată pe trei niveluri:

a) la nivel central, de către D.E.P.A.B.D.;

b) la nivel județean și al municipiului București, de către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului București;

c) la nivel local și al sectoarelor municipiului București, de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor.

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Începând cu data de 1 iulie 2010, componentele informatice ale R.N.E.P. se organizează pe un singur nivel, nivelul central. Începând cu această dată, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor vor efectua activitățile de actualizare și verificare direct pe componenta informatică constituită la nivel central.

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează de D.E.P.A.B.D. și de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, pe baza documentelor prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorități, potrivit atribuțiilor ce le revin, în situațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) sunt:

a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civilă intervenite în străinătate;

b) Ministerul Justiției, pentru cei care dobândesc sau pierd cetățenia română;

c) instanțele judecătorești, pentru persoanele care au pierdut drepturile electorale, pentru modificări intervenite ca urmare a divorțului și pentru cei supuși interdicției de a părăsi o localitate sau de a se afla într-o localitate, în temeiul hotărârilor judecătorești care au rămas definitive și irevocabile;

d) Direcția generală de pașapoarte, pentru cei care dobândesc sau dețin statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate.

Art. 10. -

(1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea specială și nu pot fi prelucrate decât în condițiile prevăzute de aceasta.

(2) Beneficiarii datelor cu caracter personal, comunicate din R.N.E.P., sunt obligați să utilizeze datele numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P., la cererea persoanelor fizice și juridice, se face cu plată, în condițiile stabilite de lege. Jurisprudență

(2) Comunicarea unor date din R.N.E.P. în cadrul unor acțiuni de interes public și achitarea taxelor corespunzătoare se fac pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administrației și Internelor, prin D.E.P.A.B.D., și beneficiar.

(3) Pentru acțiuni de interes public care necesită comunicarea unui volum mare de date cu caracter personal, în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce revin Ministerului Administrației și Internelor, furnizarea datelor din R.N.E.P. se face de către D.E.P.A.B.D. și structurile sale teritoriale. Jurisprudență

(4) Furnizarea datelor cu caracter personal prevăzute la alin. (3) se face în condițiile stabilite de lege, pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administrației și Internelor, prin D.E.P.A.B.D., și beneficiar.

(5) Protocoalele prevăzute la alin. (2) și (4) conțin în mod obligatoriu destinația datelor, volumul și structura acestora, suportul pe care se livrează și măsurile de protecție și securitate a datelor prevăzute de lege.

(6) Se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările în R.N.E.P. sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate, în scopul exercitării atribuțiilor legale, de către:

a) instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției; Jurisprudență

b) instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită prevăzute de lege; Modificări (1)

c) casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

d) Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București;

e) Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

f) instituțiile cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului și al asistenței și ocrotirii sociale a bătrânilor;

g) alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL III Actele de identitate

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Actul de identitate este documentul care se eliberează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cetățeanului român și care face dovada identității, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înțelege și cartea electronică de identitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(4) Buletinele de identitate, eliberate în condițiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate.

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Dovada identității si a cetățeniei române în cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate se face cu certificatul de naștere al acestuia, iar dovada adresei de domiciliu se face cu actul de identitate al părintelui la care locuiește statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului său legal, precum și cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 14. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdicție, a reprezentantului său legal. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament. Puneri în aplicare (1)

(3) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă formularul-tip pe care cetățenii români îl completează pentru obținerea unui act de identitate și care conține informațiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea și actualizarea R.N.E.P.

(4) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează în prezența lucrătorului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor și trebuie să fie însoțită de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință.

(5) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitanții vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identității. Pentru persoana care nu deține astfel de documente ori în situația în care se constată diferențe între fizionomia solicitantului și documentele prezentate sau informațiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identității de către structura teritorială a poliției.

(6) În situația cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara respectivă.

(7) Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

(8) Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

(9) Pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice, pentru soluționarea unor cazuri deosebite, precum și pentru sprijinirea structurilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează și de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului București.

Art. 15. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentând, după caz, documentele menționate la art. 14 alin. (3) și (4). Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Minorilor care la împlinirea vârstei de 14 ani se găsesc internați, în condițiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistență socială li se eliberează acte de identitate prin grija acestor servicii de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din raza teritorială de competență.

(2) În situația în care părinții celor prevăzuți la alin. (1) nu sunt cunoscuți sau nu pot fi identificați, la rubrica "Domiciliu" se înscrie adresa centrului respectiv.

Art. 17. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Cartea de identitate se eliberează după cum urmează: Modificări (1)

a) prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani; Puneri în aplicare (1)

b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, termenul de valabilitate a cărții de identitate este de 4 ani;

c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, termenul de valabilitate a cărții de identitate este de 7 ani;

d) cărțile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.

(2) După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

(1) Orice modificări, adăugări sau mențiuni, altele decât cele prevăzute de lege, înscrise în actul de identitate sunt interzise și atrag nulitatea acestuia.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constată de către lucrătorii de poliție sau de către lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, după caz.

(3) Polițistul care constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) este obligat să rețină actul de identitate și să îl depună la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, în termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care să rezulte împrejurările și motivul reținerii.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri: Puneri în aplicare (1)

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; Proceduri (1)

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii;

c) în cazul schimbării domiciliului; Referințe (1), Jurisprudență

d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) în cazul deteriorării actului de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; Proceduri (1)

h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; Modificări (1)

i) în cazul schimbării sexului;

j) în cazul anulării;

k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate. Proceduri (1)

(2) În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).

(3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5). Jurisprudență

Art. 20. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate; Jurisprudență

b) în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

(2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabilește de serviciul public comunitar de evidență a persoanelor și nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an. Modificări (1)

Art. 21. -

Pe actul de identitate se fac mențiuni numai de lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și în situațiile prevăzute de art. 14 alin. (9), de lucrătorii D.E.P.A.B.D., referitoare la stabilirea reședinței.

Art. 22. -

(1) Actul de identitate al persoanei fizice reținute, arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii se păstrează de către administrația aresturilor ori a penitenciarelor și se restituie la punerea în libertate a titularului acestuia.

(2) Actul de identitate al persoanei fizice internate în instituții de reeducare și de protecție socială se păstrează pe durata internării de către administrația acestor instituții. Modificări (1)

(3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se primește și se soluționează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituțiile respective.

Art. 23. -

(1) Titularii actelor de identitate, precum și autoritățile publice prevăzute la art. 22 sunt obligați să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.

(2) Furtul actului de identitate trebuie reclamat de către persoanele fizice și autoritățile publice menționate în alin. (1) la unitatea de poliție pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință.

(3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.

Art. 24. -

(1) Persoana care a găsit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliție sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidență a persoanelor. Modificări (1)

(2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.

Art. 25. - Reviste (2)

(1) Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi reținut în afara cazurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Este interzisă darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanție pentru prestarea unor servicii, pentru încredințarea unor bunuri și valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele neautorizate.

CAPITOLUL IV Domiciliul și reședința

Art. 26. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Cetățenii români au dreptul să își stabilească sau să își schimbe, în mod liber, domiciliul ori reședința, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cetățenii români nu pot avea în același timp decât un singur domiciliu și/sau o singură reședință. În cazul în care aceștia dețin mai multe locuințe, își pot stabili domiciliul sau reședința în oricare dintre ele. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (1), Proceduri (1)

(1) Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că are locuința principală*). Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

___________

*) Art. 27 alin. (1) intră în vigoare la 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 71/2011.

(2) Domiciliul minorului este la părinții săi sau la acela dintre părinți la care el locuiește statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredințat în plasament. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică și în cazul persoanei fizice puse sub interdicție. Reviste (1)

Art. 28. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1), Proceduri (1)

(1) Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente: Jurisprudență, Reviste (3)

a) acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ; Jurisprudență, Reviste (1)

b) declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a); Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b); pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Proceduri (1)

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Serviciul public comunitar de evidență a persoanei pe raza căruia se află ultimul domiciliu înscris în actul de identitate al solicitantului este obligat să comunice la cererea cetățenilor români, în termen de două zile lucrătoare, datele referitoare la domiciliile avute în România de către persoana respectivă și orice mențiune privind starea civilă, aflate în evidența acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2000. Reviste (2)

(3) Pentru datele menționate la alin. (2), referitoare la perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile. Reviste (1)

Art. 29. - Modificări (1), Jurisprudență

Declarația de primire în spațiu a găzduitorului poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Art. 30. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Proceduri (1)

Reședința este acolo unde persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu**).

___________

**) Art. 30 intră în vigoare la 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 71/2011.

Art. 31. - Modificări (1), Proceduri (1)

(1) Reședința se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Mențiunea de stabilire a reședinței se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, și are valabilitate pe timpul cât persoana locuiește în mod efectiv la adresa declarată ca reședință. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi mențiuni de stabilire a reședinței. Jurisprudență

Art. 32. -

(1) Pentru înscrierea reședinței solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reședinței, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate și cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28. Puneri în aplicare (2)

(2) Se exceptează de la obligația prevăzută la alin. (1): Modificări (2), Reviste (1)

a) persoana care locuiește la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic; Jurisprudență

b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

Art. 33. - Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Mențiunea privind reședința se completează pe un autocolant-tip care se aplică pe versoul actului de identitate.

Art. 34. -

(1) Persoanelor fizice care nu posedă act de identitate și sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în unități de ocrotire și de protecție socială, în școli de reeducare sau în alte instituții li se pot elibera acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședința la adresa instituției respective. Modificări (2), Reviste (3)

(2) În situația în care, din motive obiective, nu poate fi stabilită identitatea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), instituțiile respective sunt obligate să anunțe imediat unitatea de poliție pe raza căreia își desfășoară activitatea, care colaborează cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în vederea stabilirii identității lor. Reviste (1)

Art. 35. - Reviste (1)

(1) În cazul în care mențiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a reședinței s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această mențiune este nulă de drept.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea mențiunii comunică serviciului public comunitar de evidență a persoanelor situația intervenită.

(3) Nulitatea mențiunii poate fi constatată de instanța de judecată, din oficiu ori ca urmare a sesizării D.E.P.A.B.D., a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor ori a persoanelor interesate. Jurisprudență

Art. 36. - Reviste (1)

Persoana care găzduiește o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a), are obligația de a anunța poliția sau serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

Art. 37. -

(1) Evidența locatarilor prin cartea de imobil se ține în următoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unități locative, astfel cum acestea sunt definite de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) destinate cazării în comun;

b) care servesc total sau parțial ca locuință.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităților militare, a sediilor misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare sau locuințelor destinate exclusiv personalului acestora, precum și, după caz, membrilor familiilor și persoanelor aflate în îngrijirea acestora.

Art. 38. - Puneri în aplicare (1)

(1) Organizarea activității de ținere a evidenței locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administrației și Internelor, prin unitățile de poliție. Jurisprudență

(2) Cartea de imobil se întocmește și se actualizează de către persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociația de proprietari; în cazul asociației de proprietari, responsabilul cărții de imobil este, de regulă, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociației.

(3) Păstrarea, actualizarea și utilizarea datelor din cartea de imobil de către persoana desemnată în acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Responsabilul cărții de imobil are obligația să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reședința în imobilul respectiv și să o prezinte, la cerere, polițiștilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.

(5) Cartea de imobil se întocmește într-un singur exemplar, care se păstrează la responsabilul cărții de imobil.

Art. 39. - Reviste (1)

(1) Persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în termen de 15 zile de la mutare.

(2) Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărții de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărții de imobil.

Art. 40. -

La hoteluri și în alte locuri de cazare în comun, înscrierea în cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, după caz.

Art. 41. -

(1) În cazul în care, în condițiile legii, se schimbă denumirea unor unități administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unități administrativteritoriale, precum și în situația în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărții de identitate și a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se suportă din bugetele unităților administrativ-teritoriale respective. Puneri în aplicare (1), Proceduri (1)

(2) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reținute sau arestate care nu posedă asemenea documente și care nu dispun de mijloace financiare, precum și persoanelor cu handicap și celor fără venituri, șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere și eliberare a actelor de identitate. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(3) Se exceptează de la plata cheltuielilor de producere și eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamităților naturale, incendiilor sau ale altor dezastre și care declară pe propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază ori își au reședința, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situații. Puneri în aplicare (1)

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 42. -

Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală a persoanelor vinovate.

Art. 43. -

Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozițiilor art. 16 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 și art. 38 alin. (4), cu amendă de la 25 lei la 50 lei; Modificări (1)

b) nerespectarea dispozițiilor art. 15 alin. (1), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2) și (3), art. 39 și 40, cu amendă de la 40 lei la 80 lei; Modificări (1)

c) nerespectarea dispozițiilor art. 25 și 36, cu amendă de la 75 lei la 150 lei. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 44. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 43 și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și de către polițiști.

Art. 45. -

Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 46. -

Evidența manuală a cetățenilor români constituită pentru perioada 15 iulie 1949 - 1 iulie 2000, pe bază de fișe și registre, aflată în conservare la D.E.P.A.B.D., se exploatează și se utilizează în continuare pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice și juridice, precum și a instituțiilor interesate, în condițiile legii.

Art. 47. -

(1) Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.

(2) În cazul în care semnarea cererii de către solicitant nu este posibilă, se face mențiune despre aceasta în cerere de către lucrătorul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor care primește cererea.

Art. 48. - Modificări (1)

Forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil se stabilesc de Ministerul Administrației și Internelor, la propunerea D.E.P.A.B.D., și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 49. -

Procedura de preschimbare eșalonată a buletinelor de identitate aflate în termen de valabilitate se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 50. - Modificări (1)

(1) În scopul asigurării resurselor financiare pentru materialele necesare producerii documentelor prevăzute la art. 3, Ministerul Administrației și Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri și cheltuieli al D.E.P.A.B.D.

(2) În scopul asigurării resurselor financiare necesare achiziționării echipamentelor de calcul și programelor software licențiate, utilizate pentru producerea cărților de identitate și a cărților de alegător, precum și pentru încheierea și derularea contractelor de service la aceste echipamente, Ministerul Administrației și Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri și cheltuieli al D.E.P.A.B.D.

(3) Dotarea D.E.P.A.B.D. cu materialele necesare îndeplinirii atribuțiilor legale se realizează, prin grija Ministerului Administrației și Internelor, din producția internă și din import.

Art. 51. -

(1) D.E.P.A.B.D., prin intermediul structurilor sale teritoriale, comunică direcțiilor județene de statistică sau, după caz, Direcției regionale de statistică a municipiului București datele necesare pentru statistica demografică, referitoare la persoanele fizice care își schimbă domiciliul ori reședința dintr-o unitate sau subunitate administrativ-teritorială în alta.

(2) Schimbările intervenite în denumirea unor unități administrativ-teritoriale, precum și situațiile de reorganizare sau de trecere în alt rang a unei unități administrativ-teritoriale sunt comunicate D.E.P.A.B.D. de către structura de specialitate din cadrul Institutului Național de Statistică.

(3) Schimbările prevăzute la alin. (1) și (2) se comunică în sistem informatic, periodicitatea și circuitul lor fiind stabilite de Ministerul Administrației și Internelor de comun acord cu Institutul Național de Statistică.

(4) Înființarea, desființarea sau schimbarea denumirii străzilor, făcută în condițiile legii, este comunicată birourilor județene de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor sau, după caz, Serviciului de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor București, de către consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului București.

(5) Datele prevăzute la alin. (4) se comunică în scris, anexându-se copia hotărârii prin care s-a înființat, s-a desființat sau s-a schimbat denumirea străzilor.

Art. 52. -

Ministerul Administrației și Internelor elaborează, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice de aplicare unitară a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).

___________

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența,
domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006.

Art. 53. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul adoptă, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, normele metodologice pentru comunicarea datelor, care să asigure actualizarea R.N.E.P.

Art. 54. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Propunere legislativă: Viza de reședință sau de flotant, acordată în funcție de spațiu și persoanele din locuință
PROIECT: Carte de identitate provizorie pentru persoanele defavorizate, valabilă 2 ani
Declarația de primire în spațiul locativ. Calificare juridică și utilitate
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
De la Ana, la Caiafa: interogații și soluții privind locuința alternantă a minorului/De Caïphe À Pilate: interrogatoires et solutions relatives à la résidence alternée du mineur
Identificarea persoanei fizice - aspecte de drept internațional privat
Proiect: Dovada domiciliului, depusă online și certificată de factura de utilități emisă pe numele solicitantului
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Proceduri:
Procedură privind obținerea cărții de identitate
Procedură privind schimbarea domiciliului
Procedură privind obținerea vizei de flotant (viza de stabilire a reședinței)
;
se încarcă...