Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3391/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 108 "Declarație privind impozitul pe reprezentanță"

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 237 alin. (1) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 715.654 din 24.11.2017,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului 108 "Declarație privind impozitul pe reprezentanță", cod 14.13.01.17/r.1, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente anului 2018.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 27 noiembrie 2017.

Nr. 3.391.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 108 "Declarație privind impozitul pe reprezentanță", cod 14.13.01.17/r.1

A. Depunerea declarației

1. Declarația privind impozitul pe reprezentanță se completează și se depune de către reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcționeze în România, potrivit legii.

2. Termen de depunere:

Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine are obligația să depună declarația la organul fiscal central competent până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.

În situația reprezentanței unei/unor persoane juridice străine înființate sau desființate în/din România în cursul unei luni din anul de impunere, declarația se depune la organul fiscal central competent în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înființată sau desființată, după caz.

3. În situația reprezentanței unei/unor persoane juridice străine înființate în România în cursul unei luni din anul de impunere se bifează rubrica "Declarație privind impozitul datorat pentru anul în care se înființează reprezentanța", se calculează impozitul anual pe reprezentanță datorat pentru anul de raportare, potrivit legii, și se înscrie la rubrica "Impozit pe reprezentanță" din formular.

În situația reprezentanței unei/unor persoane juridice străine desființate din România în cursul anului de impunere se bifează rubrica "Declarație privind impozitul datorat pentru anul în care se desființează reprezentanța", se recalculează impozitul anual pe reprezentanță datorat pentru anul de raportare, potrivit legii, și se înscrie la rubrica "Impozit pe reprezentanță" din formular.

4. În cazul în care se corectează declarația depusă inițial, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind "X" în rubrica "Declarație rectificativă".

În situația în care se corectează declarația depusă în cazul înființării sau desființării reprezentanței se bifează atât rubrica "Declarație rectificativă", cât și rubrica "Declarație privind impozitul datorat pentru anul în care se înființează reprezentanța" sau rubrica "Declarație privind impozitul datorat pentru anul în care se desființează reprezentanța", după caz.

5. Declarația privind impozitul pe reprezentanță se depune la organul fiscal central competent pentru administrarea reprezentanței unei/unor persoane juridice străine, autorizate să funcționeze în România, potrivit legii.

6. Declarația privind impozitul pe reprezentanță se completează cu ajutorul programului de asistență.

7. Formularul se depune la organul fiscal central competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Completarea declarației

8. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declarația (de exemplu: 2018).

9. Secțiunea I "Date de identificare a reprezentanței"

9.1. În rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit reprezentanței unei/unor persoane juridice străine, autorizate să funcționeze în România, potrivit legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situația în care declarația se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent reprezentanței ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".

9.2. În rubricile "Denumire" și "Adresa" se înscriu datele de identificare ale reprezentanței unei/unor persoane juridice străine, autorizate să funcționeze în România, potrivit legii.

9.3. În situația în care reprezentanța se înființează în cursul anului, se înscrie data înființării reprezentanței în rubrica corespunzătoare din formular.

9.4. În situația în care reprezentanța se desființează în cursul anului, se înscrie data desființării reprezentanței în rubrica corespunzătoare din formular.

10. Secțiunea II "Date privind impozitul pe reprezentanță"

10.1. În rubrica "Impozit pe reprezentanță" se înscrie suma reprezentând impozitul pe reprezentanță, datorat pentru anul de raportare, stabilit potrivit legii.

10.2. În cazul reprezentanței unei/unor persoane juridice străine, care se înființează sau desființează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporțional cu numărul de luni de existență a reprezentanței în anul fiscal respectiv.

10.3. În cazul în care persoanele juridice străine înființează o reprezentanță în România în cursul unei luni din anul de impunere, impozitul pentru anul de impunere se calculează începând cu data de 1 a lunii în care reprezentanța a fost înființată până la sfârșitul anului respectiv.

10.4. Pentru reprezentanțele care se desființează în cursul anului de impunere, impozitul anual se recalculează pentru perioada de activitate de la începutul anului până la data de 1 a lunii următoare celei în care se desființează.

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului

1. Denumire: Declarație privind impozitul pe reprezentanță, cod 14.13.01.17/r.1 (formular 108)

2. Caracteristici de tipărire: se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

3. Se utilizează la declararea impozitului pe reprezentanță.

4. Se completează și se depune: de către reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizate să funcționeze în România, potrivit legii;

5. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal central competent;

- un exemplar la contribuabil.

6. Se arhivează la organul fiscal central competent.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...