Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3138/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și ale formularului Atestat pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 octombrie 2011 până la 23 iunie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1850/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 20669 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile pct. 120.1 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun", prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Atestat pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Instrucțiunile privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcțiile județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale, precum și Direcția de autorizări din cadrul Autorității Naționale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 16 septembrie 2011.

Nr. 3.138.

ANEXA Nr. 1

- model -

CERERE
de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun

A. Datele de identificare a beneficiarului

Denumirea operatorului economic Codul de înregistrare fiscală
Adresa
Județul Sectorul Localitatea

Strada Nr. Bl. Sc. Ap.
Cod poștal Telefon Fax
E-mail

B. Date privind produsul/produsele supus/supuse accizelor pentru care se solicită înregistrarea*)

1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

4. ....................................................................................................................................

5. ....................................................................................................................................

C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfășurarea activității de distribuție și comercializare angro a produsului/produselor supus/supuse accizelor (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)

1. .......................................................................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................

D. Mențiuni privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 20669 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 20669 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și anexez următoarele documente doveditoare:

1. .......................................................................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................

E. Alte mențiuni

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme și complete și solicit emiterea Atestatului pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor.

Numele și prenumele
......................................
Semnătura și ștampila
Funcția/Calitatea
.................................
Loc rezervat autorității vamale competente
Nr. de înregistrare ...................
Data ......................................

___________

*) Produsele se vor detalia astfel:

- pentru băuturi alcoolice: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, produse intermediare, băuturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și alcool etilic îmbuteliat;

- pentru produse din tutun: țigarete, țigări și țigări de foi, tutun de fumat.

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

Direcția de autorizări/Direcția Județeană/a Municipiului București pentru Accize și Operațiuni Vamale

ATESTAT
pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor

Nr. .........../........

- model -

Ca urmare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun nr. ............... din data de .................. și în baza prevederilor art. 20669 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 234 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se atestă

............................................................................................................................................................................., cu domiciliul fiscal în județul .................., localitatea ..................................., str. ......................... nr. ....., bl. ......, sc. ......., ap. ........, sectorul ................, cod poștal.......... .

Cod de identificare fiscală: .............., cu cod TVA .............. și cod acciză .............., în vederea distribuției și comercializării angro a următoarelor produse:

Nr. crt. Denumirea produselor supuse accizelor pentru care se face înregistrarea

prin următoarele locuri:

Denumirea Codul de identificare fiscală Cod accize locație Adresa

Prezentul atestat este valabil începând cu data de ................. .

Data emiterii .....................

Director,
...................................................
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 3

INSTRUCȚIUNI
privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun

1. În înțelesul prezentelor instrucțiuni, prin activitate de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun se înțelege activitatea desfășurată de operatorul economic care deține marfa în nume propriu și emite facturi în nume propriu.

2. Înregistrarea activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun se efectuează la cererea contribuabililor interesați, prin depunerea formularului "Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun", denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la ordin.

3. Cererea se depune la direcția județeană sau a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale în raza căreia își are sediul social contribuabilul solicitant, ori, după caz, la Direcția de autorizări din cadrul Autorității Naționale a Vămilor, unde se analizează și se soluționează de către structura specializată de autorizare.

4. La primirea cererii, structura prevăzută la pct. 3 verifică toate informațiile furnizate în cerere, precum și pe cele rezultate din documentația depusă.

5. Condițiile prevăzute la art. 20669 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor, denumit în continuare atestat.

6. În măsura în care consideră necesar pentru soluționarea cererii, autoritatea vamală poate solicita contribuabilului furnizarea de informații și înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la fața locului, potrivit prevederilor art. 57 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7. Concluziile analizelor și/sau verificărilor întreprinse de către organele de control se vor consemna într-un referat care stă la baza emiterii atestatului sau a deciziei de respingere a cererii.

8. În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală va emite informatic atestatul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în două exemplare, un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este păstrat în evidența emitentului. Pentru referatele aprobate în perioada 1-15 al lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate în perioada 16 - sfârșitul lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.

9. Structurile prevăzute la pct. 3 au obligația organizării evidenței atestatelor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidență a operatorilor economici care desfășoară activități de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun.

10. În situația în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va înștiința contribuabilul despre aceasta printr-o decizie, în care se vor menționa motivele de fapt și de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și nu s-a eliberat atestatul. Decizia constituie act administrativ fiscal și va conține elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11. Împotriva deciziei menționate la pct. 10, operatorul economic care consideră că a fost lezat în drepturile sale poate formula contestație potrivit legii.

12. Atestatul prevăzut la pct. 8 sau decizia menționată la pct. 10 se comunică contribuabilului conform prevederilor art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, cu modificările și completările ulterioare.

13. Contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevăzută în atestat.

14. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condițiile avute în vedere la emiterea atestatului, acestea vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 220 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

15. La modificarea ulterioară a unor date înscrise inițial în formularul "Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun", contribuabilul va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoțită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea și atestatul în original, în vederea anulării acestuia.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...