Ministerul Administrației și Internelor

Regulamentul de organizare și funcționare a Secretariatului General din 22.09.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 octombrie 2011 până la 30 mai 2013, fiind abrogat prin Ordin 53/2013 și înlocuit de Regulament 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Secretariatul General își desfășoară activitatea în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentului regulament.

Art. 2. -

Secretariatul General este unitate de specialitate a aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, la nivel de direcție, cu competență teritorială generală în domeniul său de activitate, coordonată de secretarul general, care asigură:

a) derularea operațiunilor tehnice privind primirea, evidența, trierea, repartizarea, urmărirea soluționării, multiplicarea, manipularea, selecționarea documentelor adresate ministrului administrației și internelor, secretarilor de stat, secretarului general, adjunctului șefului Departamentului ordine și siguranță publică, șefilor de departamente, secretarilor generali adjuncți și consilierilor ministrului sau expediate de către aceștia altor structuri/organizații, precum și clasarea, arhivarea, inventarierea, selecționarea, păstrarea, conservarea și folosirea acestora, după caz;

b) traducerea corespondenței primite de conducerea ministerului;

c) activitățile de relații cu publicul;

d) activitatea de informare-documentare;

e) gestionarea paginii de intranet a ministerului din punctul de vedere al informațiilor prezentate;

f) gestionarea arhivei proprii neclasificate a aparatului central al ministerului;

g) serviciile de specialitate la cabinetele ministrului, secretarilor de stat și secretarului general;

h) evidența corespondenței și a activităților zilnice ale șefilor de departament, adjunctului șefului Departamentului ordine și siguranță publică, secretarilor generali adjuncți și consilierilor ministrului;

i) implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate deținute/gestionate de ministrul administrației și internelor, secretarii de stat, secretarul general, adjunctul șefului Departamentului ordine și siguranță publică, șefii de departamente, secretarii generali adjuncți și consilierii conducerii ministerului, respectiv de personalul de la cabinetele conducerii ministerului, pe de o parte, și la nivelul direcției, pe de altă parte;

j) organizarea grupurilor de lucru și a ședințelor desfășurate la nivelul conducerii ministerului;

k) președinția și secretariatul Comisiei centrale de selecționare a documentelor create de unitățile aparatului central al ministerului;

l) prelucrarea automată a datelor și valorificarea informațiilor prin proceduri informatice.

Art. 3. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Secretariatul General cooperează cu unitățile aparatului central, precum și cu instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului în probleme de interes comun, în conformitate cu legile, hotărârile și ordonanțele Guvernului, ordinele, înțelegerile și protocoalele aprobate de ministrul administrației și internelor, cu instituții și organisme similare din țară și străinătate.

(2) Diagrama de relații a Secretariatului General este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. -

Activitatea Secretariatului General este concepută și se desfășoară în conformitate cu prevederile actelor normative și precizărilor metodologice care reglementează domeniul său de competență, pe baza principiilor: cooperării, legalității, nediscriminării, echidistanței, disponibilității, priorității interesului public, profesionalismului, confidențialității și transparenței.

Art. 5. -

Atribuțiile generale și specifice ale personalului din cadrul serviciilor sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum și în fișele posturilor.

CAPITOLUL II Organizarea Secretariatului General

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică a Secretariatului General cuprinde:

a) conducerea;

b) Structura de securitate pentru conducerea ministerului;

c) Serviciul secretariat și tehnic administrativ (pentru domeniile ordine publică și administrație publică);

d) Serviciul relații cu publicul;

e) Serviciul documentare, intranet și arhivă.

(2) Organigrama Secretariatului General este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7. -

Relațiile în cadrul Secretariatului General sunt ierarhice, de conducere sau de subordonare, iar între servicii, de cooperare.

Art. 8. -

Secretariatul General coordonează, sprijină, îndrumă și controlează, pe linia activităților specifice, compartimentele de profil din unitățile aparatului central și din instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului.

CAPITOLUL III Atribuțiile Secretariatului General

Art. 9. -

(1) Secretariatul General are următoarele obiective generale:

a) asigură fluxul documentelor la nivelul conducerii ministerului;

b) organizează activitatea de relații cu publicul la nivelul conducerii ministerului;

c) realizează fluxul de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției, necesar conducerii ministerului și specialiștilor;

d) gestionează arhiva proprie neclasificată a aparatului central al ministerului;

e) stabilește concepția de organizare și desfășurare a activităților în unitățile aparatului central și în instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, privind circuitul legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, păstrarea și evidența arhivei proprii neclasificate.

(2) Secretariatul General are următoarele atribuții principale:

a) asigură primirea, înregistrarea, evidența, trierea și circuitul lucrărilor de secretariat, la nivelul conducerii ministerului;

b) gestionează și monitorizează îndeplinirea dispozițiilor conducerii ministerului cu privire la realizarea sarcinilor conform rezoluțiilor;

c) organizează și asigură serviciul la cabinetele ministrului și secretarilor de stat;

d) asigură evidența corespondenței și a activităților zilnice ale adjunctului șefului Departamentului ordine și siguranță publică, șefilor de departament, secretarului general, secretarilor generali adjuncți și consilierilor ministrului;

e) asigură copierea materialelor conform dispozițiilor conducerii ministerului, respectând normele legale privind multiplicarea, înregistrarea și manipularea acestora;

f) execută activitățile de secretariat tehnic pentru Colegiul ministerului, Comisia și Subcomisia de dialog social pentru domeniul ordinii și siguranței publice;

g) asigură organizarea grupurilor de lucru și a ședințelor desfășurate la nivelul conducerii ministerului;

h) asigură primirea, evidența, trierea, înregistrarea și examinarea petițiilor adresate conducerii ministerului;

i) asigură redactarea, după caz, a răspunsurilor la petițiile adresate ministrului administrației și internelor, secretarilor de stat, secretarului general, adjunctului șefului Departamentului ordine și siguranță publică, șefilor de departamente și secretarilor generali adjuncți;

j) organizează activitatea de primire a cetățenilor/personalului ministerului în audiență/ieșire la raport la acest nivel;

k) consiliază cetățenii care se adresează conducerii ministerului;

l) gestionează toate apelurile telefonice primite prin "Linia telefonică deschisă" a ministerului;

m) organizează activitatea necesară asigurării fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției;

n) realizează mape documentare, studii comparative pe domeniile specifice de activitate ale ministerului și asigură difuzarea acestora către structurile interesate;

o) asigură traducerea corespondenței conducerii ministerului;

p) gestionează pagina de intranet a ministerului din punctul de vedere al informațiilor prezentate;

q) asigură organizarea, administrarea și prelucrarea de specialitate a documentelor ce alcătuiesc Fondul arhivistic al ministerului - aparat central;

r) asigură implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate deținute/gestionate de conducerea ministerului, de personalul de la cabinetele conducerii ministerului și la nivelul direcției;

s) organizează activitatea de pregătire continuă a personalului propriu;

t) desfășoară activități specifice pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, la nivelul conducerii ministerului și la nivelul direcției;

u) desfășoară activități specifice pentru apărarea împotriva incendiilor, la nivelul conducerii ministerului și la nivelul direcției;

v) execută activități de îndrumare, sprijin și control pe liniile specifice de muncă în unitățile din aparatul central al ministerului, în instituțiile și structurile din subordinea/coordonarea ministerului;

w) gestionează și asigură exploatarea corespunzătoare a sistemelor informatice pentru domeniile specifice de activitate.

(3) Principalele documente elaborate în cadrul Secretariatului General sunt:

a) proiecte de ordine și instrucțiuni ale ministrului administrației și internelor pe liniile de muncă date în competență;

b) concepții și metodologii de organizare și desfășurare a activităților din domeniile secretariat, relații cu publicul, informare-documentare, intranet, arhivistic - periodic și conform dispozițiilor;

c) ordinul de zi pe minister;

d) ordine de serviciu pentru personalul de la cabinetele conducerii ministerului;

e) documentele pentru desfășurarea ședințelor Colegiului ministerului și ale conducerii ministerului (ordinea de zi, notele de sarcini, planul activităților Colegiului ministerului) - trimestrial, bilunar și la nevoie;

f) documentele pentru desfășurarea ședințelor Comisiei și Subcomisiei de dialog social pentru domeniul ordinii și siguranței publice (ordine de zi, tematică etc.);

g) corespondența cu unitățile din aparatul central al ministerului, cu instituțiile și structurile din subordinea/coordonarea ministerului, cu alte instituții, în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice;

h) informări privind activitatea de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor adresate conducerii unităților din aparatul central al ministerului, instituțiilor și structurilor din subordinea/coordonarea ministerului, precum și de primire în audiență a cetățenilor/personalului ministerului, la acest nivel;

i) buletine de informare și documentare - bimestrial;

j) sinteze documentare - trimestrial;

k) informări documentare pentru conducerea ministerului - bilunar;

l) nomenclatorul arhivistic al documentelor neclasificate din unitățile aparatului central al ministerului;

m) planurile principalelor activități ale serviciilor - anual și trimestrial;

n) fișele de sarcini pentru fiecare serviciu - lunar;

o) planul pregătirii continue a personalului - anual, pentru fiecare serviciu și pentru întreaga direcție;

p) rapoarte privind activitatea de îndrumare, sprijin și control desfășurată de persoanele abilitate, pe domeniile de competență specifice fiecărui serviciu;

q) rapoarte privind activitatea desfășurată la nivelul direcției și al serviciilor - semestrial și anual;

r) analizele și standardele ocupaționale pentru fiecare activitate desfășurată în cadrul direcției;

s) procedurile formalizate pentru îndeplinirea activităților specifice;

t) cerințe de securitate specifice sistemelor informatice și de comunicații, denumite în continuare SIC;

u) proceduri operaționale de securitate ale SIC;

v) manualul de management al calității, conform actelor normative interne;

w) registrul de riscuri;

x) planul anual de prevenire a corupției la nivelul Secretariatului General;

y) raportări semestriale și anuale cu privire la activitățile desfășurate la nivelul Secretariatului General în vederea prevenirii faptelor de corupție;

z) planul propriu anual al Secretariatului General pentru implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern la nivelul aparatului central al ministerului;

aa) planul de alarmare a personalului Secretariatului General;

bb) planul Secretariatului General de protecție și intervenție în situații de urgență pentru efectivele, bunurile și documentele dispuse în imobilul din Piața Revoluției;

cc) planul Secretariatului General de evacuare în situații de urgență a efectivelor, bunurilor și documentelor dispuse în imobilul din Piața Revoluției;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...