Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere că prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, statul român și-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu în cartea funciară a proprietăților imobiliare,

întrucât prin intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară asigură președinția Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România contribuie la implementarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (Directiva INSPIRE), prin dezvoltarea unui geoportal național care trebuie să asigure prestarea serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, prin crearea și actualizarea evidenței parcelelor de terenuri la nivel național,

având în vedere direcțiile de acțiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafețelor agricole și forestiere, sprijinirea autorităților executive ale administrației publice locale pentru întocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spațiale în vederea asigurării suportului informațional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la limitele unităților administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietății prin finalizarea cât mai rapidă a procesului de retrocedare a proprietăților, înscrierea corectă a proprietății în cartea funciară, sub aspect tehnic și juridic, în baza realității din teren, clarificarea legislației în domeniile cadastrului și cărții funciare,

având în vedere intercondiționarea activităților Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului cu cele ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru realizarea obiectivelor comune privind politicile sectoriale pentru planificarea dezvoltării regionale și înregistrarea sistematică în cadastru și cartea funciară, precum și necesitatea de corelare a politicilor de dezvoltare teritorială cu cele de administrare a terenurilor, acestea contribuind la dezvoltarea economică și socială, conservarea mediului și creșterea calității vieții, prin implementare de politici armonizate ce privesc dezvoltarea terenului și furnizarea de servicii complexe mediului de afaceri și cetățenilor,

neadoptarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe de urgență ar conduce la blocarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în lipsa unor înscrieri corecte, sub aspect tehnic și juridic, ale proprietăților în cărțile funciare,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, instituție publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

Art. 2. -

(1) Personalul și patrimoniul Agenției Naționale se preiau integral, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului se substituie în toate drepturile și obligațiile Ministerului Administrației și Internelor privind activitatea Agenției Naționale.

(2) Personalul Agenției Naționale și al instituțiilor sale subordonate beneficiază în continuare de salariile și de drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului preia de la Ministerul Administrației și Internelor, pe baza protocolului de predare-preluare, structura de personal, prevederile bugetare pe anul 2011, execuția bugetară până la momentul predării-preluării și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și bugetului Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanțarea Agenției Naționale va fi asigurată din bugetul Ministerului Administrației și Internelor.

(3) Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului introduc modificările corespunzătoare în numărul maxim de posturi finanțate pe anul 2011.

Art. 4. -

Imobilele aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor pentru Agenția Națională trec în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru Agenția Națională.

Art. 5. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Ministerul Administrației și Internelor vor supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 6. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind nominalizarea și transmiterea imobilelor aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Art. 7. -

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: Modificări (1)

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului."

2. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Tarifele și încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare."

3. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.

4. În cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Administrației și Internelor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", iar sintagma "ordin al ministrului administrației și internelor" se înlocuiește cu sintagma "ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului", cu excepția prevederilor cuprinse la art. 7 și art. 64 alin. (2) lit. b) și c).

Art. 8. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera i) se abrogă.

2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), punctul 22 va avea următorul cuprins:

"

22. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei și a programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, formarea și perfecționarea pregătirii profesionale specializate în administrația publică, activitatea de evidență a persoanelor, precum și activitatea de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență civilă."

3. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) În domeniul administrației publice, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Arhivele Naționale."

Art. 9. -

Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul ordonanței, sintagma "Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară".

2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului transmite Comisiei Europene actele normative naționale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE."

Art. 10. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 28 septembrie 2011.

Nr. 81.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...