Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de înțelegere cu Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană din anul 2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficiențele constatate la unele întreprinderi de stat, se impune luarea unor măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora și la eliminarea pierderilor și eficientizarea pe termen lung a activității fiecărui sector de activitate. Reducerea arieratelor este o condiție sine qua non pentru realizarea reformelor întreprinderilor de stat în scopul realizării creșterii economice.

Neluarea măsurilor în regim de urgență pune în pericol funcționarea sistemului energetic național.

Întrucât, începând cu anul 2001, Institutul Național de Expertize Criminalistice a aderat la Rețeaua Europeană a Institutelor de Științe Criminalistice (ENFSI), organism înființat în anul 1995, care stabilește și menține relații de lucru cu instituții similare, acreditează și sprijină laboratoarele de profil în implementarea bunelor practici, a standardelor de calitate și a procedurilor de lucru europene în domeniul științelor criminalistice, este necesar a se achita de către Institutul Național de Expertize Criminalistice cotizația ce decurge din calitatea de membru a ENFSI.

Deoarece plata cotizației aferente acestui statut trebuie efectuată până la data de 1 octombrie 2011, neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgență va conduce la neplata acesteia și la pierderea chiar a calității de membru al ENFSI, ceea ce ar putea crea disfuncționalități în implementarea procedurilor de lucru europene în domeniul științelor criminalistice, cu atât mai mult cu cât în centrul preocupărilor Uniunii Europene se află cooperarea și uniformizarea practicii de expertiză la nivel european, în vederea modernizării și dezvoltării acestei activități într-un cadru omogen, în concordanță cu standardul de calitate internațional.

Ținând cont de obligațiile asumate de către Guvernul României prin semnarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 124/1994, cu modificările ulterioare,

având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgență a măsurilor de punere în aplicare a prevederilor art. IV din Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, la care România este parte,

având în vedere că achitarea contribuției de 10.000 de dolari pentru anul în curs, în conformitate cu prevederile acordului mai sus menționat, trebuie efectuată către Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite cât mai curând posibil,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență reglementează:

a) unele modalități speciale de stingere a obligațiilor fiscale ale unor operatori economici, administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) măsuri referitoare la plata cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.

CAPITOLUL I Modalități de stingere a obligațiilor fiscale prin darea în plată a unor bunuri

Art. 2. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 175 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la cererea Companiei Naționale a Huilei - S.A., denumită în continuare companie, creanțele fiscale administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a unor bunuri aferente unor active definite conform art. 3 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, aflate în proprietatea companiei.

(2) Stingerea creanțelor fiscale se va face la valoarea bunurilor ce intră în componența activelor stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent.

(3) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri aprobă prin ordin al ministrului lista bunurilor aferente activelor ce urmează să fie evaluate, precum și raportul de evaluare prevăzut la alin. (2).

(4) Bunurile care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aferente activelor prevăzute la alin. (1), nu pot constitui obiectul prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și compania încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea statului bunurile prevăzute la alin. (1), care cuprinde și valoarea acestora. Procesul-verbal constituie titlu de proprietate al statului.

Art. 3. -

(1) În vederea stingerii creanțelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), compania depune cererea de stingere a obligațiilor fiscale la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale ale acesteia.

(2) Cererea va fi însoțită de lista, raportul de evaluare și procesul-verbal prevăzute la art. 2 alin. (3) și (5).

(3) Organul fiscal stinge creanțele fiscale cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea statului în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), și notifică compania și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în acest sens.

(4) Data stingerii creanțelor este data încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5).

(5) În cazul în care operațiunea de transfer al proprietății bunurilor, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunii de dare în plată.

(6) La data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5) încetează de drept măsurile de indisponibilizare a bunurilor ce fac obiectul acestuia, instituite de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Art. 4. -

(1) În cazul în care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, trecute în proprietatea statului, au fost revendicate și restituite, potrivit legii, terțelor persoane, compania va fi obligată la plata creanțelor stinse prin această modalitate. Creanțele fiscale renasc la data la care bunurile au fost restituite terțului.

(2) Pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea statului și data la care au renăscut creanțele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (3) nu se datorează dobânzi sau penalități de întârziere, după caz.

Art. 5. -

Activele ale căror bunuri trec în proprietatea statului sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. -

În termen de 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, emite, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, o hotărâre prin care se aprobă lista bunurilor imobile preluate în proprietatea statului ce se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

CAPITOLUL II Modalități de stingere a obligațiilor fiscale prin darea în plată a unor titluri de participare

Art. 7. -

(1) Obligațiile fiscale ale operatorilor economici prevăzuți în anexa nr. 2, administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, se sting prin trecerea în proprietatea privată a statului a titlurilor de participare deținute de aceștia la societăți comerciale.

(2) Stingerea creanțelor fiscale se va face la valoarea titlurilor de participare stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent.

Art. 8. -

(1) Ministerele care exercită în numele statului calitatea de acționari la debitorii prevăzuți în anexa nr. 2 aprobă numărul titlurilor de participare care fac obiectul trecerii în proprietatea privată a statului și aprobă raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2).

(2) Titlurile de participare care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu pot constitui obiectul prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 9. -

Ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea privată a statului titlurile de participare. Procesul-verbal cuprinde numărul și valoarea acestora și constituie titlu de proprietate al statului.

Art. 10. -

Lista debitorilor și a societăților la care aceștia dețin titluri de participare, precum și numărul maxim al titlurilor care pot face obiectul trecerii în proprietatea privată a statului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. -

(1) În vederea stingerii creanțelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 9, debitorul depune cererea la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale ale acestuia.

(2) Cererea va fi însoțită de aprobarea ministerului de resort, raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2) și procesul-verbal prevăzut la art. 9.

(3) Organul fiscal stinge creanțele fiscale cu valoarea acțiunilor trecute în domeniul privat al statului în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 9, și notifică debitorul și ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) în acest sens.

(4) Data stingerii creanțelor este data încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 9.

(5) La data semnării procesului-verbal încetează de drept măsurile de indisponibilizare a titlurilor de participare ce fac obiectul acestuia, instituite de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

CAPITOLUL III Măsuri referitoare la plata cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

Art. 12. -

(1) Se aprobă plata contribuției anuale de participare a Institutului Național de Expertize Criminalistice, în calitate de membru al Rețelei Europene a Institutelor de Științe Criminalistice (ENFSI), în vederea funcționării Secretariatului general al ENFSI, în limita echivalentului în lei al sumei de 2.500 euro/an.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Justiției. Modificări (1)

(4) Pentru anul 2011, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Justiției pentru anul 2011.

Art. 13. -

Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 "Lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este membră", la punctul II "Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale", după poziția 54 se introduce o nouă poziție, poziția 55, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea organizației Sediul Anul înființării Anul aderării României Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă Explicații
"55. Rețeaua Europeană a Institutelor de Științe Criminalistice (ENFSI) Haga 1995 2001 Institutul Național de Expertize Criminalistice România participă din anul 2001"

2. La anexa nr. 2.2 "Cotizații la alte organisme internaționale", după ultimul subcapitol "Institutul Național al Magistraturii" se introduce un nou subcapitol, cu următorul cuprins:

Institutul Național de Expertize

1. Rețeaua Europeană a Institutelor de Științe Criminalistice (ENFSI) euro 2500

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2004 pentru aprobarea contribuției anuale a României la bugetul Rețelei Europene a Institutelor de Științe Criminalistice (ENFSI), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 8 iulie 2004.

Art. 15. -

Articolul 2 din Legea nr. 124/1994 pentru ratificarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 19 decembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Plata contribuției anuale a Guvernului României la nivelul prevăzut la art. IV din acord se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, iar echivalentul în lei al contribuției se va calcula pe baza raportului de schimb valutar leu/dolar în vigoare la data efectuării plății."

Art. 16. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul justiției,
Cătălin Marian Predoiu

București, 29 septembrie 2011.

Nr. 84.

ANEXA Nr. 1

Activele ale căror bunuri fac obiectul trecerii în domeniul public al statului

Nr. crt. Denumirea
1. Exploatarea Minieră Petrila
2. Exploatarea Minieră Paroșeni
3. Exploatarea Minieră Uricani

ANEXA Nr. 2

Lista debitorilor și a societăților la care aceștia dețin titluri de participare, precum și numărul maxim al titlurilor care pot face obiectul trecerii în proprietatea privată a statului

Nr. crt. Instituția publică sub autoritatea căreia funcționează debitorul
Debitorul Operatorul economic la care debitorul deține titluri de participare Numărul de titluri de participare care pot face obiectul transferului
1.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Compania Națională de Căi Ferate
"C.F.R." - S.A.
Societatea Comercială "Telecomunicații CFR" - S.A. 6.629.629
Societatea Comercială "Grup Exploatare și Întreținere
Palat CFR" - S.A.
22.680.669
Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A. 21.593.339
2.
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București
Societatea Comercială "Electrocentrale București" - S.A. 77.892.172
Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A. 11.302.498
Societatea Comercială "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. 8.604.032
;
se încarcă...