Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3193/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport și Certificat, precum și a procedurii de eliberare a acestora

Modificări (...), Proceduri (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) și art. 1563 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al pct. 801 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport", cod 14.13.21.02/a.i.p., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Certificat", cod 14.13.21.02/a.i., prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularului "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport" și ale formularului "Certificat" sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă Procedura de eliberare a Certificatului privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport și a Certificatului, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport noi" și "Certificat", precum și a procedurii de eliberare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 mai 2009.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 27 septembrie 2011.

Nr. 3.193.

ANEXA Nr. 1 Proceduri (2)

CERTIFICAT
privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport

Ca urmare a Cererii nr. ........................................... din data de ........................................................................

se certifică prin prezenta că:

Denumirea/Numele și prenumele .................................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal ..........................................................................................................................................................................................

Localitatea ................................., str. ............................................................... nr. ............., bl. ........ap. ..........................., et. ..............., județul/sectorul ..............................................................................................................................................................................................

Cod de identificare fiscală/Cod numeric personal ..........................................................................................................................................

a achitat în România taxa pe valoarea adăugată, după cum urmează:

[ ] aferentă achiziției intracomunitare de mijloace de transport noi, taxabilă în România, efectuată de către persoana care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal;

[ ] aferentă achiziției intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, taxabilă în România, efectuată de către persoana care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care este înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal.

Datele de identificare ale mijlocului de transport1): .............................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................

S-a eliberat prezentul certificat în scopul înmatriculării mijlocului de transport în România, în condițiile prevăzute de art. 1563 alin. (3) din Codul fiscal, și de pct. 801 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele ..........................
Semnătura și ștampila unității ...............
Întocmit
Numele și prenumele .......................
Funcția .............................................
Semnătura .......................................

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...

Cod 14.13.21.02/a.i.p.

___________

1) Se înscriu datele de identificare ale mijlocului de transport (categoria, marca, tipul/varianta, seria șasiului/număr de identificare, număr de omologare, după caz).

ANEXA Nr. 2 Proceduri (2)

CERTIFICAT

Ca urmare a Cererii nr. ................................................. din data de .......................................................... depusă de:

Denumirea/Numele și prenumele ...........................................................................................................................

Domiciliul fiscal ....................................................................................................................................................

Localitatea ........................................................, str. .................................................................................................................. nr. ............. bl. ........, ap. ...., et. ..............., județul/sectorul ...............................................................................................................

Cod de identificare fiscală/Cod numeric personal ..................................................................................,

și din documentația prezentată organului fiscal rezultă că nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România:

[ ] pentru achiziția intracomunitară a mijlocului de transport nou, neimpozabilă în România conform art. 126 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, sau scutită de taxă conform art. 142 din Codul fiscal, efectuată de către persoana care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal;

[ ] pentru transferul mijlocului de transport nou din ..................... (alt stat membru) în România de către persoana neimpozabilă cu ocazia unei schimbări de reședință, dacă la momentul livrării nu a putut fi aplicată scutirea prevăzută la echivalentul din legislația celuilalt stat membru al art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, având în vedere că respectivul transfer nu determină o achiziție intracomunitară de bunuri în România;

[ ] pentru achiziția intracomunitară a mijlocului de transport care nu este nou în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, efectuată de către persoana care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal;

[ ] pentru achiziția intracomunitară a mijlocului de transport care nu este nou în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, achiziție care nu este taxabilă în România potrivit titlului VI din Codul fiscal și este efectuată de către persoana care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153, dar care este înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal.

Datele de identificare ale mijlocului de transport1):

..................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................1)

S-a eliberat prezentul certificat în scopul înmatriculării mijlocului de transport în România, în condițiile prevăzute de art. 1563 alin. (3) din Codul fiscal, și de pct. 801 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul certificat se supune dispozițiilor art. 90 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele ..........................
Semnătura și ștampila unității ...............
Întocmit
Numele și prenumele ........................
Funcția ..............................................
Semnătura ........................................

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...

Cod 14.13.21.02/a.i.

___________

1) Se înscriu datele de identificare ale mijlocului de transport (categoria, marca, tipul/varianta, seria șasiului/număr de identificare, număr de omologare, după caz).

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularului "Certificat
privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport"
și ale formularului "Certificat"

1.1. Denumire: "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport"

1.2. Cod: 14.13.21.02/a.i.p.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.

1.5. Se utilizează la:

- atestarea plății taxei pe valoarea adăugată de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care au efectuat achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi, taxabile în România, în scopul înmatriculării acestora;

- atestarea plății taxei pe valoarea adăugată de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care au efectuat achiziții intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, în scopul înmatriculării acestora.

1.6. Se întocmește:

- în două exemplare;

- de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.

1.7. Circulă: în format hârtie, în două exemplare originale listate, semnate și ștampilate, din care:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.

1.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.1. Denumire: "Certificat"

2.2. Cod: 14.13.21.02/a.i.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.

2.5. Se utilizează: la atestarea faptului că din documentele prezentate organului fiscal rezultă că nu se datorează TVA în România, întrucât:

- achiziția intracomunitară a mijlocului de transport nou, efectuată de către persoana care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal, nu este impozabilă în România conform art. 126 din Codul fiscal sau este scutită de taxă conform art. 142 din Codul fiscal;

- transferul mijlocului de transport nou din alt stat membru în România de către persoana neimpozabilă cu ocazia unei schimbări de reședință nu reprezintă o achiziție intracomunitară de bunuri în România;

- achiziția intracomunitară a mijlocului de transport care nu este nou în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal este efectuată de către persoana care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal;

- achiziția intracomunitară a mijlocului de transport care nu este nou în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, efectuată de către persoana care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153, dar care este înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal, nu este taxabilă în România.

2.6. Se întocmește:

- în două exemplare;

- de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.

2.7. Circulă: în format hârtie, în două exemplare originale listate, semnate și ștampilate, din care:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.

2.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 4

PROCEDURA
de eliberare a Certificatului privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport și a Certificatului

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Proceduri:
Procedură privind înmatricularea temporară a autovehiculelor și remorcilor
Procedură privind înmatricularea permanentă a autovehiculelor și remorcilor
;
se încarcă...