Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de eliberare a Certificatului privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport și a Certificatului din 27.09.2011

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. Prezenta procedură se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziționate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal.

2. Prezenta procedură nu se aplică pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal.

3. Prezenta procedură nu se aplică pentru mijloacele de transport achiziționate din România sau importate din afara Uniunii Europene.

4. Mijloace de transport noi sunt, potrivit art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal:

a) vehiculele terestre cu motor a căror capacitate depășește 48 cm3 sau a căror putere depășește 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu condiția să nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcțiune sau să nu fi efectuat deplasări care depășesc 6.000 km;

b) navele care depășesc 7,5 m lungime, cu condiția să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcțiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror durată totală depășește 100 de ore, cu excepția navelor destinate navigației maritime, utilizate pentru transportul internațional de persoane și/sau de bunuri, pentru pescuit ori altă activitate economică sau pentru salvare ori asistență pe mare;

c) aeronavele a căror greutate la decolare depășește 1.550 kg, cu condiția să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcțiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depășește 40 de ore, cu excepția aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizează în principal transport internațional de persoane și/sau de bunuri cu plată.

5.1. În condițiile art. 1563 alin. (3) din Codul fiscal și ale pct. 801 din normele metodologice Certificatul privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, se eliberează, după depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată și achitarea taxei, la cererea următoarelor persoane, denumite în continuare solicitanți:

a) persoanele care nu sunt înregistrate și care nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară de mijloace de transport noi, taxabilă în România;

b) persoanele care nu sunt înregistrate și care nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt sau ar trebui să fie înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, taxabilă în România.

5.2. În situația în care din documentația prezentată sau din informațiile deținute de organul fiscal rezultă că persoana prevăzută la pct. 5.1 lit. b) ar trebui să fie înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal, organul fiscal procedează la înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, anterior eliberării certificatului solicitat. Procedura aplicabilă este prevăzută de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare.

5.3. Modelul și conținutul formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" sunt aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depun la organul fiscal competent înainte de înmatricularea în România a mijlocului de transport, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea achiziției intracomunitare, potrivit prevederilor art. 1563 alin. (2) din Codul fiscal.

5.4. În condițiile art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la pct. 5.1 care efectuează o achiziție intracomunitară de mijloace de transport trebuie să achite taxa pe valoarea adăugată în România până la data la care au obligația depunerii Decontului special de taxă pe valoarea adăugată.

6. De asemenea, în condițiile pct. 801 din normele metodologice Certificatul se eliberează la cerere următoarelor persoane care nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România, respectiv nu au obligația depunerii Decontului special de taxă pe valoarea adăugată, denumite în continuare, de asemenea, solicitanți:

a) persoanele care nu sunt înregistrate și care nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care realizează în România o achiziție intracomunitară de mijloace de transport noi, care nu este impozabilă în România conform art. 126 din Codul fiscal sau este scutită de taxă conform art. 142 din Codul fiscal;

b) persoanele neimpozabile care, cu ocazia schimbării de reședință, realizează un transfer de mijloace de transport noi din alt stat membru în România, dacă la momentul livrării nu a putut fi aplicată scutirea prevăzută la echivalentul din legislația altui stat membru al art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, având în vedere faptul că respectivul transfer nu determină o achiziție intracomunitară de bunuri în România;

c) persoanele care nu sunt înregistrate și care nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal;

d) persoanele care nu sunt înregistrate și care nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153, dar care sunt sau ar trebui să fie înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, achiziție care nu este taxabilă în România.

7. În situația în care din documentația prezentată sau din informațiile deținute de organul fiscal rezultă că persoana prevăzută la pct. 6 lit. d) ar trebui să fie înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal, organul fiscal procedează la înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, anterior eliberării certificatului solicitat. Procedura aplicabilă este prevăzută de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010, cu modificările și completările ulterioare.

8. Dispozițiile pct. 5 și 6 se aplică în mod corespunzător și pentru navele și aeronavele prevăzute la pct. 4 lit. b) și c).

9. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială solicitantul își are domiciliul fiscal sau în a cărui evidență acesta se află înregistrat ca plătitor de impozite și taxe.

10. Toate documentele depuse la organul fiscal potrivit prezentei proceduri întocmite într-o limbă străină trebuie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați, în condițiile art. 8 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

CAPITOLUL II Eliberarea Certificatului privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport

1.1. Pentru a solicita eliberarea formularului "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport", persoanele prevăzute la pct. 5.1 din cap. I, care au efectuat achiziția intracomunitară de mijloace de transport, trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent.

1.2. Cererea trebuie să cuprindă datele de identificare ale solicitantului, inclusiv codul numeric personal și, după caz, codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziții, atribuit conform art. 1531 din Codul fiscal.

2. Cererea se depune prin poștă sau direct la compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, sau se poate depune odată cu cererea de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule.

3.1. Pe baza cererii și a informațiilor existente în evidența fiscală a organului fiscal, compartimentul de specialitate întocmește Certificatul privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

3.2. Certificatul se eliberează în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

3.3. Pentru eliberarea pe loc a certificatului, solicitantul trebuie să anexeze la cerere cel de-al doilea exemplar al Decontului special de taxă pe valoarea adăugată, care rămâne la contribuabil, după înregistrarea la organul fiscal a primului exemplar, precum și documentul doveditor al plății taxei pe valoarea adăugată, în copie și original. Documentele în original se restituie solicitantului, după verificarea conformității și înscrierea vizei "conform cu exemplarul 2 al decontului special", respectiv "conform cu originalul documentului de plată" pe copiile care rămân la organul fiscal.

4.1. Certificatul privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, se emite cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, în două exemplare.

4.2. Un exemplar al Certificatului privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, se comunică contribuabilului potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

CAPITOLUL III Eliberarea Certificatului, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România

1. Pentru a solicita eliberarea formularului "Certificat", din care rezultă că nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România, persoanele prevăzute la pct. 6 din cap. I trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent, prin poștă sau direct la compartimentul de specialitate.

2.1. Cererea trebuie să fie însoțită de documentul de achiziție din statul membru a mijlocului de transport, de documentul din care să rezulte data primei înmatriculări a mijlocului de transport, de dovada schimbării reședinței în situația transferului mijlocului de transport nou dintr-un stat membru în România și, după caz, de orice alte documente din care rezultă că nu se datorează TVA în România pentru respectiva achiziție.

2.2. Cererea de eliberare a Certificatului se poate depune odată cu cererea de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule.

3. În vedere emiterii Certificatului, compartimentul de specialitate analizează documentația prezentată și verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pentru ca achiziția intracomunitară de mijloace de transport să nu fie taxabilă în România, respectiv transferul mijlocului de transport nou din alt stat membru în România să nu determine o achiziție intracomunitară de bunuri în România.

4.1. Dacă din documentația prezentată rezultă că mijlocul de transport nu se încadrează în categoria mijloacelor de transport noi în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, iar achiziția intracomunitară a acestuia este taxabilă în România conform Codului fiscal, compartimentul de specialitate notifică solicitantului că operațiunea efectuată este o operațiune pentru care se datorează TVA în România și pentru care are obligația să depună Decontul special de taxă pe valoarea adăugată și să plătească taxa pe valoarea adăugată.

4.2. După înregistrarea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată și după achitarea TVA în România de către solicitant, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător dispozițiile cap. II, respectiv eliberează certificatul privind atestarea plății TVA.

5. Dispozițiile pct. 4.1 și 4.2 se aplică în mod corespunzător și pentru navele și aeronavele prevăzute la pct. 4 lit. b) și c) din cap. I.

6.1. Dacă din documentația prezentată rezultă că achiziția intracomunitară de mijloace de transport nu este taxabilă în România, respectiv transferul mijlocului de transport nou din alt stat membru în România nu determină o achiziție intracomunitară de bunuri în România, compartimentul de specialitate întocmește Certificatul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, din care rezultă că respectiva persoană nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România pentru respectivul mijloc de transport.

6.2. Certificatul se emite cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, în două exemplare, în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

6.3. Un exemplar al certificatului se comunică contribuabilului potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...