Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 1 octombrie 2011 a noului Cod civil,

luând în considerare faptul că aplicarea noilor reglementări civile este condiționată de existența, la data intrării lor în vigoare, a unui cadru normativ adaptat și corelat,

având în vedere dispozițiile Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care impun adoptarea până la data intrării în vigoare a acestuia a tuturor actelor normative necesare aplicării noilor reguli de drept civil,

având în vedere efectele deosebit de importante pe care Codul civil le leagă de înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, efecte care nu se pot produce în lipsa corelării procedurilor actuale de înscriere cu noile reguli consacrate de Codul civil,

ținând cont de faptul că nearmonizarea legislației va conduce, pe de o parte, la blocarea activității de înscriere în arhivă, ceea ce va afecta în mod grav drepturile creditorilor ipotecari și securitatea circuitului civil, și, pe de altă parte, la inaplicabilitatea unor norme și soluții noi din Codul civil,

pentru a evita interpretarea divergentă a noilor reguli de drept civil din cauza lipsei de unitate terminologică și de substanță între noul Cod civil și o serie de reglementări specifice,

întrucât neadoptarea acestui act normativ ar avea drept consecință negativă imposibilitatea funcționării corespunzătoare a unor servicii de interes public, cu prejudicierea gravă a drepturilor cetățenilor, precum și generarea unei practici judecătorești neunitare,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) regulament - Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările ulterioare;

b) operator - persoana fizică sau juridică autorizată să efectueze înscrierea avizelor de ipotecă în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

c) agent - persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct înscrierea avizelor de ipotecă în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

d) arhivă - Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM);

e) aviz de înscriere - după caz:

1. avizul de constituire a ipotecii și de înscriere a celorlalte operațiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, în ceea ce privește ordinea de prioritate, publicitatea și executarea, denumit în continuare aviz de ipotecă inițial;

2. avizul modificator al avizului de ipotecă inițial, vizând descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite și alte modificări reglementate de lege;

3. avizul de cesiune a creanței ipotecare;

4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă inițial;

5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;

6. avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial;

7. avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial datorită executării obligației garantate ori renunțării creditorului la întreaga ipotecă;

8. avizul de nulitate datorită anulării sau constatării nulității contractului de ipotecă prin hotărâre judecătorească irevocabilă sau conform legii, după caz;

9. avizul de înscriere a intenției de constituire a unei ipoteci;

10. avizul de transformare a intenției de constituire a ipotecii în aviz de ipotecă inițial;

11. avizul de menținere a ipotecii;

12. avizul de actualizare a datelor;

13. avizul de executare a bunului ipotecat;

14. avizul de preluare în contul creanței;

15. avizul de cesiune a ipotecii;

16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;

17. avizul de fiducie inițial;

18. avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;

19. avizul modificator al avizului de fiducie inițial;

20. avizul de stingere a avizului de fiducie inițial;

21. avizul de nulitate a avizului de fiducie inițial."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea operațiunilor juridice prevăzute de lege se efectuează, dacă prin lege nu se prevede altfel, în AEGRM, care constituie un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate, structurat pe persoane și bunuri.

(2) Ipotecile mobiliare, gajul mobiliar, precum și orice alte operațiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în arhivă în vederea efectuării publicității, se înscriu în arhivă prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de ipotecă mobiliară. Modificări (1)

(3) Înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere se efectuează de operatori și de agenții acestora, în condițiile prevăzute în regulament și în prezenta ordonanță.

(4) Accesarea arhivei este permisă numai prin intermediul aplicațiilor software puse la dispoziție de Corpul operatorilor și avizate de Autoritatea de Supraveghere."

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Autoritatea de Supraveghere a arhivei este Ministerul Justiției.

(2) Ministerul Justiției, în calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercită următoarele atribuții:

a) autorizează operatorii, cu avizul consultativ al Corpului operatorilor, în vederea înregistrării în arhivă a avizelor de înscriere;

b) supraveghează activitatea de înregistrare a avizelor de înscriere de către operatori și agenții acestora;

c) administrează și întreține sistemul computerizat de siguranță al arhivei amplasat la sediul Ministerului Justiției. Acesta constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informației arhivei, care este compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite și conectate între ele. În mod excepțional, Autoritatea de Supraveghere poate efectua înregistrări în arhivă ale avizelor de înscriere, însă doar în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege;

d) controlează activitatea operatorilor și a agenților acestora, precum și funcționarea arhivei, în vederea asigurării respectării dispozițiilor legale în vigoare. În acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori și agenții acestora;

e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de arhivă sau de agenții împuterniciți a dispozițiilor legale și dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situației, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe și ale regulamentului;

f) constată săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de prezenta ordonanță și aplică sancțiunile corespunzătoare;

g) supraveghează desfășurarea activității operatorilor și agenților acestora în conformitate cu regulile concurențiale, sesizează Consiliul Concurenței cu privire la încălcarea acestora și poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operațiuni de înregistrare în arhivă, atunci când există probe suficiente cu privire la practicile respective. Măsurile luate își vor produce efectele până la soluționarea definitivă a cauzei, potrivit dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; după acest moment, Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordanță cu decizia Consiliului Concurenței sau, după caz, a instanței judecătorești; Modificări (1)

h) suspendă sau revocă dreptul unui operator sau al unui agent de a efectua înscrieri în arhivă, în cazul în care constată că acesta a încălcat în mod repetat dispozițiile legale și deciziile sale, menționate la lit. d);

i) cooperează cu operatorii și agenții acestora, respectiv cu Corpul operatorilor, în scopul îmbunătățirii calităților și performanțelor tehnice, a administrării și funcționării arhivei, precum și a relației dintre arhivă și terminalele care o deservesc;

j) asigură, în condițiile legii, accesul direct și gratuit al publicului la citirea informațiilor înscrise în arhivă numai prin intermediul aplicației software a arhivei de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiției și Corpului operatorilor;

k) poate lua, în mod temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalitățile tehnice de a accesa arhiva, folosite de public, de operatori sau agenții împuterniciți ai acestora, ar conduce la perturbarea funcționării arhivei și la îngreunarea substanțială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată."

4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Persoanele juridice străine vor putea să înființeze în România, în condițiile legii, entități cu personalitate juridică având ca obiect de activitate înscrierea în arhivă a operațiunilor prevăzute de lege."

5. La articolul 12, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Corpul operatorilor va putea propune Autorității de Supraveghere adoptarea de reguli interne pentru administrarea și operarea arhivei, cu respectarea dispozițiilor Codului civil, a prezentei ordonanțe și a regulamentului." Modificări (1)

6. La articolul 12, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (52), cu următorul cuprins:

"

(51) Corpul operatorilor va putea participa alături de Autoritatea de Supraveghere la elaborarea regulamentului pentru organizarea și funcționarea AEGRM. Modificări (1)

(52) Corpul operatorilor poate propune Autorității de Supraveghere luarea de măsuri disciplinare împotriva operatorilor și agenților împuterniciți ai acestora. Toate măsurile disciplinare luate de Autoritatea de Supraveghere vor fi comunicate Corpului operatorilor."

7. La articolul 13, partea introductivă și punctul 2 al literei b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Persoanele care doresc să obțină autorizația de operator vor înainta Autorității de Supraveghere următoarele documente: Modificări (1)

................................................................................................

2. o copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comerțului, registrul asociațiilor și fundațiilor, respectiv copia actului administrativ care a autorizat constituirea și funcționarea pe teritoriul României a persoanei juridice;".

8. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) În termen de 45 de zile de la data depunerii documentației complete pentru obținerea autorizației de operator, Autoritatea de Supraveghere va soluționa cererea de acordare a autorizației. În cadrul acestui termen Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor să se pronunțe, motivat, asupra capacității solicitantului de a opera în arhivă, printr-un aviz consultativ. Documentația se depune în două exemplare, unul la Autoritatea de Supraveghere, unul la Corpul operatorilor. Exemplarul original se depune la Autoritatea de Supraveghere.

(2) Autorizarea se realizează prin ordin al ministrului justiției și se acordă pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii periodice.

(3) În vederea soluționării cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere va verifica îndeplinirea condițiilor stabilite de lege, precum și gradul de satisfacere a următoarelor criterii:

a) gradul de acoperire teritorială a solicitantului;

b) existența unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea atribuției de operator;

c) numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de înscriere, în vederea înregistrării în arhivă;

d) existența unei garanții pentru răspunderea profesională, superioară nivelului minim stabilit la art. 20 alin. (1);

e) oferirea serviciilor de înscriere pentru publicul larg;

f) capacitatea de a crea facilități pentru accesul liber al publicului la informațiile cuprinse în arhivă;

g) capacitatea de a asigura accesul la arhivă prin tehnologii noi.

(4) Prin instrucțiuni, Autoritatea de Supraveghere va stabili conținutul și punctajul corespunzător fiecărui criteriu și va putea, în funcție de condițiile existente pe piața serviciilor operatorilor, să completeze sau să reducă numărul criteriilor prevăzute la alin. (3).

(5) Criteriile de autorizare stabilite de Autoritatea de Supraveghere trebuie îndeplinite de solicitanți și de agenții acestora la momentul solicitării autorizației de operator, pe toată durata funcționării și pentru orice birou teritorial înființat ulterior momentului autorizării.

(6) Agenții împuterniciți după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească criteriile aprobate prin instrucțiunile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora.

(7) Solicitantului care nu va completa documentația în termen de 50 de zile de la emiterea adresei în acest sens de către Autoritatea de Supraveghere i se va respinge cererea de autorizare. De la completare curge un nou termen de 45 de zile pentru soluționarea cererii. Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...