Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare

Modificări (5), Puneri în aplicare (3), Referințe (6), Derogări (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, este determinată de necesitatea stringentă de reglementare a unui mecanism economic de finanțare, de implicare a beneficiarilor în finanțarea cheltuielilor de administrare, exploatare, întreținere și reparare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare și a restructurării și reorganizării Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, care funcționează ca regie autonomă, instituție aflată în imposibilitatea exercitării funcției de administrare prevăzute în Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În condițiile constrângerilor bugetare datorate crizei economice mondiale și pentru a asigura echilibrul și stabilitatea economico-financiară, se impune luarea unor măsuri imediate de reorganizare a actualei Administrații Naționale a Îmbunătățirilor Funciare.

În lipsa unor reglementări urgente există riscul neasigurării resurselor financiare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, cu grave consecințe asupra populației și protecției mediului.

Având în vedere că aplicarea măsurilor și activităților specifice pentru reducerea riscurilor și a pagubelor produse de inundații trebuie realizată printr-o abordare bazinală, sub comanda unei singure instituții, este necesar ca digurile și barajele de pe râurile interioare și de pe Dunăre aflate în prezent în administrarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare să fie preluate de Administrația Națională "Apele Române".

Reglementarea schimbărilor preconizate se propune să se facă prin ordonanță de urgență a Guvernului deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată de timp, care conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor și la agravarea situației actuale.

Ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, denumită în continuare Agenție, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare. Jurisprudență (5)

(2) Sediul central al Agenției este în municipiul București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4.

(3) Agenția are în structura sa o unitate centrală și 41 de filiale județene fără personalitate juridică, ce pot avea în alcătuire unități de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătățiri funciare. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(4) Numărul maxim de posturi al Agenției și filialelor județene este de 1.500. Modificări (3), Jurisprudență (6)

(5) Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la înființare. Puneri în aplicare (1)

(6) Înființarea unităților de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătățiri funciare se face prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției.

Art. 2. -

(1) Activitatea fiecărei filiale județene este supravegheată de un consiliu de filială, iar activitatea fiecărei unități de administrare este supravegheată de un consiliu de unitate de administrare. Modificări (1)

(2) Din consiliile prevăzute la alin. (1) fac parte reprezentanți ai organizațiilor, federațiilor și ai altor beneficiari de servicii de îmbunătățiri funciare prestate de Agenție. Din consiliile de filială fac parte și specialiști recunoscuți pe plan local în domeniul îmbunătățirilor funciare.

(3) Atribuțiile consiliilor de filială și ale consiliilor de unitate de administrare, condițiile și procedura de desemnare și de numire a membrilor lor, precum și funcționarea acestor consilii sunt prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Agenției.

(4) Pentru activitatea desfășurată membrii consiliului de filială și ai consiliului de unitate de administrare nu sunt remunerați.

Art. 3. -

(1) Patrimoniul Agenției se constituie prin preluarea elementelor de activ și de pasiv ale Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data înființării Agenției. Jurisprudență (4)

(2) La data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare se desființează. Jurisprudență (4)

(3) După preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agenția va preda Administrației Naționale "Apele Române" lucrările de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare și a celor de pe Dunăre, compuse din diguri și baraje cu rol de apărare împotriva inundațiilor, împreună cu instalațiile, și terenurile aferente, stocurile de materiale și mijloace de apărare, mijloace de intervenție și avertizare, mijloace fixe și echipamente de protecție, siguranță și cazarmament pentru apărarea împotriva inundațiilor, pe bază de protocol de predare-preluare, care se încheie în termen de 10 zile de la data predării-preluării prevăzute la alin. (1).

(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerul Mediului și Pădurilor își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor propune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3, respectiv a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Nu vor face obiectul predării-preluării prevăzute la alin. (3) trecerile prin dig sau peste dig aferente evacuărilor din cadrul sistemelor de desecare, cele care asigură preluarea apei pentru irigații, precum și barajele din cadrul amenajărilor pentru combaterea eroziunii solurilor fără rol de atenuare a viiturilor.

(6) În termen de 6 luni de la preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agenția va efectua reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, atât a celor aflate în exploatare, cât și a celor aflate în conservare, precum și a imobilizărilor în curs de execuție, cu reflectarea diferențelor pe seama conturilor de capital și rezerve.

Art. 4. -

(1) Agenția desfășoară următoarele activități:

a) exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, cu excepția amenajărilor sau părților de amenajare preluate de federații, precum și a amenajărilor cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică și în cadrul cărora s-au constituit organizații;

b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică;

c) scoaterea din funcțiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătățiri funciare sau părți de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică și valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;

d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătățiri funciare;

e) realizarea de investiții pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente și execuția de noi amenajări;

f) informarea și instruirea în domeniul îmbunătățirilor funciare;

g) realizarea și asigurarea funcționării sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare privind efectele economice și ecologice ale activităților de îmbunătățiri funciare;

h) asigurarea alimentării cu apă a unor localități, amenajări piscicole, incinte agricole și industriale, prin amenajările de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa, în condițiile legii;

i) prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare către organizații, federații și alte persoane fizice și juridice;

j) cooperarea internațională, în limitele împuternicirii acordate de minister;

k) desfășurarea altor activități de interes public prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Agenția aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătățirilor funciare stabilite de lege, gestionează eficient resursele proprii și pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora, și, totodată, asigură integritatea și funcționarea durabilă a amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa și contractează cu terți furnizori achiziția de bunuri și servicii, cu respectarea legislației privind achizițiile publice de bunuri și servicii, pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1).

Art. 5. -

Agenția îndeplinește următoarele atribuții:

a) întocmește și pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică;

b) face propuneri Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la bugetul propriu și planul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

c) inventariază anual amenajările de irigații, cu evidențierea distinctă a celor funcționale;

d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătățiri funciare; Modificări (1)

e) elaborează studii, proiecte, programe de cercetare și propuneri anuale pentru investiții în reabilitarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente sau execută noi amenajări și supraveghează realizarea acestor lucrări de investiții, precum și propuneri de elemente de strategie și politici sectoriale;

f) urmărește impactul asupra mediului înconjurător al activităților de îmbunătățiri funciare și ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislația protecției mediului;

g) asigură paza și protecția infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreține și repară;

h) urmărește permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrare;

i) desfășoară acțiuni de prevenire și protecție a amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa față de acțiunea factorilor de risc și a calamităților naturale, fenomenelor meteorologice periculoase și a accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

j) pregătește și pune în aplicare planurile de acțiune în cazuri de urgență;

k) emite avize tehnice pentru instalațiile care se amplasează și construcțiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare din administrarea sa;

l) elaborează și finanțează planul propriu de cercetare, proiectare și informatică;

m) coordonează și îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate al exploatării, întreținerii și reparațiilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare, efectuat de filialele județene; Modificări (1)

n) avizează documentațiile tehnice, contractează și finanțează lucrările de investiții contractate cu terți furnizori și verifică derularea și recepționarea lucrărilor, potrivit legii;

o) elaborează studiile privind necesarul forței de muncă pe structuri de personal, pregătirea și perfecționarea întregului personal, selectarea și promovarea acestuia în cadrul unităților din subordine;

p) organizează și aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv și evidența angajamentelor conform legii, efectuează analize economice și tehnice asupra organizării și desfășurării activităților;

q) organizează și participă la activități de cooperare tehnico-economică internațională în domeniul îmbunătățirilor funciare, al gospodăririi apelor și protecției mediului;

r) verifică și dispune măsuri privind organizarea propriei contabilități potrivit legii;

s) organizează și desfășoară acțiuni de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și a accidentelor la construcțiile hidrotehnice, precum și pentru constituirea stocurilor de materiale și mijloace de apărare, mijloace de intervenție și avertizare, mijloace fixe și echipamente de protecție, siguranță și cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare.

Art. 6. -

(1) Agenția exploatează, administrează, întreține și repară amenajările de îmbunătățiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică, cu excepția prevăzută la art. 39 alin. (6) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare ce se administrează de Agenție se constituie ca anexă la regulamentul de organizare și funcționare a Agenției.

(3) O amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare este declarată de utilitate publică, potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare.

(4) Anual, în funcție de îndeplinirea criteriilor stabilite conform alin. (3), lista amenajărilor ce se administrează de Agenție se modifică sau se completează și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției.

(5) Cheltuielile necesare desfășurării activităților prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul Agenției, cu încadrarea în fondurile aprobate anual cu această destinație.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Beneficiarii terenurilor deținute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosință în amenajările de îmbunătățiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătățiri funciare, pentru administrarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare, sunt obligați să achite Agenției o taxă de îmbunătățiri funciare, denumită în continuare taxă IF. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu avizul Consiliului Concurenței, se aprobă modul de calcul și de colectare, termenele de plată aferente taxei IF, precum și cuantumul acesteia, pentru anul 2012.

(3) Cuantumul taxei IF se aprobă anual de către Agenție, până la data de 31 august a fiecărui an pentru anul următor, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a. Modificări (1), Referințe (1)

Art. 8. -

(1) Se mandatează Agenția să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate a statului asupra bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea sa.

(2) Costurile pentru întocmirea documentațiilor tehnice cadastrale, precum și a celor necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate a statului în cartea funciară asupra bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul Agenției.

Art. 9. -

Agenția administrează infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public și privat al statului, cu excepția celei situate pe terenurile incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, și a celor prevăzute la art. 3 alin. (3).

Art. 10. -

(1) Pentru realizarea atribuțiilor sale, Agenția contractează cu terți elaborarea de studii, prestarea de servicii de proiectare, executarea de lucrări de construcții, întreținere și reparații, inclusiv achiziționarea sau închirierea echipamentului necesar desfășurării activităților sale, precum și a echipamentelor de intervenție pentru a face față situațiilor de urgență, inclusiv pentru lucrările de întreținere curentă în amenajările de îmbunătățiri funciare de utilitate publică, cu respectarea legislației privind achizițiile publice. Modificări (1)

(2) Până la transmiterea către organizații și federații a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, Agenția contractează serviciile de exploatare, întreținere și reparații ale acesteia cu terții prestatori de servicii, cu respectarea legislației privind achizițiile publice.

(3) Agenția poate angaja pentru activități sezoniere personal pe bază de contract de prestări de servicii, pe baza unei justificări fundamentate, aprobată de directorul general al Agenției.

Art. 11. -

Veniturile proprii ale Agenției se constituie din:

a) taxa IF și tarife percepute beneficiarilor activităților de îmbunătățiri funciare; Modificări (3)

b) dobânzi și penalități percepute pentru serviciile prestate, a căror contravaloare nu a fost încasată la termen;

c) tarife de prestări de servicii de alimentare cu apă a unor localități, incinte agricole și industriale, a unor amenajări piscicole și de evacuare a apelor pluviale, menajere și industriale uzate, care respectă normele în vigoare;

d) sumele încasate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, din închirierea bunurilor din domeniul public și privat al statului, aflate în patrimoniul propriu;

e) tarifele de trecere pe digurile aflate în administrarea sa, percepute pentru întreținerea secțiunii acestora și a rampelor de acces;

f) tarife pentru eliberarea avizelor tehnice și de specialitate, precum și a avizelor și acordurilor de scoatere din circuitul agricol și silvic, după caz; Derogări (1)

g) sumele încasate din scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, ca urmare a scoaterii din circuitul agricol și silvic, după caz, a suprafețelor ocupate cu lucrări de îmbunătățiri funciare;

h) valorificarea materialului lemnos rezultat în urma lucrărilor de întreținere și regenerare a plantațiilor silvice pentru combaterea eroziunii solului, în condițiile legii;

i) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obținute în urma lucrărilor de întreținere a digurilor și a rețelei de canale, în condițiile legii;

j) alte venituri realizate din exploatarea patrimoniului propriu, corelat cu activitățile și atribuțiile acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 12. -

Cheltuielile curente și de capital ale Agenției au următoarea destinație:

a) cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunurile și serviciile necesare desfășurării activității proprii;

b) cheltuieli de investiții privind:

(i) obiectivele de investiții noi sau în continuare privind infrastructura de îmbunătățiri funciare din domeniul public și/sau privat al statului;

(ii) studiile și proiectarea legate de obiectul său de activitate;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...