Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Procedura privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților din 29.11.2017

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 960 din 05 decembrie 2017.

În vigoare de la 05 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Prezenta procedură reglementează unele măsuri privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și conținutul documentației necesare pentru obținerea aprobării introducerii sau redării în circuitul agricol, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) - (10) și art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.

Art. 2. -

În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoritatea publică centrală - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - prin direcția de specialitate;

b) beneficiar - persoana fizică sau juridică ce deține terenul în baza actului de proprietate sau a altui act de deținere a terenului valabil încheiat;

c) decizia de aprobare a introducerii/redării în circuitul agricol - actul administrativ emis de autoritatea publică centrală sau structurile subordonate acesteia, prin care se aprobă redarea în circuitul agricol a terenurilor pentru care a fost aprobată scoaterea temporară/definitivă din circuitul agricol; Modificări (1)

d) structuri subordonate - direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

e) zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. La calculul unui termen pe zile nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește; când ultima zi a unui termen pe zile cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Art. 3. -

Procedura privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se aplică pentru:

a) terenurile agricole pentru care a fost emisă decizia de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol;

b) terenurile agricole pentru care a fost emisă decizia de scoatere definitivă din circuitul agricol prevăzute la art. 93 alin. (5) din lege;

c) terenurile cu destinație specială prevăzute la art. 93 alin. (6) din lege;

d) terenurile situate în perimetrul rezervațiilor ocupate cu amenajări piscicole prevăzute la art. 93 alin. (8) din lege;

e) terenurile ocupate cu amenajări piscicole prevăzute la art. 93 alin. (9) din lege;

f) terenurile ocupate cu amenajări piscicole deținute de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, prevăzute la art. 93 alin. (10) din lege;

g) terenurile agricole afectate de lucrările prevăzute la art. 2 lit. k) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, pentru care a fost aprobată scoaterea temporară din circuitul agricol.

Art. 4. -

(1) Introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților se aprobă după cum urmează:

a) prin decizia directorului structurii subordonate de la nivelul județului unde se află amplasat terenul ce face obiectul cererii de redare, pentru terenurile prevăzute la art. 3 lit. a) și lit. b); Modificări (1)

b) prin decizia directorului direcției de specialitate din cadrul autorității publice centrale, pentru terenurile prevăzute la art. 3 lit. c) -f).

(2) Redarea terenurilor prevăzute la art. 93 alin. (7) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritatea publică centrală la propunerea structurii subordonate, în baza solicitării beneficiarului.

Art. 5. -

În cazul terenurilor prevăzute la art. 3 lit. g) redarea se realizează în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Art. 6. -

(1) Redarea în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate în extravilan se face în termenul prevăzut la art. 93 alin. (3) din lege. Termenul de un an se calculează de la data expirării perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol prevăzută în decizia de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol sau în decizia de prelungire a perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol.

(2) Redarea în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate în extravilan se poate face înainte de expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol aprobată, cu respectarea dispozițiilor art. 93 alin. (3) din lege.

(3) Constatarea executării/neexecutării lucrărilor necesare pentru aducerea terenului la categoria de folosință avută anterior aprobării, în vederea redării în circuitul agricol, se face de către reprezentanții structurilor subordonate, prin încheierea procesului-verbal de constatare a situației din teren.

(4) Procesul-verbal de constatare a situației din teren, în cazul constatării neexecutării lucrărilor prevăzute la alin. (3), se transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestuia, către structurile din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene cu atribuții privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

(5) Modelul procesului-verbal de constatare a situației din teren este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 7. -

(1) În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1), beneficiarul deciziei de aprobare a scoaterii temporare nu a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege și în actele de aprobare privind scoaterea din circuitul agricol, în baza procesului-verbal de constatare a situației din teren și a studiului pedologic și agrochimic, se aplică prevederile art. 112, art. 113 și art. 114 alin. (2), după caz, de către persoanele prevăzute la art. 114 alin. (1) din lege.

(2) Dispozițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) - (3) nu se aplică în cazul în care, la solicitarea beneficiarului, se emite decizia de aprobare a scoaterii definitive pentru suprafața de teren în temeiul art. 93 alin. (2) din lege. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) În cazul în care se constată că beneficiarul nu a redat terenurile în circuitul agricol în termenul și condițiile prevăzute la art. 93 alin. (3) din lege, directorul structurii subordonate dispune executarea lucrărilor de redare, cu suportarea cheltuielilor din tariful depus.

(2) Pentru executarea lucrărilor de redare în circuitul agricol a terenurilor, în cazul prevăzut la alin. (1), directorul structurii subordonate dispune contractarea lucrărilor de redare în circuitul agricol conform legislației în vigoare, iar începerea executării lucrărilor de redare în circuitul agricol se dispune prin decizie.

(3) Lucrările de redare a terenurilor scoase din circuitul agricol prevăzută la alin. (1) se execută în termen de 1 an de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru redarea în circuitul agricol a terenurilor prevăzute la alin. (1) directorul structurii subordonate dispune contractarea serviciilor pentru realizarea studiului pedologic și agrochimic, întocmit de oficiul de studii pedologice și agrochimice, cu privire la clasa de calitate, cu respectarea legislației aplicabile utilizării resurselor financiare din Fondului de ameliorare a fondului funciar.

(5) Constatarea executării lucrărilor de redare a terenurilor la clasa de calitate și categoria de folosință avute anterior scoaterii temporare din circuitul agricol se face de către reprezentanții structurii subordonate prin verificarea situației de fapt, în termen de 10 zile de la finalizarea lucrărilor, prin întocmirea procesului-verbal de constatare a situației din teren.

Art. 9. -

Introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art. 3 lit. b) se face în termenul prevăzut la art. 101 alin. (1) din lege, la solicitarea beneficiarului și cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

CAPITOLUL II Documentația și modul de acordare a deciziei de aprobare a introducerii sau redării în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan

Art. 10. -

Aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor pentru care au fost eliberate aprobări de scoatere definitivă/temporară din circuitul agricol se emite în baza unei documentații care va cuprinde:

a) cererea beneficiarului adresată structurii subordonate în raza căreia se află situat terenul, cu specificarea suprafeței solicitate pentru redarea în circuitul agricol a terenurilor, însoțită de CI/BI/certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, după caz;

b) acordul proprietarului pentru redarea în circuitul agricol a terenurilor, în cazul în care solicitarea se face de către altă persoană îndreptățită, după caz;

c) copie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul beneficiarului persoană juridică;

d) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

e) decizia/hotărârea Guvernului privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului agricol, după caz;

f) planul de situație al întregului imobil, actualizat, pe care se evidențiază atât suprafața scoasă din circuitul agricol, cât și suprafața solicitată pentru redarea în circuitul agricol și care se vizează spre neschimbare de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;

g) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;

h) studiul pedologic și agrochimic, întocmit de oficiul de studii pedologice și agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

i) procesul-verbal de constatare a situației din teren, pentru terenurile prevăzute la art. 3 lit. a) -f); Modificări (1)

j) avizul emis de către Ministerul Apărării Naționale, în cazul terenurilor cu destinație specială prevăzute la art. 3 lit. c); Modificări (1)

k) hotărârea consiliului județean în raza căruia se află amenajarea piscicolă, în cazul terenurilor prevăzute la art. 3 lit. d);

l) acordul administratorului rezervației ocupate cu amenajări piscicole, emis în condițiile legii, în cazul terenurilor prevăzute la art. 3 lit. d);

m) avizul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în cazul terenurilor prevăzute la art. 3 lit. e) și lit. f). Modificări (1)

Art. 11. -

Autoritatea publică centrală și/sau structurile subordonate care au competența de aprobare a introducerii sau redării în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan pot/poate solicita, prin nota de completare, alte documente necesare aprobării.

Art. 12. -

(1) Aprobarea introducerii în circuitul agricol a terenurilor se emite în baza documentației prevăzute la art. 10 și 11.

(2) În decizia de aprobare a introducerii în circuitul agricol se înscriu clasa de calitate și categoria de folosință stabilite prin studiul pedologic și agrochimic.

Art. 13. - Modificări (1)

Documentele prevăzute la art. 10 și 11 se depun în copie, însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către reprezentanții structurii subordonate.

Art. 14. -

(1) Solicitarea introducerii sau redării în circuitul agricol poate avea ca obiect fie întregul teren, fie o cotă-parte din acesta.

(2) În cazul în care se solicită redarea în circuitul agricol a unei părți din suprafața scoasă temporar din circuitul agricol, la expirarea termenului prevăzut la art. 93 alin. (3) din lege, beneficiarul are obligația de a reda întregul teren.

Art. 15. -

(1) Documentația prevăzută la art. 10 și 12 se depune de către beneficiar la structura subordonată de la nivelul județului unde se află situat terenul ce face obiectul cererii de introducere sau redare, în vederea aprobării sau transmiterii acesteia la direcția de specialitate din cadrul ministerului, după caz. Modificări (1)

(2) În situația solicitării aprobării introducerii sau redării, după caz, în circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art. 3 lit. a) și lit. b), după verificarea documentației, structura subordonată emite decizia de aprobare a redării în circuitul agricol/nota de completare a documentației, în termen de 10 zile de la înregistrarea documentației, și o comunică beneficiarului. Modificări (1)

(3) În situația solicitării aprobării introducerii sau redării în circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art. 3 lit. c) -f), structurile subordonate transmit documentația la direcția de specialitate din cadrul autorității publice centrale, în termen de 3 zile de la înregistrarea acesteia.

(4) Direcția de specialitate din cadrul autorității publice centrale, după verificarea documentației, emite decizia de aprobare a introducerii sau redării sau nota de completare a documentației în termen de 30 de zile de la înregistrare și o transmite structurii subordonate, pentru a fi comunicată beneficiarului.

(5) Modelele deciziilor de introducere sau redare în circuitul agricol sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta procedură.

(6) În cazul solicitării unor completări ale documentației, termenul de emitere a deciziei de aprobare curge de la data înregistrării completării documentației. În cazul nedepunerii de către beneficiar a documentelor solicitate în termen de 30 de zile de la data comunicării solicitării de completare, se emite o adresă de răspuns prin care se comunică beneficiarului respingerea cererii.

Art. 16. -

(1) Pentru efectuarea constatării și încheierii procesului-verbal de constatare a situației în teren, în termen de 3 zile de la înregistrarea documentației, reprezentantul structurii subordonate stabilește de comun acord cu beneficiarul sau reprezentantul acestuia data și ora efectuării verificării.

(2) În situația prevăzută la art. 15 alin. (3), constatarea situației în teren, încheierea procesului-verbal de constatare și transmiterea acestuia către direcția de specialitate din cadrul autorității publice centrale se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației la structurile subordonate.

(3) Procesul-verbal de constatare se încheie în două exemplare originale și va fi semnat de către 2 reprezentanți ai structurii subordonate și de beneficiar, urmând a se înregistra în evidențele acestei structuri.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 17. - Modificări (1)

Decizia de aprobare a introducerii sau redării în circuitul agricol/Hotărârea Guvernului de aprobare a redării în circuitul agricol, în copie, se depune de beneficiar în termen de 30 de zile de la comunicare/publicare, după caz, la primăria pe teritoriul căreia se află amplasat terenul, precum și la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea înregistrării mențiunilor în Registrul agricol/în evidențele de cadastru și carte funciară.

Art. 18. -

Beneficiarul în favoarea căruia a fost emisă aprobarea introducerii sau redării în circuitul agricol are obligația respectării și îndeplinirii condițiilor cu privire la menținerea destinației terenurilor agricole.

Art. 19. -

(1) Situația actualizată a suprafețelor de teren redate în circuitul agricol, întocmită de către structurile subordonate, se transmite la autoritatea publică centrală, în primele 10 zile ale fiecărei luni, în format electronic.

(2) Autoritatea publică centrală, prin direcția de specialitate din cadrul acesteia, va întocmi situația centralizată a aprobărilor privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor.

Art. 20. -

Documentația prevăzută la art. 10, împreună cu decizia de aprobare a introducerii sau redării în circuitul agricol sau adresa de respingere a cererii, în original se arhivează pentru o perioadă de 7 ani, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 21. -

Actele administrative se comunică direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului, sau prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 22. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

- Model -

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

. . . . . . . . . .

DECIZIA Nr. . . . . . . . . . .
din . . . . . . . . . .

În temeiul dispozițiilor art. 93 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților,

având în vedere Cererea beneficiarului . . . . . . . . . ., înregistrată la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .,

în baza:

1. Studiului pedologic și agrochimic nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

2. Procesului-verbal de constatare a situației din teren nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., încheiat de Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . .;

3. Deciziei/Hotărârii Guvernului nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului, după caz;

4. Hotărârii consiliului județean . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . în raza căruia se află amenajarea piscicolă, pentru terenurile prevăzute la art. 3 lit. d) din Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 386/2017;

5. Acordului administratorului rezervației ocupate cu amenajări piscicole nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., emis în condițiile legii, pentru terenurile prevăzute la art. 3 lit. f) din Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 386/2017;

6. Avizului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., emis de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, pentru terenurile prevăzute la art. 3 lit. d) și lit. e) din Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 386/2017;

7. Avizului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., emis de către Ministerul Apărării Naționale, pentru terenurile cu destinație specială prevăzute la art. 3 lit. c) din Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 386/2017, Modificări (1)

în scopul redării în circuitul agricol a terenului situat în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., în suprafață de . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . ., tarla nr. . . . . . . . . . ., parcela nr. . . . . . . . . . ., număr cadastral . . . . . . . . . ., la clasa de calitate și categoria de folosință avute anterior aprobării scoaterii din circuitul agricol, pentru care termenul aprobat pentru scoaterea temporară a expirat în data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .,

în scopul introducerii în circuitul agricol a terenului situat în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., în suprafață de . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . ., tarla nr. . . . . . . . . . ., parcela nr. . . . . . . . . . ., număr cadastral . . . . . . . . . ., la clasa de calitate . . . . . . . . . . și categoria de folosință . . . . . . . . . .

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate . . . . . . . . . ., emite

DECIZIA
de aprobare a introducerii sau redării în circuitul agricol a terenului cu suprafață de . . . . . . . . . . mp, categoria de folosință . . . . . . . . . ., clasa de calitate . . . . . . . . . ., situat în extravilanul localității . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., înscris în Cartea funciară nr. . . . . . . . . . ., tarla nr. . . . . . . . . . ., parcela nr. . . . . . . . . . ., număr cadastral . . . . . . . . . . .

Prezenta decizie se poate contesta în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
L.S.

ANEXA Nr. 2 la procedură

Model

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI . . . . . . . . . .

DECIZIA Nr. . . . . . . . . . .
din . . . . . . . . . .

În temeiul dispozițiilor art. 93 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților,

având în vedere Cererea beneficiarului . . . . . . . . . ., înregistrată la Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .,

în baza:

1. Studiului pedologic și agrochimic nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

2. Procesului-verbal de constatare a situației din teren nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., încheiat de Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . .;

3. Deciziei nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului, emisă în conformitate cu prevederile art. 94 lit. a) și b) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în scopul redării în circuitul agricol a terenului situat în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., în suprafață de . . . . . . . . . ., înscris în Cartea funciară nr. . . . . . . . . . ., tarla nr. . . . . . . . . . ., parcela nr. . . . . . . . . . ., număr cadastral . . . . . . . . . ., la clasa de calitate și categoria de folosință avute anterior aprobării scoaterii din circuitul agricol, pentru care termenul aprobat pentru scoaterea temporară a expirat în data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .,

în scopul introducerii în circuitul agricol a terenului situat în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., în suprafață de . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . ., tarla nr. . . . . . . . . . ., parcela nr. . . . . . . . . . ., număr cadastral . . . . . . . . . ., la clasa de calitate . . . . . . . . . . și categoria de folosință . . . . . . . . . .,

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . emite

DECIZIA
de aprobare a introducerii sau redării în circuitul agricol a terenului cu suprafață de . . . . . . . . . . mp, categoria de folosință . . . . . . . . . ., clasa de calitate . . . . . . . . . ., situat în extravilanul localității . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., înscris în Cartea funciară nr . . . . . . . . . ., tarla nr. . . . . . . . . . ., parcela nr. . . . . . . . . . ., număr cadastral . . . . . . . . . .

Prezenta decizie se poate contesta în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
L.S.

ANEXA Nr. 3 la procedură

Model

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
de constatare a situației din teren
Încheiat în ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . .

Subsemnații . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . . (numele și prenumele), având funcția de . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . . în cadrul Direcției pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ., am fost desemnați, conform Deciziei nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., pentru constatarea situației din teren cu privire la categoria de folosință a terenului situat în extravilanul localității . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., înscris în CF nr. . . . . . . . . . ., tarla nr. . . . . . . . . . ., parcela nr. . . . . . . . . . ., număr cadastral . . . . . . . . . ., beneficiar . . . . . . . . . . .

La data de . . . . . . . . . ., în prezența beneficiarului/reprezentantului . . . . . . . . . ., ne-am deplasat la terenul cu datele de identificare menționate mai sus pentru constatarea executării lucrărilor necesare de aducere a acestui teren la categoria de folosință avută anterior aprobării scoaterii din circuitul agricol conform Deciziei de aprobare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . .

În urma verificării situației din teren s-a constatat că pentru terenul situat în extravilanul localității . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., înscris în CF nr. . . . . . . . . . ., tarla nr. . . . . . . . . . ., parcela nr. . . . . . . . . . ., număr cadastral . . . . . . . . . ., cu suprafața de . . . . . . . . . . mp, au fost/nu au fost executate lucrările necesare pentru aducerea acestui teren la categoria de folosință avută anterior aprobării, în vederea redării în circuitul agricol.

Mențiuni cu privire la categoria de folosință constatată . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Lucrările necesare pentru aducerea terenului menționat mai sus la categoria de folosință avută anterior aprobării, în vederea redării în circuitul agricol, au fost/nu au fost executate în termenul prevăzut la art. 93 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mențiuni privind respectarea termenului . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Potrivit dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. i) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, neredarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, după expirarea perioadei aprobate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 112 și art. 113 din același act normativ.

Beneficiarilor care nu au redat terenurile agricole situate în extravilan în termenul prevăzut la art. 93 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu li se va mai aproba scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a altor terenuri pe o perioadă de 10 ani de la data constatării.

Reprezentanți, Direcția pentru Agricultură
a Județului . . . . . . . . . .,
. . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .
(semnătura și ștampilă)
L.S.
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
(semnătura)
L.S.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...