Camera Deputaților

Hotărârea nr. 89/2017 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2018

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 04 decembrie 2017.

În vigoare de la 04 decembrie 2017 până la 12 decembrie 2018, fiind înlocuit prin Hotărâre 83/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 252 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2018, finanțat de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 421.300 mii lei, din care 392.800 mii lei la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe" și 28.500 mii lei la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială".

(2) La capitolul 51.01, suma de 392.800 mii lei a fost repartizată astfel:

a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaților, în sumă de 391.346 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 361.051 mii lei;

- cheltuieli de capital, în sumă de 30.295 mii lei;

b) cheltuieli pentru funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.454 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 1.449 mii lei;

- cheltuieli de capital, în sumă de 5 mii lei.

(3) Detalierea bugetului pe anul 2018 este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Structura cheltuielilor curente, în sumă de 361.051 mii lei, necesare în vederea funcționării Camerei Deputaților și întreținerii și administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:

a) cheltuieli de personal, în sumă de 306.610 mii lei;

b) cheltuieli pentru bunuri și servicii, în sumă de 54.362 mii lei;

c) cheltuieli pentru transferuri (contribuții și cotizații la organisme internaționale), în sumă de 79 mii lei.

(2) La titlul "Cheltuieli curente" sunt prevăzute și sumele necesare pentru fondul președintelui Camerei Deputaților, pentru întreținerea și funcționarea cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului și a Clubului Parlamentarilor Români, în condițiile prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaților nr. 2/2009 privind atribuirea unui spațiu pentru sediul Clubului Parlamentarilor Români - Ion Rațiu.

(3) Cheltuielile de întreținere și reparații aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale, se suportă din suma forfetară acordată conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Cheltuielile de capital sunt în sumă de 30.300 mii lei, din care 11.468 mii lei pentru active fixe și 18.832 mii lei pentru reparații capitale aferente activelor fixe.

Art. 4. -

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Camera Deputaților în anul 2018 cuprinde, atât la resurse, cât și la cheltuieli, suma de 23.293 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Camera Deputaților vor fi reținute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilitățile de la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Biroul permanent al Camerei Deputaților poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută și pentru alte destinații, în condițiile legii.

(3) Organizarea activităților finanțate din venituri proprii, tarifele și cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților.

(4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților, în funcție de necesități și de veniturile realizate.

(5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate din venituri proprii pot fi depășite numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare.

(6) Detalierea bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaților în anul 2018 este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. -

Biroul permanent al Camerei Deputaților va lua măsuri pentru încadrarea în alocațiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 6. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din data de 29 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE

București, 29 noiembrie 2017.

Nr. 89.

ANEXA Nr. 1

CAMERA DEPUTAȚILOR

BUGETUL PE ANUL 2018
- Detalierea pe alineate de cheltuieli -

- mii lei -
Denumirea indicatorului Cod Program 2018 din care pentru:
Camera Deputaților Institutul Român pentru Drepturile Omului
CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01) 50.01 421.300 419.846 1.454
AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE 51.01 392.800 391.346 1.454
CHELTUIELI CURENTE 01 362.500 361.051 1.449
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 307.792 306.610 1.182
Cheltuieli salariale în bani 10.01 296.471 295.334 1.137
Salarii de bază 10.01.01 195.546 194.461 1.085
Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05 10.406 10.406
Prima de vacanță 10.01.09 474 467 7
Indemnizații de delegare 10.01.13 90.045 90.000 45
Cheltuieli salariale în natură 10.02 2.848 2.806 42
Tichete de vacanță 10.02.06 2.848 2.806 42
Contribuții 10.03 8.473 8.470 3
Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.01 2.496 2.493 3
Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02 78 78
Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 820 820
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10.03.04 25 25
Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 134 134
Contribuții de asigurări pentru muncă 2,25% 10.03.07 4.920 4.920
TITLUL II - BUNURI Șl SERVICII 20 54.616 54.362 254
Bunuri și servicii 20.01 16.833 16.695 138
Furnituri de birou 20.01.01 255 250 5
Materiale pentru curățenie 20.01.02 555 553 2
Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 7.622 7.582 40
Apă, canal și salubritate 20.01.04 1.500 1.490 10
Carburanți și lubrifianți 20.01.05 1.800 1.790 10
Piese de schimb 20.01.06 500 499 1
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 200 190 10
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 1.500 1.450 50
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 2.901 2.891 10
Reparații curente 20.02 5.178 5.178
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 1.327 1.312 15
Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.327 1.312 15
Deplasări, detașări, transferări 20.06 28.040 28.000 40
Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 26.020 26.000 20
Deplasări în străinătate 20.06.02 2.020 2.000 20
Cărți, publicații și materiale documentare 20.11 40 38 2
Pregătire profesională 20.13 100 95 5
Protecția muncii 20.14 100 97 3
Alte cheltuieli 20.30 2.998 2.947 51
Protocol și reprezentare 20.30.02 2.000 1.999 1
Prime de asigurare non-viață 20.30.03 400 398 2
Chirii 20.30.04 48 48
Fondul Președintelui 20.30.07 250 250
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 300 300
TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI 55 92 79 13
Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 55.02 92 79 13
Contribuții și cotizații la organisme internaționale 55.02.01 92 79 13
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 30.300 30.295 5
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 30.300 30.295 5
Active fixe 71.01 11.468 11.463 5
Construcții 71.01.01 5.000 5.000 0
Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 5.067 5.067
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 661 661
Alte active fixe 71.01.30 740 735 5
Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 18.832 18.832
ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ 68.01 28.500 28.500
CHELTUIELI CURENTE 01 28.500 28.500
TITLUL VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57 28.500 28.500
Ajutoare sociale 57.02 200 200
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 200 200
Indemnizații pentru foști demnitari ai statului 57.03 28.300 28.300

ANEXA Nr. 2

CAMERA DEPUTAȚILOR

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018

- mii lei -
Indicatori Cod Prevederi 2018
1. Disponibil la finele anului precedent 16.093
2. Venituri în anul bugetar *) 7.200
3. TOTAL RESURSE (1+2) 23.293
4. Cheltuieli în anul bugetar 23.293
- Detalierea cheltuielilor -
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI (51.10+68.10) 50.10 23.293
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 51.10 23.093
CHELTUIELI CURENTE 01 22.734
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 13.478
Cheltuieli salariale în bani 10.01 12.683
Salarii de bază 10.01.01 11.589
Spor pentru condiții de muncă 10.01.05 953
Prima de vacanță 10.01.09 51
Indemnizații de delegare 10.01.13 90
Cheltuieli salariale în natură 10.02 304
Tichete de vacanta 10.02.06 304
Contribuții 10.03 491
Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.01 140
Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02 5
Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 48
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10.03.04 2
Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 8
Contribuții de asigurări pentru muncă 2,25% 10.03.07 288
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII 20 9.256
Bunuri și servicii 20.01 5.581
Furnituri de birou 20.01.01 32
Materiale pentru curățenie 20.01.02 127
Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 2.350
Apă, canal și salubritate 20.01.04 130
Carburanți și lubrifianți 20.01.05 85
Piese de schimb 20.01.06 27
Transport 20.01.07 25
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 30
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 2.500
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 275
Reparații curente 20.02 300
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 149
Uniforme și echipament 20.05.01 29
Alte obiecte de inventar 20.05.30 120
Deplasări, detașări, transferări 20.06 103
Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 33
Deplasări în străinătate 20.06.02 70
Pregătire profesională 20.13 33
Protecția muncii 20.14 60
Alte cheltuieli 20.30 3.030
Protocol și reprezentare 20.30.02 25
Prime de asigurare non-viață 20.30.03 5
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 3.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 359
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 359
Active fixe 71.01 359
Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 59
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 255
Alte active fixe 71.01.30 45
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 68.01 200
CHELTUIELI CURENTE 01 200
TITLUL VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57 200
Ajutoare sociale 57.02 200
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 200

*) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii și alimentația publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii și altele (dobânzi, penalități etc.)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...