Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2011 până la 21 decembrie 2012, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 96/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Fondurile structurale și de coeziune reprezintă una dintre principalele surse de investiții în infrastructura României.

Luându-se în considerare gradul redus de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, se impune ca Ministerul Afacerilor Europene să coordoneze procesul de absorbție a fondurilor, în scopul accelerării susținute a acestui proces și al înlăturării oricăror disfuncționalități.

Constatându-se că neaplicarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență ar avea consecințe grave asupra realizării procesului de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, precum și asupra proiectelor naționale de dezvoltare a infrastructurii,

ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă a relației Guvernului României cu structurile europene,

în considerarea faptului că elementele menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, și al Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2011 privind completarea structurii și componenței Guvernului,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Ministerul Afacerilor Europene se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Afacerilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene, în vederea asigurării participării eficiente a României în procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene.

(3) Ministerul Afacerilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de formulare a pozițiilor naționale care sunt promovate în cadrul structurilor Uniunii Europene și urmărește respectarea angajamentelor României decurgând din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor care rezultă din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Modificări (1)

(4) Ministerul Afacerilor Europene coordonează procesul de asigurare a compatibilității legislației naționale cu actele legislative ale Uniunii Europene, asigură, în domeniile proprii de competență, activitatea de reprezentare a statului român în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și a celorlalte instituții europene, monitorizează și sprijină îndeplinirea angajamentelor rezultate din strategiile și programele naționale adoptate în contextul politicilor europene.

(5) Ministerul Afacerilor Europene îndeplinește rolul de autoritate de coordonare a instrumentelor structurale, având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale.

(6) În scopul asigurării coordonării interministeriale a procesului de formulare a poziției naționale privind inițiativele europene legislative și fără caracter legislativ, în coordonarea Ministerului Afacerilor Europene funcționează Comitetul de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru, fără personalitate juridică și cu caracter decizional, înființat prin hotărâre a Guvernului. Modalitatea de înființare a Comitetului de coordonare a afacerilor europene, precum și organizarea și funcționarea acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene, care se desființează, precum și activitatea Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și subordonat direct primului-ministru, denumită în continuare ACIS, care se reorganizează ca direcție generală în cadrul Ministerului Afacerilor Europene. Modificări (1)

(2) Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea, posturile și personalul Departamentului pentru Afaceri Europene și ale ACIS.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Afacerilor Europene preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene, respectiv de la Secretariatul General al Guvernului în ceea ce privește ACIS, pe bază de protocol de predare-preluare, numărul de posturi, structura de personal preluată, personalul aferent, cu menținerea drepturilor salariale stabilite potrivit legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevederile bugetare aferente activității Departamentului pentru Afaceri Europene și ACIS pe anul 2011, execuția bugetară până la momentul predării-preluării, precum și patrimoniul, reprezentând toate bunurile, precum și drepturile și obligațiile deținute de Departamentul pentru Afaceri Europene și ACIS asupra acestora.

(4) Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile și obligațiile preluate de Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS, decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile. Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile în care fostul Departament pentru Afaceri Europene este parte.

(5) Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din litigiile în care sunt părți fostul Departament pentru Afaceri Europene, respectiv Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS.

Art. 3. -

Ministerul Afacerilor Europene exercită următoarele funcții:

I. în domeniul coordonării/gestionării fondurilor europene: Modificări (1)

a) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, în sensul prevăzut la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;

b) de reglementare privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene și privind structurile din cadrul ministerelor și instituțiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare acordate României prin instrumentul de preaderare PHARE, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, fondurile structurale și de coeziune și Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, numărul și structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcții specifice și procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 și 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare;

c) de autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică, în sensul prevăzut la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008, cu modificările și completările ulterioare;

d) de coordonator național al asistenței în raport cu Uniunea Europeană, conform prevederilor memorandumurilor de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană;

e) de punct național de contact pentru programele de înfrățire instituțională cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene;

f) de punct național de contact pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2004-2009;

g) de punct național de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009;

II. în domeniul afacerilor europene:

a) de coordonare interministerială, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, în vederea elaborării pozițiilor României pe problematica afacerilor europene;

b) de coordonare, monitorizare și susținere a îndeplinirii angajamentelor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a strategiilor naționale și programelor elaborate în contextul politicilor europene;

c) de punct tehnic de contact și responsabil național în problematica Strategiei "Europa 2020";

d) de coordonare a procesului de asigurare a compatibilității legislației naționale cu actele legislative ale Uniunii Europene, cu excepția asigurării compatibilității cu actele legislative ale Uniunii Europene a acordurilor internaționale încheiate de România în baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele;

e) de reprezentare a României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și la celelalte instituții europene, în procedurile contencioase și necontencioase;

f) de organizare și coordonare a Centrului Național SOLVIT;

g) de punct național de contact pentru problematica Pieței Interne.

Art. 4. -

(1) Pentru realizarea funcțiilor sale, Ministerul Afacerilor Europene este inclus în circuitul informațional al sistemului național de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotărâre a Guvernului, și solicită autorităților și instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale și locale informații necesare desfășurării activității sale.

(2) Ministerul Afacerilor Europene stabilește raporturi de colaborare cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Modificări (1)

(3) Ministerul Afacerilor Europene este autorizat să emită ordine și instrucțiuni pentru instituțiile a căror activitate are impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale, în vederea implementării corecte și eficiente a acestor fonduri nerambursabile. Modificări (1)

Art. 5. -

Finanțarea Ministerului Afacerilor Europene se asigură de la bugetul de stat.

Art. 6. -

(1) Un secretar de stat va coordona atribuțiile preluate de la Departamentul pentru Afaceri Europene.

(2) Un secretar de stat coordonează activitatea ACIS.

Art. 7. -

(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Europene funcționează agentul guvernamental, însărcinat cu reprezentarea României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Tribunalului Uniunii Europene, precum și a celorlalte instituții europene, conform art. 3 pct. II lit. e). Modificări (1)

(2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit și eliberat din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene.

(3) Numirea și eliberarea din funcție a agentului guvernamental se comunică grefei Curții de Justiție a Uniunii Europene, respectiv grefei Tribunalului Uniunii Europene, precum și celorlalte instituții europene. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) În scopul exercitării funcției prevăzute la art. 3 pct. II lit. e), autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să trimită agentului guvernamental, la cererea și în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele și informațiile necesare.

(2) Ministerul Afacerilor Europene, prin agentul guvernamental, coordonează și supraveghează fundamentarea, de către autoritățile și instituțiile publice, a pozițiilor naționale ce urmează a fi comunicate instituțiilor europene, respectiv a fi transmise și/sau susținute înaintea instanțelor europene.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) În activitatea sa, agentul guvernamental va acorda prioritate soluționării aspectelor problematice, evitând declanșarea litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în fața instanțelor europene.

(2) În cazul în care, pentru o perioadă care nu depășește 3 luni, agentul guvernamental este în imposibilitate absolută de a realiza funcția prevăzută la art. 3 pct. II lit. e), acesta o poate delega unei persoane cu atribuții în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.

(3) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) este depășit, atunci primul-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene, decide numirea unui înlocuitor, pe perioadă determinată sau nedeterminată, după caz.

Art. 10. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Europene funcționează direcții generale, direcții, servicii, birouri și compartimente.

(2) Numărul de posturi, atribuțiile și structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Europene se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. -

(1) Ministerul Afacerilor Europene desemnează dintre specialiștii săi consilieri și/sau experți care își vor desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(2) Personalului trimis în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

Art. 12. -

(1) În termen de maximum 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Afacerilor Europene va supune Guvernului spre adoptare proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Europene.

(2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), în realizarea funcțiilor prevăzute la art. 3 și a măsurilor și obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea structurilor care se preiau în cadrul ministerului nou-înființat potrivit prezentei ordonanțe de urgență este supusă dispozițiilor cuprinse în actele normative privind organizarea și funcționarea acestor structuri.

Art. 13. -

În cuprinsul actelor normative care vizează activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene și ACIS, sintagma "Departamentul pentru Afaceri Europene", respectiv sintagma "Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale" se înlocuiesc cu sintagma "Ministerul Afacerilor Europene", iar sintagma "secretarul general al Guvernului" se înlocuiește cu sintagma "ministrul afacerilor europene".

Art. 14. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și în bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011, în volumul și structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Afacerilor Europene, la propunerea secretarului general al Guvernului și a ministrului afacerilor europene, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai Secretariatului General al Guvernului și ai Ministerului Afacerilor Europene să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) pe articole și alineate de cheltuieli în structura bugetelor proprii și să introducă modificările corespunzătoare în anexele la acestea.

(3) Modificările în execuția bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se efectuează pe baza protocoalelor de predare-preluare și a instrucțiunilor comunicate de Ministerul Finanțelor Publice ordonatorilor principali de credite.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să vireze lunar la bugetul de stat sumele aferente drepturilor prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul din cadrul ACIS care se preia la Ministerul Afacerilor Europene, pentru anul 2011.

(5) Cu sumele virate potrivit alin. (4) se majorează lunar veniturile bugetului de stat și cheltuielile de personal ale Ministerului Afacerilor Europene, prin diminuarea în mod corespunzător a veniturilor și cheltuielilor Ministerului Finanțelor Publice, aprobate potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat, în bugetul fondurilor externe nerambursabile și în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanțarea structurilor preluate se asigură din bugetele ordonatorilor de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 15. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 1-2 și 4-6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 21 septembrie 2011.

Nr. 78.

;
se încarcă...