Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de gestionare a Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare din 20.09.2011

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea îndeplinirii cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificările și completările ulterioare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operațiuni intracomunitare, au obligația să depună lunar Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (390 VIES), potrivit dispozițiilor art. 1564 din Codul fiscal.

1. Depunerea declarației recapitulative

1.1. Declarația recapitulativă se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, la organul fiscal competent.

1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declarația recapitulativă numai pentru luna de raportare în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru livrările/achizițiile/ prestările intracomunitare.

2. Prelucrarea declarației recapitulative

2.1. Prelucrarea declarațiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii declarației.

2.2. După prelucrare, declarația recapitulativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

3. Verificarea formală a declarațiilor recapitulative

Pentru fiecare declarație recapitulativă organul fiscal competent verifică:

a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizează operațiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declarație cu cele existente în Registrul contribuabililor;

b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor străini înscriși în declarația recapitulativă: înscrierea corectă a codului de țară, precum și a numărului de caractere ale codului.

4. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale

4.1. După prelucrarea declarațiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declarații recapitulative ce prezintă erori, potrivit pct. 3., iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru corectarea declarației.

4.2. Notificările prevăzute la pct. 4.1 se emit în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii declarațiilor recapitulative.

5. Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declarațiilor recapitulative

5.1. După prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declarații recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru depunerea declarației.

5.2. Notificările prevăzute la pct. 5.1 se emit potrivit reglementărilor legale în vigoare, după expirarea termenului de depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.

5.3. Nerespectarea obligațiilor de depunere a declarațiilor recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare se sancționează potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

6. Organizarea bazei centrale de date "Declarații recapitulative"

6.1. Informațiile din declarațiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum și cele depuse ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente se introduc într-o bază de date denumită "Declarații recapitulative".

6.2. Baza de date "Declarații recapitulative" cuprinde 4 secțiuni:

- livrări - în care se înscriu toate livrările intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrările ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare (cod T);

- achiziții - în care se înscriu achizițiile intracomunitare de bunuri (cod A);

- prestări servicii - în care se înscriu prestările intracomunitare de servicii (cod P);

- achiziții servicii - în care se înscriu achizițiile intracomunitare de servicii (cod S).

7. Centralizarea informațiilor din declarațiile recapitulative

7.1. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București baza de date cuprinzând declarațiile recapitulative depuse în luna respectivă, și anume:

- declarațiile recapitulative corecte;

- declarațiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA; și

- declarațiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuată corecția ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

7.2. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea și corectitudinea informațiilor transmise.

7.3. În termen de cel mult o zi lucrătoare, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili transmit informațiile din declarațiile recapitulative Direcției generale de tehnologia informației și sunt responsabile pentru completitudinea informațiilor transmise.

7.4. Cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare, Direcția generală de tehnologia informației pune la dispoziția Serviciului Central de Legături datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, în vederea transmiterii prin sistemul VIES.

8. Gestionarea datelor din declarațiile recapitulative rectificative

8.1. Declarațiile recapitulative rectificative se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

8.2. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București baza de date cuprinzând diferențele dintre declarațiile recapitulative rectificative depuse în luna respectivă și declarațiile recapitulative inițiale.

8.3. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea și corectitudinea informațiilor transmise.

8.4. În termen de cel mult o zi lucrătoare, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili transmit informațiile din declarațiile recapitulative rectificative Direcției generale de tehnologia informației și sunt responsabile pentru completitudinea informațiilor transmise.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...