Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial" din 20.05.1991

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 1991
Formă aplicabilă de la 14 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Regia Autonomă "Monitorul Oficial", denumită în continuare Regia autonomă, este persoană juridică ce desfășoară activitate de interes public național, sub autoritatea Camerei Deputaților, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prezentul regulament.

Art. 2. -

Activitatea Regiei autonome se desfășoară în sediul aflat în municipiul București, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, și în subunitatea - punctul de lucru din municipiul București, șos. Panduri nr. 1, bl. P33, sectorul 5.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 3. -

Obiectul de activitate al Regiei autonome îl constituie:

a) editarea și tipărirea Monitorului Oficial al României, părțile I-VII, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, precum și potrivit altor acte normative;

b) elaborarea și editarea pe orice tip de suport a colecțiilor legislative și a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, în limba română și/sau în limbi străine;

c) editarea și tipărirea de carte și presă, realizarea altor activități de tipărire, servicii pregătitoare, legătorie și servicii conexe, reproducerea înregistrărilor;

d) stocarea și prelucrarea informației legislative, imprimarea materialelor destinate activității parlamentare;

e) realizarea de software, editarea altor produse software, consultanță în domeniul tehnologiei informației, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și portalurilor web, activități conexe în realizarea obiectului de activitate și la comandă, alte activități de servicii informaționale;

f) repararea mașinilor, echipamentelor electronice și electrice, precum și activități de întreținere în domeniul tipografic, intermediere în comerțul cu mașini, echipamente, consumabile, în legătură cu obiectul de activitate;

g) comerțul cu ridicata și cu amănuntul în realizarea obiectului de activitate, precum și valorificarea produselor chimice - cerneluri, adezivi, uleiuri, etc. în domeniul poligrafie, cu hârtie, precum și cu produse fără specializare, din domeniul de activitate al regiei;

h) comerțul cu amănuntul al cărților, ziarelor, CD-urilor și DVD-urilor în magazine specializate și nespecializate, standuri, chioșcuri, piețe, prin internet, precum și în afara acestora;

i) activități de distribuție și expediție a bunurilor realizate, transportul acestora și transport în realizarea obiectului de activitate;

j) activitățile de testare și analize tehnice, cercetare, activități de formare și perfecționare profesională, precum și alte forme de învățământ, în condițiile legii, care au legătură cu obiectul de activitate;

k) activitățile de promovare și publicitate a produselor și activității proprii, consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării, în legătură cu obiectul de activitate;

l) activitățile de închiriere a bunurilor proprii, mașini, echipamente și alte bunuri tangibile, precum și a imobilelor proprietatea Regiei autonome;

m) organizarea de expoziții, târguri, congrese și întruniri în legătură cu obiectul de activitate sau cu domenii conexe;

n) activitățile de arhivă și bibliotecă în legătură cu obiectul de activitate, activități de servicii, suport pentru întreprinderi, în legătură cu obiectul de activitate.

CAPITOLUL III Patrimoniul

Art. 4. -

Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010.

Art. 5. -

Regia autonomă este proprietara imobilelor dobândite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", aprobată cu modificări prin Legea nr. 196/2000, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achiziției unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", aprobată prin Legea nr. 658/2001, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aprobată prin Legea nr. 576/2002, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia și are în administrare imobilul proprietatea statului potrivit Hotărârii Guvernului nr. 551/1992 privind transmiterea unui imobil din administrarea Societății Comerciale "Herăstrău Nord" - S.A. în administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial".

CAPITOLUL IV Organele de conducere

Art. 6. -

Conducerea Regiei autonome se asigură de consiliul de administrație.

Art. 7. -

(1) Consiliul de administrație se numește prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților și este compus din 9 persoane, dintre care una este directorul general al Regiei autonome.

(2) Din consiliul de administrație al Regiei autonome fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputaților și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Ceilalți membri vor fi numiți dintre juriști, filologi, economiști și alți specialiști din domeniul de activitate al Regiei autonome.

Art. 8. -

Consiliul de administrație al Regiei autonome își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul său de organizare și funcționare și cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare.

Art. 9. -

Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome, numărul de posturi și Regulamentul de ordine interioară;

b) aprobă înființarea/desființarea de filiale, secții, unități, subunități sau puncte de lucru;

c) aprobă programele economice ale Regiei autonome;

d) propune și aprobă, după caz, atragerea de surse de finanțare pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome;

e) aprobă prețurile și tarifele pentru publicațiile, lucrările și serviciile Regiei autonome, precum și acordarea de reduceri de prețuri, potrivit legii, a perioadelor de grație și a întinderii riscului contractual;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei autonome și situațiile financiare anuale;

g) stabilește clauzele contractului de mandat și reprezintă Regia autonomă la semnarea acestuia;

h) prezintă secretarului general al Camerei Deputaților un raport asupra activității Regiei autonome în anul precedent și programul de activitate pentru anul în curs;

i) aprobă propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decât cele stabilite de legislația în domeniul achizițiilor publice;

j) aprobă planul de investiții anual;

k) aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a activelor corporale și necorporale;

l) hotărăște în toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu excepția celor date în competența altor autorități, potrivit legii.

Art. 10. -

Activitatea curentă a Regiei autonome este condusă de un director general, care este și președintele consiliului de administrație.

Art. 11. -

Consiliul de administrație al Regiei autonome se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și, la cererea președintelui sau a cel puțin 3 membri, ori de câte ori este necesar.

CAPITOLUL V Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 12. -

Regia autonomă întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă de Guvern, precum și situații financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 13. -

Regia autonomă își acoperă, din veniturile realizate, toate cheltuielile evidențiate în costuri, precum și cheltuielile și plățile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.

Art. 14. -

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

;
se încarcă...