Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Regulamentul privind criteriile și modul de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual și de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din cadrul instituțiilor publice care funcționează în subordinea acestuia din 26.08.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

TITLUL I Criteriile și modul de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din cadrul instituțiilor publice care funcționează în subordinea acestuia

Art. 1. -

Activitatea de evaluare este coordonată de compartimentul resurse umane din fiecare instituție publică.

Art. 2. -

În sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator:

a) persoana aflată în funcția de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia își desfășoară activitatea salariatul evaluat;

b) persoana aflată în funcția de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a autorității sau instituției publice, pentru salariatul aflat într-o funcție de conducere;

c) persoana aflată într-o funcție de conducere în cadrul ministerului, care coordonează domeniul de activitate pentru directorul general/directorul, după caz, al instituției publice aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Art. 3. -

(1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 și 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.

(3) În mod excepțional, evaluarea performanțelor profesionale individuale se face și în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al personalului contractual încetează, se suspendă sau se modifică în condițiile legii. În acest caz salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de muncă. La obținerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcție de specificul atribuțiilor prevăzute în fișa postului, și calificativul obținut înainte de suspendarea sau modificarea raportului de muncă;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii. În acest caz evaluatorul are obligația ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de serviciu sau raportului de muncă, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raportului de serviciu sau raportului de muncă, să realizeze evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândește o diplomă de studii de nivel superior și urmează să fie promovat, în condițiile legii, într-o funcție corespunzătoare studiilor absolvite;

d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul este promovat în grad profesional/treaptă profesională.

Art. 4. -

Performanțele profesionale individuale ale personalului contractual sunt evaluate pe baza criteriilor de performanță stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, în funcție de specificul activității compartimentului în care salariatul își desfășoară activitatea.

Art. 5. -

Procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale va avea ca elemente de referință:

- fișa postului, întocmită conform anexei nr. 1;

- fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale prevăzută în anexa nr. 2;

- următoarele criterii de evaluare a performanței profesionale individuale:

a) rezultatele obținute;

b) asumarea responsabilității;

c) adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate;

d) capacitatea relațională și disciplina muncii.

Art. 6. -

Procedura de evaluare se realizează în 3 etape, după cum urmează:

a) completarea raportului de evaluare de către evaluator;

b) interviul;

c) contrasemnarea raportului de evaluare.

Art. 7. -

Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 2, completează fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, după cum urmează:

a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportarea la atribuțiile stabilite prin fișa postului;

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultățile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată și orice alte observații pe care le consideră relevante;

d) stabilesc obiectivele și criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;

e) stabilesc eventualele cerințe de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.

Art. 8. -

(1) Completarea raportului de evaluare se face prin acordarea calificativelor, notate de la 1 la 5, pentru fiecare dintre obiectivele individuale și criteriile de evaluare prevăzute în fișa de evaluare.

(2) Nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor este media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor individuale revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.

(3) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare este media aritmetică a punctajelor acordate pentru fiecare dintre componentele de bază ale criteriului de evaluare.

(4) Calcularea valorii ponderate a criteriului de evaluare se face prin înmulțirea punctajului acordat criteriului cu ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare.

(5) Stabilirea notei finale pentru criteriile de evaluare se face prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii prevăzute în fișa de evaluare.

(6) Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obținute pentru obiectivele individuale și criteriile de performanță, calculate potrivit alin. (2) și (5).

(7) Semnificația notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1- nivel minim și nota 5 - nivel maxim.

(8) Criteriile de evaluare au următoarele ponderi:

- rezultatele obținute = 55%;

- asumarea responsabilității = 20%;

- adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate = 15%;

- capacitatea relațională și disciplina muncii = 10%.

Art. 9. -

Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00 și 2,00 - nesatisfăcător;

b) între 2,01 și 3,50 - satisfăcător;

c) între 3,51 și 4,50 - bine;

d) între 4,51 și 5,00 - foarte bine.

Art. 10. -

(1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informații care are loc între evaluator și salariat, în cadrul căruia:

a) se aduc la cunoștința salariatului evaluat notările evaluatorului în raportul de evaluare;

b) se semnează și se datează raportul de evaluare de către evaluator și de către salariatul evaluat.

(2) În cazul în care între salariatul evaluat și evaluator există diferențe de opinie asupra evaluării, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun.

Art. 11. -

(1) Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului. În situația în care calitatea de evaluator o are conducătorul autorității sau instituției publice, raportul de evaluare nu se contrasemnează.

(2) Are calitatea de contrasemnatar șeful ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorității sau instituției publice.

Art. 12. -

(1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului în următoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realității;

b) între evaluator și salariatul evaluat există diferențe de opinie care nu au putut fi soluționate de comun acord.

(2) Raportul de evaluare modificat în condițiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoștința salariatului.

Art. 13. -

(1) Salariații nemulțumiți de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorității sau instituției publice. Conducătorul autorității sau instituției publice soluționează contestația pe baza raportului de evaluare și a referatelor întocmite de către salariatul evaluat, evaluator și contrasemnatar.

(2) Contestația se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință de către salariatul evaluat a calificativului acordat și se soluționează în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii contestației.

(3) Rezultatul contestației se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluționarea contestației.

(4) Salariatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

(5) Salariații evaluați direct de către conducătorul autorității sau instituției publice, nemulțumiți de rezultatul evaluării, se pot adresa direct instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

TITLUL II Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și din cadrul instituțiilor publice care funcționează în subordinea acestuia

CAPITOLUL I Organizarea examenului

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 14. -

(1) Prin promovare se asigură evoluția în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad superior sau o treaptă profesională ori funcție superioară.

(2) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar în situația în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.

(3) Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar se face prin examen, care poate fi organizat semestrial.

Art. 15. -

(1) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual constă în susținerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, și a unui interviu, stabilite de comisia de examinare.

(2) Proba practică se susține în cazul funcțiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităților practice.

(3) Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani calendaristici dinaintea organizării examenului de promovare.

Art. 16. -

În vederea organizării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, structurile din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și ale unităților aflate în subordinea acestuia transmit compartimentelor de resurse umane din unitatea care organizează examenul de promovare bibliografia și, dacă este cazul, tematica stabilită de conducătorul structurii de specialitate unde există funcția contractuală în care urmează să se facă promovarea, precum și propuneri privind componența comisiei de examinare și cea de soluționare a contestațiilor.

SECȚIUNEA a 2-a Dosarul de examen

Art. 17. -

(1) Dosarul de examen se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare și conține în mod obligatoriu:

a) copia carnetului de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul/treapta profesional(ă) din care se promovează;

b) copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calendaristici;

c) formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Carnetul de muncă va fi prezentat și în original, în vederea verificării conformității copiei cu acesta.

SECȚIUNEA a 3-a Publicitatea examenului

Art. 18. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...