Curtea Constituțională

Decizia nr. 812/2011 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Augustin Zegrean - președinte
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Iulia Antoanella Motoc - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Maria Bratu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, excepție ridicată din oficiu de Tribunalul Suceava - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 8.180/86/2010.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 octombrie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 8.180/86/2010, Tribunalul Suceava - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.

Excepția a fost ridicată din oficiu de instanța de judecată într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia consideră că textul de lege criticat contravine dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1) și art. 47 alin. (1), deoarece, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005, mama căreia îi expiră concediul de maternitate are un interval rezonabil de timp pentru parcurgerea procedurii în vederea obținerii indemnizației pentru creșterea copilului, fără să îi fie afectate drepturile sociale, pe când mama căreia îi expiră concediul de risc maternal nu beneficiază de termen în vederea depunerii acelorași diligențe, fiind lipsită de protecție socială. Or, acest tratament diferit nu are o justificare obiectivă și rezonabilă, din moment ce atât concediul de risc maternal, cât și concediul de maternitate sunt legate de naștere, fiind concedii medicale recunoscute și acordate prin lege. În consecință, apreciază că "tratamentul legal este discriminatoriu, fără ca pentru aceasta să existe un scop legitim și o proporționalitate între scop și mijloacele alese".

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituționale. În acest sens arată că prevederile de lege atacate nu contravin art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât situațiile obiectiv diferite vizate de cele două ipoteze legale justifică aplicarea unui tratament juridic diferit, ce nu poate fi considerat discriminatoriu. În ceea ce privește critica referitoare la încălcarea dispozițiilor art. 47 alin. (1) din Constituție apreciază că prevederile de lege criticate sunt conforme regulii constituționale potrivit căreia statul are obligația să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. În plus, arată că aspectele criticate vizează interpretarea și aplicarea legii.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea redactare:

"

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație și stimulent, se cuvin și se plătesc după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

[...]

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) și c)."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi și ale art. 47 alin. (1) privind obligația statului de a asigura cetățenilor un nivel de trai decent.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele:

Textele de lege criticate stabilesc momentul acordării drepturilor privind indemnizația pentru creșterea copilului, atât mamelor cărora le încetează concediul de maternitate, cât și mamelor cărora le încetează concediul de risc maternal. Astfel, art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 stabilește că indemnizația și stimulentul se cuvin și se plătesc mamei începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată, iar la lit. d) al aceluiași articol se prevede că plata acestei indemnizații se efectuează de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute de lege.

Cele două ipoteze legale reglementate de normele criticate vizează situații obiectiv diferite, ceea ce justifică un tratament juridic diferit. Așadar, nu se poate susține că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor art. 16 din Constituție.

Împrejurarea că persoana interesată de acordarea indemnizației nu s-a conformat termenului reglementat de textele de lege criticate, așa cum rezultă din dosarul instanței de judecată, dă expresie propriei sale culpe, potrivit principiului "nemo auditur propriam turpitudinem allegans".

Nici critica vizând încălcarea dispozițiilor art. 47 alin. (1) din Constituție, potrivit căreia "Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent.", nu poate fi primită, întrucât din motivația ordonanței de urgență rezultă că unul din scopurile sale îl reprezintă îmbunătățirea echilibrului social-economic al familiei, în susținerea acesteia pentru creșterea copilului.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, excepție ridicată din oficiu de Tribunalul Suceava - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 8.180/86/2010.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 21 iunie 2011.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
;
se încarcă...