Curtea Constituțională

Decizia nr. 821/2011 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 584 din Codul civil

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Augustin Zegrean - președinte
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Iulia Antoanella Motoc - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Maria Bratu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 584 din Codul civil, excepție ridicată de Societatea Comercială "Sandra Automobile" - S.R.L. din Iași în Dosarul nr. 19.585/245/2006 al Tribunalului Iași - Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 octombrie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 19.585/245/2006, Tribunalul Iași - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 584 din Codul civil, excepție ridicată de Societatea Comercială "Sandra Automobile" S.R.L. din Iași într-un proces de revendicare-grănițuire.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile art. 584 din Codul civil contravin principiului egalității de arme consacrat de art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, art. 16 și 24 din Constituție, deoarece proprietarul fondului învecinat căruia i se opune o acțiune în grănițuire este plasat în dezavantaj față de cel care invocă grănițuirea, neavând la îndemână pârghii procesuale efective de a paraliza acțiunea introdusă împotriva sa.

În ceea ce privește art. 480 din Codul civil, susține că acesta contravine art. 44 alin. (1), (2) și (8) din Constituție prin formularea sintagmei "în limitele determinate de lege".

Tribunalul Iași - Secția civilă consideră că prevederile de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 480 și 584 din Codul civil, texte de lege ce au următoarea redactare:

- Art. 480:

"

Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura și a dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele determinate de lege.";

- Art. 584:

"

Orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grănițuirea proprietății lipite cu a sa; cheltuielile grănițuirii se vor face pe jumătate."

În opinia autorului excepției, textele de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 24 privind dreptul la apărare și art. 44 alin. (1), (2) și (8) privind dreptul de proprietate privată.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele:

I. Prevederile art. 480 din Codul civil au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate, prin raportare la aceleași dispoziții constituționale invocate și în prezenta cauză.

În acest sens, în Decizia nr. 565 din 29 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 22 iunie 2010, Decizia nr. 1.646 din 15 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2010, sau Decizia nr. 1.409 din 16 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 23 martie 2009, Curtea a reținut că prevederile art. 480 din Codul civil dau definiția legală a proprietății, precizând că dreptul de proprietate este atât un drept absolut, ce rezultă din exercitarea celor 3 atribute ale acestui drept real (usus, fructus și abusus), cât și un drept exclusiv, din punctul de vedere al titularului care îl poate exercita în mod liber, cu respectarea însă a ordinii publice și a dispozițiilor imperative ale legii. Așa fiind, textul de lege criticat este în deplină concordanță cu dispozițiile constituționale ale art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit cărora conținutul și limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.

II. În ceea ce privește art. 584 din Codul civil, Curtea constată că și acesta a mai fost supus controlului de constituționalitate, prin raportare la aceleași dispoziții constituționale invocate în prezenta cauza.

În acest sens, sunt Decizia nr. 826 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, Decizia nr. 969 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 august 2010 și Decizia nr. 1.141 din 28 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 1 noiembrie 2010, prin care Curtea a statuat că prevederile art. 584 din Codul civil sunt constituționale.

Astfel, Curtea a reținut că "art. 584 din Codul civil dispune în legătură cu dreptul proprietarului unui imobil de a cere stabilirea hotarelor acestuia, pe cheltuiala comună a proprietarilor învecinați, ceea ce nu numai că nu încalcă dreptul de proprietate, ci, dimpotrivă, îl ocrotește. Dreptul de a pretinde și de a obține grănițuirea proprietății este efectul caracterului real și absolut al dreptului de proprietate, în virtutea căruia orice proprietar poate pretinde de la ceilalți respectarea proprietății sale. De asemenea, Curtea nu poate reține nici încălcarea dreptului la apărare prevăzut de art. 24 din Constituție și nici a art. 16 referitor la egalitatea în drepturi. Astfel, din cuprinsul textului de lege criticat nu reiese că «proprietarul fondului învecinat» nu are la dispoziție toate mijloacele procesuale pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime, iar violarea principiului egalității în drepturi există atunci când se aplică tratament diferențiat unor cazuri egale. Or, din prevederile art. 584 din Codul civil nu rezultă instituirea unui asemenea tratament".

Întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale în această materie, soluția adoptată de precedentele decizii, precum și considerentele pe care acestea se întemeiază își mențin valabilitatea și în cauza de față.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 584 din Codul civil, excepție ridicată de Societatea Comercială "Sandra Automobile" - S.R.L. din Iași în Dosarul nr. 19.585/245/2006 al Tribunalului Iași Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 21 iunie 2011.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
;
se încarcă...