Curtea Constituțională

Decizia nr. 824/2011 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) și ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Augustin Zegrean - președinte
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Iulia Antoanella Motoc - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Maria Bratu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) și ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, excepție ridicată de Partidul Democrat Liberal - Biroul permanent local Hunedoara în Dosarul nr. 482/243/2009 al Tribunalului Hunedoara - Secția civilă.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepției, consilierul juridic Pantelimon Spiridon, cu delegație depusă la dosar. Lipsește partea Municipiul Hunedoara, prin primar, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției, care solicită admiterea acesteia pentru motivele invocate în fața instanței de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 noiembrie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 482/243/2009, Tribunalul Hunedoara - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) și ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice.

Excepția a fost ridicată de Partidul Democrat Liberal - Biroul permanent local Hunedoara într-un litigiu având ca obiect o acțiune în constatare.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că prevederile de lege criticate sunt neconstituționale, întrucât legiuitorul, deși a creat partidelor politice posibilitatea cumpărării unui singur spațiu deținut în folosință de organizația teritorială a fiecărui partid, nu a stabilit o procedură fermă și clară, cu obligarea respectării competenței ce revine consiliilor locale, pe de o parte, și primarilor, pe de altă parte. De asemenea, mai susține că legiuitorul nu a prevăzut o cale de atac în cazul respingerii cererii de către reprezentanții legali ai unității administrativ-teritoriale sau a neprezentării în plenul consiliilor locale a cererilor de închiriere sau vânzarecumpărare de către primar.

Tribunalul Hunedoara - Secția civilă consideră că excepția este inadmisibilă, întrucât criticile de neconstituționalitate vizează omisiuni de reglementare.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 3 alin. (1) și (2) și ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

Textele de lege criticate au următorul conținut:

- Art. 3 alin. (1) și (2):

"

(1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spațiile destinate sediilor acestora.

(2) În acest scop autoritățile administrației publice locale care dețin în proprietate aceste spații le vor vinde partidelor politice la solicitarea acestora.";

- Art. 4 alin. (1):

"

(1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială un singur spațiu, destinat sediului acestora, la valoarea de inventar a acestuia. Spațiul care urmează a fi astfel cumpărat trebuie să fi fost deținut cu chirie cel puțin 3 luni anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către partidul politic respectiv."

În susținerea neconstituționalității acestor prevederi de lege, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 8 - Pluralismul și partidele politice, art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justiție și art. 121 alin. (2) referitor la autoritățile comunale și orășenești.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele:

I. În ceea ce privește art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 90/2003, Curtea s-a pronunțat asupra constituționalității acestor texte de lege prin Decizia nr. 570 din 29 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2010, constatând că sunt neconstituționale. Întrucât Curtea a constatat neconstituționalitatea acestor prevederi de lege, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu mai pot face obiectul unei excepții de neconstituționalitate, operând o cauză de inadmisibilitate, iar potrivit dispozițiilor alin. (5) teza întâi din același articol, dacă se ridică o astfel de excepție, instanța judecătorească trebuie să o respingă, pentru acest temei, printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituțională.

Așadar, excepția privind art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 90/2003, urmează a fi respinsă, ca inadmisibilă.

II. Cu privire la criticile de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 90/2003, Curtea constată că acestea nu pot fi primite, deoarece se referă, pe de o parte, la omisiunea reglementării unei proceduri ferme și clare de vânzare a spațiilor destinate sediilor partidelor politice, iar pe de altă parte, faptul că legiuitorul nu a prevăzut o cale de atac în cazul respingerii cererii de către reprezentanții legali ai unității administrativ-teritoriale sau a neprezentării în plenul consiliului local a cererilor de închiriere sau vânzarecumpărare de către primar.

Or, asemenea critici nu intră în competența Curții Constituționale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

Astfel, și excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1), și art. 4 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 90/2003, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) și ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, excepție ridicată de Partidul Democrat Liberal - Biroul permanent local Hunedoara în Dosarul nr. 482/243/2009 al Tribunalului Hunedoara - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 21 iunie 2011.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

;
se încarcă...