Curtea Constituțională

Decizia nr. 830/2011 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Augustin Zegrean - președinte
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Iulia Antoanella Motoc - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepție ridicată de Tribunalul Satu Mare - Secția civilă, din oficiu, în Dosarul nr. 92/296/2007.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, arătând că problema ridicată este una de aplicare a legii și că, de altfel, deciziile Secretariatului Comisiei Centrale, constituit conform dispozițiilor Legii nr. 247/2005, pot fi atacate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 iunie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 92/296/2007, Tribunalul Satu Mare - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepție ridicată de Tribunalul Satu Mare - Secția civilă, din oficiu, într-o cauză având ca obiect soluționarea recursului formulat împotriva sentinței prin care a fost respinsă cererea unei părți de constatare a nulității absolute a unui titlu de proprietate obținut în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este întemeiată și se arată că cenzurarea, din nou, antitetic, a dreptului de proprietate al uneia dintre părțile unui litigiu, ulterior stabilirii, fie pe cale administrativă, fie pe cale judecătorească a aceluiași drept în favoarea acestei persoane, contravine dispozițiilor art. 44 alin. (1) și (2) din Constituție, potrivit cărora "proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal, indiferent de titular".

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Din analiza dosarului, Curtea constată că, în realitate, sunt criticate dispozițiile art. 21 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, și că, dintr-o eroare materială, Tribunalul Satu Mare - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepție ridicată de un alt autor (Poosz Alexandru) într-un alt dosar al aceleiași instanțe (Dosarul nr. 1.465/83/2010 al Tribunalului Satu Mare).

Art. 21 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 are următorul cuprins:

"

(1) Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabilește că imobilul pentru care s-a stabilit plata de despăgubiri este restituibil în natură, prin decizie motivată va proceda la restituirea acestuia.

(2) Decizia de restituire în natură astfel emisă urmează regimul juridic prevăzut de art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată."

Se susține că textele criticate încalcă prevederile art. 44 alin. (1) și (2) din Constituție referitor la dreptul de proprietate privată.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:

Fiind în situația reconstituirii dreptului de proprietate asupra unor imobile, în speță, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, în mod corect legiuitorul a reglementat restituirea în natură a imobilelor, pentru care a fost stabilită anterior plata unor despăgubiri, numai în măsura în care autoritatea administrativă competentă să aplice legea, respectiv Secretariatul Comisiei Centrale, pe baza analizelor efectuate, constată că imobilele în cauză sunt restituibile în natură. Or, faptul că un astfel de imobil face obiectul dreptului de proprietate privată al unei alte persoane, nemaiaflându-se în proprietatea statului la data constatărilor efectuate de Secretariatul Comisiei Centrale, face ca acest imobil să nu mai facă parte din categoria celor restituibile în natură. În aceste condiții, nu se poate face aplicarea art. 21 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, text al cărui conținut normativ nu se circumscrie ipotezei de speță. În consecință, Curtea constată că, deși textul legal criticat are legătură cu soluționarea cauzei, fiind temeiul de drept al cererii introductive în primă instanță, problema ridicată prin prezenta excepție vizează interpretarea și aplicarea legii.

Or, prerogativa interpretării înțelesului unei norme legale în scopul aplicării acesteia la situația de fapt dedusă judecății aparține exclusiv instanței de judecată. Modalitatea în care se interpretează și se aplică în cazuri concrete aceste prevederi legale nu intră în sfera de atribuții a Curții Constituționale. (A se vedea în acest sens Decizia nr. 836 din 26 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 21 iulie 2009, și Decizia nr. 891 din 16 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 28 iulie 2009.)

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, excepție ridicată de Tribunalul Satu Mare - Secția civilă, din oficiu, în Dosarul nr. 92/296/2007.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 23 iunie 2011.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
;
se încarcă...