Consiliul Concurenței

Regulamentul privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței din 19.08.2011

Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,

Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.

INTRODUCERE

Regulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 21/1996, ale celor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006, precum și ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 11/1991.

Contravențiile prevăzute de Legea nr. 21/1996 se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței în plen, comisii sau prin inspectorii de concurență.

Contravențiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței, prin persoane împuternicite.

Contravențiile prevăzute de Legea nr. 11/1991 se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței, prin personalul de control împuternicit, respectiv inspectorii de concurență.

CAPITOLUL I Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 și de Legea nr. 11/1991 de către inspectorii de concurență

Art. 1. -

(1) Inspectorii de concurență, cu excepția inspectorilor debutanți, constată și aplică sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 50 lit. d) și e) din Legea nr. 21/1996.

(2) Inspectorii de concurență, cu excepția inspectorilor debutanți, constată și aplică sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006.

(3) Inspectorii de concurență, cu excepția inspectorilor debutanți, constată și aplică sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 11/1991.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 5, 8, 28, 29, 32 și 34.

(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (3) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13, 28 și 29.

Art. 2. -

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 1 și aplicarea sancțiunilor revine inspectorilor de concurență, care întocmesc în acest sens un proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.

Art. 3. -

(1) Procesul-verbal va fi redactat cu respectarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut la pct. I, II și III din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de inspectorii de concurență și de reprezentantul legal al contravenientului și se înregistrează atât la sediul contravenientului, cât și în Registrul special de procese-verbale al Consiliului Concurenței.

(3) În momentul încheierii procesului-verbal, inspectorii de concurență sunt obligați să aducă la cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecții cu privire la conținutul actului de constatare și sancționare. Eventualele obiecții vor fi consemnate la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

(4) În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, inspectorii de concurență vor face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor.

(5) În situația prevăzută la alin. (4), procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurență.

(6) În lipsa unui martor, inspectorii de concurență vor preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Art. 4. -

(1) Un exemplar al procesului-verbal se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, deși este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, acesta i se va comunica în termen de cel mult o lună de la data încheierii lui.

(2) Împreună cu procesul-verbal, contravenientului i se va înmâna sau, după caz, i se va comunica și înștiințarea de plată, potrivit modelului prevăzut la pct. VI din anexă.

(3) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, cu confirmare de primire, și, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul/domiciliul contravenientului, în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului prevăzut la pct. IV din anexă.

CAPITOLUL II Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 de către comisiile Consiliului Concurenței

Art. 5. -

(1) Comisiile Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 50 lit. a) - c), art. 501 și art. 51 alin. (1) lit. d) și e) și aplică art. 53 și 54 din Legea nr. 21/1996.

(2) Comisiile de soluționare din cadrul Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 51 lit. a)-c) în caz de delegare a atribuțiilor Plenului către o astfel de comisie, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (41) din Legea nr. 21/1996.

(3) Comisiile de soluționare din cadrul Consiliului Concurenței sunt desemnate, pentru fiecare caz în parte, prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către comisiile de soluționare din cadrul Consiliului Concurenței se realizează prin decizii.

Art. 6. -

(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravențiile prevăzute la art. 50 lit. a)-c) și art. 51 alin. (1) lit. d) și e), precum și în situația aplicării art. 53 din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurență vor înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic cuprinzând prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare a făptuitorului și punctul de vedere al acestuia cu privire la fapta sa. Jurisprudență (2)

(2) Comisia va analiza situația, iar în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate sau al amenzii maxime, după caz.

Art. 7. -

(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravențiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigație care va fi înaintat comisiei de soluționare căreia i-au fost delegate atribuții, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (41) din Legea nr. 21/1996, va cuprinde prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare și punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.

(2) Comisia va analiza situația, iar în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate.

Art. 8. -

(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravențiile prevăzute la art. 501 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurență vor înainta comisiei de soluționare o notă avizată de superiorul ierarhic cuprinzând prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare și punctul de vedere al autorității sau instituției administrației publice centrale ori locale cu privire la fapta sa.

(2) Comisia va analiza situația, iar în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate.

(3) Decizia poate cuprinde stabilirea unui nou termen pentru autoritățile sau instituțiile administrației publice centrale sau locale, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 21/1996.

Art. 9. -

(1) În situația aplicării art. 501 alin. (2) sau art. 54 din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurență vor înainta comisiei de soluționare o notă avizată de superiorul ierarhic cuprinzând prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de aplicare a amenzilor cominatorii și punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.

(2) Comisia va analiza situația, iar în cazul constatării incidenței art. 501 alin. (2) sau art. 54 din Legea nr. 21/1996 se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzilor cominatorii și data de la care acestea încep să curgă.

(3) La încetarea faptei care a condus la aplicarea amenzilor cominatorii sau în cazul în care fapta nu încetează, dar se apreciază că nu mai este necesară menținerea acestei măsuri, inspectorii de concurență vor înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic cuprinzând prezentarea situației de fapt și propunerea de încetare a aplicării amenzilor cominatorii.

(4) Comisia va analiza situația și va emite o decizie prin care va constata încetarea aplicării amenzilor cominatorii și care va conține numărul de zile pentru care s-au aplicat amenzile cominatorii, cuantumul pe zi de întârziere, precum și cuantumul total al acestora.

Art. 10. -

(1) Deciziile prin care se constată și se sancționează o contravenție trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale, indicarea dispoziției legale încălcate, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, amenda aplicată, termenul și modalitatea de plată, termenul de contestare și instanța competentă să soluționeze contestația.

(2) În cazul contravențiilor prevăzute de Legea nr. 21/1996, deciziile vor prevedea și criteriile de individualizare a sancțiunii potrivit instrucțiunilor Consiliului Concurenței.

Art. 11. -

Comunicarea deciziilor prin care se constată și se sancționează o contravenție se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, cu confirmare de primire, și, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul întreprinderii, în termen de 30 de zile de la emiterea acesteia. În situația în care comunicarea deciziei se realizează prin afișare, se întocmește un proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului prevăzut la pct. V din anexă.

CAPITOLUL III Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 de către Plenul Consiliului Concurenței

Art. 12. -

(1) Plenul Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a)-c) și aplică art. 53 din Legea nr. 21/1996.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Plenul Consiliului Concurenței se realizează prin decizii.

Art. 13. -

(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravențiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigație care va fi înaintat Plenului Consiliului Concurenței va cuprinde prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare și punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.

(2) Plenul Consiliului Concurenței va analiza situația, iar în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1), se va pronunța stabilind cuantumul amenzii aplicate, fiind emisă o decizie în acest sens.

Art. 14. -

(1) În situația aplicării art. 53 din Legea nr. 21/1996, dacă decizia, ale cărei măsuri nu au fost respectate, a fost luată de către Plenul Consiliului Concurenței, inspectorii de concurență vor înainta Plenului Consiliului Concurenței o notă avizată de superiorul ierarhic, cu prezentarea situației de fapt și de drept și propunerea de aplicare a maximului amenzii prevăzute de Legea nr. 21/1996.

(2) Plenul Consiliului Concurenței va analiza situația, iar în cazul constatării incidenței art. 53 din Legea nr. 21/1996, va putea dispune aplicarea amenzii maxime prevăzute la art. 51 sau 511 din Legea nr. 21/1996, fiind emisă o decizie în acest sens.

Art. 15. - Jurisprudență (1)

Deciziile prin care se constată și se sancționează o contravenție trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale, indicarea dispoziției legale încălcate, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, criteriile de individualizare a sancțiunii, amenda aplicată, termenul și modalitatea de plată, termenul de contestare și instanța competentă să soluționeze contestația.

Art. 16. -

Comunicarea deciziilor prin care se constată și se sancționează o contravenție se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, cu confirmare de primire, și, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul întreprinderii, în termen de 30 de zile de la emiterea acesteia. În situația în care comunicarea deciziei se realizează prin afișare, se întocmește proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului prevăzut la pct. V din anexă.

CAPITOLUL IV Modalitatea de plată a amenzilor și urmărirea executării

Art. 17. - Modificări (1)

Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și decizia Consiliului Concurenței prin care se aplică sancțiuni, neatacate în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Art. 18. -

(1) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția săvârșită, stabilită prin proces-verbal, se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

(2) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția săvârșită sau al amenzii maxime, după caz, stabilite prin decizie, se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

(3) O copie de pe dovada achitării amenzii se transmite Consiliului Concurenței în maximum 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi atașată dosarului cauzei. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care aparține plătitorul.

Art. 19. -

(1) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin proces-verbal, Consiliul Concurenței va transmite copia acestuia la organele de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială își are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, spre executare.

(2) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurenței va transmite copia acesteia la organele de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială își are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare, dacă decizia nu a fost atacată în acest termen. Modificări (1)

(3) În acele situații în care contravenientul a formulat acțiune în anulare împotriva deciziei prin care a fost aplicată sancțiunea amenzii contravenționale, Consiliul Concurenței va transmite la finalizarea procedurii judiciare organelor de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală copia hotărârii judecătorești rămase irevocabilă în cazul respingerii acțiunii contravenientului sau a reducerii cuantumului amenzii aplicate.

CAPITOLUL V Căile de atac

Art. 20. -

Deciziile Plenului și comisiilor Consiliului Concurenței prin care se aplică amenzi contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996 pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel București.

Art. 21. -

Procesele-verbale prin care se aplică sancțiuni contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 22. -

Procesele-verbale prin care se aplică sancțiuni contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 11/1991 pot fi contestate la judecătoria în circumscripția căreia s-a săvârșit contravenția, în termen de 15 zile de la comunicare.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 23. -

Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ

I. Model de proces-verbal de sancționare contravențională pentru contravențiile prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL CONCURENȚEI

PROCES-VERBAL
Nr. .......................
de constatare și de sancționare a contravențiilor

Încheiat în ziua de ...................... luna ....................... anul .........., localitatea ..............................................

Subsemnații, .............................................................................., având funcția de inspectori de concurență în cadrul Consiliului Concurenței, în calitate de agenți constatatori, în temeiul Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza legitimațiilor nr. .........., eliberate de Consiliul Concurenței, în urma inspecției inopinate efectuate în baza ................................................................................. (numărul ordinului de inspecție și/sau de investigație) în ziua de/perioada ............... luna ............ anul ............, ora ............, la .................... din ............................, str. ............................... nr. ......., cu număr de înmatriculare în registrul comerțului ..................... și cod unic de înregistrare ............................, am constatat următoarele:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...