Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 70/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 32. -

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal.

Art. 33. - Modificări (1)

(1) Nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență constituie contravenție și se sancționează după cum urmează: Modificări (1)

a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, nerespectarea de către primar a dispozițiilor prevăzute la art. 8 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1) și (2), art. 19 alin. (3)-(6), art. 25, art. 27 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (3); Derogări (1)

b) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziție, precum și nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență; Derogări (1)

c) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 2, art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1)-(5) și art. 23 alin. (1)-(5);

d) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către asociația de proprietari/locatari a dispozițiilor art. 20 alin. (1)-(4), art. 22 alin. (3) și art. 24 alin. (3);

e) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei în situația în care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3).

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către: Modificări (1)

a) organele cu atribuții de control ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1);

b) primar, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e). Derogări (1)

(3) În situația în care aplicarea sancțiunilor prevăzute în comun se realizează de către unul dintre organele de control prevăzute la alin. (2), la verificarea efectuată de celălalt organ de control, în raportul de inspecție sau de control se va consemna acest fapt și nu vor fi aplicate din nou sancțiunile prevăzute la alin. (1).

(4) Nerespectarea prevederilor art. 28 constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (4) se fac de către organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 34. -

(1) Prevederile referitoare la contravenții prevăzute la art. 33 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 33, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 35. - Derogări (1), Jurisprudență (2)

Dispozițiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 36. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 37. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 38. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 39. -

Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2011-31 martie 2012, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) și (2), art. 16, art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (1), (2) și (4) se decalează cu până la maximum 10 zile lucrătoare.

Mergi la:
Modalități de facturare a energiei termice
Ajutoare pentru încălzirea locuinței
Dispoziții finale

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...