Ajutoare pentru încălzirea locuinței | Ordonanță de urgență 70/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Modalități de facturare a energiei termice CAPITOLUL III Dispoziții finale

CAPITOLUL II Ajutoare pentru încălzirea locuinței

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) consumator vulnerabil - persoana singură/familia care nu își poate asigura menținerea locuinței în condiții adecvate de temperatură, respectiv 21°C și ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute la art. 7 alin. (1); Practică judiciară (1)

b) consumul mediu lunar - cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii locuinței în condițiile prevăzute la lit. a), stabilită pentru familie și persoana singură, pe tip de apartament/locuință, în funcție de zona de temperatură, conform anexei nr. 1;

c) zona de temperatură - gruparea județelor în funcție de temperaturile medii multianuale înregistrate, conform anexei nr. 2;

d) familie - soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu sau reședință și/sau care locuiesc și se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței; Jurisprudență (1)

e) persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuiește și se gospodărește singură;

f) locuință de domiciliu sau de reședință - locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;

g) sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu avizul Autorității Naționale de Meteorologie. Condițiile în care se prelungește perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum și procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

h) ajutor pentru încălzirea locuinței - măsură de sprijin destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege și care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, gaze naturale și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;

i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplinește condițiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia și care poate fi, după caz: proprietarul locuinței, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauze de întreținere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani;

j) beneficiarul ajutorului - familia sau persoana singură, definite conform lit. d) și e).

SECȚIUNEA a 2-a Condițiile de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Art. 7. -

(1) Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței acordat din bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor și 1.082 lei în cazul persoanei singure. Modificări (1)

(2) Pentru sprijinirea populației în perioada sezonului rece, autoritățile administrației publice locale pot stabili, prin hotărâre a consiliului local, măsuri de protecție socială din bugetele locale, după cum urmează:

a) subvenții lunare pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației;

b) ajutoare lunare pentru încălzirea locuinței cu energie termică, în completarea celor acordate de la bugetul de stat;

c) atât subvenții lunare prevăzute la lit. a), cât și ajutoare lunare prevăzute la lit. b).

Art. 8. - Practică judiciară (2), Reviste (1)

(1) Ajutoarele pentru energie termică prevăzute la art. 7 se acordă prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, denumită în continuare factură pentru energie termică, în limita consumului mediu lunar definit la art. 6 lit. b) și prevăzut în anexa nr. 1.

(2) În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul de stat, după cum urmează: Modificări (1), Practică judiciară (1)

a) în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei;

b) în proporție de 80%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c) în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d) în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e) în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f) în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g) în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei și 480 lei.

h) în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei și 540 lei.

i) în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei și 615 lei.

j) în proporție de 5%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei și 786 lei.

(3) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei și 1.082 lei compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) este de 10%. Modificări (1)

(4) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) compensarea procentuală este mai mare cu 10% față de proporțiile stabilite pentru familie.

(5) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proporție de 100%.

(6) În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul local cu titlu de ajutor conform art. 7 alin. (2) lit. b) și c), după cum urmează: Modificări (1)

a) până la 7%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei;

b) până la 14%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c) până la 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d) până la 27%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e) până la 33%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f) până la 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g) până la 46%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h) până la 53%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

i) până la 59%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei și 615 lei;

j) până la 61%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei și 786 lei;

k) până la 63%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 786,1 lei și 1.082 lei.

(7) În oricare dintre situațiile prevăzute la art. 7 alin. (2), autoritățile administrației publice locale au obligația să acorde un sprijin cumulat care să reprezinte cel puțin 10% din maximul compensării prevăzute la alin. (6).

(8) În funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru energie termică peste tranșele și procentele prevăzute la alin. (6).

(9) În situația în care consumul din factura pentru energie termică depășește consumul mediu lunar calculat în condițiile art. 6 lit. b), compensarea procentuală prevăzută la art. 8 alin. (2)-(8) se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum mediu lunar.

Art. 9. - Modificări (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale, după cum urmează: Practică judiciară (1)

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 262 lei;

b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei și 210 lei li se acordă o sumă de 162 lei;

c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei și 260 lei li se acordă o sumă de 137 lei;

d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei și 310 lei li se acordă o sumă de 112 lei;

e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei și 355 lei li se acordă o sumă de 87 lei;

f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei și 425 lei li se acordă o sumă de 62 lei;

g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei și 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;

h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei și 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei;

i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei și 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei. Modificări (1)

(2) În funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru gaze naturale peste tranșele și cuantumurile prevăzute la alin. (1).

Art. 10. - Modificări (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 9, dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece. Practică judiciară (1)

Art. 11. - Reviste (1)

(1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează: Modificări (1), Practică judiciară (4)

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;

b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei și 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;

c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei și 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;

d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei și 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;

e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei și 355 lei li se acordă o sumă de 34 lei;

f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei și 425 lei li se acordă o sumă de 30 lei;

g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei și 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei;

h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei și 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;

i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei și 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei. Modificări (1)

(2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(3) În funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru combustibili solizi sau petrolieri peste tranșele și cuantumurile prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 12. -

(1) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 8, 9 și 11 familiile și persoanele singure, cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române. Modificări (1)

(2) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure prevăzute la alin. (1) numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.

(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență nu se consideră locuință instituțiile de asistență socială sau alte așezăminte cu caracter social, inclusiv cele înființate și administrate de cultele religioase cu scop monahal.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, nivelul compensării procentuale, precum și cuantumul ajutorului pentru gaze naturale și combustibili solizi sau petrolieri se poate actualiza anual și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței, acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, ori a obligațiilor legale de întreținere și nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat.

SECȚIUNEA a 3-a Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței

Art. 14. - Practică judiciară (2)

(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 8, 9 și 11 alin. (1), se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia. Modificări (1)

(2) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularul prevăzut la alin. (2).

Art. 15. -

(1) Pentru energie termică și gaze naturale, formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, până la data de 15 septembrie a fiecărui an. Modificări (2)

(2) Furnizorii prevăzuți la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali și asociațiilor de proprietari/locatari, până la data de 25 septembrie a fiecărui an. Modificări (1)

(3) Pentru combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt puse la dispoziția solicitanților de către primării. Modificări (1)

(4) Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinței poate intra în posesia formularului de cerere și declarație pe propria răspundere care se publică pe site-ul autorității administrației publice locale sau, după caz, al agenției pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție teritorială.

Art. 16. - Modificări (1)

Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8, 9 și 11 alin. (1) depun, individual, prin asociațiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termică, cererile și declarațiile pe propria răspundere la primăria comunei, orașului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Art. 17. -

(1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se realizează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, prin dispoziție a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Dispozițiile pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz în care vor fi aduse la cunoștința solicitanților individual. Derogări (1), Jurisprudență (1)

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociațiile de proprietari/locatari. Modificări (1)

(3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale și asociațiilor de proprietari/locatari, precum și agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie și valoarea ajutorului calculată în condițiile art. 8, 9 și art. 11 alin. (1), atât în scris, cât și în format electronic. Modificări (1), Derogări (1)

(4) Dispozițiile primarului conțin numele și prenumele titularului, cuantumul ajutorului acordat în condițiile art. 8, 9 și art. 11 alin. (1), perioada de acordare a acestuia, iar în cazul beneficiarilor care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și data efectuării plății acestuia. Modificări (1), Derogări (1)

(5) Pentru solicitanții care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului, în termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor comunica acestora dispoziția motivată privind respingerea cererii. Derogări (1)

(6) În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8, 9 și art. 11 alin. (1) pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, după cum urmează: Modificări (1), Derogări (1)

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

(7) Dispoziția primarului prevăzută la alin. (6) se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere, prevederile alin. (3) și (4) aplicându-se corespunzător. Derogări (1)

Art. 18. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, obligații legale de întreținere, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent și alte creanțe legale, cu excepția ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, a burselor de studiu și a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 19. -

(1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari. Derogări (1)

(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispoziții, cu privire la modificarea valorii ajutorului calculat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Derogări (1)

(4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

(5) Primarii vor comunica titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței dispozițiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin intermediul asociațiilor de proprietari/locatari. Derogări (1)

(6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor, asociațiilor de proprietari/locatari, precum și agențiilor teritoriale situația privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât și în format electronic. Derogări (1)

Art. 20. -

(1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică ori de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociației de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale.

(2) La stabilirea consumului general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-verbal constatator al cărui model se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal constatator, asociația de proprietari/locatari defalcă consumul general pe consumatori individuali.

(4) Până la data de 5 a fiecărei luni, asociația de proprietari/locatari transmite furnizorilor prevăzuți la alin. (1) situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică furnizorilor cu un număr de peste 1.000 de clienți, precum și în situația existenței de repartitoare de încălzire, în cazul energiei termice, sau în situațiile în care reglementările legale în domeniul energiei termice ori gazelor naturale dispun în alt fel. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Pe baza situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) și la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică, cu respectarea prevederilor art. 8.

(2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociație, precum și suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.

(3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoțită de situația detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică și cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat și din bugetul local, în condițiile art. 8, precum și suma individuală de plată.

(4) În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar, în termenul prevăzut la alin. (2), facturile reprezentând consumul de energie termică ce vor conține cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat și din bugetul local, în condițiile art. 8, precum și suma individuală de plată.

(5) Pe baza situației prevăzute la alin. (3) și a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de energie termică elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare și constituie document de plată care, după certificare, se transmite agențiilor teritoriale în vederea decontării. Derogări (1)

(6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 22. -

(1) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori individuali, ținând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinței stabilit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidențiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire.

(3) Asociația de proprietari/locatari are obligația de a evidenția lunar ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreținere.

Art. 23. -

(1) Pe baza situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) și la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze naturale calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 10. Modificări (1)

(2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari titulare de contracte de furnizare a gazelor naturale, furnizorii transmit factura reprezentând valoarea consumului general de gaze naturale la nivelul asociației de proprietari/locatari și, după caz, suma de plată, calculată ca diferență între valoarea consumului general și suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.

(3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoțită de situația detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat și din bugetul local, precum și suma individuală de plată ce va fi suportată de beneficiar ca diferență dintre contravaloarea consumului înregistrat conform art. 20 alin. (4) și ajutorul efectiv.

(4) În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de gaze naturale transmit lunar facturile reprezentând consumul de gaze naturale care vor conține, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale acordat în condițiile art. 9, precum și suma individuală de plată stabilită ca diferență între contravaloarea consumului și ajutorul efectiv calculat în condițiile alin. (1). Modificări (1)

(5) Pe baza situației prevăzute la alin. (3) și a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de gaze naturale elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare și constituie document de plată care, după certificare, se transmite agențiilor teritoriale în vederea decontării. Modificări (1), Derogări (1)

(6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 24. -

(1) Lunar, în termenul stabilit prin contract, după primirea facturii, asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a defalca cheltuielile privind gazele naturale pe consumatori individuali, ținând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinței stabilit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidențiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire.

(3) Asociația de proprietari/locatari are obligația de a evidenția lunar ajutorul pentru gaze naturale în tabelul cu cheltuielile de întreținere.

Art. 25. -

(1) Pentru ajutoarele pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzute la art. 11 alin. (2), până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primarii au obligația să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentației depuse la stabilirea ajutorului social. Modificări (1), Derogări (1)

(2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispozițiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Modificări (1), Derogări (1)

(3) Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se stabilește o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.

(4) Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevăzut la art. 11 alin. (2), se efectuează o singură dată, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece. Modificări (1)

(5) Data plății ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri și modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar, prin dispoziție care se aduce la cunoștința titularilor. Derogări (1)

(6) Pentru familiile și persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după efectuarea plății ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, dreptul la acesta din urmă încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.

(7) Pentru familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data prevăzută la alin. (4), ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social.

(8) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, stabilit în condițiile alin. (7), pentru perioada rămasă până la sfârșitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.

SECȚIUNEA a 4-a Finanțarea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței

Art. 26. -

(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5) și art. 9 alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Modificări (1)

(2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 11 alin. (1), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(3) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 11 alin. (2), se asigură din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

(4) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței prevăzute la art. 8 alin. (6)-(8), art. 9 alin. (2) și art. 11 alin. (3) se asigură din bugetele locale. Modificări (1)

(5) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, precum și pentru tipărirea formularului de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia se asigură din bugetele locale.

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) și art. 11 alin. (1) se realizează lunar de către agențiile teritoriale, pe baza borderoului centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) și art. 23 alin. (5) și a situației centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) și (7), în cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri.

(2) În vederea plății ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în condițiile alin. (1), primarii transmit lunar agențiilor teritoriale situația centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3) actualizată conform prevederilor art. 17 alin. (7). Derogări (1)

Art. 28. - Modificări (1)

Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinței, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice/convenție individuală, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale, precum și ajutoarele pentru încălzirea locuinței achitate de agențiile teritoriale ori de autoritățile administrației publice locale, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se vor colecta în conturile tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii și producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

SECȚIUNEA a 5-a Verificare și monitorizare

Art. 29. -

(1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) și art. 23 alin. (5), precum și situația centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3) se transmit agențiilor teritoriale și în format electronic, în termenele prevăzute de prezenta ordonanța de urgență.

(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), agențiile teritoriale elaborează baza de date cu beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și sumele acordate.

Art. 30. - Modificări (1)

(1) Primarii au obligația de a efectua lunar, până la începutul sezonului rece următor, la solicitarea agențiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia pentru cel puțin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței.

(2) Familiile sau persoanele singure pentru care urmează să se efectueze anchetele sociale se comunică de agențiile teritoriale din baza de date constituită în condițiile art. 29 alin. (2).

(3) Anchetele sociale pot fi efectuate și la sesizarea unor terți, persoane fizice ori juridice, peste procentul prevăzut la alin. (1).

(4) În situația în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței refuză să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii și declarației pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deținute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii, prin dispoziție a primarului, care constituie titlu executoriu.

(5) Sumele prevăzute la alin. (4) se recuperează de către serviciile de specialitate ale primăriei de la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se transferă agenției teritoriale și se fac venituri la bugetul de stat. Reviste (1)

(6) În situația prevăzută la alin. (4), dacă se constată că fapta titularului constituie infracțiune, primarul are obligația să sesizeze organul de urmărire penală. Derogări (1)

Art. 31. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale monitorizează și controlează prin personalul împuternicit și prin instituțiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

(2) La solicitarea agențiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică și gaze naturale, precum și celelalte instituții implicate au obligația de a furniza date și informații cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Derogări (1)

(3) Primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică și gaze naturale, precum și celelalte instituții implicate au obligația de a pune la dispoziția organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței. Modificări (1), Derogări (1)

(4) Organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale pot efectua în caz de autosesizare sau la solicitarea unor terți anchete sociale ori verificări la domiciliul beneficiarilor, precum și verificări privind veridicitatea informațiilor din anchetele sociale efectuate de primari prin investigații la domiciliul beneficiarilor. Derogări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...